مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای هیمالیا monal زن ...

هیمالیا Monal زن جیغ تماس بسیار بالا سخت تن به تن برخی از صدای خش خش.

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: پرندگان
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها تماسپرندگانصدا زدنهیمالیا
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0007,0.0006,-0.0014,0.0016,-0.0024,0.0019,-0.0027,0.0026,-0.0033,0.0032,-0.0041,0.0037,-0.0044,0.0057,-0.0079,0.0076,-0.0078,0.0057,-0.0062,0.0056,-0.0065,0.0067,-0.0086,0.0086,-0.0109,0.0111,-0.0095,0.0105,-0.0177,0.0116,-0.1107,0.1037,-0.4005,0.3697,-0.2505,0.2356,-0.3415,0.3035,-0.2623,0.2546,-0.2644,0.2766,-0.3432,0.3133,-0.1811,0.1645,-0.1829,0.1895,-0.113,0.109,-0.073,0.0758,-0.0719,0.0674,-0.042,0.0428,-0.0288,0.0334,-0.0245,0.0216,-0.0194,0.0189,-0.0142,0.0144,-0.0126,0.0155,-0.0103,0.0103,-0.0129,0.0115,-0.0107,0.0091,-0.011,0.0099,-0.0108,0.0105,-0.0094,0.008,-0.0089,0.0221,-0.0122,0.0091,-0.0099,0.0098,-0.0097,0.0112,-0.0087,0.0101,-0.0139,0.0171,-0.431,0.3596,-0.4583,0.4318,-0.3088,0.3192,-0.347,0.3008,-0.3552,0.3629,-0.3504,0.3397,-0.3848,0.3168,-0.198,0.207,-0.1431,0.1442,-0.1336,0.1374,-0.0839,0.0778,-0.0867,0.0809,-0.0439,0.0442,-0.0395,0.0363,-0.0219,0.022,-0.0155,0.0166,-0.014,0.0131,-0.014,0.0121,-0.015,0.0124,-0.0125,0.012,-0.0106,0.0106,-0.0109,0.0133,-0.0096,0.0115,-0.0104,0.0118,-0.0094,0.0154,-0.008,0.0116,-0.0106,0.0092,-0.0099,0.013,-0.0111,0.0107,-0.3935,0.3429,-0.4402,0.3886,-0.3974,0.3788,-0.4338,0.3824,-0.2868,0.3158,-0.2886,0.3197,-0.4931,0.4231,-0.2761,0.2893,-0.1968,0.1702,-0.1541,0.1556,-0.0613,0.0627,-0.0682,0.0638,-0.0455,0.0422,-0.0233,0.0211,-0.0316,0.0292,-0.0203,0.02,-0.0151,0.0134,-0.0177,0.0173,-0.0103,0.0101,-0.0108,0.0097,-0.0094,0.0096,-0.0085,0.0103,-0.0087,0.0097,-0.0091,0.0078,-0.0108,0.0103,-0.0106,0.0081,-0.0085,0.0086,-0.0107,0.0094,-0.0098,0.0089,-0.0095,0.0094,-0.1429,0.1204,-0.4773,0.4226,-0.3479,0.359,-0.3229,0.3142,-0.2741,0.2445,-0.4488,0.3359,-0.4568,0.4158,-0.4315,0.3676,-0.1724,0.1745,-0.1231,0.1297,-0.0841,0.0879,-0.0687,0.0693,-0.044,0.042,-0.0384,0.0339,-0.0217,0.0226,-0.0219,0.0214,-0.0159,0.014,-0.0153,0.0136,-0.0113,0.011,-0.0101,0.0124,-0.0117,0.0128,-0.0132,0.0102,-0.0101,0.0126,-0.0111,0.0123,-0.0104,0.0125,-0.0088,0.01,-0.0092,0.0091,-0.01,0.0097,-0.0076,0.0077,-0.0108,0.0091,-0.008,0.0079,-0.0082,0.0104,-0.2845,0.2727,-0.4714,0.4392,-0.4176,0.4376,-0.4144,0.4053,-0.3335,0.364,-0.3432,0.3682,-0.4849,0.4183,-0.5,0.4189,-0.207,0.1958,-0.1292,0.1379,-0.1189,0.1205,-0.0533,0.0525,-0.0372,0.0387,-0.026,0.028,-0.0186,0.0189,-0.0176,0.0199,-0.0122,0.0159,-0.0092,0.0108,-0.0075,0.0119,-0.0105,0.0118,-0.0089,0.0071,-0.0087,0.0074,-0.0109,0.0072,-0.0075,0.0072,-0.0072,0.0056,-0.0058,0.0069,-0.0068,0.0066,-0.0068,0.0071,-0.0065,0.0067,-0.0071,0.0078,-0.0065,0.0068,-0.0573,0.0654,-0.301,0.2983,-0.2719,0.284,-0.2909,0.2618,-0.217,0.2446,-0.1907,0.2236,-0.2372,0.243,-0.2724,0.2561,-0.1727,0.1702,-0.073,0.074,-0.0866,0.087,-0.0298,0.0327,-0.0453,0.0455,-0.0257,0.0246,-0.0209,0.0224,-0.0177,0.0158,-0.0106,0.0114,-0.0092,0.0112,-0.0078,0.0082,-0.0063,0.008,-0.0094,0.0076,-0.0065,0.0066,-0.0068,0.0067,-0.0064,0.0097,-0.0067,0.0058,-0.0063,0.0073,-0.0054,0.0067,-0.0059,0.0066,-0.0065,0.008,-0.0067,0.0067,-0.0065,0.0059,-0.0069,0.0061,-0.0074,0.007,-0.0377,0.0459,-0.2926,0.2525,-0.2296,0.2229,-0.2119,0.2016,-0.2664,0.2709,-0.1717,0.2304,-0.2317,0.2584,-0.2406,0.2529,-0.1771,0.1729,-0.0814,0.0749,-0.0695,0.0647,-0.0616,0.0673,-0.0417,0.0411,-0.0261,0.0268,-0.0188,0.0166,-0.0146,0.0119,-0.0126,0.0104,-0.0078,0.0091,-0.008,0.0077,-0.0084,0.0151,-0.0081,0.0072,-0.0081,0.007,-0.0075,0.0088,-0.0086,0.014,-0.0071,0.0077,-0.0065,0.0062,-0.0076,0.0075,-0.0074,0.007,-0.0076,0.0079,-0.0072,0.007,-0.057,0.0622,-0.3877,0.3509,-0.3657,0.3185,-0.2026,0.1957,-0.2338,0.2519,-0.3116,0.2986,-0.2755,0.293,-0.1977,0.2283,-0.1081,0.0965,-0.0587,0.0693,-0.0719,0.0699,-0.036,0.039,-0.0259,0.0286,-0.0308,0.0295,-0.0178,0.0178,-0.0136,0.0156,-0.0187,0.0186,-0.0101,0.0086,-0.0119,0.01,-0.0101,0.0112,-0.0139,0.0147,-0.0166,0.0141,-0.0099,0.0091,-0.0074,0.0076,-0.0067,0.006,-0.006,0.0067,-0.0066,0.0056,-0.0068,0.0067,-0.0069,0.0088,-0.0067,0.0064,-0.007,0.0068,-0.0353,0.0558,-0.3042,0.2773,-0.2333,0.2565,-0.218,0.2236,-0.1314,0.1688,-0.2829,0.2592,-0.3815,0.3064,-0.4643,0.399,-0.1951,0.1791,-0.0958,0.09,-0.0523,0.0562,-0.0535,0.0523,-0.0315,0.0324,-0.026,0.0215,-0.0195,0.0176,-0.0185,0.0177,-0.0127,0.0106,-0.0087,0.0082,-0.0077,0.0074,-0.0084,0.0097,-0.0074,0.0081,-0.0083,0.0087,-0.0078,0.0066,-0.0072,0.0079,-0.0084,0.0074,-0.0069,0.0075,-0.0067,0.0062,-0.0071,0.0073,-0.0095,0.0119,-0.0101,0.0099,-0.0072,0.0069,-0.008,0.0083,-0.0081,0.0105,-0.0069,0.008,-0.0202,0.0268,-0.292,0.3009,-0.3212,0.3151,-0.3405,0.3029,-0.3281,0.2928,-0.3134,0.2933,-0.3231,0.2889,-0.396,0.3574,-0.2113,0.2027,-0.1013,0.105,-0.0831,0.0832,-0.0518,0.0525,-0.0355,0.0332,-0.0199,0.0231,-0.0192,0.0183,-0.0142,0.0158,-0.0184,0.015,-0.0106,0.0113,-0.0137,0.0142,-0.0181,0.0172,-0.0159,0.0135,-0.0065,0.0077,-0.0079,0.009,-0.0063,0.0076,-0.0112,0.0104,-0.0067,0.0065,-0.0072,0.0094,-0.006,0.0058,-0.0088,0.0079,-0.009,0.0067,-0.0073,0.0067,-0.0066,0.0072,-0.0081,0.0075,-0.1899,0.1919,-0.3035,0.2918,-0.284,0.258,-0.2123,0.2024,-0.2963,0.3007,-0.3636,0.3419,-0.3859,0.3435,-0.3656,0.3357,-0.1202,0.1192,-0.1153,0.1163,-0.0448,0.0466,-0.0373,0.037,-0.0243,0.024,-0.0181,0.0172,-0.013,0.0127,-0.0127,0.0117,-0.0096,0.0107,-0.009,0.0082,-0.0077,0.0085,-0.0081,0.0074,-0.0092,0.007,-0.007,0.0073,-0.0083,0.0072,-0.007,0.0079,-0.0097,0.0099,-0.0094,0.0088,-0.0076,0.0078,-0.008,0.0072,-0.0076,0.0064,-0.0081,0.0061,-0.0061,0.007,-0.0064,0.0067,-0.0111,0.0133,-0.1147,0.118,-0.2518,0.2594,-0.2651,0.2782,-0.2473,0.2628,-0.2235,0.2355,-0.2915,0.2634,-0.3022,0.2939,-0.1559,0.1529,-0.0816,0.0877,-0.0564,0.0575,-0.033,0.0377,-0.0282,0.0261,-0.0161,0.0139,-0.0116,0.0105,-0.0126,0.0152,-0.0076,0.0094,-0.009,0.0087,-0.0101,0.0072,-0.0085,0.0073,-0.0061,0.0071,-0.0066,0.0073,-0.0056,0.0079,-0.0069,0.0064,-0.016,0.0107,-0.0056,0.0074,-0.0073,0.0063,-0.0076,0.0074,-0.0093,0.0082,-0.0069,0.0062,-0.006,0.007,-0.0074,0.0081,-0.006,0.0076,-0.0402,0.0464,-0.2171,0.2188,-0.246,0.2343,-0.2627,0.2507,-0.3569,0.329,-0.3492,0.3298,-0.3232,0.3229,-0.2682,0.2347,-0.1204,0.1147,-0.0662,0.063,-0.0388,0.0354,-0.0323,0.0331,-0.0193,0.0185,-0.0196,0.0173,-0.0127,0.0139,-0.009,0.0079,-0.0074,0.0073,-0.0087,0.0077,-0.0065,0.0079,-0.0065,0.0065,-0.0077,0.0062,-0.007,0.0054,-0.0061,0.0062,-0.0067,0.0063,-0.0061,0.0058,-0.0066,0.0077,-0.0075,0.007,-0.0064,0.0054,-0.0065,0.0063,-0.005,0.0055,-0.0068,0.0124,-0.0059,0.007,-0.0644,0.0812,-0.1863,0.2009,-0.3448,0.3171,-0.414,0.3721,-0.412,0.3688,-0.4055,0.3627,-0.3997,0.3577,-0.3486,0.2939,-0.1291,0.1413,-0.077,0.0851,-0.0457,0.0481,-0.0312,0.0325,-0.0275,0.0256,-0.0152,0.0164,-0.0134,0.013,-0.0135,0.0128,-0.011,0.0108,-0.0104,0.0093,-0.0091,0.0108,-0.0103,0.0092,-0.0085,0.0067,-0.0094,0.0085,-0.0096,0.0097,-0.0089,0.0071,-0.0067,0.011,-0.006,0.0074,-0.0079,0.0067,-0.0071,0.007,-0.0066,0.0058,-0.0069,0.0069,-0.0065,0.0066,-0.0055,0.0064,-0.006,0.0053,-0.0367,0.0367,-0.1992,0.1833,-0.3624,0.3385,-0.2774,0.2818,-0.3736,0.3641,-0.3722,0.3424,-0.3638,0.343,-0.2634,0.2542,-0.1353,0.1198,-0.0625,0.0606,-0.0514,0.052,-0.0311,0.027,-0.0223,0.0223,-0.0139,0.0154,-0.0102,0.0107,-0.012,0.0114,-0.0103,0.0108,-0.0065,0.0069,-0.007,0.0067,-0.0065,0.0056,-0.0063,0.007,-0.0061,0.0063,-0.0067,0.0062,-0.0057,0.0091,-0.0061,0.0067,-0.007,0.007,-0.0058,0.0059,-0.0058,0.0051,-0.0065,0.0061,-0.0101,0.0079,-0.0086,0.0082,-0.0065,0.0057,-0.0078,0.0076,-0.0072,0.0086,-0.0857,0.0749,-0.3255,0.3198,-0.3347,0.3378,-0.3399,0.3316,-0.2076,0.2444,-0.2688,0.2737,-0.3139,0.2823,-0.2265,0.2278,-0.1004,0.1043,-0.0583,0.0534,-0.0358,0.035,-0.0288,0.0284,-0.0187,0.0174,-0.0118,0.0116,-0.0117,0.013,-0.011,0.0105,-0.0074,0.0074,-0.0067,0.0079,-0.0062,0.0057,-0.0061,0.0066,-0.01,0.006,-0.006,0.0065,-0.0064,0.0067,-0.0059,0.0066,-0.0065,0.0065,-0.006,0.0063,-0.0086,0.0064,-0.0061,0.0077,-0.0067,0.0063,-0.0063,0.0067,-0.0072,0.007,-0.0063,0.0072,-0.0077,0.0073,-0.0591,0.0672,-0.1673,0.173,-0.1449,0.1434,-0.1428,0.1325,-0.1219,0.126,-0.2745,0.2934,-0.3148,0.2949,-0.2258,0.2268,-0.0869,0.0929,-0.0559,0.0512,-0.0421,0.0421,-0.0293,0.0315,-0.0269,0.0244,-0.0148,0.0148,-0.0158,0.0146,-0.0118,0.0142,-0.0097,0.0092,-0.0086,0.0086,-0.0083,0.0087,-0.0077,0.0067,-0.0077,0.0067,-0.0061,0.0065,-0.0064,0.0058,-0.0067,0.0067,-0.0061,0.0063,-0.0066,0.0071,-0.0086,0.0058,-0.0064,0.0061,-0.0066,0.0065,-0.0063,0.005,-0.0068,0.0068,-0.0071,0.0068,-0.0075,0.0081,-0.0058,0.0087,-0.0065,0.0068,-0.047,0.0478,-0.0821,0.0838,-0.278,0.2686,-0.2794,0.2597,-0.1838,0.2019,-0.3302,0.3107,-0.3849,0.3668,-0.3381,0.3221,-0.2173,0.2199,-0.0874,0.0787,-0.077,0.0724,-0.0314,0.0309,-0.0382,0.0385,-0.0218,0.0216,-0.0202,0.0181,-0.0107,0.0105,-0.0137,0.0138,-0.0097,0.0091,-0.0099,0.0075,-0.008,0.007,-0.0071,0.0066,-0.0068,0.007,-0.0061,0.008,-0.007,0.0069,-0.0067,0.0069,-0.0073,0.0065,-0.0072,0.0065,-0.0077,0.0076,-0.0082,0.0068,-0.0084,0.0072,-0.0078,0.0071,-0.0077,0.0106,-0.0309,0.0346,-0.204,0.1961,-0.2569,0.2565,-0.2142,0.2009,-0.1402,0.1154,-0.1495,0.1436,-0.2711,0.2595,-0.3613,0.327,-0.1234,0.1141,-0.0812,0.0762,-0.0598,0.0599,-0.0368,0.0367,-0.0263,0.024,-0.0232,0.0252,-0.0177,0.0169,-0.014,0.0142,-0.0131,0.0113,-0.0104,0.0088,-0.0141,0.0108,-0.0089,0.0093,-0.0089,0.0108,-0.0126,0.0157,-0.0085,0.012,-0.0099,0.009,-0.0093,0.0084,-0.0103,0.0071,-0.0088,0.0107,-0.0068,0.0085,-0.0071,0.0092,-0.0059,0.0068,-0.008,0.0074,-0.0073,0.0063,-0.0086,0.008,-0.0163,0.0227,-0.0084,0.0064,-0.0115,0.0099,-0.0116,0.0167,-0.0211,0.0357,-0.168,0.1503,-0.2808,0.2618,-0.2115,0.2232,-0.2132,0.1993,-0.2308,0.2189,-0.3815,0.333,-0.3426,0.316,-0.2734,0.2651,-0.0916,0.095,-0.0674,0.0626,-0.0367,0.0332,-0.049,0.0489,-0.0316,0.0296,-0.0212,0.0211,-0.0176,0.0183,-0.0174,0.0156,-0.0151,0.015,-0.0094,0.0107,-0.0094,0.011,-0.0094,0.0089,-0.0091,0.0075,-0.0082,0.0069,-0.0084,0.0081,-0.0067,0.0077,-0.0071,0.0067,-0.0084,0.0066,-0.0067,0.007,-0.0071,0.0071,-0.0069,0.0066,-0.0074,0.0074,-0.0083,0.0071,-0.0078,0.0086,-0.0067,0.0076,-0.0536,0.0757,-0.457,0.4201,-0.4417,0.3926,-0.411,0.3776,-0.4048,0.3491,-0.342,0.3314,-0.4064,0.3556,-0.2615,0.2502,-0.1119,0.1089,-0.0956,0.0836,-0.0595,0.0582,-0.0409,0.0392,-0.0307,0.033,-0.0202,0.0204,-0.0166,0.0179,-0.0137,0.0122,-0.0114,0.0125,-0.0099,0.0106,-0.0102,0.0095,-0.0096,0.009,-0.007,0.0071,-0.0079,0.0081,-0.0086,0.0081,-0.012,0.0087,-0.0096,0.0094,-0.0079,0.0081,-0.0087,0.0071,-0.0077,0.0073,-0.0082,0.0096,-0.0081,0.0079,-0.0077,0.0076,-0.0096,0.0094,-0.0112,0.008,-0.0065,0.0077,-0.0066,0.0069,-0.0556,0.0818,-0.4217,0.3898,-0.4423,0.3981,-0.3351,0.3172,-0.359,0.3372,-0.3922,0.3659,-0.4028,0.3603,-0.3443,0.3272,-0.2222,0.1977,-0.075,0.0748,-0.0738,0.0691,-0.0737,0.0692,-0.0534,0.0488,-0.0241,0.0209,-0.0166,0.015,-0.0147,0.016,-0.0122,0.0107,-0.0099,0.0083,-0.0073,0.0086,-0.0084,0.0075,-0.0072,0.0084,-0.0075,0.0083,-0.0079,0.0057,-0.0067,0.0071,-0.0065,0.0061,-0.0066,0.0082,-0.0065,0.0068,-0.0064,0.007,-0.0058,0.006,-0.0067,0.0063,-0.0061,0.0067,-0.006,0.0059,-0.0063,0.005,-0.0054,0.0063,-0.0062,0.0072,-0.3085,0.2824,-0.3684,0.3299,-0.3255,0.2855,-0.3188,0.2872,-0.3042,0.2664,-0.3236,0.2817,-0.3062,0.2911,-0.1537,0.1658,-0.0893,0.0886,-0.056,0.0604,-0.0358,0.0376,-0.0242,0.0234,-0.0179,0.0175,-0.0156,0.0159,-0.0136,0.013,-0.0073,0.0081,-0.0061,0.0059,-0.0051,0.0045,-0.0047,0.005,-0.0039,0.0042,-0.0039,0.0048,-0.0038,0.0044,-0.0031,0.0036,-0.0032,0.0035,-0.0037,0.0032,-0.0031,0.0033,-0.0046,0.0031,-0.0037,0.0033,-0.0039,0.0029,-0.0036,0.0032,-0.0027,0.0035,-0.0029,0.003,-0.0038,0.0033,-0.0032,0.0029,-0.0035,0.0039,-0.0034,0.003,-0.0226,0.0254,-0.1362,0.1215,-0.1512,0.1302,-0.1396,0.1198,-0.1291,0.1169,-0.1292,0.1132,-0.1,0.0955,-0.0775,0.0719,-0.0462,0.0478,-0.0225,0.022,-0.0179,0.0162,-0.0085,0.0081,-0.0055,0.0059,-0.0058,0.0052,-0.0036,0.0037,-0.0035,0.0029,-0.0017,0.0017,-0.0015,0.0014,-0.0011,0.0011,-0.0009,0.001,-0.001,0.001,-0.0011,0.001,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:55
هیمالیا Monal زن جیغ تماس بسیار بالا سخت تن به تن برخی از صدای خش خش.
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۰۳ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم
parspn