مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای node62770

Work boot footsteps jump on wood

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: پا
تعداد دانلود: 1 بار
برچسب ها چوبbootپرش، پریدنقدم زدنwork boot
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0007,0.0005,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0011,0.0009,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0008,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0008,0.0012,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0012,-0.0009,0.0018,-0.0008,-0.0001,-0.0008,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0003,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0009,0.0012,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0011,-0.001,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0003,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.001,-0.0005,0.001,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0008,0.0005,-0.0002,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0013,0.0003,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0008,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.001,-0.0004,0.0004,-0.0009,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.0007,0.0002,-0.0009,-0.0003,-0.0008,0.0002,-0.0001,0.0007,0,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0007,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0011,-0.001,0.0001,-0.001,0.0005,-0.0004,0.0008,0.0005,0.0014,-0.0008,0.0013,-0.0015,-0.0008,-0.0013,-0.0003,-0.0006,0.0008,-0.0001,0.0009,-0.0007,0.0003,-0.0009,-0.0004,-0.0006,0.0006,0.0005,0.0009,0.0003,0.0009,0.0003,0.0006,0.0001,0.0006,-0.0001,0.0003,-0.0005,-0.0001,-0.0008,-0.0004,-0.0007,-0.0005,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0005,0.0004,0.0006,0.0002,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0007,-0.0001,-0.0051,-0.0007,-0.2495,0.318,-0.1904,0.1447,-0.0605,0.1611,-0.1173,0.0369,-0.0825,0.0435,-0.0287,0.0312,-0.0328,0.0481,-0.0134,0.03,-0.013,0.0173,-0.0411,0.0482,-0.0181,0.0268,-0.0219,0.0165,-0.0121,0.0003,-0.0234,0.0037,-0.0126,0.0167,-0.2311,0.0123,-0.2795,0.3106,-0.0837,0.1464,-0.0786,0.0809,-0.1231,-0.0575,-0.0546,0.0356,-0.0042,0.0455,-0.0075,0.0236,-0.019,-0.0007,-0.0218,0.0119,0.004,0.0201,0.0005,0.0229,-0.006,0.0186,0.0011,0.0151,-0.0145,0.0109,-0.015,0.004,-0.0336,0.0052,-0.0258,-0.0105,-0.0095,0.0028,-0.0076,0.0014,-0.0078,0.008,0.0061,0.015,0.0078,0.0166,0.0087,0.0169,0.0005,0.0147,-0.0051,0.002,-0.0056,0.0016,-0.0152,-0.0043,-0.0144,-0.0045,-0.0068,-0.0011,-0.0103,-0.0011,-0.0737,0.0057,-0.1162,0.1566,-0.1082,0.1482,-0.0627,0.1698,-0.0989,-0.0551,-0.0664,-0.0374,-0.0373,0.0325,0.0348,0.0887,-0.0047,0.0748,-0.0434,0.0011,-0.0402,0.0227,-0.0136,0.014,-0.0186,-0.0075,-0.0318,0.0084,-0.0049,0.0148,0.002,0.0244,-0.0041,0.0174,-0.0041,0.0073,-0.0008,0.0107,-0.0059,0.0021,-0.0118,0.0008,-0.0113,-0.0045,-0.0072,0.0094,0.0035,0.0103,-0.0065,0.0029,-0.0074,-0.0018,-0.0056,0.0048,-0.0021,0.0043,0.0016,0.0086,-0.0056,0.0013,-0.0038,0.0005,-0.0028,0.0063,-0.0038,0.0053,-0.0079,-0.0037,-0.0072,0.0066,0.0032,0.008,-0.0025,0.0035,-0.0055,-0.0007,-0.0005,0.0015,-0.0002,0.0024,-0.0019,0.001,-0.0025,-0.001,-0.0027,0.0017,-0.0002,0.0019,0.0014,0.0049,-0.0029,0.0021,-0.0047,-0.003,-0.0031,0.0011,0.0006,0.0033,0.001,0.0043,-0.0029,0.0037,-0.0059,-0.0029,-0.0025,0.002,0.0021,0.0033,-0.0017,0.0032,-0.0022,-0.0017,-0.0019,0.0016,-0.0006,0.0019,-0.0007,0.0003,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0004,-0.0001,0.0011,0.0004,0.0012,-0.0026,0.0009,-0.0028,0,0.0001,0.0027,-0.0013,0.003,-0.002,-0.0003,-0.0016,-0.0008,-0.0014,0.0009,0.0002,0.0013,-0.0003,0.001,-0.0006,0.0002,0,0.0011,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0011,-0.0004,0.001,-0.0007,0,-0.0015,-0.0006,-0.0016,0,0,0.0006,0.0004,0.001,-0.0013,0.0004,-0.0026,0.0016,-0.0004,0.0014,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0002,0,0.0006,0,0.0004,0,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0008,0.0004,-0.0009,-0.0004,-0.0007,0.0006,0.0004,0.0009,0.0001,0.0008,-0.0005,0.0003,-0.0009,-0.0004,-0.0005,0.0001,0,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0006,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0004,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0005,0.0006,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Work boot footsteps jump on wood

node62770

دسته بندی: پا
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۲۳ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم