مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای node62669

Hard sole shoe footsteps single step left on earth mix

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: پا
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها قدم زدنقدم زدنزمین
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.001,-0.003,0.0039,-0.0017,0.0014,-0.0009,0.0008,-0.0013,0.0023,-0.0019,0.0018,-0.0173,0.008,-0.0068,0.0132,-0.0119,0.0126,-0.0129,0.0145,-0.0252,0.016,-0.0153,0.026,-0.026,0.0145,-0.0173,0.0301,-0.0168,0.0524,-0.0177,0.0302,-0.0354,0.0194,-0.0367,0.0188,-0.0259,0.0121,-0.0226,0.0276,-0.0044,0.0266,-0.0154,0.021,-0.0154,0.0091,-0.0175,0.0093,-0.0245,0.0088,-0.0119,0.0099,-0.0067,0.0094,-0.0066,0.01,-0.0095,0.0119,-0.0079,0.0041,-0.0091,0.012,-0.0046,0.0083,-0.0079,0.0056,-0.0035,0.0073,-0.0073,0.003,-0.0068,0.0081,-0.0088,0.0014,-0.0058,0.0034,-0.0022,0.0073,-0.0052,0.0036,-0.0083,0.0032,-0.0022,0.0038,-0.0047,0.0039,-0.0038,0.0042,-0.0031,0.0039,-0.0029,0.0048,-0.0043,0.0015,-0.0043,0.0035,-0.0023,0.0046,-0.0027,0.0034,-0.0053,0.0045,-0.0027,0.004,-0.0034,0.0036,-0.0042,0.0036,-0.0014,0.0027,-0.0029,0.0024,-0.0021,0.002,-0.0013,0.0024,-0.0016,0.0014,-0.0032,0.0038,-0.001,0.0043,-0.0024,0.0037,-0.0017,0.0016,-0.0019,0.0016,-0.0024,0.0016,-0.0024,0.0014,-0.0015,0.0033,-0.0013,0.0032,-0.0026,0.0007,-0.0022,0.0021,-0.0016,0.002,-0.003,0.0018,-0.0024,0.0027,-0.0048,0.0047,-0.0046,0.002,-0.0032,0.0059,-0.0041,0.0025,-0.0059,0.0036,-0.0016,0.0031,-0.0032,0.0022,-0.0027,0.0025,-0.0025,0.0033,-0.0037,0.0023,-0.0035,0.0044,-0.0043,0.0035,-0.0014,0.0037,-0.0043,0.0003,-0.0018,0.005,-0.004,0.0039,-0.0058,0.0022,-0.0026,0.0045,-0.0035,0.0037,-0.0047,0.0061,-0.0044,0.0041,-0.0056,0.0048,-0.0049,0.0051,-0.0011,0.006,-0.0075,0.003,-0.0038,0.0053,-0.006,0.0066,-0.002,0.0041,-0.0044,0.0059,-0.0065,0.0041,-0.0063,0.0076,-0.0055,0.0061,-0.0061,0.0061,-0.0066,0.0069,-0.0091,0.0045,-0.004,0.0085,-0.0085,0.0097,-0.0157,0.0047,-0.0042,0.0116,-0.0076,0.0071,-0.0022,0.0051,-0.0079,0.0063,-0.0143,0.0055,-0.0013,0.0069,-0.0095,0.0055,-0.0035,0.0083,-0.0122,0.0075,-0.0049,0.0047,-0.0088,0.0051,-0.0071,0.0087,-0.0056,0.004,-0.0083,0.0089,-0.0079,0.0089,-0.0139,0.0255,-0.0096,0.0069,-0.0076,0.0056,-0.0076,0.0052,-0.0159,0.013,-0.0074,0.007,-0.0114,0.0078,-0.0086,0.0054,-0.0056,0.0082,-0.0109,0.0086,-0.0051,0.0025,-0.0042,0.0137,-0.0036,0.0067,-0.0109,0.0053,-0.0087,0.0062,-0.0042,0.0082,-0.0029,0.0104,-0.0096,0.0079,-0.0103,0.0038,-0.0052,0.0123,-0.0101,0.0043,-0.0047,0.009,-0.0092,0.0044,-0.0073,0.0107,-0.0091,0.0121,-0.0074,0.0058,-0.0123,0.0065,-0.0121,0.0206,-0.0223,0.0361,-0.008,0.0084,-0.0123,0.009,-0.0126,0.0144,-0.0095,0.013,-0.0082,0.0105,-0.0139,0.0062,-0.0138,0.0213,-0.013,0.0155,-0.007,0.0065,-0.0092,0.0104,-0.0072,0.009,-0.0051,0.0071,-0.0119,0.0028,-0.0031,0.0138,-0.0065,0.0057,-0.0055,0.0048,-0.006,0.0094,-0.0082,0.0052,-0.0073,0.0193,-0.0113,0.0126,-0.0056,0.0065,-0.0079,0.007,-0.0217,0.0195,-0.0027,0.019,-0.0132,0.0078,-0.0103,0.0135,-0.0126,0.0159,-0.0102,0.0059,-0.0083,0.0115,-0.0066,0.0136,-0.0037,0.0049,-0.0169,0.023,-0.0154,0.0069,-0.0078,0.0036,-0.0125,0.0099,-0.0083,0.0135,-0.0128,0.0251,-0.0101,0.0082,-0.0087,0.0107,-0.0054,0.0105,-0.0048,0.0085,-0.01,0.0083,-0.0104,0.0047,-0.0079,0.0099,-0.0124,0.0116,-0.0067,0.0114,-0.0038,0.0049,-0.0074,0.0054,-0.0032,0.0067,-0.0053,0.0068,-0.0054,0.0044,-0.0052,0.0047,-0.0218,0.0271,-0.0125,0.0153,-0.0095,0.0121,-0.0118,0.0156,-0.0065,0.0135,-0.0146,0.0103,-0.0053,0.0198,-0.0116,0.003,-0.0096,0.0061,-0.0063,0.0101,-0.0054,0.0048,-0.0358,0.0289,-0.0372,0.0324,-0.0114,0.0195,-0.0148,0.0069,-0.0134,0.0074,-0.0036,0.0092,-0.0075,0.0084,-0.0035,0.0063,-0.0093,0.004,-0.0081,0.0042,-0.0136,0.01,-0.0045,0.0104,-0.0023,0.0057,-0.0047,0.0076,-0.0058,0.0085,-0.0084,0.0072,-0.0036,0.007,-0.0052,0.0055,-0.006,0.0051,-0.0072,0.0049,-0.0103,0.0173,-0.0181,0.0148,-0.0164,0.0102,-0.0098,0.008,-0.005,0.0141,-0.0106,0.0074,-0.0072,0.0061,-0.0049,0.0053,-0.0051,0.0033,-0.0022,0.0114,-0.0084,0.006,-0.0086,0.0081,-0.0067,0.0046,-0.0054,0.0051,-0.004,0.0049,-0.0061,0.0055,-0.0033,0.0049,-0.0045,0.0047,-0.0034,0.0057,-0.0045,0.0061,-0.0066,0.0056,-0.0055,0.0068,-0.0058,0.008,-0.0062,0.0076,-0.0066,0.0077,-0.0058,0.0042,-0.0056,0.0074,-0.004,0.0056,-0.0053,0.0045,-0.0037,0.005,-0.0052,0.0046,-0.0027,0.0048,-0.0064,0.0038,-0.0042,0.005,-0.0011,0.0076,-0.0084,0.0043,-0.0112,0.0078,-0.008,0.0101,-0.0055,0.0075,-0.0056,0.0052,-0.0052,0.0035,-0.0053,0.0107,-0.0088,0.0047,-0.0092,0.0098,-0.003,0.0075,-0.0088,0.0061,-0.0027,0.0036,-0.0044,0.0055,-0.0034,0.0059,-0.0061,0.0051,-0.0058,0.0047,-0.0039,0.0074,-0.0064,0.0025,-0.0056,0.003,-0.0053,0.0045,-0.0041,0.0034,-0.004,0.0058,-0.0075,0.0044,-0.0041,0.0038,-0.0063,0.007,-0.0036,0.005,-0.0032,0.0049,-0.0048,0.0008,-0.006,0.0057,-0.0051,0.0074,-0.0056,0.0044,-0.0031,0.0079,-0.0139,0.0028,-0.002,0.0073,-0.0045,0.0077,-0.008,0.0064,-0.0066,0.01,-0.015,0.0091,-0.0064,0.0095,-0.0015,0.0136,-0.0085,0.0064,-0.0076,0.0063,-0.012,-0.0001,-0.0043,0.0196,-0.0047,0.0103,-0.007,0.0042,-0.0075,0.0063,-0.0057,0.0054,-0.0027,0.0056,-0.0063,0.0069,-0.006,0.0056,-0.0055,0.0103,-0.0067,0.0098,-0.0098,0.0076,-0.0048,0.0086,-0.0053,0.006,-0.0061,0.007,-0.0077,0.0063,-0.0019,0.0106,-0.0063,0.0083,-0.0113,0.0053,-0.0078,0.0089,-0.0112,0.0116,-0.0087,0.0109,-0.0094,0.0095,-0.0102,0.0049,-0.0054,0.0097,-0.0071,0.0106,-0.0068,0.0072,-0.0083,0.0038,-0.0057,0.0113,-0.0043,0.0043,-0.0072,0.0091,-0.0086,0.0052,-0.0061,0.0071,-0.0049,0.0103,-0.0118,0.0065,-0.0094,0.0103,-0.0138,0.0103,-0.0157,0.0138,-0.0114,0.013,-0.0162,0.0082,-0.0172,0.0161,-0.034,0.0232,-0.0208,0.0209,-0.0253,0.0227,-0.0185,0.0185,-0.0317,0.0266,-0.0152,0.0195,-0.0676,0.0382,-0.0648,0.0704,-0.0237,0.0359,-0.0205,0.0302,-0.0338,0.012,-0.0222,0.0162,-0.0116,0.0252,-0.0201,0.0179,-0.0125,0.0115,-0.0142,0.0196,-0.0127,0.0187,-0.0111,0.0154,-0.0103,0.0052,-0.0076,0.012,-0.0098,0.0018,-0.0106,0.0142,-0.0117,0.0106,-0.0108,0.0123,-0.0104,0.0088,-0.0077,0.0077,-0.0072,0.0086,-0.0129,0.0152,-0.0054,0.0058,-0.0056,0.0036,-0.0047,0.0063,-0.0047,0.0053,-0.007,0.0053,-0.0187,0.0129,-0.0049,0.0041,-0.0041,0.0047,-0.0034,0.0063,-0.005,0.0049,-0.0043,0.0043,-0.0035,0.0036,-0.0055,0.0041,-0.0057,0.0037,-0.0066,0.0074,-0.006,0.0025,-0.0025,0.0029,-0.004,0.0032,-0.0034,0.0023,-0.0017,0.0036,-0.0039,0.0066,-0.0016,0.0036,-0.0022,0.0006,-0.0051,0.0087,-0.0066,0.0064,-0.0031,0.0018,-0.0033,0.0045,-0.0025,0.0026,-0.0024,0.0029,-0.003,0.0033,-0.0053,0.0036,-0.0029,0.0036,-0.0131,0.0121,-0.0087,0.007,-0.0084,0.013,-0.0037,0.0047,-0.004,0.0024,-0.0029,0.0024,-0.0031,0.0032,-0.0025,0.0032,-0.002,0.002,-0.0028,0.0019,-0.0013,0.0019,-0.0018,0.0024,-0.0031,0.0013,-0.0017,0.0019,-0.0036,0.006,-0.0032,0.0015,-0.0011,0.0024,-0.0017,0.0007,-0.0006,0.0013,-0.0005,0.0013,-0.0006,0.0012,-0.0004,0.0013,-0.002,0.0005,-0.0016,0.0005,-0.0001,0.0012,-0.0008,0.0011,-0.0013,0.0009,-0.0008,0.0004,-0.0008,0.0006,-0.0004,0.0009,-0.0006,0.0003,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0009,0.0012,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Hard sole shoe footsteps single step left on earth mix

node62669

دسته بندی: پا
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۲۳ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم