مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای اوراسیا scops owl تماس ...

آهسته اوراسیا Scops Owl, تماس, عمیق, سوت, لوله کشی تماس بگیرید.

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: پرندگان
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها پرندگانKazakhstangrowlling
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0006,0.0005,-0.002,0.0019,-0.0024,0.0022,-0.0026,0.0027,-0.006,0.0049,-0.0042,0.0042,-0.0075,0.0066,-0.0059,0.0059,-0.0074,0.0082,-0.0093,0.007,-0.0071,0.0081,-0.0109,0.01,-0.009,0.0087,-0.0099,0.0095,-0.0102,0.0107,-0.0152,0.0114,-0.017,0.0127,-0.0151,0.0161,-0.0211,0.0185,-0.0139,0.0128,-0.014,0.0147,-0.0152,0.0175,-0.0172,0.0157,-0.0182,0.0216,-0.0224,0.0192,-0.0215,0.0186,-0.0193,0.0295,-0.0203,0.0242,-0.0293,0.0298,-0.0252,0.0226,-0.2973,0.3161,-0.3972,0.3383,-0.2966,0.3153,-0.296,0.2997,-0.255,0.2552,-0.2154,0.2187,-0.0725,0.0746,-0.0308,0.0335,-0.0241,0.0245,-0.0359,0.0274,-0.0242,0.028,-0.0286,0.0299,-0.0231,0.0223,-0.0256,0.0222,-0.0226,0.0235,-0.0225,0.0221,-0.0239,0.04,-0.0188,0.0217,-0.027,0.023,-0.0251,0.025,-0.0253,0.0241,-0.0247,0.0237,-0.0222,0.0181,-0.0188,0.018,-0.021,0.0186,-0.0192,0.0187,-0.0227,0.022,-0.0256,0.023,-0.023,0.0234,-0.0287,0.0279,-0.0288,0.035,-0.0299,0.0253,-0.0269,0.0269,-0.0246,0.0215,-0.024,0.0259,-0.0251,0.0182,-0.0211,0.0257,-0.0258,0.021,-0.0251,0.0278,-0.0319,0.0289,-0.3619,0.3711,-0.3515,0.3211,-0.2949,0.3161,-0.1709,0.1475,-0.1254,0.1325,-0.0801,0.0688,-0.0412,0.0471,-0.0329,0.0346,-0.0315,0.0329,-0.0259,0.0269,-0.0305,0.0251,-0.0248,0.0234,-0.0312,0.0268,-0.0293,0.0243,-0.0376,0.0332,-0.035,0.0297,-0.0374,0.0395,-0.0326,0.0307,-0.0345,0.0328,-0.0265,0.0251,-0.0323,0.0318,-0.0311,0.0279,-0.0239,0.0245,-0.0254,0.0235,-0.0294,0.0273,-0.0271,0.026,-0.0302,0.0275,-0.0202,0.023,-0.019,0.0201,-0.0217,0.0199,-0.0238,0.0188,-0.0261,0.0235,-0.0281,0.0282,-0.0255,0.0252,-0.0323,0.0258,-0.0253,0.0268,-0.0267,0.0335,-0.0225,0.0221,-0.0296,0.0272,-0.0264,0.0267,-0.3462,0.3542,-0.4291,0.3795,-0.2454,0.2641,-0.1873,0.1874,-0.195,0.1917,-0.0613,0.0603,-0.0573,0.057,-0.0276,0.0241,-0.028,0.0297,-0.0252,0.0184,-0.0177,0.0212,-0.0176,0.0208,-0.0283,0.0296,-0.0258,0.0283,-0.0354,0.0373,-0.0413,0.0397,-0.0372,0.036,-0.0313,0.0262,-0.0347,0.0354,-0.0197,0.0258,-0.0219,0.0221,-0.0218,0.018,-0.0224,0.022,-0.0216,0.022,-0.0249,0.0228,-0.0247,0.0306,-0.0304,0.0281,-0.0283,0.0351,-0.029,0.031,-0.0329,0.0236,-0.0262,0.0208,-0.0271,0.0237,-0.0263,0.0249,-0.0216,0.0268,-0.028,0.0302,-0.0256,0.0306,-0.0457,0.0431,-0.0279,0.0308,-0.026,0.0327,-0.0253,0.0308,-0.3737,0.3421,-0.3982,0.3951,-0.285,0.2958,-0.1795,0.2068,-0.2155,0.2276,-0.0642,0.0686,-0.0364,0.0354,-0.0261,0.0258,-0.0276,0.0282,-0.0226,0.0229,-0.0254,0.0244,-0.0307,0.0243,-0.0308,0.03,-0.0348,0.0367,-0.033,0.034,-0.0371,0.0325,-0.0265,0.0311,-0.0274,0.0266,-0.0259,0.0327,-0.0213,0.0231,-0.0284,0.0296,-0.024,0.0201,-0.0262,0.0301,-0.0324,0.0321,-0.0311,0.0273,-0.0357,0.0278,-0.0238,0.0227,-0.0209,0.0197,-0.0255,0.0239,-0.0299,0.0278,-0.029,0.0251,-0.0208,0.0236,-0.0298,0.0222,-0.024,0.0276,-0.0301,0.0277,-0.0315,0.0349,-0.0229,0.0232,-0.0216,0.0206,-0.0253,0.0198,-0.0688,0.0797,-0.3569,0.3326,-0.3429,0.3812,-0.2935,0.3218,-0.182,0.2141,-0.1539,0.1531,-0.0634,0.0512,-0.0359,0.0393,-0.0267,0.029,-0.0266,0.0264,-0.0271,0.0306,-0.0267,0.0333,-0.027,0.0251,-0.0317,0.0281,-0.0211,0.0226,-0.0281,0.0291,-0.0232,0.0263,-0.0245,0.0234,-0.0312,0.0306,-0.0241,0.022,-0.0206,0.0196,-0.0209,0.0247,-0.021,0.0231,-0.0311,0.0271,-0.0298,0.029,-0.0242,0.0249,-0.0293,0.0291,-0.0257,0.0249,-0.0307,0.0322,-0.0313,0.0368,-0.0317,0.0298,-0.0188,0.0198,-0.0252,0.0285,-0.0212,0.023,-0.0191,0.0188,-0.028,0.0237,-0.0285,0.0279,-0.0319,0.0259,-0.0289,0.0246,-0.0274,0.0314,-0.1288,0.1328,-0.3985,0.3848,-0.323,0.3381,-0.1521,0.1632,-0.1235,0.1155,-0.149,0.1635,-0.0544,0.0522,-0.0356,0.0342,-0.0297,0.0298,-0.0362,0.0302,-0.0311,0.0342,-0.0282,0.0285,-0.0378,0.0314,-0.0213,0.0267,-0.0256,0.0267,-0.0227,0.0272,-0.0303,0.035,-0.0245,0.0314,-0.0214,0.02,-0.0254,0.0271,-0.0214,0.024,-0.0298,0.0236,-0.0323,0.0304,-0.0326,0.0286,-0.0314,0.0271,-0.0275,0.0319,-0.0258,0.0302,-0.0205,0.0246,-0.0332,0.0285,-0.0244,0.0215,-0.024,0.0235,-0.0265,0.022,-0.0227,0.0228,-0.0248,0.0286,-0.0263,0.0212,-0.0184,0.0175,-0.0309,0.028,-0.0364,0.0336,-0.0302,0.0303,-0.0216,0.0254,-0.3541,0.35,-0.4139,0.3741,-0.3389,0.3517,-0.1515,0.1886,-0.1032,0.0998,-0.1772,0.1741,-0.0445,0.0421,-0.0363,0.0304,-0.0319,0.0311,-0.0334,0.029,-0.0383,0.0488,-0.0274,0.0232,-0.0216,0.0299,-0.0224,0.0204,-0.021,0.0264,-0.0318,0.022,-0.0173,0.0159,-0.0344,0.0267,-0.0245,0.0228,-0.0295,0.0302,-0.0372,0.0364,-0.0261,0.0275,-0.0239,0.026,-0.0273,0.0282,-0.0192,0.0179,-0.0271,0.026,-0.0244,0.0239,-0.0294,0.0402,-0.025,0.0364,-0.035,0.0371,-0.0268,0.0251,-0.0235,0.0264,-0.0234,0.0222,-0.0186,0.022,-0.0223,0.0173,-0.0251,0.0249,-0.0156,0.018,-0.0203,0.024,-0.0219,0.0245,-0.0336,0.0335,-0.3421,0.3451,-0.3802,0.3488,-0.3163,0.3303,-0.0894,0.0907,-0.1325,0.1235,-0.1249,0.1221,-0.0297,0.0327,-0.03,0.0281,-0.0302,0.0332,-0.0272,0.0307,-0.024,0.0271,-0.0253,0.0282,-0.0218,0.019,-0.0222,0.0198,-0.0204,0.0262,-0.0494,0.0285,-0.0335,0.0338,-0.0328,0.0363,-0.027,0.03,-0.034,0.0295,-0.0333,0.0353,-0.0245,0.0276,-0.0204,0.0183,-0.0374,0.0395,-0.0231,0.0283,-0.0278,0.0229,-0.0272,0.024,-0.0253,0.0277,-0.0193,0.0192,-0.022,0.0231,-0.0312,0.0325,-0.0219,0.0277,-0.0313,0.0291,-0.031,0.0291,-0.0341,0.0284,-0.0342,0.0303,-0.0282,0.0337,-0.0338,0.0253,-0.0344,0.0352,-0.0291,0.0285,-0.3241,0.3275,-0.3828,0.3288,-0.3215,0.3393,-0.1649,0.1707,-0.1591,0.1615,-0.1673,0.1651,-0.0684,0.0712,-0.0318,0.035,-0.0279,0.0242,-0.0375,0.0402,-0.0356,0.0354,-0.0261,0.0254,-0.0209,0.0184,-0.0235,0.0215,-0.0276,0.0255,-0.0243,0.0242,-0.0291,0.0298,-0.0356,0.0308,-0.0365,0.0308,-0.0395,0.037,-0.023,0.0259,-0.022,0.022,-0.0242,0.0256,-0.0288,0.0272,-0.0203,0.0195,-0.0211,0.0296,-0.0332,0.0345,-0.0358,0.0309,-0.0349,0.035,-0.0259,0.0269,-0.0289,0.0274,-0.0302,0.0296,-0.026,0.0275,-0.0314,0.0322,-0.0355,0.0345,-0.0312,0.0328,-0.0469,0.0417,-0.0313,0.0311,-0.0358,0.0402,-0.0363,0.0365,-0.2172,0.2254,-0.371,0.3813,-0.3455,0.3582,-0.2039,0.234,-0.0984,0.099,-0.1648,0.164,-0.0483,0.0468,-0.029,0.0261,-0.0304,0.0336,-0.0302,0.0306,-0.026,0.0298,-0.0269,0.0303,-0.0279,0.029,-0.0294,0.0312,-0.025,0.0313,-0.0296,0.0349,-0.0248,0.0266,-0.0213,0.0213,-0.0264,0.0218,-0.0237,0.023,-0.0238,0.022,-0.0308,0.0269,-0.0271,0.0284,-0.0406,0.0385,-0.0291,0.0303,-0.027,0.0266,-0.0291,0.0247,-0.0287,0.0258,-0.0321,0.0332,-0.0237,0.0244,-0.0316,0.0318,-0.03,0.0284,-0.0375,0.0358,-0.0519,0.0467,-0.032,0.0353,-0.0344,0.0295,-0.0312,0.0302,-0.0295,0.0287,-0.0282,0.0278,-0.0228,0.0275,-0.1591,0.1569,-0.3556,0.3428,-0.3864,0.3874,-0.2417,0.2661,-0.2208,0.2364,-0.1194,0.1043,-0.0524,0.054,-0.0393,0.0408,-0.0213,0.0259,-0.0275,0.0326,-0.0365,0.0378,-0.0312,0.0317,-0.0381,0.0325,-0.026,0.0283,-0.0357,0.0377,-0.021,0.0199,-0.0339,0.035,-0.0252,0.0249,-0.0231,0.0202,-0.0242,0.0238,-0.0217,0.0213,-0.0192,0.0205,-0.0279,0.028,-0.0352,0.0338,-0.0382,0.0399,-0.031,0.0307,-0.0253,0.0264,-0.0309,0.0268,-0.0252,0.0254,-0.0262,0.0269,-0.026,0.0274,-0.0228,0.0257,-0.0288,0.0291,-0.0325,0.036,-0.0403,0.045,-0.0355,0.0275,-0.0365,0.0282,-0.0293,0.0276,-0.028,0.0277,-0.0268,0.0236,-0.2494,0.2451,-0.3301,0.3213,-0.4944,0.5,-0.4331,0.4511,-0.3705,0.3819,-0.1064,0.1118,-0.0464,0.0504,-0.0402,0.0376,-0.0292,0.0316,-0.0221,0.0173,-0.0167,0.0196,-0.0249,0.023,-0.0242,0.0221,-0.0269,0.0263,-0.0318,0.0242,-0.029,0.0361,-0.0242,0.0266,-0.0277,0.0305,-0.053,0.0362,-0.025,0.0233,-0.0355,0.0306,-0.0317,0.0309,-0.0312,0.0417,-0.0234,0.0227,-0.0213,0.0351,-0.0187,0.0191,-0.0229,0.0236,-0.0234,0.0223,-0.0219,0.0208,-0.0279,0.0273,-0.0289,0.0256,-0.0248,0.0277,-0.0351,0.0334,-0.0242,0.0234,-0.0343,0.0356,-0.0281,0.0245,-0.0309,0.0341,-0.0289,0.0351,-0.0291,0.03,-0.326,0.3273,-0.4195,0.4345,-0.4022,0.3854,-0.2916,0.3224,-0.2201,0.2355,-0.0813,0.0786,-0.056,0.0519,-0.0396,0.0339,-0.0213,0.0237,-0.0212,0.0218,-0.0196,0.017,-0.0199,0.0232,-0.0199,0.0189,-0.029,0.0255,-0.0252,0.0248,-0.0313,0.0327,-0.0287,0.0257,-0.0309,0.0294,-0.0301,0.0304,-0.0389,0.0326,-0.0343,0.0343,-0.0282,0.027,-0.0285,0.035,-0.0239,0.0258,-0.0268,0.0225,-0.0212,0.0244,-0.0215,0.018,-0.0226,0.0182,-0.0304,0.0272,-0.0253,0.0272,-0.0271,0.0243,-0.0215,0.0232,-0.0255,0.0246,-0.0236,0.0242,-0.0237,0.019,-0.0212,0.0173,-0.0209,0.0194,-0.0254,0.021,-0.0204,0.0185,-0.0231,0.0229,-0.3127,0.3247,-0.4125,0.4247,-0.4501,0.4447,-0.371,0.3846,-0.1919,0.2014,-0.0513,0.0504,-0.0632,0.0533,-0.033,0.0419,-0.0339,0.0332,-0.029,0.0395,-0.0499,0.0456,-0.0428,0.0546,-0.0317,0.0358,-0.0384,0.0338,-0.0222,0.0212,-0.0218,0.0215,-0.0202,0.018,-0.0185,0.0197,-0.0182,0.0221,-0.0191,0.0226,-0.0254,0.0261,-0.0255,0.0278,-0.0339,0.0345,-0.0289,0.0339,-0.0317,0.0368,-0.0381,0.0396,-0.0386,0.0393,-0.0485,0.048,-0.0268,0.0303,-0.0405,0.0327,-0.0353,0.0311,-0.0284,0.0352,-0.0347,0.0331,-0.0363,0.0269,-0.0295,0.0241,-0.0273,0.0297,-0.022,0.0214,-0.0349,0.0365,-0.0463,0.0366,-0.0404,0.0385,-0.3256,0.3255,-0.4532,0.4611,-0.4794,0.4729,-0.3409,0.3574,-0.2185,0.2209,-0.0429,0.0415,-0.0333,0.035,-0.027,0.0278,-0.0281,0.0326,-0.0365,0.0378,-0.0381,0.0325,-0.0304,0.0252,-0.0357,0.0377,-0.0352,0.0355,-0.0339,0.035,-0.0321,0.0306,-0.0231,0.0237,-0.0174,0.0191,-0.0242,0.0238,-0.0217,0.0205,-0.0241,0.0248,-0.0352,0.028,-0.0288,0.0338,-0.0382,0.0399,-0.0249,0.0264,-0.0299,0.0268,-0.0309,0.0233,-0.0199,0.0254,-0.0262,0.0274,-0.0228,0.0257,-0.0288,0.0291,-0.0242,0.0267,-0.0403,0.045,-0.0375,0.0376,-0.0291,0.0282,-0.0365,0.0265,-0.0293,0.0276,-0.028,0.0277,-0.0252,0.0231,-0.035,0.0302,-0.4106,0.3961,-0.326,0.3444,-0.4895,0.4965,-0.4361,0.4187,-0.2697,0.2623,-0.061,0.0645,-0.0386,0.0403,-0.0255,0.0302,-0.0246,0.0316,-0.0296,0.0287,-0.0237,0.0251,-0.0265,0.0263,-0.0237,0.0204,-0.0223,0.0275,-0.0277,0.0277,-0.0363,0.0325,-0.0302,0.0301,-0.0378,0.0306,-0.0281,0.0254,-0.0233,0.0279,-0.0258,0.0242,-0.034,0.0384,-0.035,0.0439,-0.0366,0.0355,-0.036,0.0262,-0.0199,0.0244,-0.0229,0.0226,-0.028,0.0275,-0.0323,0.0278,-0.0299,0.0265,-0.0318,0.0326,-0.0343,0.0389,-0.0262,0.0286,-0.0235,0.0255,-0.0222,0.0261,-0.0226,0.0235,-0.0219,0.0305,-0.0306,0.0299,-0.0293,0.0284,-0.0302,0.0309,-0.3887,0.3817,-0.308,0.328,-0.4921,0.4945,-0.3901,0.3638,-0.3075,0.2829,-0.0632,0.0674,-0.0472,0.0419,-0.0301,0.0312,-0.0325,0.0329,-0.0239,0.0296,-0.0346,0.0391,-0.0267,0.0234,-0.0377,0.0307,-0.0308,0.0345,-0.0306,0.0328,-0.0333,0.0264,-0.0287,0.0275,-0.0239,0.0237,-0.02,0.0194,-0.0184,0.0179,-0.0172,0.0171,-0.0283,0.0323,-0.0341,0.0365,-0.0424,0.0426,-0.0249,0.0264,-0.0242,0.0236,-0.0159,0.0184,-0.0148,0.0148,-0.0159,0.0137,-0.0172,0.0181,-0.0171,0.0157,-0.016,0.0189,-0.0235,0.0219,-0.0229,0.021,-0.0306,0.0275,-0.0271,0.022,-0.0186,0.019,-0.0228,0.021,-0.0154,0.017,-0.0154,0.016,-0.2487,0.242,-0.15,0.1618,-0.27,0.2766,-0.2636,0.2745,-0.1952,0.185,-0.0885,0.0836,-0.0362,0.0367,-0.0197,0.0197,-0.0186,0.0139,-0.0177,0.0156,-0.009,0.0103,-0.0117,0.0097,-0.014,0.013,-0.0108,0.0143,-0.0122,0.0124,-0.0115,0.0155,-0.0089,0.0109,-0.0109,0.0096,-0.0113,0.0104,-0.0118,0.0102,-0.0094,0.011,-0.0108,0.01,-0.008,0.0089,-0.0122,0.0105,-0.0129,0.0105,-0.0075,0.0082,-0.0081,0.0081,-0.0071,0.0068,-0.0057,0.0065,-0.0043,0.0042,-0.006,0.0045,-0.0048,0.0048,-0.0051,0.006,-0.0054,0.0051,-0.0061,0.005,-0.005,0.0045,-0.0041,0.0044,-0.004,0.0046,-0.0033,0.0027,-0.004,0.0045,-0.0332,0.0352,-0.0195,0.0206,-0.0294,0.0292,-0.0303,0.0298,-0.0164,0.0149,-0.0066,0.0064,-0.0012,0.0013,-0.0004,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:52
آهسته اوراسیا Scops Owl, تماس, عمیق, سوت, لوله کشی تماس بگیرید.
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۰۳ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم
parspn