مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای node62493

Hard sole shoe footsteps on hollow wood, jump 2

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: پا
تعداد دانلود: 6 بار
برچسب ها چوبقدم زدنپرش، پریدنقدم زدنپریدن
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.1732,0.0402,-0.2026,0.073,0.0155,0.1681,0.0065,0.0972,0.0147,0.1059,-0.0108,0.0535,-0.0652,0.02,-0.0483,-0.0153,-0.055,-0.0266,-0.0427,0.0139,-0.0373,-0.0094,-0.0439,-0.0144,-0.0486,-0.0124,-0.0359,-0.0167,-0.0339,0.0203,0.006,0.0236,0.0141,0.0205,0.0025,0.0194,0.0063,0.0245,0.026,0.0758,0.0373,0.0794,0.0305,0.0557,0.0217,0.0305,0.0056,0.0341,-0.0134,0.0038,-0.0671,-0.0154,-0.0742,-0.0188,-0.0635,-0.0171,-0.0435,0.0634,-0.0109,0.0524,-0.0291,0.0036,-0.0418,-0.0209,-0.0557,-0.0204,-0.0619,-0.0502,-0.0589,-0.0199,-0.033,-0.0099,-0.0328,-0.0164,-0.014,0.0077,0.0054,0.0412,0.0303,0.0422,0.0391,0.0614,0.0395,0.059,0.0158,0.0382,0.0193,0.0276,0.0224,0.028,-0.039,0.0261,-0.0005,0.0247,0.0307,0.0627,0.032,0.0542,-0.0415,0.0291,-0.0837,-0.0437,-0.114,-0.0881,-0.0891,-0.0343,-0.0321,0.002,0.0038,0.0172,0.0045,0.0083,-0.0082,0.0079,-0.0156,-0.0089,-0.0151,0.0095,0.0107,0.0265,0.0226,0.0276,0.0061,0.0224,-0.0114,0.0052,-0.011,-0.0056,-0.005,0.0093,0.0105,0.0344,0.0215,0.0346,-0.0015,0.0204,-0.0206,-0.0025,-0.0246,-0.0175,-0.017,-0.002,-0.0015,0.0034,0.0029,0.0101,0.0105,0.0185,0.0077,0.0196,-0.0078,0.0072,-0.0098,-0.0026,-0.002,0.0139,-0.0045,0.0142,-0.0207,-0.006,-0.0236,-0.0208,-0.0225,-0.0138,-0.0131,-0.0002,0.0002,0.0096,-0.0002,0.0112,-0.0039,-0.0011,-0.0006,0.0031,0.0023,0.004,-0.0029,0.004,-0.011,-0.0034,-0.0102,0.0063,0.0073,0.0161,0.0161,0.0168,0.0041,0.016,0.0005,0.0036,-0.0076,0,-0.0141,-0.0081,-0.0125,-0.0062,-0.0059,-0.004,-0.0047,0,0.0002,0.0047,0.0049,0.0084,0.0065,0.0084,0.0002,0.0085,-0.009,-0.0002,-0.0112,-0.0094,-0.0111,-0.0041,-0.0038,0.0118,0.0123,0.0145,0.0007,0.0133,-0.0056,0.0002,-0.0056,-0.0035,-0.0036,-0.0016,-0.0014,0.0013,0.0006,0.0017,-0.0003,0.002,-0.0013,-0.0004,-0.0006,0.0001,-0.0029,0.0002,-0.0029,0.0002,0.0005,0.0033,-0.0009,0.0028,-0.0055,-0.0011,-0.0053,-0.003,-0.0028,-0.0015,-0.0024,-0.0017,-0.0025,-0.0005,-0.0004,0.0027,0.0028,0.0099,0.0061,0.0108,-0.0008,0.0057,-0.0049,-0.0011,-0.005,-0.0027,-0.0024,0.004,0.0041,0.0067,0.0026,0.0067,-0.0047,0.0024,-0.0072,-0.005,-0.0081,-0.0045,-0.0042,0.0007,0.0004,0.0008,0.0004,0.0043,-0.0947,0.0111,-0.0712,-0.008,-0.0211,0.0768,0.0771,0.1178,-0.2749,0.1162,-0.2488,0.3151,-0.0825,0.0608,-0.278,0.1421,-0.0101,0.187,-0.0509,0.0378,0.0076,0.1726,-0.1089,0.0341,-0.1492,-0.0493,-0.1649,-0.0636,-0.0528,0.0211,-0.0593,0.0812,0.0566,0.086,0.0551,0.0868,0.0145,0.0599,-0.0297,0.0099,-0.0194,0.0152,-0.0128,0.0638,-0.0155,0.0467,-0.0086,0.0287,-0.061,-0.0079,-0.0594,-0.0446,-0.0475,-0.0089,-0.0055,0.0481,0.0251,0.0497,-0.0194,0.0233,-0.0281,0.0074,-0.0366,-0.0135,-0.0117,0.021,-0.035,0.0219,-0.0395,-0.0182,-0.0186,0.0223,-0.0041,0.0329,-0.0095,0.0014,0.0023,0.0202,0,0.0218,-0.0344,-0.0007,-0.0302,0.0071,-0.0113,-0.002,-0.0209,-0.0061,-0.0192,0.0095,-0.0039,0.0117,-0.0082,0.012,0.0113,0.0274,0.0018,0.024,-0.0265,0.0007,-0.0253,-0.0023,-0.0012,0.0093,0.0097,0.0209,0.0228,0.0351,-0.0132,0.0241,-0.0236,-0.0145,-0.0252,-0.006,-0.0054,0.0082,-0.0064,0.0061,-0.0114,-0.001,-0.0087,-0.0023,-0.0074,0.0041,0.0011,0.0053,-0.0019,0.0011,-0.003,0.0145,0.0096,0.0196,-0.0124,0.0086,-0.0137,-0.0028,-0.0016,0.0147,-0.0067,0.0147,-0.0072,0.0034,-0.0014,0.0037,-0.0059,0.0019,-0.0151,-0.006,-0.0167,-0.0115,-0.0107,0.0039,-0.0032,0.0039,-0.0031,0.0145,0.0036,0.02,-0.0071,0.0023,-0.0089,-0.003,-0.0035,-0.0018,-0.0019,0.0062,0.006,0.0096,0.0039,0.0115,-0.0065,0.0037,-0.01,-0.0064,-0.0063,-0.0026,-0.0041,0.007,0.0074,0.0204,0.0106,0.0204,-0.0104,0.0103,-0.0168,-0.011,-0.0169,-0.0119,-0.0114,0.0038,0.0043,0.0071,0.0059,0.0069,-0.0013,0.0054,-0.0068,-0.0014,-0.0112,-0.0071,-0.0109,-0.0041,-0.0039,0.0031,0.0033,0.0058,0.0026,0.0039,-0.002,0.0036,-0.0035,-0.0022,-0.002,0.0007,0.0011,0.0056,0.0051,0.0073,0.0045,0.0073,-0.0017,0.0041,-0.0037,-0.0019,-0.0047,0.0001,0.0005,0.0027,0.0023,0.004,0,0.0027,-0.0046,-0.0003,-0.0078,-0.0047,-0.0077,-0.0001,-0.0001,0.0024,0.0024,0.0033,0.0015,0.0032,0.0018,0.0023,-0.0014,0.002,-0.0033,-0.0014,-0.0038,-0.0033,-0.0032,-0.0001,0.0001,0.0037,0.0005,0.004,-0.002,0.0002,-0.0045,-0.0021,-0.0045,-0.0009,-0.0007,0.0034,0.0035,0.0072,0.0012,0.0072,-0.003,0.001,-0.0034,-0.0018,-0.0017,0.0025,0.0003,0.0021,-0.0011,0.0002,-0.0023,-0.0012,-0.0012,0.0002,0.0003,0.0029,-0.0004,0.003,-0.002,-0.0006,-0.0022,-0.0016,-0.0015,0.0006,-0.0001,0.0009,0,0.0025,0.0003,0.0025,0.0001,0.0007,0.0001,0.0015,-0.0005,0.0015,-0.0035,-0.0007,-0.0035,-0.0025,-0.0024,0.0015,0.0014,0.0024,0.0015,0.0038,0.0015,0.0038,-0.0017,0.0013,-0.0041,-0.0018,-0.0042,-0.0023,-0.0022,0.0005,0.0007,0.0033,0.0015,0.0034,-0.0017,0.0014,-0.0019,-0.0013,-0.0013,0.0009,0.0009,0.0013,0.0013,0.0019,0.0004,0.0015,-0.0018,0.0004,-0.0031,-0.0019,-0.0028,-0.0012,-0.0011,0.0011,0.0005,0.0011,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0007,0.0008,0.0021,0.0012,0.0021,-0.0013,0.0011,-0.0013,-0.0005,-0.0005,0,0.0001,0.0008,-0.0004,0.0007,-0.0011,-0.0004,-0.0013,-0.0011,-0.0011,0.0002,0.0002,0.0017,0.0009,0.0017,-0.0001,0.0008,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0007,0,-0.002,0,-0.002,0.0008,-0.0002,0.0011,0.0012,0.0025,0.0019,0.0024,0.0008,0.0019,-0.0015,0.0008,-0.0028,-0.0016,-0.0028,-0.0022,-0.0022,-0.0012,-0.0012,-0.0007,-0.0008,-0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0002,0.0002,0.0003,0.001,0.001,0.002,0.0018,0.002,0.0007,0.0017,0.0007,0.0012,0.0013,0.002,0.0017,0.0022,0.0006,0.0017,-0.001,0.0006,-0.0012,-0.001,-0.002,-0.0012,-0.0028,-0.002,-0.0032,-0.0028,-0.0027,-0.0017,-0.0016,-0.0004,-0.0004,0.0004,0.0004,0.0013,0.0012,0.0013,0.0011,0.0014,0.0009,0.0011,0.0004,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0005,-0.0001,-0.0005,0.0004,0.0004,0.001,0.001,0.0013,0.0007,0.0012,0.0002,0.0007,-0.0004,0.0002,-0.0006,-0.0004,-0.0012,-0.0007,-0.0011,-0.0007,-0.0009,-0.0008,-0.0009,-0.0005,-0.0004,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0.0003,0.0008,0.0004,0.0008,-0.0001,0.0004,-0.0002,0,0,0.0003,0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0007,-0.0005,-0.0004,0.0003,0.0003,0.0005,0.0002,0.0005,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0002,0.0002,0.0002,0.0007,0.0006,0.0007,0,0.0006,-0.0003,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,0.0002,0.0004,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0.0003,0.0003,0.0004,0.0002,0.0004,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0002,0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,0,0.0003,-0.0004,0,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0003,0.0003,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0,0.0002,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Hard sole shoe footsteps on hollow wood, jump 2
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۲۳ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم