مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای فولی, قدم به قدم, هی راه رفتن ،

نرم ناهموار انسان قدم به قدم در هی و سیمان باقی مانده با سر و صدا scrunching صدا.
دسته بندی: پا
مدت زمان: ۰:۰۲
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۴ بار
آخرین ویرایش: پنجشنبه, ۲۹ مهر ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0034,0.0019,-0.0005,0.0012,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.001,-0.0015,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0002,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0008,0.001,-0.0003,0.0006,-0.0012,0.0013,-0.0009,0.0013,-0.0012,0.0013,-0.001,0.0015,-0.01,0.0065,-0.0029,0.0047,-0.0046,0.0043,-0.0042,0.003,-0.0023,0.0024,-0.0021,0.0024,-0.0029,0.0015,-0.0036,0.0044,-0.0042,0.0038,-0.0032,0.0046,-0.0027,0.0038,-0.0036,0.0029,-0.0023,0.0025,-0.0089,0.0063,-0.0029,0.0024,-0.0031,0.0025,-0.0052,0.0083,-0.0034,0.0031,-0.0029,0.0025,-0.0027,0.0023,-0.0054,0.0038,-0.0054,0.0032,-0.0033,0.0024,-0.0016,0.0022,-0.0016,0.0026,-0.0024,0.0016,-0.0017,0.0013,-0.0016,0.0021,-0.0008,0.0016,-0.0016,0.0017,-0.0007,0.0011,-0.0005,0.0014,0,0.0012,0,0.0014,-0.0003,0.0008,-0.0002,0.0015,-0.0002,0.0008,-0.0002,0.0008,-0.0003,0.0009,-0.0004,0.0008,-0.0004,0.0003,-0.0008,0.0002,-0.0007,0.0002,-0.001,0.0005,-0.0014,0.0004,-0.0007,0,-0.0006,0,-0.0005,0.0001,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0001,-0.0006,0,-0.0004,0,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0006,0.0012,-0.0002,0.0004,-0.0018,0.0028,-0.0001,0.0008,-0.0003,0.0007,-0.0004,0.0008,-0.0001,0.0005,-0.001,0.0028,-0.0004,0.0009,-0.0004,0.001,0,0.0006,0,0.0007,0,0.0007,0,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0007,0.0007,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0007,0.0001,-0.0003,0,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.001,0.0005,-0.0009,0.001,-0.0006,0.0007,-0.0014,0.0015,-0.0025,0.0018,-0.0027,0.0011,-0.0009,0.0015,-0.0014,0.0065,-0.0251,0.0171,-0.0093,0.0116,-0.0024,0.0034,-0.0027,0.0019,-0.0011,0.0021,-0.0025,0.0018,-0.0082,0.005,-0.0026,0.002,-0.0034,0.0035,-0.0016,0.0009,-0.0047,0.002,-0.0027,0.0025,-0.0011,0.0009,-0.0036,0.0044,-0.0087,0.0079,-0.0024,0.0032,-0.0007,0.0038,-0.0082,0.0054,-0.0014,0.0025,-0.0027,0.0032,-0.0036,0.0046,-0.0046,0.0034,-0.0024,0.002,-0.0035,0.0053,-0.0022,0.002,-0.0019,0.0023,-0.0012,0.0011,-0.0013,0.0004,-0.0009,0.0011,-0.0011,0.0005,-0.0007,0.0011,-0.0008,0.0006,-0.0013,0.0011,-0.0011,0.0007,-0.0036,0.0025,-0.0017,0.0011,-0.0016,0.0007,-0.0021,0.0017,-0.0029,0.003,-0.0016,0.0051,-0.0082,0.0058,-0.0088,0.0036,-0.0028,0.0013,-0.0011,0.0019,-0.0011,0.0016,-0.0006,0.0011,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0008,0.0014,-0.0017,0.0011,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.001,-0.0013,0.0006,-0.0014,0.0002,-0.0008,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0009,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0004,0,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0.0003,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0003,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0018,0.0006,-0.001,0.0006,-0.0024,0.0029,-0.0053,0.005,-0.0045,0.0031,-0.0022,0.0016,-0.005,0.0104,-0.0071,0.0068,-0.0048,0.0033,-0.0024,0.0028,-0.0024,0.0021,-0.003,0.0018,-0.0013,0.0018,-0.0011,0.0016,-0.0013,0.0009,-0.0008,0.002,-0.0014,0.0026,-0.0023,0.0022,-0.0013,0.0015,-0.0003,0.0009,-0.0008,0.0013,-0.0007,0.0012,0,0.001,-0.0003,0.001,-0.0004,0.0013,-0.0001,0.0013,0,0.002,0,0.0014,0.0002,0.0011,-0.002,0.0025,-0.0009,0.0013,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0001,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0009,-0.0019,0.0019,-0.0025,0.0006,-0.0005,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.001,0.0009,-0.001,0.0011,-0.0009,0.0011,-0.0003,0.0007,-0.0007,0.0011,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0001,0.0006,0,0.0008,0.0001,0.0005,0,0.0006,-0.0006,0.0018,-0.0008,0.0019,0.0002,0.0008,-0.0004,0.0011,-0.0003,0.0011,0,0.0006,-0.0001,0.0004,-0.0006,0.0012,-0.0007,0.0007,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0005,0,-0.0005,0.0001,-0.0019,0.0016,-0.0011,0.0006,-0.0006,0,-0.0007,0.0001,-0.0009,0.0005,-0.0008,-0.0001,-0.0006,-0.0002,-0.0006,-0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0011,0.0003,-0.0006,0,-0.0006,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0008,-0.0015,0.0016,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0021,-0.0037,0.004,-0.0011,0.0011,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0015,-0.0009,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.001,0.0014,-0.0003,0.0001,-0.0005,0,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0029,0.0018,-0.001,0.0008,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0008,0.001,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0009,-0.0004,0.0005,-0.0012,0.001,-0.0006,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0018,-0.0019,0.0025,-0.0011,0.0013,-0.0018,0.0037,-0.0037,0.0036,-0.0013,0.0014,-0.0006,0.0006,-0.0011,0.0011,-0.0042,0.0035,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0014,0.0011,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0031,0.0014,-0.0049,0.0069,-0.0057,0.0058,-0.0029,0.0032,-0.0101,0.0095,-0.0037,0.003,-0.0033,0.0014,-0.0023,0.0009,-0.008,0.0064,-0.0102,0.005,-0.0019,0.0009,-0.0032,0.0018,-0.0014,0.0018,-0.0021,0.0008,-0.0027,0.0041,-0.0039,0.0033,-0.0022,0.0018,-0.0027,0.0039,-0.0024,0.0034,-0.0023,0.0009,-0.0014,0.001,-0.0005,0.001,-0.0007,0.001,-0.001,0.005,-0.0009,0.0035,-0.0005,0.0039,0.0005,0.0032,-0.0007,0.0029,-0.0001,0.0019,0,0.0019,-0.0007,0.0005,-0.0011,0.0009,-0.0018,0.0008,-0.001,0,-0.0009,-0.0001,-0.0021,0.0021,-0.0015,0.0011,-0.0009,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.001,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0006,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0011,-0.0019,0.0014,-0.0009,0.0009,-0.0005,0.0009,-0.0002,0.0008,-0.0002,0.0004,-0.0011,0.0024,-0.0005,0.0008,-0.0001,0.0007,-0.0014,0.0017,-0.0004,0.0009,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.003,0.0024,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0006,0.0012,-0.0009,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0004,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0003,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0003,0.0002,-0.0001,0,-0.0004,0.0004,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0013,0.0014,-0.0037,0.0027,-0.0008,0.0028,-0.0016,0.0017,-0.0012,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0006,0.0008,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0007,0.0012,-0.0004,0.0003,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
نرم ناهموار انسان قدم به قدم در هی و سیمان باقی مانده با سر و صدا scrunching صدا.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم