مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای Djembe BPM 110 12

کوتاه حلقه های کوبه ای برگزار سنتی, djembe, درام در 110 bpm

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها آفریقاکوبشیضربت زنیdjimbejembejenbesanbanyiyembe
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0134,0.008,-0.0198,0.0056,-0.0404,0.1045,-0.139,0.1352,-0.182,0.1969,-0.1219,0.1281,-0.1483,0.0833,-0.1043,0.1138,-0.1097,0.0961,-0.0963,0.1134,-0.0779,0.1503,-0.0701,0.0755,-0.0661,0.0595,-0.0544,0.0383,-0.0606,0.0333,-0.0471,0.052,-0.0429,0.0848,-0.0511,0.0588,-0.0654,0.0405,-0.034,0.0386,-0.0329,0.0316,-0.011,0.0263,-0.0121,0.032,-0.0222,0.0255,-0.0285,0.0071,-0.0344,0.0156,-0.0243,0.0025,-0.0021,0.0211,-0.0091,0.0198,-0.0098,0.0141,-0.0169,0.0162,-0.0171,0.0086,-0.0212,0.0027,-0.0149,0.0145,-0.016,0.0297,-0.0571,0.0381,-0.1225,0.1325,-0.2368,0.1419,-0.1433,0.1356,-0.0875,0.1364,-0.0682,0.1137,-0.0665,0.1093,-0.0908,0.1011,-0.1355,0.0652,-0.0854,0.0719,-0.0631,0.0537,-0.0433,0.0674,-0.0439,0.0646,-0.0417,0.0476,-0.057,0.0638,-0.0575,0.043,-0.0511,0.0541,-0.0447,0.0424,-0.0107,0.0257,-0.026,0.0213,-0.0297,0.0171,-0.0232,0.0132,-0.0336,0.0158,-0.0179,0.0201,-0.0008,0.0315,-0.0103,0.0154,-0.0247,0.0097,-0.0171,0.0115,-0.0189,0.0137,-0.0134,0.0081,-0.0031,0.0195,-0.0048,0.0159,-0.0154,0.016,-0.0188,0.0196,-0.0355,0.0229,-0.061,0.0725,-0.4358,0.2769,-0.2286,0.455,-0.48,0.3813,-0.3107,0.3162,-0.2881,0.291,-0.2934,0.333,-0.1495,0.3167,-0.2116,0.225,-0.2445,0.2523,-0.1921,0.1449,-0.2167,0.1594,-0.0737,0.1495,-0.0582,0.1544,-0.1921,0.1775,-0.1414,0.1764,-0.1544,0.1701,-0.0668,0.1067,-0.1236,0.0782,-0.0941,0.0628,-0.071,0.065,-0.0823,0.062,-0.0535,0.0348,-0.0739,0.0613,-0.0721,0.0582,-0.0549,0.0724,-0.0758,0.0755,-0.0572,0.0344,-0.0699,0.0521,-0.0497,0.0372,-0.0504,0.0654,-0.0228,0.0368,-0.0431,0.0455,-0.0545,0.0254,-0.0381,0.0245,-0.0458,0.0555,-0.0378,0.055,-0.0485,0.0463,-0.0522,0.0475,-0.0253,0.0178,-0.0588,0.037,-0.0457,0.0372,-0.0423,0.032,-0.0441,0.0321,-0.0323,0.036,-0.0283,0.0354,-0.0329,0.031,-0.0473,0.0365,-0.0396,0.0243,-0.0401,0.0386,-0.0311,0.0398,-0.0234,0.0355,-0.0441,0.0369,-0.0357,0.0165,-0.0335,0.0262,-0.0337,0.0315,-0.0245,0.0375,-0.0128,0.0274,-0.0276,0.0223,-0.0284,0.0092,-0.0277,0.0173,-0.017,0.0181,-0.0073,0.0226,-0.0071,0.0165,-0.0189,0.0134,-0.0167,0.0067,-0.023,0.006,-0.0137,0.009,-0.0026,0.0147,-0.0051,0.0146,-0.0095,0.0139,-0.0103,0.0042,-0.0182,0.0065,-0.0109,0.0073,-0.0101,0.012,0.0016,0.0153,-0.0098,0.0164,-0.0076,0.0007,-0.0206,0.0044,-0.0065,0.0044,-0.0069,0.0185,-0.0036,0.0097,-0.0133,0.0163,-0.0118,0.0073,-0.0203,0.0046,-0.0135,0.0045,-0.0069,0.0136,-0.0042,0.0143,-0.005,0.0125,-0.0066,0.006,-0.0132,0.0047,-0.0104,-0.0009,-0.0079,0.007,0.0004,0.0089,-0.0009,0.0101,-0.0053,0.0056,-0.0091,0.0023,-0.0085,0.0004,-0.0078,0.0024,0.0006,0.0058,0.0016,0.0095,-0.0009,0.0058,-0.0075,-0.0003,-0.0067,-0.0022,-0.0073,0.0015,-0.0022,0.0056,-0.0005,0.0089,-0.0003,0.0076,-0.0053,0.0049,-0.0081,-0.0033,-0.0076,0.0011,-0.0012,0.0047,-0.0007,0.0082,0.0012,0.0075,-0.0051,0.0046,-0.0099,-0.0019,-0.0077,-0.0006,-0.0035,0.0046,-0.0002,0.0077,-0.0002,0.0074,-0.0024,0.0045,-0.0062,0.0003,-0.0074,-0.0016,-0.0056,0.0026,0.0006,0.0051,0.0024,0.007,0.0002,0.0042,-0.0067,0.0005,-0.006,-0.0031,-0.0044,0.0023,-0.0014,0.0052,0.0019,0.0056,-0.0002,0.0067,-0.0042,0.0026,-0.006,-0.0017,-0.0058,-0.0006,-0.0023,0.0037,0.0024,0.0061,0.0006,0.006,-0.0035,0.0027,-0.0057,-0.0019,-0.0062,-0.0011,-0.0023,0.0018,0.0016,0.0052,0.0021,0.005,-0.0022,0.0029,-0.0052,-0.001,-0.0062,-0.0021,-0.0028,0.002,0.0003,0.0054,0.0025,0.0052,-0.0016,0.0036,-0.0038,0.0001,-0.005,-0.0023,-0.0041,-0.0003,-0.0012,0.0047,0.0024,0.0048,0.0001,0.0051,-0.004,0.0011,-0.0053,-0.0019,-0.0042,-0.0006,-0.0009,0.0035,0.0022,0.0044,0.0008,0.0037,-0.0032,0.0019,-0.0052,-0.0019,-0.0045,-0.0012,-0.0023,0.0031,0.0016,0.0038,0.0004,0.0042,-0.002,0.0029,-0.0043,-0.0017,-0.0046,-0.0013,-0.0023,0.0019,0.0013,0.0035,0.0016,0.0048,-0.0005,0.0027,-0.0035,-0.0006,-0.004,-0.0029,-0.0029,0.0007,0.0005,0.0033,0.0018,0.0043,-0.0006,0.0028,-0.0024,0.0003,-0.0043,-0.002,-0.0036,-0.0003,-0.0007,0.0018,0.0017,0.004,0.0014,0.003,-0.002,0.002,-0.0033,-0.002,-0.0037,-0.001,-0.001,0.0019,0.0018,0.0042,0.0018,0.0039,-0.0024,0.0018,-0.0035,-0.0014,-0.0034,-0.0015,-0.002,0.0014,0.0009,0.0038,0.0016,0.0035,-0.0011,0.0021,-0.0026,-0.0003,-0.0033,-0.0017,-0.0024,0.0004,-0.0002,0.0027,0.0017,0.0034,0.0001,0.003,-0.0022,0,-0.0032,-0.0021,-0.0024,-0.0003,-0.0002,0.0021,0.0021,0.0034,0.0003,0.0024,-0.0017,0.0003,-0.0032,-0.0015,-0.0026,-0.0008,-0.0009,0.0017,0.0011,0.0027,0.0014,0.0025,-0.0007,0.0018,-0.0027,-0.0007,-0.0027,-0.0016,-0.0017,0.0006,0.0007,0.0022,0.0018,0.0027,-0.0005,0.0018,-0.0025,-0.0005,-0.0023,-0.0019,-0.0018,0.0006,0.0002,0.0026,0.0015,0.0026,-0.0004,0.0021,-0.0017,-0.0002,-0.0027,-0.0017,-0.0021,-0.0002,-0.0003,0.0014,0.0013,0.0023,0.0005,0.0022,-0.0012,0.0006,-0.0023,-0.0012,-0.0021,-0.0008,-0.0008,0.001,0.0011,0.0021,0.0013,0.002,-0.0008,0.0013,-0.002,-0.0008,-0.0023,-0.0009,-0.0009,0.0005,0.0006,0.0019,0.0012,0.0022,0,0.0012,-0.0016,0,-0.0021,-0.0016,-0.0016,-0.0001,-0.0001,0.0015,0.0014,0.002,0.0002,0.0018,-0.0013,0.0002,-0.0018,-0.0013,-0.0017,-0.0005,-0.0005,0.0013,0.0013,0.0018,0.0004,0.0017,-0.0007,0.0004,-0.0017,-0.0007,-0.0017,-0.0007,-0.0007,0.0007,0.0007,0.0017,0.0008,0.0019,-0.0006,0.0007,-0.0015,-0.0007,-0.0018,-0.001,-0.0011,0.0003,0.0004,0.0011,0.0011,0.0017,-0.0001,0.0011,-0.0014,-0.0002,-0.0017,-0.001,-0.0011,0,0.0001,0.0009,0.0009,0.0018,0.0002,0.0012,-0.0008,0.0002,-0.0016,-0.0007,-0.0013,-0.0005,-0.0005,0.0007,0.0008,0.0014,0.0007,0.0014,-0.0005,0.0007,-0.0015,-0.0006,-0.0013,-0.0009,-0.0009,0.0007,0.0005,0.0015,0.001,0.0014,-0.0005,0.001,-0.0012,-0.0004,-0.0013,-0.0009,-0.0011,0.0003,0.0003,0.0011,0.001,0.0013,0,0.0012,-0.0009,0,-0.0012,-0.0008,-0.0013,-0.0001,-0.0001,0.0009,0.001,0.0012,0.0004,0.0012,-0.0008,0.0004,-0.0013,-0.0008,-0.0012,-0.0003,-0.0003,0.0007,0.0006,0.0012,0.0004,0.0011,-0.0005,0.0004,-0.0011,-0.0004,-0.0011,-0.0007,-0.0007,0.0001,0.0001,0.001,0.0008,0.001,-0.0001,0.001,-0.001,-0.0001,-0.0012,-0.0008,-0.001,0,0,0.001,0.0006,0.001,0.0001,0.001,-0.0009,0.0001,-0.001,-0.0008,-0.0009,-0.0001,-0.0001,0.0007,0.0007,0.001,0.0002,0.001,-0.0006,0.0003,-0.0009,-0.0005,-0.001,-0.0004,-0.0005,0.0005,0.0005,0.0009,0.0006,0.0009,-0.0002,0.0006,-0.0009,-0.0002,-0.0009,-0.0006,-0.0006,0.0002,0.0002,0.0009,0.0006,0.0009,-0.0001,0.0006,-0.0007,0,-0.0009,-0.0005,-0.0007,-0.0001,-0.0001,0.0006,0.0006,0.0009,0.0002,0.0008,-0.0004,0.0002,-0.0009,-0.0004,-0.0009,-0.0004,-0.0004,0.0006,0.0006,0.0009,0.0004,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.0008,-0.0004,-0.0008,-0.0003,-0.0003,0.0003,0.0003,0.0007,0.0004,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0006,-0.0003,-0.0008,-0.0004,-0.0006,0.0001,0.0001,0.0005,0.0004,0.0008,0.0001,0.0005,-0.0006,0.0001,-0.0008,-0.0005,-0.0007,-0.0001,-0.0001,0.0005,0.0005,0.0007,0.0001,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0007,-0.0004,-0.0006,-0.0003,-0.0002,0.0003,0.0003,0.0007,0.0003,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0006,-0.0003,-0.0006,-0.0004,-0.0004,0.0001,0.0002,0.0007,0.0005,0.0007,-0.0001,0.0005,-0.0006,-0.0001,-0.0006,-0.0004,-0.0005,0.0001,0.0001,0.0007,0.0005,0.0007,0,0.0005,-0.0005,0,-0.0006,-0.0004,-0.0005,0,0,0.0004,0.0004,0.0006,0.0002,0.0007,-0.0004,0.0002,-0.0006,-0.0004,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0.0002,0.0002,0.0005,0.0003,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0005,-0.0002,-0.0006,-0.0004,-0.0004,0.0002,0.0002,0.0004,0.0004,0.0005,0,0.0004,-0.0005,-0.0001,-0.0006,-0.0004,-0.0004,0,0,0.0004,0.0004,0.0005,0.0001,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0.0003,0.0003,0.0005,0.0002,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0.0002,0.0002,0.0004,0.0002,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0003,0,0,0.0004,0.0003,0.0005,0.0001,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0.0003,0.0002,0.0004,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0005,-0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0.0004,0.0003,0.0005,0.0001,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0004,0.0002,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0003,0.0001,0.0001,0.0004,0.0002,0.0005,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0003,0.0003,0.0005,0,0.0003,-0.0002,0,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0002,0,0,0.0003,0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0003,0,0,0.0002,0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0003,0.0003,0.0004,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,0.0002,0.0004,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0,0,0.0002,0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,0,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0002,-0.0002,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
کوتاه حلقه های کوبه ای برگزار سنتی, djembe, درام در 110 bpm
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۰۳ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم
parspn