مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای chukar تماس kaz 130502

Chukar تماس مرغ-مانند cheeps برخی از اعوجاج در پایان.

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: پرندگان
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها پرندگانمرغKazakhstan
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0006,0.0006,-0.0014,0.0015,-0.0023,0.0023,-0.0031,0.0036,-0.0145,0.0124,-0.0162,0.0143,-0.0367,0.0339,-0.0308,0.0256,-0.0101,0.0076,-0.0097,0.0082,-0.0098,0.0087,-0.0346,0.0291,-0.0229,0.0232,-0.0165,0.0152,-0.0908,0.1219,-0.0332,0.0401,-0.0178,0.0129,-0.0508,0.0664,-0.0431,0.0475,-0.0134,0.0212,-0.1009,0.1157,-0.1161,0.1494,-0.0514,0.0625,-0.0147,0.0155,-0.0966,0.0909,-0.0539,0.0605,-0.0296,0.0416,-0.1719,0.1864,-0.1247,0.1252,-0.0195,0.0182,-0.0619,0.0579,-0.1129,0.1138,-0.0735,0.0812,-0.0221,0.029,-0.024,0.039,-0.0978,0.0828,-0.0141,0.0101,-0.0095,0.0086,-0.0239,0.0295,-0.0845,0.0904,-0.0698,0.0699,-0.014,0.017,-0.0189,0.0151,-0.0387,0.0407,-0.0503,0.0418,-0.0161,0.017,-0.0121,0.0142,-0.0586,0.0614,-0.0706,0.1024,-0.0542,0.0688,-0.0114,0.0113,-0.0092,0.0108,-0.0878,0.0906,-0.0727,0.0882,-0.0142,0.011,-0.0117,0.0115,-0.0453,0.0529,-0.0375,0.0432,-0.0519,0.0658,-0.0896,0.0915,-0.0113,0.0108,-0.0136,0.0116,-0.1664,0.1888,-0.1997,0.2037,-0.041,0.0475,-0.0114,0.0149,-0.0098,0.0102,-0.0129,0.0099,-0.0177,0.0142,-0.0627,0.0557,-0.1764,0.1762,-0.1137,0.1456,-0.0191,0.0213,-0.0533,0.0687,-0.0546,0.0739,-0.133,0.1412,-0.0466,0.0613,-0.0665,0.0766,-0.0274,0.0219,-0.1349,0.1518,-0.0951,0.1288,-0.0402,0.052,-0.022,0.0172,-0.018,0.017,-0.0187,0.0202,-0.0339,0.038,-0.156,0.1707,-0.2247,0.2394,-0.1301,0.1167,-0.0382,0.0585,-0.0188,0.0182,-0.1474,0.1746,-0.0862,0.102,-0.0131,0.0131,-0.0132,0.0145,-0.0128,0.0153,-0.0599,0.0585,-0.0156,0.017,-0.2251,0.2685,-0.2067,0.2271,-0.0704,0.0829,-0.0484,0.0778,-0.1272,0.1585,-0.3711,0.3888,-0.3313,0.3613,-0.0462,0.043,-0.0443,0.0413,-0.0269,0.029,-0.0729,0.0751,-0.0298,0.0294,-0.4181,0.391,-0.4282,0.3935,-0.1372,0.1439,-0.0805,0.0935,-0.0137,0.0123,-0.0147,0.0124,-0.0254,0.0157,-0.0446,0.0432,-0.0177,0.0129,-0.014,0.0145,-0.0142,0.0157,-0.0225,0.0247,-0.0174,0.0116,-0.0423,0.0443,-0.015,0.0147,-0.017,0.0166,-0.0166,0.0195,-0.0171,0.0177,-0.0159,0.0146,-0.0583,0.0397,-0.0518,0.0459,-0.0488,0.0435,-0.0272,0.0282,-0.0155,0.0143,-0.0197,0.0195,-0.0127,0.0243,-0.0239,0.03,-0.0428,0.0525,-0.0146,0.0157,-0.0175,0.0191,-0.0148,0.0143,-0.015,0.019,-0.0253,0.0201,-0.0711,0.0684,-0.0135,0.017,-0.0137,0.0155,-0.0125,0.0126,-0.1121,0.1107,-0.0136,0.0169,-0.0126,0.0115,-0.0126,0.0173,-0.0116,0.0128,-0.1496,0.1465,-0.0112,0.0101,-0.0137,0.0145,-0.0145,0.0233,-0.0152,0.0145,-0.1303,0.1477,-0.0173,0.019,-0.0116,0.0098,-0.0162,0.0194,-0.0176,0.0115,-0.063,0.0589,-0.016,0.0135,-0.0204,0.021,-0.0237,0.021,-0.0483,0.0468,-0.0281,0.0256,-0.0378,0.0415,-0.0208,0.0256,-0.0663,0.0712,-0.0466,0.0477,-0.014,0.0166,-0.0146,0.0144,-0.0134,0.0162,-0.0769,0.0807,-0.0119,0.0116,-0.0096,0.0107,-0.0138,0.0125,-0.0428,0.0333,-0.0705,0.058,-0.0239,0.0196,-0.0158,0.0137,-0.0826,0.0754,-0.1313,0.1265,-0.0152,0.0167,-0.0209,0.0218,-0.0184,0.0211,-0.059,0.0561,-0.0613,0.0679,-0.0161,0.0146,-0.0129,0.0123,-0.0885,0.101,-0.0113,0.0107,-0.0166,0.0174,-0.0148,0.0132,-0.1557,0.1717,-0.0218,0.0225,-0.0206,0.0221,-0.0602,0.0627,-0.109,0.087,-0.0151,0.0132,-0.015,0.0159,-0.1787,0.1399,-0.1864,0.1508,-0.0119,0.0152,-0.013,0.0122,-0.2509,0.201,-0.1095,0.1118,-0.0185,0.0242,-0.0168,0.0175,-0.3873,0.3472,-0.0512,0.0577,-0.0638,0.0752,-0.0794,0.0816,-0.4311,0.3829,-0.0493,0.0493,-0.064,0.0583,-0.1116,0.1107,-0.3267,0.2938,-0.0188,0.0194,-0.02,0.0211,-0.2635,0.2861,-0.3588,0.2756,-0.0156,0.0156,-0.0166,0.0138,-0.4416,0.3427,-0.3058,0.2666,-0.0171,0.0211,-0.0301,0.0235,-0.3647,0.3538,-0.0142,0.0136,-0.0161,0.0181,-0.5,0.4348,-0.4457,0.4026,-0.0152,0.0132,-0.013,0.0195,-0.332,0.2615,-0.0547,0.0456,-0.02,0.021,-0.0174,0.0156,-0.1254,0.1296,-0.0179,0.016,-0.0151,0.0154,-0.0117,0.0149,-0.0136,0.0144,-0.0173,0.0185,-0.0145,0.0138,-0.0166,0.018,-0.0441,0.0439,-0.0534,0.0607,-0.0643,0.0672,-0.081,0.0795,-0.0711,0.0737,-0.0518,0.0518,-0.0462,0.0476,-0.036,0.0365,-0.0146,0.0156,-0.0139,0.015,-0.0115,0.013,-0.011,0.0122,-0.0243,0.0248,-0.0118,0.014,-0.0132,0.0122,-0.0165,0.0138,-0.0191,0.0157,-0.0199,0.0304,-0.0153,0.0215,-0.0167,0.0195,-0.013,0.0125,-0.0148,0.0139,-0.0167,0.0213,-0.0167,0.0127,-0.0148,0.0163,-0.0118,0.0105,-0.0128,0.0129,-0.0124,0.0143,-0.0167,0.0161,-0.0162,0.0125,-0.0125,0.0135,-0.0148,0.0134,-0.0118,0.0155,-0.0373,0.0311,-0.0354,0.0347,-0.0411,0.0395,-0.0405,0.0408,-0.0484,0.0434,-0.0573,0.0555,-0.0434,0.0454,-0.0316,0.0331,-0.0344,0.024,-0.0208,0.0177,-0.0135,0.0186,-0.0124,0.0128,-0.0179,0.0208,-0.0144,0.017,-0.0133,0.0151,-0.0152,0.0157,-0.0138,0.0141,-0.0164,0.0173,-0.0152,0.0151,-0.0287,0.0266,-0.0309,0.03,-0.0159,0.0189,-0.0215,0.0194,-0.0309,0.0248,-0.029,0.0285,-0.0285,0.0306,-0.0227,0.0225,-0.0341,0.033,-0.0294,0.036,-0.0249,0.0187,-0.0206,0.0196,-0.035,0.0376,-0.055,0.0584,-0.0223,0.0222,-0.0146,0.0213,-0.0206,0.0215,-0.0369,0.042,-0.0369,0.0459,-0.0183,0.0203,-0.0165,0.0201,-0.0399,0.0423,-0.0648,0.0658,-0.0251,0.028,-0.0196,0.018,-0.0211,0.0286,-0.0458,0.05,-0.0324,0.0366,-0.0248,0.032,-0.02,0.0234,-0.0223,0.0142,-0.0136,0.0166,-0.0148,0.0147,-0.0664,0.0599,-0.0602,0.0554,-0.0449,0.0419,-0.0263,0.0218,-0.0584,0.0821,-0.0623,0.0835,-0.0324,0.0354,-0.0175,0.0196,-0.0445,0.0539,-0.1163,0.1163,-0.0799,0.0868,-0.0271,0.0317,-0.0283,0.0311,-0.0608,0.0643,-0.0323,0.0343,-0.0387,0.0612,-0.0893,0.088,-0.029,0.0256,-0.0489,0.0476,-0.037,0.0343,-0.0482,0.05,-0.0511,0.0596,-0.0474,0.0428,-0.1044,0.0853,-0.1056,0.1148,-0.091,0.0905,-0.0286,0.0448,-0.0573,0.0637,-0.0519,0.073,-0.2006,0.1932,-0.1719,0.1552,-0.0599,0.0695,-0.0168,0.017,-0.0163,0.0173,-0.0477,0.0585,-0.0531,0.0669,-0.0207,0.0183,-0.0187,0.0211,-0.0157,0.0148,-0.0694,0.0635,-0.0381,0.0337,-0.0579,0.0648,-0.0203,0.0243,-0.0478,0.0456,-0.0458,0.0475,-0.0395,0.0455,-0.0462,0.0446,-0.0748,0.0813,-0.0692,0.0814,-0.026,0.0282,-0.0451,0.0432,-0.0509,0.0534,-0.0496,0.0517,-0.0274,0.0257,-0.0389,0.036,-0.0433,0.042,-0.0283,0.0286,-0.0288,0.0291,-0.0396,0.0435,-0.0359,0.0288,-0.1535,0.1608,-0.0612,0.0718,-0.0357,0.0432,-0.0328,0.0317,-0.0312,0.029,-0.0384,0.0378,-0.0634,0.0632,-0.0579,0.0594,-0.0684,0.0712,-0.032,0.0314,-0.0481,0.0425,-0.0243,0.027,-0.0237,0.0259,-0.0235,0.0212,-0.1181,0.1522,-0.1882,0.1782,-0.1055,0.0971,-0.0694,0.0716,-0.0415,0.0439,-0.2514,0.2054,-0.2939,0.3345,-0.0621,0.0731,-0.0302,0.023,-0.0155,0.0152,-0.1337,0.1366,-0.1566,0.1416,-0.0111,0.0106,-0.0175,0.0212,-0.0356,0.037,-0.0445,0.0409,-0.0482,0.0488,-0.2723,0.2413,-0.2532,0.2504,-0.072,0.0684,-0.069,0.0616,-0.0534,0.0665,-0.0503,0.0501,-0.0231,0.0199,-0.088,0.081,-0.1184,0.1205,-0.0309,0.031,-0.1191,0.0992,-0.1454,0.1048,-0.0151,0.0145,-0.0122,0.0145,-0.0198,0.0203,-0.0277,0.027,-0.0157,0.0153,-0.0128,0.0126,-0.0159,0.0129,-0.0114,0.0141,-0.0152,0.0145,-0.0154,0.0191,-0.0436,0.0443,-0.0325,0.0212,-0.0148,0.0134,-0.0131,0.0126,-0.0153,0.0113,-0.0137,0.0139,-0.0175,0.0237,-0.035,0.0362,-0.0224,0.0227,-0.0464,0.0449,-0.0459,0.0437,-0.0486,0.0526,-0.0487,0.0466,-0.0349,0.0346,-0.0449,0.044,-0.029,0.0278,-0.018,0.0189,-0.0167,0.0155,-0.0134,0.0148,-0.0124,0.0135,-0.0133,0.0135,-0.0357,0.0298,-0.0151,0.0145,-0.0158,0.0149,-0.0173,0.0152,-0.017,0.0169,-0.0139,0.0135,-0.0204,0.0284,-0.0484,0.0422,-0.0162,0.014,-0.0201,0.0232,-0.0193,0.017,-0.026,0.0286,-0.024,0.0236,-0.0405,0.0419,-0.0602,0.0568,-0.0335,0.0331,-0.0379,0.0406,-0.0465,0.0474,-0.0259,0.0256,-0.0275,0.0293,-0.0175,0.0195,-0.0869,0.0903,-0.0131,0.0159,-0.0178,0.0159,-0.0153,0.0152,-0.014,0.0146,-0.0198,0.0194,-0.0114,0.0206,-0.0321,0.0328,-0.0147,0.0228,-0.0142,0.0126,-0.0175,0.0128,-0.0183,0.0163,-0.0235,0.0188,-0.0326,0.037,-0.0191,0.0183,-0.0902,0.0962,-0.0471,0.0538,-0.017,0.0132,-0.0146,0.0171,-0.0134,0.0151,-0.0267,0.0251,-0.0871,0.1019,-0.1124,0.11,-0.0159,0.0173,-0.0159,0.0164,-0.0371,0.035,-0.13,0.09,-0.0147,0.017,-0.0172,0.0213,-0.1364,0.1217,-0.1291,0.1443,-0.0226,0.026,-0.0239,0.0215,-0.0635,0.0614,-0.0611,0.0458,-0.0741,0.0667,-0.1647,0.1403,-0.0531,0.0528,-0.0542,0.056,-0.0524,0.0518,-0.1551,0.1377,-0.054,0.0528,-0.0571,0.0584,-0.0675,0.0726,-0.0676,0.0589,-0.2372,0.2159,-0.1974,0.2161,-0.0229,0.0302,-0.0287,0.0288,-0.1037,0.0968,-0.1213,0.1349,-0.016,0.0156,-0.0141,0.0129,-0.0654,0.0705,-0.069,0.0662,-0.0839,0.0949,-0.162,0.1727,-0.0271,0.0291,-0.0328,0.0288,-0.0938,0.0942,-0.1136,0.1252,-0.0374,0.0375,-0.0182,0.0172,-0.0937,0.092,-0.106,0.125,-0.1738,0.1524,-0.291,0.2466,-0.0566,0.054,-0.0282,0.0305,-0.0456,0.0438,-0.3119,0.3129,-0.4715,0.4963,-0.0537,0.0486,-0.0638,0.0628,-0.0678,0.0598,-0.2184,0.2038,-0.0299,0.0322,-0.34,0.3502,-0.2183,0.2419,-0.0148,0.0184,-0.0163,0.0174,-0.0829,0.0647,-0.1519,0.1452,-0.1016,0.095,-0.1005,0.0981,-0.0468,0.0479,-0.0477,0.0354,-0.0558,0.0603,-0.0675,0.0778,-0.1065,0.1003,-0.0708,0.0619,-0.3299,0.2756,-0.1632,0.1715,-0.0604,0.0591,-0.0987,0.1009,-0.1336,0.0955,-0.1129,0.1189,-0.0806,0.0703,-0.1156,0.1202,-0.1213,0.1373,-0.1963,0.2007,-0.177,0.1887,-0.0498,0.0498,-0.0701,0.0658,-0.1877,0.2066,-0.1867,0.1762,-0.0657,0.0536,-0.0199,0.0194,-0.1088,0.1321,-0.1528,0.1395,-0.0163,0.0206,-0.0181,0.0164,-0.1019,0.0989,-0.1161,0.1241,-0.0312,0.0354,-0.0238,0.0242,-0.0929,0.0949,-0.1168,0.1281,-0.0361,0.0545,-0.0192,0.0183,-0.0378,0.0374,-0.0471,0.0522,-0.0905,0.1127,-0.0916,0.0807,-0.0248,0.0244,-0.0622,0.0511,-0.1583,0.1797,-0.0906,0.1103,-0.0435,0.0454,-0.0358,0.0387,-0.0909,0.0909,-0.0993,0.1366,-0.0485,0.0446,-0.086,0.1008,-0.0812,0.0832,-0.0366,0.0403,-0.0379,0.038,-0.0196,0.0227,-0.0159,0.0149,-0.0316,0.0242,-0.014,0.0175,-0.0147,0.0198,-0.0132,0.0143,-0.0137,0.0141,-0.0158,0.0168,-0.0122,0.0144,-0.0127,0.0145,-0.025,0.0145,-0.0248,0.0296,-0.0144,0.0152,-0.0183,0.0206,-0.0235,0.0241,-0.0172,0.019,-0.0191,0.0182,-0.015,0.0172,-0.0557,0.0444,-0.0321,0.0308,-0.0154,0.0145,-0.0139,0.015,-0.0173,0.0201,-0.0154,0.0182,-0.019,0.0168,-0.041,0.0313,-0.0409,0.0477,-0.0348,0.036,-0.0599,0.0613,-0.0722,0.0741,-0.0572,0.0561,-0.0578,0.0516,-0.0413,0.0407,-0.0242,0.0244,-0.0153,0.0123,-0.0098,0.011,-0.0225,0.0259,-0.0174,0.0162,-0.0205,0.0208,-0.0168,0.0227,-0.0211,0.0271,-0.0755,0.0786,-0.0351,0.0335,-0.0293,0.0256,-0.0322,0.0309,-0.0309,0.0384,-0.0414,0.0427,-0.0422,0.0327,-0.0457,0.0479,-0.0629,0.0597,-0.0135,0.0158,-0.0184,0.0188,-0.0196,0.0208,-0.0252,0.0268,-0.0252,0.0315,-0.0345,0.0326,-0.0853,0.0931,-0.0587,0.0715,-0.0193,0.0164,-0.0479,0.0506,-0.0811,0.0928,-0.0986,0.1099,-0.0741,0.0777,-0.0691,0.065,-0.0817,0.0853,-0.1744,0.1757,-0.0719,0.1005,-0.0326,0.0313,-0.042,0.0699,-0.0771,0.0867,-0.306,0.2714,-0.1435,0.1983,-0.0171,0.019,-0.12,0.1261,-0.1012,0.1159,-0.0461,0.0537,-0.1251,0.1347,-0.2388,0.188,-0.1299,0.149,-0.02,0.0145,-0.0169,0.0175,-0.0184,0.0141,-0.0213,0.0257,-0.0211,0.0184,-0.0211,0.0252,-0.0173,0.0156,-0.0201,0.0189,-0.0152,0.0183,-0.0208,0.018,-0.0372,0.0509,-0.025,0.023,-0.0213,0.019,-0.4071,0.3738,-0.2791,0.3798,-0.0159,0.0171,-0.0267,0.0199,-0.1144,0.1421,-0.1741,0.2272,-0.1591,0.2287,-0.0619,0.0792,-0.0451,0.0666,-0.0301,0.0329,-0.0184,0.0247,-0.0786,0.0889,-0.0308,0.0349,-0.0284,0.0333,-0.0211,0.0235,-0.0175,0.0202,-0.0223,0.0197,-0.067,0.0734,-0.0562,0.0415,-0.0229,0.0238,-0.0672,0.0586,-0.0743,0.079,-0.0738,0.0715,-0.0266,0.0302,-0.0349,0.0426,-0.0623,0.0504,-0.0514,0.0439,-0.0438,0.0444,-0.3401,0.4198,-0.444,0.4474,-0.0685,0.07,-0.0388,0.037,-0.0384,0.0386,-0.0324,0.0285,-0.12,0.1295,-0.0156,0.0143,-0.0105,0.0116,-0.0239,0.024,-0.0128,0.0128,-0.012,0.0105,-0.016,0.0125,-0.0573,0.0496,-0.0075,0.0063,-0.0064,0.0067,-0.0069,0.007,-0.0074,0.0075,-0.0064,0.0055,-0.0087,0.0081,-0.0114,0.0107,-0.0018,0.0022,-0.0007,0.0009,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:53
Chukar تماس مرغ-مانند cheeps برخی از اعوجاج در پایان.
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۰۳ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم
parspn