مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای Djembe BPM 80 18

سنتی, سازهای کوبه ای, حلقه, بازی, قومی, djembe, درام, 80 bpm

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها آفریقاکوبشیdrummingdjimbejembejenbesanbanyiyembe
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0996,0.2022,-0.1486,0.202,0.0142,0.1174,-0.1299,0.0407,-0.0552,0.1001,-0.0472,0.0645,-0.0744,0.0928,-0.0634,0.1063,-0.0893,0.0441,-0.0261,0.0739,-0.0577,-0.0117,-0.0116,0.0629,-0.0595,0.0358,-0.0509,0.0533,-0.0502,0.0521,-0.0496,0.0337,-0.0285,0.0506,-0.0438,0.0068,0.0073,0.0457,-0.0466,0.0117,-0.0236,0.0403,-0.0421,0.0377,-0.0399,0.0434,-0.0349,0.0457,-0.0411,0.024,-0.0049,0.039,-0.0425,-0.005,-0.0047,0.0385,-0.0385,0.0225,-0.0292,0.0374,-0.0371,0.0351,-0.0375,0.0292,-0.0205,0.0336,-0.0367,0.0073,0.0051,0.0337,-0.0331,0.0048,-0.0174,0.0326,-0.0329,0.0251,-0.032,0.0303,-0.0259,0.0314,-0.0304,0.0165,-0.0061,0.0315,-0.0291,-0.0056,-0.0053,0.0291,-0.0285,0.0162,-0.0229,0.0276,-0.026,0.0272,-0.0267,0.0214,-0.014,0.0264,-0.026,0.0044,0.0047,0.0252,-0.0507,0.0055,-0.0715,0.1975,-0.2319,0.1697,-0.0278,0.1358,-0.1266,0.0284,-0.0528,0.0965,-0.0569,0.0818,-0.1023,0.0955,-0.0573,0.114,-0.0886,0.036,-0.0111,0.0758,-0.0572,-0.0117,-0.0221,0.071,-0.0672,0.0438,-0.0521,0.0542,-0.0417,0.0495,-0.049,0.0266,-0.0203,0.0496,-0.047,-0.0029,-0.0023,0.0455,-0.0459,0.019,-0.0311,0.0432,-0.0409,0.042,-0.0405,0.0391,-0.0291,0.0451,-0.0402,0.0165,0.0031,0.038,-0.0405,0.0026,-0.0128,0.0381,-0.036,0.0281,-0.0327,0.0355,-0.0334,0.0353,-0.0362,0.0245,-0.0141,0.0325,-0.0347,0.0004,0.0007,0.0329,-0.0321,0.0112,-0.022,0.0315,-0.0321,0.0276,-0.0321,0.0278,-0.0213,0.03,-0.0295,0.0106,-0.0002,0.03,-0.0284,-0.0005,-0.011,0.0279,-0.0273,0.0195,-0.0247,0.0264,-0.023,0.0264,-0.0252,0.0173,-0.0088,0.0253,-0.0249,-0.0005,-0.0003,0.024,-0.0236,0.0101,-0.0166,0.0231,-0.0222,0.0215,-0.0222,0.0198,-0.0142,0.0216,-0.1689,0.1246,-0.2966,0.2727,-0.257,0.2156,-0.1654,0.2041,-0.1351,0.1067,-0.0793,0.0865,-0.0711,0.0886,-0.0609,0.0448,-0.0409,0.0633,-0.0744,0.0632,-0.0377,0.0706,-0.0572,0.0582,-0.0385,0.0471,-0.0376,0.0443,-0.0404,0.0202,-0.0217,0.0285,-0.0247,0.0095,-0.002,0.0247,-0.0251,0.0094,-0.0056,0.0293,-0.0207,0.0113,-0.0198,0.0219,-0.0148,0.0148,-0.0202,0.0159,-0.007,0.0148,-0.0147,0.0015,-0.003,0.0164,-0.0121,0.008,-0.0098,0.0121,-0.011,0.0126,-0.0128,0.0082,-0.0043,0.0115,-0.013,0.0009,-0.0017,0.0106,-0.0123,0.0061,-0.0076,0.0115,-0.0095,0.0095,-0.0092,0.0073,-0.005,0.0096,-0.0095,0.0035,0.0001,0.0097,-0.0086,0,-0.0028,0.0088,-0.0085,0.0071,-0.0073,0.0079,-0.0074,0.0083,-0.0078,0.0052,-0.0035,0.0086,-0.0078,-0.001,-0.0009,0.0071,-0.0072,0.0036,-0.0047,0.0068,-0.0066,0.0067,-0.1858,0.1541,-0.2306,0.2606,-0.1492,0.2544,-0.1241,0.1394,-0.1132,0.088,-0.0708,0.0713,-0.0593,0.0827,-0.0565,0.045,-0.0489,0.0462,-0.0419,0.0321,-0.0322,0.0463,-0.0233,0.0207,-0.0122,0.0169,-0.0179,0.0162,-0.0133,0.0157,-0.013,0.0083,-0.0092,0.0073,-0.0089,0.0088,-0.0083,0.007,-0.0036,0.0096,-0.0074,0.004,-0.0038,0.0074,-0.0086,0.0051,-0.0048,0.0061,-0.0029,0.0065,-0.0062,0.0034,-0.0011,0.0066,-0.0082,0.0038,-0.0049,0.0068,-0.0079,0.0047,-0.0057,0.0046,-0.0054,0.0054,-0.0053,0.0023,-0.002,0.0042,-0.004,-0.0003,-0.0011,0.0039,-0.0036,0.0011,-0.0025,0.0034,-0.0029,0.0033,-0.003,0.0027,-0.0017,0.0033,-0.0032,0.0014,-0.0002,0.0031,-0.0033,0.0007,-0.0012,0.003,-0.0027,0.0018,-0.0022,0.0025,-0.0017,0.0025,-0.0027,0.0015,-0.0004,0.0025,-0.0024,-0.0001,-0.0003,0.0023,-0.0025,0.001,-0.0019,0.0022,-0.0019,0.0021,-0.0919,0.0103,-0.1864,0.248,-0.1815,0.0944,-0.0379,0.117,-0.131,0.0226,-0.0081,0.1093,-0.0879,0.0096,-0.0755,0.1148,-0.0885,0.0835,-0.097,0.0869,-0.0445,0.0875,-0.0624,0.0078,-0.004,0.0659,-0.0656,-0.0045,-0.0292,0.0615,-0.0525,0.041,-0.04,0.0434,-0.0425,0.0527,-0.0453,0.0337,-0.0179,0.0458,-0.0461,0.003,0.0034,0.0424,-0.0423,0.0234,-0.0323,0.0522,-0.0474,0.0534,-0.0466,0.0394,-0.0359,0.0415,-0.043,0.018,0.0003,0.0403,-0.04,-0.0001,-0.0135,0.0394,-0.0379,0.0253,-0.0358,0.0346,-0.0353,0.035,-0.0377,0.0248,-0.0132,0.0345,-0.0348,-0.0001,0.0002,0.0339,-0.034,0.012,-0.0227,0.0323,-0.0315,0.0299,-0.0315,0.0292,-0.0208,0.0325,-0.0305,0.0114,0.0009,0.0299,-0.0299,0.0006,-0.0101,0.0286,-0.0271,0.0207,-0.0251,0.0275,-0.0243,0.0277,-0.0273,0.0173,-0.0089,0.0256,-0.0256,-0.0016,-0.0013,0.0248,-0.0243,0.0105,-0.018,0.0285,-0.1687,0.1771,-0.1376,0.1591,-0.0943,0.1252,-0.1551,0.0988,-0.0968,0.125,-0.0796,0.0842,-0.0477,0.0785,-0.0575,0.0482,-0.0556,0.0685,-0.0385,0.0428,-0.0557,0.0441,-0.0288,0.0471,-0.0389,0.026,-0.0138,0.0538,-0.039,0.0203,-0.0337,0.0479,-0.0284,0.0236,-0.0285,0.0258,-0.0135,0.0302,-0.0259,0.0071,-0.0051,0.0216,-0.0236,0.0079,-0.0127,0.0247,-0.1015,0.1098,-0.1393,0.0761,-0.0367,0.111,-0.1285,0.0013,0.0019,0.1002,-0.0632,0.0328,-0.0737,0.0952,-0.0849,0.0961,-0.095,0.071,-0.0461,0.0822,-0.0683,0.0083,0.0086,0.0687,-0.0649,0.0151,-0.0383,0.0614,-0.0592,0.0496,-0.0507,0.0427,-0.0426,0.052,-0.0486,0.0266,-0.0047,0.0499,-0.0508,-0.0053,-0.0089,0.0466,-0.0477,0.0315,-0.039,0.0492,-0.045,0.0492,-0.0473,0.0368,-0.0214,0.0444,-0.0467,0.007,0.0074,0.0436,-0.0441,0.0108,-0.0237,0.0413,-0.0419,0.0346,-0.0412,0.0385,-0.1699,0.0696,-0.1566,0.1391,-0.1034,0.1393,-0.1488,0.0813,-0.0838,0.1241,-0.0661,0.1143,-0.0727,0.0366,-0.0421,0.1168,-0.1037,0.0116,0.012,0.1002,-0.0837,0.0225,-0.0345,0.0762,-0.0745,0.0668,-0.0734,0.0701,-0.0555,0.0695,-0.0637,0.025,-0.0038,0.0546,-0.0581,-0.0043,-0.0219,0.0581,-0.0582,0.0363,-0.0503,0.048,-0.0521,0.0482,-0.0542,0.0352,-0.0228,0.0545,-0.0521,0.0029,0.0034,0.0505,-0.0531,0.0164,-0.0315,0.0466,-0.0494,0.0432,-0.0489,0.0444,-0.0344,0.0471,-0.0464,0.021,-0.0009,0.0423,-0.0458,-0.0013,-0.0128,0.042,-0.0415,0.0278,-0.0373,0.041,-0.0365,0.0403,-0.0398,0.0274,-0.0149,0.038,-0.0382,0.0001,0.0005,0.0378,-0.0359,0.0141,-0.0258,0.0358,-0.0352,0.0326,-0.0351,0.0306,-0.0238,0.0337,-0.0328,0.011,0.0011,0.0323,-0.0318,0.0008,-0.0129,0.0305,-0.0308,0.0223,-0.0284,0.0294,-0.0353,0.0366,-0.1962,0.2008,-0.1369,0.1444,-0.2007,0.2227,-0.2745,0.2225,-0.1273,0.1794,-0.1311,0.1029,-0.0462,0.0917,-0.0466,0.0201,-0.0294,0.0534,-0.0424,0.014,-0.0182,0.0387,-0.0377,0.025,-0.0304,0.0549,-0.0459,0.0204,-0.032,0.0379,-0.0297,0.0529,-0.0392,0.0237,-0.0064,0.0307,-0.0322,0.0037,-0.0103,0.03,-0.0246,0.0191,-0.0199,0.0194,-0.0176,0.0182,-0.0239,0.0115,-0.0025,0.0255,-0.0237,0.0005,-0.0058,0.025,-0.0204,0.0127,-0.0173,0.0196,-0.0219,0.0173,-0.0185,0.0143,-0.0118,0.0166,-0.0162,0.0066,0.0031,0.0178,-0.0161,0.0028,-0.0044,0.0172,-0.0164,0.0106,-0.0137,0.0157,-0.0141,0.0147,-0.0162,0.0105,-0.0046,0.015,-0.0141,-0.0006,-0.0009,0.0138,-0.0139,0.006,-0.0104,0.0126,-0.0119,0.0121,-0.0123,0.0114,-0.0058,0.014,-0.011,0.0035,0.0022,0.0129,-0.012,0.0021,-0.0061,0.0101,-0.0115,0.0083,-0.0113,0.0102,-0.0098,0.0106,-0.0179,0.022,-0.058,0.0638,-0.0626,0.0177,-0.0133,0.0322,-0.021,0.0077,-0.0102,0.0267,-0.0252,0.0185,-0.0241,0.0251,-0.0108,0.0133,-0.0193,0.0103,-0.0043,0.0147,-0.0296,0.0168,-0.1835,0.1455,-0.0992,0.0819,-0.078,0.082,-0.0717,0.074,-0.062,0.0504,-0.0323,0.0259,-0.0361,0.0431,-0.0275,0.0308,-0.0208,0.0225,-0.0216,0.0334,-0.2481,0.2968,-0.2214,0.1589,-0.1177,0.1525,-0.131,0.1362,-0.0711,0.0973,-0.0833,0.0447,-0.0653,0.072,-0.0441,0.0451,-0.0339,0.0278,-0.029,0.026,-0.0343,0.0298,-0.0284,0.0359,-0.0437,0.0371,-0.0298,0.051,-0.0351,0.0291,-0.0321,0.0327,-0.0302,0.0259,-0.0225,0.0253,-0.014,0.0235,-0.0203,0.0076,-0.0015,0.0187,-0.0169,0.0013,-0.0075,0.0134,-0.0127,0.0128,-0.0129,0.0129,-0.007,0.0146,-0.0203,0.0102,-0.0033,0.0155,-0.0123,0.0058,-0.0059,0.0142,-0.0111,0.006,-0.0099,0.0118,-0.0566,0.1201,-0.2929,0.2984,-0.1697,0.1806,-0.1395,0.1297,-0.067,0.1165,-0.0759,0.0652,-0.0476,0.0552,-0.0514,0.0561,-0.0467,0.015,-0.0171,0.0323,-0.0294,0.0114,-0.0152,0.0334,-0.0295,0.0217,-0.0229,0.0451,-0.0284,0.0445,-0.0263,0.0254,-0.0171,0.0202,-0.0228,0.0084,-0.008,0.0278,-0.0205,0.0115,-0.0145,0.0181,-0.0144,0.0075,-0.0149,0.0204,-0.0215,0.024,-0.021,0.0163,-0.0052,0.0158,-0.0152,0.0024,-0.0027,0.0147,-0.0163,0.007,-0.0097,0.0116,-0.0117,0.0087,-0.0113,0.0062,-0.0022,0.0086,-0.0099,0.0014,0.0015,0.0088,-0.0093,0.0019,-0.0046,0.0089,-0.007,0.0061,-0.008,0.0071,-0.0067,0.0077,-0.0077,0.004,-0.0011,0.0081,-0.0074,-0.0011,-0.0025,0.0081,-0.007,0.0038,-0.0054,0.0072,-0.007,0.0065,-0.0071,0.0051,-0.0027,0.0062,-0.0069,0.0003,0.0004,0.0067,-0.0067,0.0013,-0.0043,0.0061,-0.0066,0.0048,-0.0054,0.006,-0.0231,0.0105,-0.0372,0.056,-0.046,0.0412,-0.0284,0.0344,-0.0343,0.0152,-0.0139,0.0337,-0.0295,-0.006,-0.0177,0.0338,-0.0292,0.0196,-0.0275,0.0266,-0.0224,0.0264,-0.0209,0.0151,-0.0103,0.0234,-0.0228,-0.0009,-0.0007,0.0209,-0.0185,0.0075,-0.0109,0.0174,-0.018,0.0166,-0.018,0.0164,-0.0131,0.018,-0.0251,0.0125,-0.0789,0.2075,-0.2008,0.0762,0.005,0.1349,-0.1369,0.0102,-0.0332,0.1156,-0.0642,0.059,-0.0969,0.1138,-0.0832,0.1137,-0.1023,0.057,-0.0293,0.0921,-0.0703,-0.0089,-0.0087,0.0733,-0.0719,0.031,-0.0504,0.0644,-0.0561,0.0577,-0.0561,0.0388,-0.0359,0.0573,-0.0538,0.0116,0.008,0.0549,-0.0527,0.0076,-0.0224,0.0482,-0.0484,0.0413,-0.0459,0.0507,-0.0424,0.053,-0.0478,0.0307,-0.0108,0.0447,-0.049,-0.0037,-0.0033,0.0441,-0.0442,0.0228,-0.0318,0.0417,-0.042,0.0393,-0.0424,0.0352,-0.0265,0.0384,-0.0415,0.0117,0.0026,0.0383,-0.038,0.0022,-0.0169,0.037,-0.0367,0.0264,-0.0348,0.035,-0.0309,0.0351,-0.0341,0.0215,-0.0103,0.0352,-0.033,-0.0032,-0.0029,0.0327,-0.0321,0.0149,-0.0236,0.0308,-0.0295,0.0296,-0.0297,0.0256,-0.0181,0.0296,-0.0293,0.0079,0.0035,0.0281,-0.028,0.0032,-0.0126,0.0269,-0.0263,0.0212,-0.0254,0.0333,-0.0364,0.06,-0.1563,0.1161,-0.073,0.166,-0.0608,0.0331,-0.0197,0.0563,-0.0326,0.0261,-0.0264,0.0394,-0.0332,0.0162,-0.0119,0.0233,-0.0212,0.0189,-0.0118,0.0111,-0.0129,0.0156,-0.0133,0.007,-0.0025,0.0158,-0.0144,0.0024,-0.0008,0.0091,-0.0094,0.0018,-0.0066,0.0085,-0.0071,0.0038,-0.0073,0.0055,-0.0035,0.0056,-0.005,0.0024,-0.0006,0.005,-0.0054,-0.0002,-0.0002,0.004,-0.0036,0.0019,-0.0027,0.0036,-0.0029,0.0035,-0.0031,0.0025,-0.002,0.0031,-0.003,0.0007,-0.0003,0.0023,-0.0025,-0.0002,-0.0011,0.0023,-0.0018,0.0014,-0.0014,0.0022,-0.0015,0.002,-0.0016,0.0015,-0.0008,0.0017,-0.0017,0.0004,0.0003,0.0014,-0.0016,0.0003,-0.0007,0.0014,-0.0013,0.0012,-0.0013,0.0015,-0.001,0.0015,-0.0011,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0011,0.0004,-0.0004,0.0015,-0.0014,0,-0.0008,0.0014,-0.0025,0.0011,-0.0028,0.0017,-0.001,0.001,-0.0023,0.0026,-0.0023,0.0025,-0.0015,0.0009,-0.0009,0.0013,-0.0015,0.0005,-0.0001,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0005,0,-0.0001,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
سنتی, سازهای کوبه ای, حلقه, بازی, قومی, djembe, درام, 80 bpm
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۰۳ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم
parspn