مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای node47213

Pick up an aluminum can

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: آشپزخانه
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها توانستنبرداشتنخرد کردن مواد غذاییآلومینیومنوشابه
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0006,0,-0.0005,0.0003,0,0.0005,-0.0001,0.0007,0.0001,0.0008,-0.0009,0.0006,-0.0007,-0.0002,-0.0007,0.0002,-0.0007,0,-0.0002,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0008,-0.0007,0.0003,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.001,0.0002,-0.0005,0.0009,-0.001,0.0007,-0.0005,0.0011,-0.0007,0.0011,-0.0011,0.0002,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0008,0.0004,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0011,-0.0573,0.0723,-0.0406,0.1252,-0.1488,0.0735,-0.0506,0.0698,-0.0647,0.0741,-0.0532,0.0216,-0.0488,0.0724,-0.0407,0.0271,-0.0944,0.0513,-0.0438,0.0976,-0.0484,0.01,-0.0106,0.0301,-0.0376,0.0265,-0.0267,0.0175,-0.0168,0.0255,-0.0239,0.0009,-0.0078,0.0254,-0.0219,0.0181,-0.0172,0.0125,-0.0076,0.016,-0.0196,-0.0012,-0.0022,0.0153,-0.0178,0.0158,-0.0109,0.0117,-0.0051,0.0141,-0.0127,-0.0024,-0.0019,0.0125,-0.0106,0.0077,-0.011,0.0084,-0.0033,0.0131,-0.0096,-0.0002,-0.0044,0.0081,-0.0088,0.0049,-0.0066,0.0047,-0.0034,0.0076,-0.0072,0.0003,-0.0042,0.0051,-0.0073,0.0036,-0.0058,0.0061,-0.0025,0.0042,-0.0048,0.0027,-0.0026,0.0033,-0.0038,0.0034,-0.0097,0.0061,-0.0054,0.0087,-0.006,0.0051,-0.005,0.0046,-0.0019,0.0052,-0.0056,0.0018,-0.0016,0.0065,-0.0034,0.0044,-0.0041,0.0032,-0.0019,0.0037,-0.0065,0.0032,-0.0056,0.0053,-0.0036,0.0061,-0.0076,0.0058,-0.005,0.0052,-0.0052,0.002,-0.0016,0.0042,-0.0054,0.0042,-0.0061,0.0059,-0.0044,0.0069,-0.006,0.0007,-0.0022,0.0044,-0.0051,0.0036,-0.0028,0.0027,-0.0001,0.0042,-0.0032,0,-0.0035,0.0024,-0.0036,0.0036,-0.0052,0.0073,-0.0067,0.0057,-0.0069,0.0107,-0.0109,0.0116,-0.0096,0.0034,-0.0027,0.0114,-0.0127,0.0058,-0.0113,0.0085,-0.0042,0.0088,-0.0337,0.0226,-0.0173,0.0227,-0.0202,0.0172,-0.0223,0.0176,-0.0265,0.0199,-0.0108,0.0178,-0.0187,0.0199,-0.016,0.0068,-0.0194,0.0183,-0.0167,0.0145,-0.0158,0.0106,-0.0144,0.0145,-0.0068,0.0085,-0.0029,0.0111,-0.0316,0.0192,-0.0206,0.0127,-0.0178,0.0224,-0.0159,0.0108,-0.0112,0.0117,-0.0132,0.0115,-0.0107,0.0068,-0.0256,0.0202,-0.0134,0.0151,-0.009,0.0106,-0.0161,0.0087,-0.0216,0.0145,-0.0159,0.0165,-0.006,0.0097,-0.0085,0.0074,-0.0053,0.0059,-0.0074,0.0038,-0.0061,0.0038,-0.0035,0.0048,-0.0071,0.0045,-0.1639,0.1229,-0.0859,0.0765,-0.0362,0.0265,-0.0286,0.0243,-0.0189,0.0216,-0.0151,0.0208,-0.0165,0.0098,-0.0112,0.009,-0.0148,0.0102,-0.0195,0.0063,-0.0105,0.0101,-0.0121,0.0111,-0.0087,0.0128,-0.0065,0.0137,-0.0061,0.0064,-0.0038,0.0137,-0.013,0.0094,-0.009,0.0051,-0.0151,0.005,-0.0149,0.0054,-0.0054,0.0112,-0.0063,0.0069,-0.0057,0.0099,-0.0049,0.0068,-0.011,0.002,-0.0031,0.0097,-0.0088,0.0049,-0.0054,0.0074,-0.0069,0.0076,-0.0083,0.0041,-0.0047,0.0093,-0.0053,0.009,-0.2746,0.3166,-0.1867,0.1093,-0.1299,0.1404,-0.1234,0.0872,-0.0587,0.0586,-0.0477,0.0719,-0.0687,0.0195,-0.0316,0.0546,-0.0425,0.0142,-0.0378,0.0676,-0.0399,0.0428,-0.0439,0.0182,-0.01,0.0363,-0.0237,0.0115,-0.0217,0.0317,-0.0141,0.0255,-0.0266,0.0088,-0.0071,0.0256,-0.0215,0.0121,-0.0233,0.019,-0.0076,0.0207,-0.0239,0.0052,-0.0079,0.0144,-0.0121,0.0106,-0.0196,0.0102,-0.0079,0.0142,-0.0118,0.0009,-0.0055,0.0145,-0.0175,0.0148,-0.0108,0.0059,-0.0073,0.0176,-0.0195,0.0011,-0.0085,0.0099,-0.014,0.0165,-0.01,0.007,-0.0058,0.0133,-0.0138,0.0035,-0.0096,0.0123,-0.0099,0.0147,-0.0111,0.0021,-0.0035,0.0169,-0.011,0.0028,-0.0097,0.0102,-0.0082,0.0069,-0.0105,0.009,-0.0069,0.0093,-0.0071,0.0041,-0.0052,0.0083,-0.0106,0.0088,-0.0395,0.0354,-0.0262,0.0247,-0.0166,0.0084,-0.0101,0.0148,-0.0148,0.0029,-0.0198,0.0296,-0.056,0.0401,-0.0277,0.0179,-0.0116,0.02,-0.0144,0.0085,-0.0033,0.0167,-0.0095,0.0034,-0.0116,0.008,-0.013,0.0168,-0.0186,0.0008,-0.0039,0.0176,-0.0195,0.0138,-0.0134,0.0106,-0.0048,0.0139,-0.0341,0.0168,-0.0069,0.0131,-0.0084,0.0118,-0.0119,0.0239,-0.045,0.0548,-0.0374,0.0097,-0.0074,0.0127,-0.0192,0.0259,-0.0375,0.0322,-0.0122,0.0213,-0.0088,0.0069,-0.0176,0.0181,-0.013,0.0148,-0.0118,0.0112,-0.0034,0.0052,-0.0126,0.0032,-0.002,0.0093,-0.0326,0.0341,-0.0282,0.0417,-0.0423,0.0262,-0.0145,0.0272,-0.0439,0.0129,-0.0205,0.0304,-0.0471,0.0336,-0.0473,0.0406,-0.0102,0.037,-0.0195,0.0209,-0.0281,0.0171,-0.0083,0.022,-0.0182,-0.0019,-0.011,0.0231,-0.0195,0.0109,-0.0137,0.0107,-0.0088,0.019,-0.0132,0.0083,-0.0036,0.018,-0.0149,0.0051,-0.01,0.0101,-0.0082,0.0103,-0.0111,0.0056,-0.0033,0.0094,-0.0097,0.0042,-0.0068,0.0088,-0.0082,0.0101,-0.016,0.1012,-0.1131,0.0742,-0.0478,0.0391,-0.0709,0.0472,-0.0815,0.0708,-0.0584,0.0452,-0.0267,0.036,-0.0352,0.0157,-0.025,0.0388,-0.0294,0.0291,-0.0318,0.0242,-0.0144,0.0274,-0.0284,0.0109,-0.0141,0.0188,-0.0166,0.0223,-0.0254,0.0149,-0.0018,0.0173,-0.0211,0.0141,-0.0155,0.0199,-0.0103,0.0156,-0.031,0.0243,-0.0191,0.0249,-0.017,0.0099,-0.0171,0.0153,-0.0116,0.0108,-0.0125,0.0065,-0.0056,0.0104,-0.013,0.0096,-0.0108,0.0074,-0.0057,0.0079,-0.0094,0.0058,-0.0086,0.0093,-0.0073,0.0075,-0.0088,0.0072,-0.0066,0.0105,-0.0293,0.0178,-0.2999,0.2273,-0.1682,0.1798,-0.1655,0.0799,-0.0796,0.1333,-0.1139,0.1075,-0.1199,0.0887,-0.0552,0.0918,-0.065,0.0359,-0.0381,0.074,-0.0614,0.0506,-0.0474,0.0537,-0.0491,0.0538,-0.0496,0.0326,-0.0236,0.0368,-0.0313,0.0313,-0.0321,0.0209,-0.0248,0.0369,-0.0301,0.0153,-0.0196,0.033,-0.0138,0.0188,-0.0218,0.0191,-0.0091,0.0197,-0.0171,0.0128,-0.0123,0.0145,-0.0097,0.0123,-0.0227,0.0326,-0.0136,0.0338,-0.0174,0.0082,-0.0087,0.0126,-0.0112,0.0469,-0.0878,0.0389,-0.0197,0.0276,-0.0306,0.0258,-0.0207,0.0356,-0.0459,0.0243,-0.0173,0.0272,-0.026,0.0325,-0.0235,0.0242,-0.0199,0.0193,-0.027,0.0168,-0.0228,0.025,-0.0254,0.0229,-0.0201,0.0236,-0.0112,0.0224,-0.0196,0.0102,-0.0133,0.0205,-0.0146,0.0146,-0.0143,0.008,-0.011,0.0155,-0.0161,0.0052,-0.0098,0.0119,-0.0091,0.0126,-0.03,0.028,-0.0178,0.0274,-0.0376,0.0168,-0.0014,0.0283,-0.0385,0.03,-0.0253,0.0162,-0.0143,0.0243,-0.0243,0.0114,0.0052,0.0219,-0.0198,0.0078,-0.0112,0.0092,-0.0083,0.0255,-0.0184,0.0016,-0.0039,0.0168,-0.0149,0.0104,-0.0103,0.0088,-0.0045,0.0139,-0.0117,0.0005,-0.0032,0.0136,-0.014,0.0066,-0.012,0.0059,-0.0031,0.016,-0.0088,0.0034,-0.0023,0.0088,-0.0093,0.0052,-0.0066,0.006,-0.0064,0.0073,-0.0052,0.0005,-0.0016,0.0063,-0.0051,0.0052,-0.0049,0.0044,-0.0009,0.0047,-0.0059,0.0009,-0.0018,0.0044,-0.0033,0.0017,-0.0025,0.0025,-0.0009,0.003,-0.0024,-0.0002,-0.0009,0.0024,-0.002,0.0008,-0.0019,0.0016,-0.0009,0.0022,-0.002,-0.0002,-0.0003,0.0022,-0.0016,0.0013,-0.0012,0.0013,-0.0008,0.0016,-0.0016,-0.0003,-0.0002,0.0016,-0.0015,0.0008,-0.0013,0.0011,-0.0006,0.0015,-0.0013,0.0001,0,0.001,-0.0008,0.0001,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0007,-0.0009,0,-0.0002,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0002,0,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0001,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0089,0.0101,-0.0035,0.002,-0.0011,0.002,-0.0032,0.0012,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0009,-0.0009,-0.0001,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0006,-0.0005,0,-0.0002,0.0008,-0.0007,0.0002,-0.0002,0.0007,-0.0008,0.0002,-0.001,0.0004,-0.0009,0.0014,-0.0013,0.0016,-0.0051,0.0042,-0.002,0.0039,-0.0017,0.0014,-0.0024,0.0009,-0.0008,0.0025,-0.0017,0.0012,-0.0011,0.0011,-0.0011,0.0009,-0.0013,0.0014,-0.0013,0.0009,-0.0003,0.0016,-0.0013,0.0003,-0.012,0.0094,-0.0127,0.0112,-0.0023,0.006,-0.0076,0.0035,0,0.0022,-0.0016,0.0008,-0.0005,0.0019,-0.0009,0.0006,-0.0013,0.0005,-0.0003,0.0007,-0.0009,0.0003,-0.0004,0.0008,-0.0006,0.001,-0.0009,0.0007,-0.0083,0.0089,-0.0101,0.0079,-0.0034,0.0056,-0.0033,0.0017,-0.0017,0.0011,-0.0004,0.0012,-0.0002,0.0009,-0.0006,0.0002,-0.0009,0.0002,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0019,-0.001,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0049,0.0035,-0.0016,0.0011,-0.0007,0.0013,-0.0005,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0006,0.0001,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0009,-0.0003,0.0006,-0.0008,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0001,0,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0034,0.0026,-0.0025,0.0038,-0.0007,0.0014,-0.0007,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0005,0,-0.0001,0.0003,0,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0128,0.0133,-0.0114,0.0108,-0.0021,0.0083,-0.0073,0.0024,-0.001,0.0019,-0.0007,0.0024,-0.0014,0.0016,-0.0017,0.001,-0.0013,0.0008,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0002,-0.0002,0.0009,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,0,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0011,0.0009,-0.0002,0.0011,-0.0009,0.0001,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0031,0.0029,-0.0033,0.0026,-0.0027,0.0027,-0.0011,0.0016,-0.0018,0.0018,-0.0017,0.0016,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0011,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0016,0.0004,-0.0006,0.0013,-0.0019,0.0013,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0012,-0.0015,0.0012,-0.0005,0.0011,-0.001,0.0006,-0.0008,0.0011,-0.0006,0.0005,-0.0004,0,-0.0004,0.0006,-0.0001,0.0003,-0.0006,0.0001,0,0.0002,-0.0006,0,-0.0002,0.0009,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,0,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0028,0.0023,-0.0013,0.001,-0.0005,0.0011,-0.0007,0.0003,-0.0002,0.0008,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,0.0001,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0033,0.0037,-0.0027,0.0018,-0.0018,0.0009,-0.0018,0.0011,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0008,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0008,-0.0008,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0007,-0.001,0.0006,-0.0002,0.0012,-0.0015,0,-0.0005,0.0007,-0.001,0.0014,-0.001,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Pick up an aluminum can
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۲۶ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
درحال پخش: Pick up an aluminum can
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم