مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای node47861

هدف قرار دادن بالش با مشت
دسته بندی: سایر اشیاء
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۷ بار
آخرین ویرایش: چهارشنبه, ۲۸ مهر ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0.0003,0.0004,0.0009,0.0007,0.0009,0.0009,0.0013,0.001,0.0013,0.0008,0.0011,0.0007,0.001,0.0009,0.001,0.0009,0.0013,0.0005,0.0011,0.0004,0.0007,0.0008,0.0012,0.0013,0.0017,0.0017,0.0019,0.0018,0.0022,0.001,0.0021,-0.0034,0.0007,-0.0047,-0.0025,-0.0023,-0.0003,-0.0002,0.004,0.0042,0.0049,0.0041,0.0055,0.0056,0.0079,0.0049,0.0076,0.0015,0.0048,0.0004,0.0016,0.0004,0.0012,-0.0004,0.001,-0.0005,0.0002,-0.0007,0.0002,-0.0002,0.002,0.0018,0.0023,-0.0022,0.0016,-0.012,-0.0025,-0.0342,-0.014,-0.0177,0.0169,0.0066,0.0171,-0.0055,0.0102,0.0105,0.0148,0.0027,0.0114,0.0022,0.0044,0.0037,0.0055,-0.0119,0.0049,-0.0282,-0.0117,-0.0096,-0.0044,-0.0282,-0.0076,-0.0518,-0.034,-0.0669,-0.0514,-0.0639,-0.0527,-0.0627,-0.0178,-0.0349,-0.0154,-0.0177,0.0921,-0.0049,0.0825,-0.0218,0.0005,-0.0699,-0.0283,-0.3934,-0.0737,-0.238,-0.0742,-0.3152,-0.0946,-0.2246,-0.0877,-0.1025,-0.0242,0.004,0.2188,0.1782,0.2386,0.0868,0.1714,0.1494,0.1976,0.0991,0.1756,0.0899,0.1048,0.1091,0.1538,0.1562,0.1697,0.1042,0.1524,0.0312,0.11,-0.0522,0.0233,-0.0492,0.0125,0.0165,0.061,0.0617,0.0741,0.0327,0.0601,0.0299,0.0655,0.069,0.0915,0.0306,0.0797,0.0106,0.0287,-0.0611,0.0069,-0.0773,-0.0642,-0.1018,-0.0781,-0.104,-0.0803,-0.0791,-0.0388,-0.0365,0.001,-0.0027,0.0056,-0.027,-0.0038,-0.0298,-0.0189,-0.0183,0.0149,0.005,0.0244,-0.0061,0.0117,0.0136,0.0325,-0.0368,0.0275,-0.0936,-0.0416,-0.1078,-0.096,-0.0972,-0.0711,-0.0702,-0.0534,-0.0521,-0.0342,-0.0327,-0.0054,-0.004,0.0029,-0.0272,-0.0047,-0.0336,-0.0278,-0.0317,-0.0166,-0.0156,0.0085,-0.0081,0.0083,-0.027,-0.0097,-0.0268,-0.0148,-0.0144,-0.0078,-0.0326,-0.0135,-0.0326,-0.0191,-0.0276,-0.0171,-0.0519,-0.0307,-0.0505,-0.0439,-0.0696,-0.0468,-0.0764,-0.0713,-0.0716,-0.0485,-0.0464,-0.0167,-0.014,0.0245,0.025,0.0353,-0.0193,0.0229,-0.0469,-0.021,-0.0615,-0.0481,-0.0681,-0.0617,-0.0732,-0.0675,-0.0702,-0.0543,-0.0527,-0.0378,-0.0373,-0.0262,-0.0251,-0.0112,-0.0104,-0.0058,-0.0069,0.0037,0.0039,0.0166,0.0179,0.0305,0.0321,0.0397,0.0386,0.0399,0.0396,0.0489,0.0505,0.0594,0.0598,0.0672,0.0669,0.0702,0.071,0.0737,0.074,0.078,0.0775,0.0793,0.0729,0.08,0.0625,0.0719,0.0491,0.0616,0.0391,0.0486,0.0308,0.0384,0.0245,0.0305,0.0253,0.0275,0.0257,0.0344,0.0343,0.0378,0.033,0.0358,0.0302,0.0357,0.0209,0.0294,0.0153,0.0229,0.0111,0.015,0.0062,0.0124,0.0041,0.0068,0.0018,0.0036,0.0031,0.0058,-0.002,0.0042,-0.0056,-0.0027,-0.009,-0.0039,-0.0102,-0.008,-0.009,-0.0064,-0.0065,-0.0028,-0.0035,0.0015,0.0009,0.0027,0.0007,0.0025,0.0022,0.0067,0.0058,0.0077,0.0023,0.0065,-0.002,0.0023,-0.0066,-0.0023,-0.0089,-0.0061,-0.0117,-0.0092,-0.0098,-0.0082,-0.0107,-0.0086,-0.0086,-0.0067,-0.008,-0.0055,-0.0084,-0.0063,-0.0103,-0.0078,-0.0119,-0.0102,-0.0107,-0.0072,-0.009,-0.0071,-0.0128,-0.0082,-0.0166,-0.0126,-0.0205,-0.0169,-0.0201,-0.0179,-0.0186,-0.0168,-0.0174,-0.013,-0.0127,-0.0114,-0.011,-0.0089,-0.01,-0.0075,-0.015,-0.01,-0.0147,-0.0125,-0.0125,-0.0107,-0.0122,-0.0105,-0.0111,-0.0102,-0.0104,-0.0075,-0.0087,-0.006,-0.0076,-0.0061,-0.0053,-0.0029,-0.0048,-0.0019,-0.0062,-0.0044,-0.0051,-0.0027,-0.0036,-0.0018,-0.0026,-0.0013,-0.0018,0.0009,0.0014,0.0045,0.0035,0.007,0.004,0.0073,0.0012,0.0034,-0.0012,0.0015,0.0012,0.0036,0.0031,0.005,0.0035,0.0047,0.0045,0.0071,0.0073,0.0088,0.0057,0.0076,0.0055,0.0074,0.0056,0.007,0.0052,0.0075,0.006,0.0077,0.0062,0.0078,0.0067,0.0078,0.0042,0.0074,0.0036,0.0051,0.0042,0.0057,0.0031,0.0047,0.002,0.0034,0.0025,0.0036,0.0021,0.0035,0.0026,0.0036,0.0011,0.0035,0.0003,0.0013,0.0002,0.0021,-0.0009,0.0008,-0.0016,-0.0003,-0.003,-0.0009,-0.0032,-0.0019,-0.0042,-0.0026,-0.0051,-0.0038,-0.0066,-0.0048,-0.0074,-0.0066,-0.0077,-0.0067,-0.0073,-0.0044,-0.0044,-0.0034,-0.007,-0.0043,-0.0088,-0.0073,-0.009,-0.0079,-0.0081,-0.0067,-0.007,-0.006,-0.006,-0.0043,-0.0043,-0.0034,-0.0041,-0.0032,-0.0033,-0.0023,-0.0024,-0.0013,-0.0013,0.0017,0.0017,0.0026,-0.0002,0.0016,-0.0014,-0.0002,-0.0017,-0.001,-0.0019,-0.0008,-0.0023,-0.0013,-0.0027,-0.0015,-0.0017,-0.0005,-0.0005,0.0001,-0.0011,-0.0005,-0.0016,-0.0006,-0.0017,-0.0009,-0.0013,0,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.001,0.0008,0.0016,0.0009,0.0014,0.0005,0.001,0.0003,0.0012,0,0.001,-0.0009,0,-0.0021,-0.0008,-0.0024,-0.0015,-0.0014,-0.001,-0.0013,-0.0009,-0.0011,-0.0007,-0.0012,-0.0005,-0.002,-0.0009,-0.002,-0.0014,-0.0014,-0.0008,-0.0011,-0.0004,-0.0013,-0.0008,-0.002,-0.0015,-0.002,-0.0014,-0.0016,-0.001,-0.0009,0.0002,0.0003,0.0011,0.0007,0.0014,0.0009,0.0014,0.0007,0.0013,0.0007,0.0018,0.0017,0.0021,0.0017,0.0022,0.0014,0.0025,0.0013,0.0021,0.0016,0.0023,0.0014,0.0019,0.0017,0.0025,0.0026,0.0036,0.0034,0.0042,0.0031,0.0036,0.0025,0.003,0.0011,0.0024,0.0005,0.0014,-0.0001,0.0006,-0.0001,0.0004,-0.0011,-0.0001,-0.0016,-0.0007,-0.0018,-0.0012,-0.0023,-0.0013,-0.0022,-0.0006,-0.0004,0.0013,0.0016,0.003,0.0025,0.0035,0.0031,0.0038,0.0026,0.0038,0.0026,0.0032,0.0022,0.0028,0.0022,0.0033,0.0026,0.0033,0.0031,0.0036,0.0012,0.0032,0,0.0013,-0.002,0.0002,-0.0033,-0.0018,-0.0036,-0.0027,-0.0039,-0.0033,-0.0042,-0.0028,-0.0043,-0.0033,-0.0028,-0.0018,-0.0022,-0.0009,-0.0012,0.0007,0.0006,0.0018,0.0008,0.0016,-0.001,0.0009,-0.0029,-0.0008,-0.0028,-0.002,-0.0024,-0.0014,-0.0016,-0.0009,-0.001,-0.0001,-0.0016,-0.0007,-0.0016,-0.0006,-0.0019,-0.0012,-0.0033,-0.0014,-0.0042,-0.0034,-0.0039,-0.0035,-0.0038,-0.003,-0.0037,-0.0028,-0.0038,-0.0029,-0.0028,-0.0022,-0.0029,-0.0021,-0.0024,-0.0015,-0.0018,0.0006,0.0001,0.0011,-0.0003,0.0012,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0006,-0.0007,0.0007,0.0007,0.0018,0.0014,0.0021,0.0019,0.0034,0.0032,0.0036,0.0035,0.0047,0.0041,0.0046,0.0035,0.0041,0.0029,0.0036,0.002,0.0027,0.0019,0.0024,0.0022,0.0031,0.003,0.0043,0.0043,0.0055,0.0055,0.0063,0.0031,0.0054,0.0025,0.0034,0.0016,0.0024,0.0011,0.0016,0.0004,0.0013,0.0006,0.0016,0.0012,0.0018,0.0011,0.0026,0.0019,0.0026,0.001,0.0018,-0.0007,0.0009,-0.0011,-0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0001,0.0004,0.0003,0.0008,-0.0001,0.0009,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,0.0002,0.0006,0.0007,0.0014,0.0015,0.0018,0.0011,0.0018,0.0009,0.0013,0.0007,0.001,0,0.001,-0.0005,0.0001,-0.0009,-0.0006,-0.0013,-0.0009,-0.0016,-0.0012,-0.0016,-0.0013,-0.0016,-0.0009,-0.001,-0.0001,-0.0001,0.0005,0.0001,0.0005,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0007,-0.0001,-0.0011,-0.0005,-0.001,-0.0009,-0.0009,-0.0005,-0.0006,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0003,0.0001,0.0004,0.0002,0.0004,0.0001,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0007,-0.0004,-0.0009,-0.0005,-0.0011,-0.0007,-0.0012,-0.0008,-0.0013,-0.0011,-0.0015,-0.0012,-0.0014,-0.0009,-0.001,-0.0008,-0.0011,-0.0008,-0.0007,-0.0006,-0.0006,-0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0006,-0.0003,-0.0009,-0.0003,-0.0011,-0.0006,-0.0011,-0.0009,-0.0013,-0.0009,-0.0013,-0.0011,-0.0014,-0.001,-0.0011,-0.0006,-0.0007,-0.0004,-0.0006,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0008,-0.0003,-0.0007,-0.0005,-0.0005,-0.0003,-0.0008,-0.0005,-0.0007,-0.0003,-0.0007,-0.0005,-0.0009,-0.0005,-0.0006,-0.0004,-0.0008,-0.0005,-0.0007,-0.0005,-0.0008,-0.0006,-0.0007,-0.0005,-0.0007,-0.0005,-0.0008,-0.0006,-0.0008,-0.0005,-0.0005,-0.0003,-0.0006,-0.0003,-0.0006,-0.0003,-0.0007,-0.0005,-0.0006,-0.0004,-0.0005,-0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0003,0.0002,0.0005,0.0003,0.0005,0.0002,0.0004,0.0003,0.0006,0.0004,0.0006,0.0003,0.0006,0.0005,0.0008,0.0006,0.0008,0.0008,0.001,0.0008,0.001,0.0007,0.0009,0.0009,0.0011,0.0009,0.0011,0.001,0.0011,0.0009,0.0011,0.0007,0.001,0.0007,0.0008,0.0006,0.0008,0.0005,0.0007,0.0004,0.0006,0.0003,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0005,0.0002,0.0005,0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0004,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0002,-0.0002,-0.0001,0,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0003,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0003,0.0004,0.0003,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
هدف قرار دادن بالش با مشت

node47861

دسته بندی
سایر اشیاء
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,16bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم