مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای node63973

Rubber band snaps large

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سایر اشیاء
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها snapلاستیکگروه لاستیکsnaps
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0003,-0.0008,0.0008,-0.0098,0.0377,-0.0526,0.0717,-0.1288,0.1038,-0.249,-0.0153,-0.3403,-0.0524,-0.2421,0.0803,0.0658,0.2723,-0.0342,0.1994,0.1415,0.3306,0.0375,0.2192,0.0816,0.3713,-0.144,0.2402,-0.3211,0.0467,-0.4396,-0.2151,-0.4712,-0.1806,-0.2278,-0.0557,-0.0573,0.0868,0.0826,0.1046,0.0919,0.108,0.0676,0.0987,0.0146,0.0668,-0.08,0.0351,-0.2125,-0.0245,-0.1778,-0.0638,-0.1007,0.0656,0.0613,0.2117,0.122,0.2209,0.107,0.178,0.006,0.1348,-0.0632,0.1028,-0.1197,0.0625,-0.1747,-0.0515,-0.1333,0.0414,-0.1606,0.01,-0.1682,-0.0403,-0.0347,0.0417,0.0332,0.0448,0.0141,0.0331,-0.0037,0.014,-0.021,0.0119,-0.0637,-0.0246,-0.0822,-0.0379,-0.0701,-0.0174,-0.0275,0.0862,0.012,0.0965,0,0.075,0.0409,0.0731,0.0163,0.0623,0.0342,0.1084,-0.0926,0.0752,-0.134,0.0096,-0.1626,0.0072,-0.1455,-0.0313,-0.0281,0.0228,-0.0153,-0.0022,-0.0111,0.0198,0.0207,0.0342,0.018,0.0291,0.0087,0.0254,-0.0532,0.0093,-0.069,0.0096,-0.0093,0.0614,-0.0088,0.061,-0.0139,0.0395,-0.0018,0.0434,0.0064,0.0277,-0.011,0.0254,0.0259,0.0833,-0.0893,0.0533,-0.1842,0.1407,-0.1284,-0.0138,-0.058,-0.0227,-0.0667,-0.0427,-0.0421,-0.0084,-0.0075,0.0121,0.0113,0.0255,0.0237,0.0346,0.014,0.0369,0.0042,0.0566,-0.0244,0.0527,-0.0568,-0.0045,-0.0102,0.0087,-0.0064,0.0129,-0.0028,0.0239,0.0219,0.0401,0.0412,0.0691,-0.0121,0.07,-0.0975,0.1398,-0.1016,0.0446,-0.0976,-0.0122,-0.0839,-0.0582,-0.057,-0.0084,-0.0073,0.0208,0.0206,0.0353,0.0123,0.0354,-0.0178,0.0125,-0.0179,0.0034,-0.0376,-0.0094,-0.0383,0.0075,0.0082,0.0153,0.0133,0.0228,0.0001,0.0201,-0.0003,0.0112,0.0114,0.0226,0.0115,0.0446,-0.0373,0.0826,-0.0415,0.0962,-0.0848,0.054,-0.0759,-0.0417,-0.0545,-0.0219,-0.0213,0.0155,0.0159,0.0369,0.0059,0.037,-0.0042,0.0054,-0.0094,-0.0048,-0.0148,-0.007,-0.0118,0.007,0.0011,0.0112,0.0001,0.0178,0.0181,0.0202,0.0035,0.0176,0.005,0.0061,0.0057,0.0105,-0.0038,0.0234,-0.0261,0.0385,-0.0356,0.077,-0.0674,-0.0184,-0.0672,-0.027,-0.0266,-0.0154,-0.0152,0.0004,0.0008,0.0079,0.0034,0.0077,0.0023,0.0072,-0.0159,0.0018,-0.0105,0.0111,0.0051,0.011,0.0103,0.0151,0.0154,0.0217,0.0133,0.0191,0.0098,0.0132,0.0072,0.0097,0.0071,0.0099,-0.0143,0.0105,-0.0183,0.0136,-0.0172,0.0331,-0.0326,-0.0133,-0.0449,-0.0332,-0.0446,-0.012,-0.0112,0.0092,0.0035,0.0094,0.0018,0.0068,-0.014,0.0047,-0.0068,0.0018,0.0016,0.0089,0.0092,0.0116,0.0076,0.0101,0.0046,0.0075,0.0033,0.0044,0.0025,0.0036,0.0036,0.0044,0.0045,0.0067,-0.0054,0.0074,-0.0145,-0.0061,-0.0196,-0.0063,-0.0091,0.0005,0.0008,0.0089,0.0047,0.0082,-0.0048,0.0045,-0.0114,-0.0049,-0.0155,-0.0038,-0.0036,0.0022,0.0026,0.015,0.0054,0.0146,0.0028,0.0052,-0.0035,0.0027,-0.0033,-0.0024,-0.0037,-0.0025,-0.0036,0.0009,0.0009,0.003,0.0031,0.0096,0.0043,0.0123,0.0003,0.004,-0.0112,0.0038,-0.0109,-0.0054,-0.0155,-0.0056,-0.0169,-0.013,-0.0128,-0.006,-0.006,0.0012,0.0012,0.0112,0.0064,0.011,0.0005,0.0068,-0.0005,0.001,0.0011,0.0061,0.0021,0.0063,0.0002,0.002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0026,0.0027,0.0058,0.0059,0.0074,0.0075,0.0099,0.0003,0.0087,-0.008,0.0003,-0.0118,-0.0082,-0.0145,-0.0112,-0.0147,-0.0114,-0.0112,-0.0007,-0.0005,0.002,0.0004,0.0031,-0.0067,0.0002,-0.0052,0.0061,0.0064,0.0106,0.0106,0.0128,0.0032,0.0106,-0.002,0.0031,-0.0039,-0.0021,-0.0031,0.0005,0.0005,0.0036,0.0036,0.0048,0.0048,0.0081,-0.0012,0.0087,-0.0058,0.0017,-0.0092,0.0018,-0.0132,-0.0094,-0.0125,-0.0062,-0.006,-0.0037,-0.0037,-0.0029,-0.0139,-0.0035,-0.0119,0.0107,0.006,0.0151,0.0154,0.0181,0.0048,0.0163,-0.0011,0.0045,-0.0052,-0.0012,-0.006,-0.0049,-0.0048,-0.0007,-0.0007,0.0007,0.0007,0.0033,0.0032,0.0038,0.0028,0.0043,-0.0074,0.0026,-0.008,-0.0057,-0.0076,-0.0057,-0.0075,-0.0023,-0.0022,-0.0005,-0.0041,-0.0005,-0.0087,-0.0044,-0.0058,0.0081,0.0028,0.0153,0.0116,0.0167,-0.002,0.0114,-0.004,-0.0022,-0.0033,-0.0011,-0.0022,-0.0015,-0.0018,0.0009,0.0011,0.0019,0.0015,0.0029,0.0023,0.004,-0.0014,0.0022,-0.0076,-0.0014,-0.0095,-0.0075,-0.0073,0.0008,0.0009,0.0037,-0.0013,0.0033,-0.006,-0.0014,-0.0074,-0.0055,-0.0053,0.0067,0.0058,0.0138,-0.0033,0.0121,-0.007,-0.0036,-0.0064,0.0018,0.0019,0.0032,0.0014,0.0024,0.0013,0.0016,0.0015,0.0018,0.0017,0.0024,0.0002,0.0023,-0.0047,0.0001,-0.0059,-0.003,-0.0029,-0.0005,-0.0004,0.0029,0.0029,0.0039,-0.0011,0.0028,-0.0045,-0.0012,-0.0058,-0.0042,-0.0039,0.0112,-0.0041,0.0116,-0.0155,-0.0045,-0.0147,-0.0004,-0.0001,0.0072,0.0061,0.0075,0.002,0.0061,0.0003,0.002,0.0002,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0006,-0.0001,-0.0019,-0.0006,-0.0036,-0.002,-0.0034,0.0004,0.0004,0.0016,0,0.0014,-0.0001,0,-0.0006,0,-0.0005,0.003,0.0031,0.0064,-0.013,0.004,-0.0174,-0.0088,-0.0083,0.0045,0.0046,0.007,0.0065,0.0074,0.0025,0.0064,0.0005,0.0024,-0.0008,0.0006,-0.0016,-0.0008,-0.0019,-0.0015,-0.0017,-0.0013,-0.0026,-0.0017,-0.0024,0.0002,0.0003,0.0022,0.0007,0.0021,0.0004,0.0006,0.0001,0.0006,0.0002,0.0012,-0.0016,0.0012,-0.0106,-0.0017,-0.0125,-0.0035,-0.0032,0.0024,0.0024,0.0055,0.0056,0.0073,0.0037,0.0071,0.0007,0.0036,-0.0007,0.0007,-0.0019,-0.0007,-0.0023,-0.0019,-0.0022,-0.0014,-0.0029,-0.0018,-0.0027,0.0003,0.0004,0.0024,0.0016,0.0025,0.0004,0.0016,0.0001,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0012,-0.0004,-0.0063,-0.0012,-0.0083,-0.0034,-0.0032,0.0027,0.0027,0.0036,0.0037,0.0058,0.0039,0.0058,0.0013,0.0038,-0.0014,0.0012,-0.0036,-0.0015,-0.0036,-0.002,-0.0019,-0.0004,-0.0009,-0.0003,-0.001,-0.0003,-0.0003,0.0009,0.0002,0.0009,-0.0002,0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.001,-0.0002,-0.0025,-0.001,-0.0027,-0.002,-0.0021,0.0004,0.0004,0.003,0.0031,0.005,0.0034,0.0049,0.0009,0.0034,-0.0006,0.0009,-0.0022,-0.0006,-0.0022,-0.0013,-0.0013,-0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0007,0.0001,-0.0008,-0.0004,-0.0007,-0.0003,-0.0011,-0.0008,-0.0011,-0.0006,-0.0007,-0.0006,-0.0008,-0.0006,-0.0011,-0.0005,-0.001,-0.0004,-0.0016,-0.001,-0.001,0.0013,0.0014,0.0026,0.0024,0.0028,0.0015,0.0024,0.0015,0.0018,-0.0006,0.0018,-0.0012,-0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0013,-0.0006,-0.0013,-0.0008,-0.0007,-0.0004,-0.0007,-0.0004,-0.0007,-0.0005,-0.0006,-0.0004,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0009,-0.0003,-0.0018,-0.001,-0.0017,0.0002,0.0002,0.0015,0.0015,0.0018,0.0011,0.0018,0.0011,0.0019,0.0013,0.0021,-0.0015,0.0012,-0.0017,-0.0013,-0.0013,-0.001,-0.0012,-0.001,-0.001,-0.0004,-0.0004,0.0001,0.0001,0.0003,0.0003,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0.0004,0.0012,-0.0011,0.0012,-0.0027,-0.0012,-0.0025,-0.0004,-0.0004,0.0011,0.0012,0.0018,0.0011,0.0018,0.001,0.002,0.0015,0.0031,-0.0022,0.0014,-0.0024,-0.002,-0.0019,-0.0016,-0.0017,-0.0016,-0.0016,-0.0006,-0.0006,0.0004,0.0004,0.0006,0.0005,0.0006,0.0004,0.0006,0.0001,0.0004,0.0001,0.0008,0.0006,0.0013,-0.0018,0.0006,-0.002,-0.0015,-0.0015,0.0004,0.0005,0.002,0.002,0.0022,0.002,0.0033,0.001,0.0035,-0.0009,0.0009,-0.0012,-0.0007,-0.0029,-0.0012,-0.0031,-0.0027,-0.0026,-0.0007,-0.0007,0.0007,0.0006,0.0008,0.0005,0.0006,0.0003,0.0005,0,0.0003,-0.0001,0,0.0001,0.0004,-0.0009,0.0003,-0.0012,-0.0009,-0.0011,0,0.0001,0.0015,0.0015,0.0021,0.002,0.0027,0.0012,0.0028,-0.0002,0.0011,-0.0009,-0.0001,-0.0027,-0.001,-0.0028,-0.0024,-0.0023,-0.0004,-0.0004,0.0011,0.001,0.0012,0.0005,0.0009,0.0002,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0006,-0.0002,-0.0006,-0.0005,-0.0008,-0.0006,-0.0008,-0.0005,-0.0005,0.0004,0.0004,0.0012,0.0013,0.0014,0.0012,0.0018,0.0013,0.0021,-0.0002,0.0013,-0.0009,-0.0002,-0.0022,-0.0009,-0.0025,-0.0022,-0.0022,-0.0005,-0.0005,0.0009,0.0009,0.0011,0.0006,0.001,0.0003,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0006,-0.0003,-0.0006,-0.0005,-0.0007,-0.0006,-0.0006,-0.0004,-0.0004,0.0002,0.0002,0.001,0.001,0.0012,0.0011,0.0013,0.0014,0.002,-0.0004,0.0018,-0.0011,-0.0004,-0.0016,-0.0011,-0.0017,-0.0015,-0.0015,-0.0007,-0.0007,0.0004,0.0004,0.0006,0.0002,0.0005,0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0006,-0.0004,-0.0006,-0.0005,-0.0005,-0.0004,-0.0004,0.0002,0.0002,0.0011,0.0012,0.0014,0.0009,0.0013,0.0009,0.0013,0.0002,0.0013,-0.0016,0.0002,-0.0018,-0.0016,-0.0016,-0.0009,-0.0009,-0.0003,-0.0002,0.0004,0.0004,0.0006,0.0002,0.0005,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0006,-0.0003,-0.0008,-0.0006,-0.0008,-0.0007,-0.0007,-0.0002,-0.0002,0.0005,0.0005,0.0011,0.0011,0.0013,0.0007,0.0012,0.0005,0.0007,0.0005,0.0007,-0.0009,0.0006,-0.0016,-0.0009,-0.0016,-0.0008,-0.0008,-0.0001,0,0.0004,0.0004,0.0005,0.0001,0.0004,0,0.0001,-0.0003,0,-0.0007,-0.0003,-0.0008,-0.0007,-0.0007,-0.0002,-0.0002,0.0004,0.0004,0.0007,0.0007,0.0007,0.0007,0.0008,0.0005,0.0008,0.0002,0.0005,0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0006,-0.0005,-0.0006,-0.0003,-0.0003,0.0001,0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0006,-0.0003,-0.0007,-0.0006,-0.0006,-0.0002,-0.0002,0.0004,0.0004,0.0005,0.0005,0.0005,0.0005,0.0005,0.0005,0.0005,0.0003,0.0005,0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0.0003,0.0003,0.0004,0,0.0003,-0.0004,0,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0.0002,0.0004,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0005,-0.0004,-0.0004,0,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0004,-0.0003,-0.0003,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0006,-0.0004,-0.0006,-0.0003,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0003,0,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0005,-0.0004,-0.0004,0,0,0,-0.0003,0,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0005,-0.0004,-0.0004,-0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0,0.0002,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Rubber band snaps large
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۱۴ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
درحال پخش: Rubber band snaps large
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم