مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای ورزش بیلیارد استخر بانک ...

بیلیارد دو بانک توپ ضربه دید
دسته بندی: استخر
مدت زمان: ۰:۰۴
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۰۷ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[-0.2376,0.1808,-0.1844,0.1013,-0.0491,0.0532,-0.0219,0.0277,-0.0313,0.0193,-0.0242,0.023,-0.0174,0.0216,-0.0153,0.0121,-0.011,0.0145,-0.0099,0.0093,-0.0095,0.0134,-0.0065,0.0049,-0.0095,0.0047,-0.01,0.0103,-0.0064,0.0058,-0.004,0.0053,-0.0029,0.0043,-0.0043,0.0041,-0.0429,0.003,-0.0423,0.0493,-0.0288,0.0249,-0.0104,0.0075,-0.0094,0.0084,-0.0072,0.0057,-0.0054,0.003,-0.472,0.3888,-0.0505,0.0244,-0.0219,0.0207,-0.0177,0.0134,-0.0171,0.0197,-0.0115,0.0153,-0.011,0.0115,-0.0105,0.0096,-0.0124,0.0118,-0.0126,0.0092,-0.0066,0.0128,-0.011,0.0177,-0.0117,0.0036,-0.0038,0.008,-0.0072,0.0069,-0.0028,0.0045,-0.0443,0.0507,-0.0417,0.0432,-0.0171,0.0323,-0.0126,0.0078,-0.0144,0.0171,-0.0095,0.0069,-0.0074,0.0069,-0.0078,0.0079,-0.0051,0.0079,-0.0052,0.0038,-0.0089,0.0059,-0.0112,0.0071,-0.0122,0.0167,-0.0108,0.0086,-0.0027,0.0034,-0.0025,0.002,-0.0033,0.0022,-0.0029,0.0028,-0.0025,0.0035,-0.0034,0.0058,-0.0044,0.0023,-0.0016,0.0034,-0.0024,0.002,-0.0028,0.0033,-0.0015,0.0055,-0.002,0.0034,-0.0016,0.0011,-0.0017,0.0011,-0.0007,0.0015,-0.0027,0.0014,-0.0016,0.0001,-0.0005,0.0023,-0.0022,0.0005,-0.0018,0.0019,-0.0006,0.0016,-0.0014,0.0024,-0.002,0.0024,-0.0008,0.002,-0.0017,0.0018,-0.0014,0.0011,-0.0003,0.0011,-0.0013,0.0013,-0.001,0.0011,-0.0005,0.0012,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0006,-0.0001,0.0008,-0.0005,0.0004,0,0.0006,-0.0009,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0001,0.0007,-0.0004,0.001,-0.001,-0.0003,-0.0003,0.0011,-0.0006,0.0012,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0004,0,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.001,-0.0005,-0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0006,0,-0.0004,0.0007,0,0.0009,-0.0006,0,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0008,-0.0002,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0005,0,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0007,0,-0.0003,0.0008,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0006,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0012,-0.0013,0.0009,-0.0006,0.0011,-0.0007,0.0003,-0.0007,0,-0.0004,0.0011,-0.0006,0.0001,0,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0006,-0.0005,-0.0003,-0.0005,0.0008,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0,0,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0004,0,0,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0004,0,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0008,0.0011,-0.0016,0.0013,-0.0013,0.0041,-0.0029,0.0017,-0.0007,0.0016,-0.0005,0.0009,-0.0007,-0.0001,-0.0008,0.0011,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0011,-0.0006,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0008,0.0007,-0.0003,0.0008,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,0,0.0005,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0014,0.0048,-0.0028,0.0013,-0.0014,0.0023,-0.0011,0.001,-0.0014,0.0003,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0011,-0.0007,0.0001,-0.0007,0.001,-0.001,0.001,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0009,0.0003,0.0001,0.001,-0.0007,0.0002,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,0,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0.0003,0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0,0,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.029,0.0183,-0.0051,0.0051,-0.0014,0.0013,-0.0015,0.0023,-0.002,0.0018,-0.002,0.0011,-0.0008,0.0013,-0.0006,0.0013,-0.0012,0.0006,-0.0008,0.001,-0.0007,0.0011,-0.001,0.0002,-0.0007,0.0007,-0.0003,0.0007,-0.0008,0.0001,-0.0004,0.0005,0,0.0007,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0004,0,-0.0004,0.0003,0,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,0.0001,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0004,0,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.007,0.0091,-0.0027,0.0057,-0.001,0.0004,-0.0006,0.0012,-0.0009,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:04
بیلیارد دو بانک توپ ضربه دید
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,16bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم