مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای node47157

Footstep. Jump on to rock salt.

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: پا
تعداد دانلود: 3 بار
برچسب ها قدم زدنپرش، پریدنخرد کردن مواد غذاییlandکفش هاپریدنsaltتنیس, کفشrock salt
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0039,-0.0002,-0.0183,-0.004,-0.012,0,0.0001,0.0271,0.0168,0.0344,-0.0316,0.0176,-0.0213,-0.0015,-0.0495,0.0577,-0.0304,0.0418,-0.0448,0.0163,-0.0546,-0.0307,-0.0475,0.02,-0.0189,0.0148,-0.0142,0.0097,0.0105,0.0169,-0.0044,0.0123,-0.0007,0.0173,0.0173,0.0267,0.0188,0.0241,-0.0014,0.0308,-0.0282,-0.0044,-0.0297,0.001,-0.0298,-0.0109,-0.0361,-0.011,-0.0402,-0.0144,-0.0169,0.0243,-0.0235,0.0646,-0.085,0.055,-0.0079,0.0518,-0.0163,0.0363,-0.0318,0.011,-0.112,0.0903,-0.0901,0.0219,-0.0294,0.0261,-0.0411,0.0188,-0.0312,0.0385,-0.0237,0.1117,-0.0778,0.0693,-0.0497,0.0952,-0.1912,0.0855,-0.187,0.1351,-0.2095,0.0562,-0.0286,0.0624,-0.045,0.0443,-0.0477,0.0134,-0.0119,0.0354,-0.0139,0.045,-0.0592,0.0118,-0.0713,0.0849,-0.03,0.0913,-0.0131,0.0704,-0.0514,0.0126,-0.0448,0.0208,-0.0296,0.0166,-0.0075,0.011,-0.0203,0.0153,-0.0214,0.0164,-0.0417,0.0009,-0.0071,0.0285,-0.0043,0.0286,0.0071,0.02,-0.0123,0.0066,-0.0146,0.0095,-0.0246,-0.003,-0.0101,0.0079,-0.0136,0.0123,-0.0142,0.0148,-0.0249,0.0091,-0.0361,0.0186,-0.1386,0.0706,-0.0529,0.0557,-0.0175,0.0211,-0.0153,0.0183,-0.0121,0.0206,-0.0162,0.0144,-0.0267,0.0094,-0.0252,0.0098,-0.0371,0.0221,-0.0182,0.0171,-0.0077,0.0097,-0.0124,0.0225,0.0019,0.0209,-0.0136,0.0098,-0.009,0.0072,-0.0235,0.0084,-0.0321,0.0137,-0.0121,0.0087,-0.0068,0.0134,-0.0057,0.0111,-0.0116,0.0078,-0.0021,0.0103,-0.0144,0.0198,-0.0074,0.0097,-0.0034,0.0065,-0.0152,0.0042,-0.0311,0.02,-0.0039,0.0111,-0.0051,0.0181,-0.0116,0.0052,-0.0101,0.0059,-0.0102,0.0045,-0.0037,0.0035,-0.0035,0.0016,-0.0207,0.0093,-0.029,0.0249,-0.0077,0.0081,0.0011,0.0059,-0.0007,0.0056,-0.0025,0.0051,-0.0053,0.0015,-0.008,0.0058,-0.006,0.0081,-0.0069,0.011,-0.0064,0.0023,-0.0118,0.0072,-0.0112,0.0073,-0.0096,0.0089,-0.0015,0.0062,-0.0179,0.0115,-0.02,0.017,-0.0191,0.0226,-0.031,0.0164,-0.0255,0.0169,-0.0109,0.0137,-0.0059,0.0066,-0.0101,0.0088,-0.0139,0.0139,-0.0112,0.0064,-0.0117,0.0118,-0.0357,0.0131,-0.0181,0.0289,-0.0094,0.0087,-0.0046,0.0098,-0.0171,0.0066,-0.0083,0.0098,-0.0045,0.0039,-0.0165,0.0142,-0.0092,0.0066,-0.0071,0.0062,-0.0099,0.009,-0.0094,0.0114,-0.0212,0.0208,-0.0204,0.0114,-0.0077,0.0065,-0.0062,0.0089,-0.0073,0.0048,-0.003,0.0292,-0.0772,0.0234,-0.0094,0.0351,-0.0142,0.0135,-0.008,0.003,-0.0064,0.0079,-0.0109,0.0054,-0.0069,0.0101,-0.0373,0.0233,-0.0383,0.0276,-0.0205,0.0103,-0.0077,0.0106,-0.0092,0.0048,-0.011,0.007,-0.0167,0.0134,-0.0108,0.0129,-0.0125,0.013,-0.0096,0.017,-0.011,0.0086,-0.0296,0.0239,-0.0096,0.0212,-0.011,0.0233,-0.0284,0.0042,-0.0095,0.0237,-0.0685,0.0266,-0.085,0.0264,-0.0051,0.0169,-0.0137,0.0227,-0.0241,0.0136,-0.0129,0.026,-0.0424,0.0061,-0.0482,0.0159,-0.0328,0.0303,0.0142,0.0505,-0.0175,0.0295,-0.0109,0.0234,-0.0047,0.014,-0.0336,0.0275,-0.0222,0.0222,-0.0094,0.0098,-0.0162,0.0177,-0.0113,0.0062,-0.0089,0.0045,-0.0074,0.0055,-0.007,0.0081,-0.0027,0.0136,-0.0077,0.0057,-0.0051,0.0158,-0.0387,0.0352,-0.013,0.0295,-0.0029,0.0163,-0.0139,0.0121,-0.0097,0.0036,-0.0157,0.0051,-0.0089,0.0032,-0.007,0.0102,-0.004,0.0214,-0.0086,0.0231,-0.0061,0.0037,-0.0028,0.0091,-0.0012,0.0068,-0.0021,0.0029,-0.01,0.0046,-0.0055,-0.0002,-0.0029,0.001,-0.0023,0.0036,-0.0009,0.0031,-0.0019,0.0039,-0.0027,0.0013,-0.0036,0.0029,-0.0041,0.0032,-0.0027,0.004,-0.003,0.0019,-0.0022,0.0011,-0.0028,0.001,-0.0057,0.0047,-0.0003,0.0038,-0.0011,0.0025,-0.0083,0.0022,-0.0015,0.0021,0,0.0027,-0.0016,0.0018,-0.0023,0,-0.0018,0.002,-0.0015,0.0012,-0.0021,0.0018,-0.0005,0.0015,-0.0015,0.0013,-0.0023,0.0004,-0.0011,0.0004,-0.0001,0.0013,-0.001,0.0014,-0.0016,-0.0003,-0.0005,0.0008,-0.0008,0.0004,-0.0005,0.0009,-0.0001,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0002,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0008,0,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0007,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0007,-0.0006,0,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0006,-0.0001,-0.0004,0,-0.0004,0.0001,0,0.0004,0,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0,-0.0022,-0.0004,-0.0203,0.0029,-0.0749,0.0117,-0.0452,0.0111,-0.034,0.0659,0.0557,0.0713,0.0121,0.0599,-0.0569,0.009,-0.1197,0.0061,-0.0812,-0.0207,-0.0362,0.0078,-0.0091,0.0573,0.0052,0.0727,-0.0248,0.0059,-0.0207,0.0014,-0.0042,0.0079,-0.0253,0.0049,-0.0266,0.002,-0.0048,0.0264,0.0189,0.0482,0.0121,0.0452,-0.0039,0.044,-0.0233,-0.0078,-0.0459,-0.0112,-0.0548,-0.0083,-0.0295,0.0084,-0.014,0.0219,-0.0318,0.0114,-0.009,0.0362,0.0042,0.0331,-0.0033,0.0284,-0.0115,0.0496,-0.0677,-0.001,-0.0596,0.0328,-0.0429,0.0392,-0.0054,0.1084,-0.0389,0.0595,-0.0109,0.0416,-0.0569,0.0155,-0.0706,0.0524,-0.04,0.0633,-0.0641,0.0105,-0.0188,0.0521,-0.006,0.0385,-0.0121,0.0216,-0.0314,-0.0006,-0.0161,0.0103,-0.0195,0.019,-0.0129,-0.0011,-0.0101,0.0135,-0.0017,0.0208,0.009,0.03,0.004,0.0161,-0.0076,0.0117,-0.0161,0.0005,-0.0342,-0.0149,-0.0238,-0.0076,-0.013,0.0008,-0.0097,0.0101,0.0009,0.0195,0.0006,0.0134,0.005,0.0219,0.0017,0.0103,-0.0099,0.0113,-0.0241,0.0049,-0.0082,0.0147,-0.0111,0.0156,-0.0083,0.0064,-0.0287,0.0663,-0.0397,0.0662,-0.1278,0.058,-0.0613,0.0562,-0.0903,0.0672,-0.0435,0.0539,-0.0416,0.0388,-0.0531,0.0656,-0.0324,0.0254,-0.0372,0.0287,-0.0342,0.022,-0.0406,0.0311,-0.0132,0.0255,-0.0207,0.0192,-0.0495,0.026,-0.0497,0.0463,-0.0226,0.0371,-0.0118,0.0079,-0.0125,0.022,-0.0132,0.0222,-0.0135,0.0217,-0.015,0.0146,-0.0168,-0.0023,-0.0548,0.0173,-0.0134,0.027,-0.0027,0.0123,-0.0124,0.0183,-0.0148,0.013,-0.006,0.011,-0.0073,0.0101,-0.0114,0.0072,-0.0057,0.0044,-0.0159,0.0038,-0.0174,0.006,0.0025,0.0206,0.0072,0.0286,-0.0252,0.0044,-0.0398,0.0054,-0.0364,0.0185,0.002,0.069,0.0168,0.3452,-0.4638,0.2318,-0.1379,0.0819,-0.0467,0.0299,-0.0452,0.0252,-0.0662,0.0318,-0.0127,0.0068,0.0055,0.0331,-0.0079,0.0315,-0.0208,-0.0052,-0.0551,0.0011,-0.041,0.0198,-0.0016,0.0565,0.0025,0.0374,-0.0098,0.0333,-0.0465,0.0149,0.0023,0.0187,-0.0179,0.0139,-0.0329,0.0304,-0.0423,-0.0013,-0.0298,0.0338,-0.0468,0.069,-0.0272,0.0215,-0.0432,0.0077,-0.0208,0.0357,-0.0059,0.0719,-0.0043,0.0235,-0.0219,-0.0027,-0.03,-0.0043,-0.0283,0.0262,-0.0094,0.027,-0.0405,0.02,-0.0256,0.0123,-0.0058,0.0129,-0.0023,0.0186,0.0005,0.0124,-0.018,0.007,-0.0153,0.0048,-0.0077,0.0161,-0.0093,0.0049,-0.0071,0.0059,-0.017,0.0901,-0.094,0.0976,-0.0634,0.0689,-0.0351,0.0188,-0.0659,0.0684,-0.0303,0.0382,-0.0154,0.0237,-0.018,0.0246,-0.01,0.0052,-0.008,0.0064,-0.0074,0.0195,-0.0145,0.0118,-0.0207,0.0089,-0.0194,0.0094,-0.0126,0.0093,-0.0327,0.0364,-0.0157,0.0236,-0.0083,0.0267,-0.014,0.0154,-0.0188,0.0184,-0.0391,0.0171,-0.0164,0.0173,-0.0133,0.0111,-0.0095,0.0126,-0.0268,0.0153,-0.0102,0.0158,-0.0165,0.0133,-0.0119,0.0063,-0.0152,0.0083,-0.0178,0.0222,-0.0198,0.0141,-0.0061,0.0133,-0.0114,0.0118,-0.0088,0.0047,-0.0043,0.0084,-0.0064,0.0031,-0.015,0.0184,-0.0057,0.0103,-0.0148,0.0176,-0.0111,0.0071,-0.0052,0.0144,-0.0061,0.0012,-0.0949,0.0818,-0.0655,0.0098,-0.0114,0.0187,-0.0092,0.0137,-0.0018,0.013,-0.0076,0.005,-0.0091,0.0038,-0.0037,0.0068,-0.0169,0.0147,-0.0047,0.0131,-0.0079,0.0055,-0.0078,0.0117,-0.0063,0.0066,-0.0088,0.0079,-0.0059,0.0041,-0.0127,0.0098,-0.0234,0.0129,-0.0123,0.0036,-0.0031,0.0103,-0.0048,0.0027,-0.0023,0.0049,-0.0031,0.0018,-0.0025,0.0028,-0.0019,0.0042,-0.0058,0.0068,-0.0057,0.005,-0.0117,0.0058,-0.0037,0.0025,-0.0031,0.0027,-0.0005,0.0025,-0.0084,0.0079,-0.0085,0.0064,-0.0047,0.0041,-0.0039,0.0053,-0.0037,0.0047,-0.0021,0.0008,-0.0012,0.0034,-0.002,0.0029,-0.0012,0.0009,-0.0024,0.0005,-0.0027,0.0005,-0.0011,0.0011,-0.0006,0.0023,-0.0001,0.0018,-0.0009,0.0006,-0.0013,-0.0001,-0.0024,0.0005,-0.0006,0.001,0.0007,0.002,-0.0005,0.002,-0.0008,0.0004,-0.0009,0.0006,-0.0018,0.0001,-0.0011,0.0006,-0.0013,0.0001,-0.0006,0.0013,0.0007,0.0013,-0.0002,0.0011,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0011,0.0001,-0.0009,-0.0001,-0.0012,0.0013,-0.0025,0.0009,0.0003,0.001,0.0001,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0012,0.0006,-0.0004,0.0011,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0008,0,-0.0006,0.0014,-0.0012,0.0002,-0.0001,0.0017,-0.001,0.0008,-0.001,0.0002,-0.0007,0.0009,-0.0004,0.0015,-0.0008,0.0002,-0.0002,0.0008,-0.0012,0.001,-0.0011,0.0007,-0.002,0.0031,-0.0037,0.0018,-0.0011,0.0012,-0.0005,0.0013,-0.0016,0.001,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0008,0,0.0006,-0.0004,0,-0.0006,0.0002,-0.0001,0.0005,-0.007,0.0037,-0.0024,0.0023,-0.0005,0.003,-0.0013,0.0018,-0.0007,0.001,-0.0009,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0014,0.0018,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0011,0.0009,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0003,0,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0004,0,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0006,-0.0002,0.0003,0,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,0,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0002,0.0006,-0.0008,0,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0006,0.0002,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Footstep. Jump on to rock salt.
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۲۶ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم