مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای Udu برای تلفن های موبایل و تک بازدید 1

یک تک زنگ زدنی آمار آکوستیک نیجریه udu درام.

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها آفریقااصابتضربکوبه ایضرب آرامAfricanکوبشیdrummingethnicuduHausaaerophoneایدیفونایگبویینیجریه
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0058,0.0071,-0.0279,0.0198,-0.0422,0.0329,-0.0283,0.0347,-0.0559,0.007,-0.0592,0.0195,-0.0009,0.081,0.0028,0.0715,-0.0468,0.0217,-0.0648,-0.0372,-0.0607,-0.0152,-0.0287,0.0412,0.0297,0.0759,0.0455,0.0779,-0.0203,0.0444,-0.0755,-0.0208,-0.081,-0.0625,-0.0663,0.0035,0.0028,0.0639,0.0647,0.0807,0.0103,0.0735,-0.0671,0.0112,-0.0824,-0.0656,-0.0754,-0.0121,-0.0099,0.0585,0.0589,0.0812,0.0084,0.0719,-0.0645,0.0071,-0.0846,-0.0643,-0.0735,0.0181,0.0199,0.0996,0.0303,0.1009,-0.088,0.0282,-0.1048,-0.0647,-0.0644,0.0629,0.065,0.0994,-0.0359,0.0779,-0.0876,-0.0375,-0.0789,0.0267,0.0283,0.0762,-0.0279,0.0674,-0.0778,-0.0298,-0.0686,0.035,0.0365,0.0893,-0.0356,0.0816,-0.1023,-0.0374,-0.0967,0.0238,0.0255,0.1061,-0.0096,0.1041,-0.099,-0.0114,-0.0979,0.0004,0.0019,0.0872,-0.0033,0.0863,-0.0733,-0.0045,-0.0735,0.0128,0.0141,0.0696,-0.023,0.0671,-0.0719,-0.0242,-0.0659,0.026,0.0274,0.0733,-0.0259,0.0656,-0.0702,-0.0271,-0.062,0.0254,0.0267,0.0637,-0.0264,0.0556,-0.058,-0.0274,-0.0485,0.0299,0.0307,0.052,-0.0338,0.0398,-0.0507,-0.0344,-0.0337,0.0399,0.0301,0.0526,-0.0441,0.0293,-0.0529,-0.0281,-0.0271,0.0444,0.0236,0.05,-0.0427,0.023,-0.0467,-0.0169,-0.0161,0.0423,0.0103,0.0444,-0.0435,0.0095,-0.0442,-0.006,-0.0052,0.0426,0.0029,0.0435,-0.0395,0.0021,-0.0395,0.0015,0.0022,0.0368,-0.0063,0.0359,-0.0356,-0.0071,-0.0336,0.0101,0.0108,0.0343,-0.013,0.0312,-0.0317,-0.0137,-0.0273,0.0158,0.0162,0.0296,-0.0194,0.023,-0.0293,-0.0197,-0.0199,0.0216,0.0173,0.0288,-0.0234,0.0169,-0.0276,-0.0133,-0.0128,0.0245,0.0093,0.0268,-0.0252,0.0089,-0.0265,-0.0058,-0.0054,0.0258,0.0026,0.0264,-0.0256,0.0022,-0.0257,0.0008,0.0013,0.0257,-0.0033,0.0255,-0.0256,-0.0038,-0.0249,0.0047,0.0052,0.0237,-0.0065,0.0224,-0.0218,-0.0069,-0.0197,0.01,0.0104,0.0215,-0.0133,0.0178,-0.0221,-0.0136,-0.0167,0.0145,0.0148,0.0216,-0.015,0.0151,-0.0202,-0.0124,-0.0121,0.016,0.0093,0.0193,-0.0174,0.009,-0.0191,-0.0067,-0.0065,0.0181,0.0042,0.0186,-0.0183,0.0038,-0.0188,-0.0016,-0.0013,0.0189,-0.0001,0.019,-0.019,-0.0004,-0.0189,0.0011,0.0015,0.0182,-0.0025,0.0179,-0.0168,-0.0028,-0.0162,0.0047,0.005,0.0163,-0.0067,0.0152,-0.0165,-0.0069,-0.0148,0.0076,0.0078,0.0161,-0.0081,0.0137,-0.0151,-0.0083,-0.0121,0.0087,0.0089,0.0139,-0.0092,0.0102,-0.0133,-0.009,-0.0088,0.0095,0.0073,0.0125,-0.0093,0.0071,-0.011,-0.0052,-0.0051,0.0092,0.003,0.01,-0.0096,0.0028,-0.0098,-0.0012,-0.001,0.0098,0,0.0098,-0.0094,-0.0002,-0.0093,0.001,0.0012,0.0087,-0.0025,0.0084,-0.0084,-0.0027,-0.0075,0.0043,0.0044,0.0085,-0.0055,0.0069,-0.0091,-0.0057,-0.0068,0.0065,0.0066,0.0095,-0.007,0.0065,-0.0094,-0.0061,-0.0059,0.0068,0.005,0.0087,-0.0067,0.0049,-0.0079,-0.0034,-0.0033,0.0072,0.0022,0.0077,-0.0077,0.0021,-0.008,-0.0016,-0.0015,0.0078,0.0012,0.008,-0.0073,0.001,-0.0074,-0.0003,-0.0001,0.0067,-0.0009,0.0066,-0.0066,-0.001,-0.0064,0.0017,0.0018,0.0067,-0.0022,0.0063,-0.0064,-0.0023,-0.0058,0.0028,0.0029,0.006,-0.0033,0.005,-0.0058,-0.0034,-0.0045,0.0037,0.0038,0.0056,-0.004,0.004,-0.0052,-0.0031,-0.003,0.0042,0.0024,0.0051,-0.0045,0.0023,-0.005,-0.002,-0.0019,0.0042,0.0013,0.0046,-0.0039,0.0012,-0.0039,-0.0001,-0.0001,0.0041,-0.0006,0.0041,-0.0049,-0.0007,-0.0048,0.0006,0.0007,0.0048,-0.0004,0.0047,-0.0041,-0.0005,-0.004,0.0008,0.0009,0.0036,-0.0016,0.0032,-0.0033,-0.0016,-0.0027,0.0021,0.0021,0.0033,-0.0023,0.0024,-0.0034,-0.0023,-0.0023,0.0026,0.002,0.0033,-0.0025,0.0019,-0.0032,-0.0017,-0.0017,0.0023,0.0012,0.0027,-0.0024,0.0012,-0.0026,-0.0005,-0.0005,0.0025,0.0004,0.0026,-0.0026,0.0003,-0.0026,-0.0001,-0.0001,0.0023,-0.0002,0.0023,-0.0021,-0.0002,-0.0021,0.0004,0.0004,0.002,-0.0006,0.0018,-0.0019,-0.0007,-0.0016,0.001,0.001,0.0019,-0.0014,0.0013,-0.002,-0.0011,-0.001,0.002,0.0012,0.0023,-0.002,0.0012,-0.0024,-0.0014,-0.0013,0.0018,0.001,0.0021,-0.0017,0.001,-0.0019,-0.0006,-0.0006,0.0018,0.0005,0.0019,-0.0019,0.0004,-0.002,-0.0005,-0.0005,0.0017,0.0002,0.0018,-0.0013,0.0002,-0.0013,0,0.0001,0.0012,-0.0003,0.0011,-0.0012,-0.0004,-0.0011,0.0005,0.0005,0.0013,-0.0006,0.0011,-0.0013,-0.0006,-0.001,0.0006,0.0006,0.0012,-0.0005,0.0009,-0.001,-0.0006,-0.0008,0.0006,0.0005,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.001,-0.0004,-0.0004,0.0008,0.0002,0.0009,-0.0007,0.0002,-0.0007,-0.0001,0,0.0006,-0.0002,0.0006,-0.0007,-0.0002,-0.0006,0.0005,0.0005,0.001,-0.0005,0.0009,-0.0012,-0.0005,-0.001,0.0004,0.0004,0.0011,-0.0003,0.0009,-0.0009,-0.0003,-0.0008,0.0005,0.0005,0.0009,-0.0004,0.0007,-0.0008,-0.0004,-0.0007,0.0003,0.0003,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.0004,-0.0002,-0.0003,0.0003,0.0001,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0005,0,0,0.0006,0,0.0006,-0.0006,-0.0001,-0.0006,0,0,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0004,0,-0.0003,0.0002,0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0006,-0.0002,-0.0004,0.0004,0.0002,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0006,-0.0002,-0.0007,0.0002,0.0002,0.0009,0,0.0008,-0.0009,0,-0.0009,-0.0001,-0.0001,0.0006,0,0.0007,-0.0005,0,-0.0004,0.0003,0.0003,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0009,-0.0006,-0.0006,0.0006,0.0005,0.001,-0.0005,0.0008,-0.001,-0.0005,-0.0008,0.0004,0.0004,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0007,-0.0005,-0.0005,0.0006,0.0005,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0009,-0.0005,-0.0005,0.0008,0.0006,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0009,-0.0005,-0.0006,0.0006,0.0005,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0007,-0.0003,-0.0002,0.0005,0.0001,0.0006,-0.0007,0.0001,-0.0008,-0.0001,-0.0001,0.0007,0.0002,0.0008,-0.0006,0.0002,-0.0007,-0.0001,0,0.0005,0,0.0006,-0.0006,0,-0.0005,0.0001,0,0.0006,0.0001,0.0006,-0.0005,0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0001,0.0004,0,0.0004,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0001,0.0004,0.0002,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0003,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0005,0,0,0.0003,0.0001,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0004,0,0.0004,-0.0004,0,-0.0004,-0.0002,-0.0002,0.0004,0.0001,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0,0,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0.0002,0.0002,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0006,-0.0002,-0.0006,0.0002,0.0001,0.0006,-0.0001,0.0005,-0.0005,-0.0001,-0.0004,0.0002,0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0005,-0.0002,-0.0004,0.0002,0.0002,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0005,-0.0002,-0.0006,0.0001,0.0001,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0005,-0.0001,-0.0004,0.0001,0.0001,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0.0001,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0004,0,-0.0004,0.0001,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0004,0,-0.0004,0.0001,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0.0001,0,0.0004,0,0.0004,-0.0004,0,-0.0004,0,0,0.0005,0,0.0004,-0.0004,0,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0.0003,0.0002,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0.0003,0.0001,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0.0002,0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0004,0.0001,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0.0003,0.0002,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,0,0.0004,0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0,0,0.0003,0,0.0003,-0.0003,0,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0,-0.0004,0,0,0.0003,0,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0003,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
یک تک زنگ زدنی آمار آکوستیک نیجریه udu درام.
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۰۳ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم
parspn