مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای node62644

Work boots jump on leaves heavy

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: پا
تعداد دانلود: 1 بار
برچسب ها سنگینبرگهاbootپرش، پریدنقدم زدنwork boot
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0002,0.0011,-0.0022,0.0023,-0.0033,0.0033,-0.0117,0.0068,-0.0098,0.0163,-0.0252,0.0374,-0.0623,0.0655,-0.1185,0.0836,-0.1719,0.131,0.0147,0.2007,-0.091,0.1466,-0.1667,0.0234,-0.3293,0.0758,-0.1561,0.059,-0.0311,0.2493,-0.2154,0.1925,-0.2618,0.172,-0.146,0.1414,-0.1487,0.2732,-0.0978,0.3468,0.0642,0.2978,-0.1415,0.096,-0.2153,-0.0544,-0.1674,-0.052,-0.1321,-0.0513,-0.0793,0.0171,-0.0132,0.0874,0.0726,0.1566,0.0537,0.1268,-0.0215,0.0771,-0.0648,-0.0022,-0.0947,-0.0326,-0.0831,-0.0294,-0.0492,0.0214,0.0041,0.0524,-0.0354,0.0074,-0.0166,0.0157,0.008,0.0245,-0.0047,0.033,-0.0151,0.0096,-0.0146,0.0139,0.0042,0.0361,-0.0015,0.0372,-0.0444,0.0012,-0.0403,-0.0185,-0.0202,0.0022,-0.0079,0.013,0.0006,0.0173,-0.0033,0.0175,-0.0005,0.0183,-0.0116,0.0044,-0.0119,0.0057,-0.0144,0.0066,-0.0116,0.0096,-0.004,0.0125,-0.0101,0.0033,-0.007,0.013,-0.0004,0.0187,-0.0198,-0.0006,-0.0195,-0.002,-0.0196,-0.0023,-0.0091,0.0061,0.0043,0.018,0.0104,0.0218,-0.0035,0.0142,-0.018,-0.0003,-0.0148,-0.0054,-0.0082,0.0081,0.0004,0.0127,-0.0047,0.0082,-0.0113,0.0019,-0.0147,0.0027,-0.0025,0.0058,-0.0007,0.0077,0.0017,0.0079,-0.0028,0.0085,-0.0091,-0.0009,-0.0063,0.0057,-0.0031,0.0051,-0.0063,0.0034,-0.0038,0.0021,-0.0023,0.0036,-0.0044,0.0083,-0.0027,0.0079,-0.0078,0.0024,-0.0087,-0.0008,-0.0036,0.0112,-0.0011,0.0104,-0.0056,0.0029,-0.0079,0.0001,-0.0072,0.0051,-0.0052,0.0032,-0.0041,0.0054,-0.0038,0.0041,-0.0031,0.0053,-0.0064,0.0108,-0.0003,0.0094,-0.0059,0.005,-0.0099,0.0004,-0.0072,0.0005,-0.004,0.0061,-0.0013,0.0069,-0.0048,0.004,-0.0049,0.0024,-0.0021,0.0046,-0.0034,0.0045,-0.0072,0.0016,-0.0056,0.0016,-0.0057,0.0037,-0.0014,0.008,-0.0004,0.0062,-0.0044,0.0051,-0.0058,0.0004,-0.0065,-0.0009,-0.0043,0.0016,-0.0053,0.0046,-0.0002,0.0053,-0.0026,0.0039,-0.0031,0.0037,-0.0044,0.0058,-0.0046,0.0034,-0.0052,0.0037,-0.0034,0.0059,-0.0018,0.0044,-0.0031,0.0036,-0.0076,0.0014,-0.004,0.0037,-0.0041,0.0048,-0.0028,0.0062,-0.0026,0.0048,-0.0035,0.0045,-0.0056,0.0041,-0.005,0.002,-0.0049,0.0044,-0.0013,0.0035,-0.0032,0.0034,-0.0037,0.0051,-0.0055,0.0053,-0.0086,0.0052,-0.0044,0.0032,-0.0046,0.0018,-0.0033,0.0053,-0.0029,0.0052,-0.0026,0.0054,-0.0028,0.0043,-0.0057,0.0017,-0.004,0.0039,-0.0031,0.0052,-0.0019,0.0084,-0.0024,0.0066,-0.004,0.006,-0.009,0.0037,-0.0076,0.0039,-0.0082,0.0026,-0.0017,0.0068,-0.0006,0.0065,-0.0031,0.0048,-0.0058,0.0024,-0.0041,0.0037,-0.0054,0.0056,-0.012,0.007,-0.0075,0.0088,-0.0052,0.009,-0.0054,0.0072,-0.0052,0.0064,-0.0019,0.0058,-0.0048,0.0065,-0.0063,0.0013,-0.0031,0.0052,-0.0052,0.0087,-0.0094,0.0034,-0.0068,0.0047,-0.0026,0.0073,-0.0048,0.0064,-0.0094,0.0048,-0.0067,0.007,-0.0031,0.008,-0.0042,0.0057,-0.0043,0.0035,-0.0056,0.004,-0.0023,0.0077,-0.0073,0.0044,-0.0081,0.0059,-0.0039,0.0056,-0.0065,0.0036,-0.0057,0.0025,-0.0043,0.0071,-0.0036,0.0056,-0.0043,0.005,-0.0033,0.005,-0.0031,0.0041,-0.0044,0.0054,-0.0064,0.0049,-0.0033,0.0067,-0.0034,0.004,-0.0029,0.0053,-0.0033,0.0022,-0.0035,0.003,-0.0035,0.0034,-0.0035,0.0033,-0.0039,0.0042,-0.0033,0.0037,-0.0031,0.0036,-0.0034,0.0018,-0.0038,0.0032,-0.0033,0.0037,-0.0032,0.004,-0.0036,0.0028,-0.0022,0.0032,-0.0039,0.0031,-0.0019,0.0032,-0.0047,0.0023,-0.0019,0.0018,-0.0014,0.0015,-0.0021,0.0009,-0.0021,0.0011,-0.0027,0.002,-0.0014,0.002,-0.0029,0.0021,-0.0016,0.0007,-0.0009,0.0018,-0.0017,0.0013,-0.0014,0.0011,-0.0012,0.0011,-0.002,0.0019,-0.0012,0.0017,-0.0018,0.0015,-0.0018,0.0017,-0.0015,0.0016,-0.0014,0.002,-0.0037,0.0026,-0.0015,0.0014,-0.0011,0.0016,-0.0014,0.0012,-0.0014,0.0013,-0.0011,0.0014,-0.0008,0.0009,-0.0027,0.0028,-0.0047,0.0034,-0.0021,0.0027,-0.0025,0.0007,-0.0011,0.0019,-0.0012,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0012,0.0013,-0.0016,0.0024,-0.0016,0.003,-0.0013,0.0012,-0.0013,0.0011,-0.0013,0.001,-0.0016,0.001,-0.0016,0.0013,-0.0018,0.002,-0.0017,0.0012,-0.0017,0.0013,-0.0005,0.0012,-0.001,0.001,-0.0012,0.0011,-0.0011,0.001,-0.0052,0.004,-0.003,0.0032,-0.0023,0.0016,-0.0026,0.0027,-0.002,0.0027,-0.0032,0.0037,-0.0022,0.0013,-0.0012,0.0016,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0011,0.001,-0.0012,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.001,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0009,-0.001,0.0011,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0008,-0.0012,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0013,0.0015,-0.0008,0.001,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0009,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.001,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0006,-0.0011,0.0011,-0.0007,0.0014,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0013,0.0023,-0.0009,0.001,-0.0015,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0004,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0008,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Work boots jump on leaves heavy
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۲۳ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم