مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای node47886

Picking up a metal chain from dirt

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: متال راک
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها فلززنجیرخاکبالا
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0008,0.0005,-0.0011,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0025,0.002,-0.0038,0.002,-0.002,0.0015,-0.001,0.0017,-0.0024,0.0025,-0.0015,0.0013,-0.0028,0.0027,-0.0041,0.0031,-0.0025,0.0045,-0.0021,0.0023,-0.0029,0.0037,-0.0019,0.0016,-0.0026,0.0025,-0.0029,0.0031,-0.0022,0.0024,-0.0052,0.0045,-0.0035,0.0026,-0.0015,0.0015,-0.0019,0.0018,-0.0008,0.0009,-0.0011,0.001,-0.0011,0.0012,-0.0014,0.0009,-0.0034,0.0022,-0.0026,0.002,-0.0015,0.0025,-0.0018,0.0021,-0.002,0.0018,-0.0011,0.0013,-0.0014,0.0016,-0.0025,0.0017,-0.0023,0.0022,-0.003,0.0018,-0.0041,0.0024,-0.0059,0.0051,-0.0069,0.0069,-0.0066,0.0073,-0.0102,0.0089,-0.0077,0.0063,-0.0087,0.0042,-0.0046,0.0042,-0.0132,0.0101,-0.0121,0.0121,-0.0123,0.0105,-0.0058,0.0083,-0.0029,0.0028,-0.0051,0.0033,-0.0034,0.0031,-0.0019,0.0021,-0.0028,0.0036,-0.002,0.0013,-0.003,0.0021,-0.002,0.0025,-0.002,0.0027,-0.0022,0.003,-0.0115,0.0095,-0.0207,0.0275,-0.014,0.0164,-0.0028,0.0035,-0.0026,0.0022,-0.0066,0.0055,-0.0036,0.0022,-0.0077,0.0066,-0.0101,0.0062,-0.0026,0.0028,-0.0023,0.0019,-0.0009,0.0008,-0.0018,0.0014,-0.002,0.0012,-0.0023,0.0015,-0.0032,0.0032,-0.0058,0.0025,-0.0042,0.0018,-0.0415,0.0244,-0.0074,0.0062,-0.005,0.0037,-0.0051,0.0078,-0.0241,0.0183,-0.0034,0.0036,-0.0065,0.0055,-0.0134,0.0132,-0.0159,0.0131,-0.0067,0.0061,-0.004,0.0064,-0.0173,0.016,-0.0276,0.0182,-0.01,0.0077,-0.0055,0.0042,-0.0036,0.003,-0.0043,0.0038,-0.0035,0.003,-0.0046,0.0044,-0.0042,0.0066,-0.0092,0.0121,-0.007,0.0064,-0.0275,0.0241,-0.036,0.0378,-0.0241,0.0179,-0.0213,0.0188,-0.0079,0.0081,-0.006,0.0045,-0.0058,0.0065,-0.0049,0.0068,-0.0045,0.0053,-0.0053,0.0051,-0.0053,0.0044,-0.0092,0.0091,-0.0143,0.0163,-0.0226,0.0189,-0.0179,0.0129,-0.0094,0.0079,-0.0102,0.0122,-0.0067,0.0064,-0.0049,0.0061,-0.0036,0.0029,-0.0052,0.0047,-0.0032,0.0035,-0.0027,0.0029,-0.0098,0.014,-0.0123,0.0126,-0.0109,0.0133,-0.0077,0.0083,-0.0046,0.0058,-0.0034,0.0033,-0.0046,0.0041,-0.0054,0.0096,-0.0067,0.0079,-0.0048,0.0047,-0.0022,0.0025,-0.0017,0.002,-0.0008,0.001,-0.0016,0.0013,-0.0018,0.0015,-0.003,0.0031,-0.0022,0.0021,-0.0013,0.0009,-0.0019,0.0014,-0.0036,0.0022,-0.0023,0.0025,-0.0017,0.0013,-0.0012,0.0016,-0.0019,0.0012,-0.0018,0.0009,-0.0014,0.0019,-0.002,0.0015,-0.0009,0.001,-0.0019,0.0019,-0.0017,0.0015,-0.0013,0.0011,-0.0011,0.0007,-0.0012,0.0009,-0.0029,0.0035,-0.0015,0.0016,-0.003,0.0037,-0.0024,0.0033,-0.0021,0.0014,-0.0014,0.0011,-0.002,0.0013,-0.0046,0.0061,-0.0053,0.0039,-0.0093,0.0095,-0.0022,0.0042,-0.0025,0.0023,-0.0017,0.002,-0.0032,0.002,-0.0012,0.0014,-0.0053,0.0076,-0.0046,0.0035,-0.0169,0.0126,-0.0069,0.0045,-0.0022,0.0024,-0.0016,0.0022,-0.0015,0.0015,-0.0014,0.0016,-0.0029,0.0046,-0.0019,0.0017,-0.0007,0.0008,-0.0016,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0014,0.0014,-0.0018,0.0041,-0.0009,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0023,0.0012,-0.0011,0.0011,-0.001,0.0011,-0.0014,0.001,-0.0019,0.0015,-0.003,0.0022,-0.0012,0.0009,-0.0027,0.0015,-0.004,0.0071,-0.0022,0.004,-0.0016,0.0013,-0.0021,0.0038,-0.0015,0.0018,-0.0043,0.0034,-0.0027,0.003,-0.0014,0.0013,-0.003,0.0019,-0.0013,0.0013,-0.0022,0.002,-0.0029,0.0031,-0.0026,0.0026,-0.0028,0.0033,-0.0029,0.0036,-0.0035,0.0035,-0.0035,0.0039,-0.0026,0.0025,-0.0019,0.0022,-0.0054,0.0115,-0.0035,0.0028,-0.0039,0.0033,-0.0026,0.0014,-0.0015,0.001,-0.0017,0.0016,-0.0018,0.004,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.001,-0.0011,0.0019,-0.0006,0.0005,-0.0025,0.001,-0.0011,0.0015,-0.0015,0.0015,-0.0038,0.0028,-0.0011,0.0018,-0.0006,0.0004,-0.0008,0.0011,-0.0013,0.0018,-0.0013,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0016,0.0012,-0.0013,0.0018,-0.0014,0.001,-0.0011,0.001,-0.0038,0.0034,-0.0026,0.0029,-0.0031,0.0022,-0.0045,0.0059,-0.0022,0.0028,-0.0041,0.0047,-0.0047,0.004,-0.0014,0.0017,-0.0022,0.0031,-0.0017,0.0016,-0.0013,0.002,-0.0052,0.0104,-0.0006,0.0008,-0.0043,0.0065,-0.0014,0.0013,-0.0019,0.0023,-0.0033,0.0051,-0.0009,0.0005,-0.0008,0.0014,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0014,-0.0032,0.0013,-0.0083,0.013,-0.0005,0.0007,-0.0034,0.0047,-0.0009,0.0013,-0.0012,0.0011,-0.0043,0.0047,-0.0008,0.0009,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0011,-0.0039,0.0053,-0.0013,0.0014,-0.0014,0.0014,-0.0021,0.0026,-0.001,0.0009,-0.0038,0.0046,-0.0067,0.0064,-0.0022,0.0023,-0.0025,0.0034,-0.0023,0.0016,-0.0051,0.0123,-0.0026,0.0033,-0.0022,0.0033,-0.0048,0.0047,-0.0035,0.0093,-0.0056,0.0042,-0.0049,0.0032,-0.009,0.0126,-0.0035,0.0028,-0.0052,0.0057,-0.0017,0.0031,-0.0039,0.0056,-0.0031,0.0035,-0.0056,0.005,-0.0054,0.0045,-0.0052,0.0053,-0.0018,0.0016,-0.0022,0.0021,-0.0085,0.0051,-0.0033,0.0048,-0.002,0.0017,-0.0022,0.0022,-0.0037,0.0043,-0.0037,0.0047,-0.0035,0.0032,-0.0011,0.0023,-0.0049,0.0076,-0.0023,0.0013,-0.0016,0.002,-0.0017,0.0015,-0.0009,0.0009,-0.0015,0.0011,-0.003,0.0036,-0.0013,0.001,-0.0031,0.0032,-0.0009,0.0009,-0.0014,0.0009,-0.0057,0.0058,-0.0042,0.0034,-0.0116,0.0221,-0.0102,0.0074,-0.0061,0.0097,-0.0051,0.008,-0.0094,0.0137,-0.003,0.0025,-0.0018,0.0022,-0.0045,0.0043,-0.0053,0.0081,-0.0192,0.01,-0.006,0.0086,-0.003,0.0047,-0.0033,0.0049,-0.0085,0.0087,-0.0109,0.0097,-0.0281,0.0297,-0.0084,0.0199,-0.0171,0.0148,-0.0085,0.0118,-0.0043,0.0066,-0.007,0.0093,-0.0081,0.0115,-0.0036,0.0043,-0.003,0.0028,-0.0021,0.0028,-0.0206,0.0218,-0.0105,0.009,-0.0034,0.003,-0.0074,0.0034,-0.0034,0.0044,-0.0152,0.0196,-0.0041,0.0042,-0.0019,0.0028,-0.0035,0.0021,-0.001,0.001,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.001,-0.0006,0.0011,-0.0021,0.0034,-0.0066,0.017,-0.0011,0.0017,-0.0038,0.0045,-0.0023,0.0032,-0.0033,0.0028,-0.004,0.0038,-0.0026,0.0029,-0.0065,0.0042,-0.0079,0.0128,-0.0067,0.0125,-0.0028,0.0049,-0.0052,0.0031,-0.0016,0.0018,-0.0017,0.0017,-0.0029,0.0022,-0.0014,0.0011,-0.0055,0.004,-0.0137,0.0091,-0.011,0.014,-0.0074,0.0047,-0.0042,0.0038,-0.0072,0.0083,-0.003,0.0034,-0.004,0.0054,-0.004,0.0021,-0.0241,0.0271,-0.0034,0.0044,-0.0022,0.0029,-0.0022,0.0035,-0.003,0.0046,-0.0105,0.02,-0.0051,0.0072,-0.0061,0.0102,-0.0075,0.0079,-0.0052,0.005,-0.0052,0.005,-0.0054,0.0043,-0.0039,0.0032,-0.0023,0.0023,-0.0029,0.0035,-0.0027,0.0026,-0.0037,0.0029,-0.002,0.0029,-0.0037,0.0021,-0.0028,0.0027,-0.002,0.0017,-0.0021,0.003,-0.0021,0.0021,-0.0026,0.0027,-0.0016,0.0014,-0.0016,0.0017,-0.0015,0.0012,-0.0014,0.0013,-0.001,0.001,-0.0011,0.0009,-0.0012,0.0012,-0.0032,0.0033,-0.0015,0.0013,-0.0016,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0011,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0008,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0013,0.0015,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0009,0.0009,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,0,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.001,0.0009,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0007,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0013,0.0018,-0.001,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0016,0.003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0007,-0.0011,0.0013,-0.0014,0.0009,-0.001,0.001,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0015,0.0022,-0.0005,0.0006,-0.0001,0.0003,-0.0018,0.0012,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.001,0.0015,-0.001,0.0008,-0.0013,0.0013,-0.0006,0.001,-0.0027,0.002,-0.0016,0.0012,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0007,0.0007,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0019,0.0027,-0.0008,0.001,-0.0029,0.0027,-0.0051,0.004,-0.0019,0.0021,-0.0008,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0006,0.0009,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
Picking up a metal chain from dirt

node47886

دسته بندی: متال راک
برچسب ها: فلز زنجیر خاک بالا
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم