مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای node66632

Hitting and smashing a cinder block with debris

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خاک
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها ضربضربهضربه زدنآواربلوک خاکستر
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0006,-0.0003,-0.0941,0.3439,-0.4555,0.2523,-0.3123,0.4688,-0.3806,0.4571,-0.2152,0.2372,-0.1323,0.0902,-0.0774,0.1144,-0.1299,-0.001,-0.0395,0.0931,-0.0107,0.0999,-0.0987,0.0993,-0.4683,0.4407,-0.4413,0.4702,-0.3392,0.4666,-0.2305,0.4326,-0.3325,0.2663,-0.2565,-0.0369,-0.0922,0.1631,-0.0616,0.2304,-0.0915,0.165,-0.0506,0.0827,-0.1767,0.0784,-0.1688,-0.0488,-0.0733,0.0832,-0.048,0.0426,0.0039,0.1431,-0.0636,0.1485,-0.1786,-0.065,-0.1144,0.1137,0.0841,0.1778,-0.1992,0.0654,-0.1985,-0.0078,-0.0023,0.0921,-0.0129,0.0733,-0.0163,0.0279,-0.0419,-0.0005,-0.0366,0.0425,0.0258,0.0603,-0.044,0.0389,-0.1171,0.0703,-0.0729,0.0899,-0.0264,0.0643,-0.0224,0.0579,-0.0525,-0.0088,-0.0201,-0.0071,-0.0094,0.0162,0.012,0.0576,0.0014,0.032,-0.0011,0.0179,-0.0353,0.0023,-0.0358,0.0052,-0.0183,0.0359,-0.0418,-0.0093,-0.0103,0.0318,-0.0023,0.0292,-0.011,0.0101,-0.0069,0.0402,-0.0173,0.0394,-0.0595,-0.0157,-0.0488,0.0216,0.0066,0.0412,-0.0158,0.021,-0.0122,0.0171,-0.0268,0.0041,-0.0216,0.0383,-0.0105,0.0348,-0.0404,0.0068,-0.0292,0.0091,0.0012,0.0228,-0.0166,0.0165,-0.0193,0.0184,-0.0069,0.0167,-0.0172,0.009,-0.0164,0.0077,-0.0074,0.0115,-0.0081,0.0149,-0.009,0.0122,-0.0137,0.013,-0.0065,0.0191,-0.014,0.0112,-0.0184,0.001,-0.0164,0.0036,-0.0107,0.0065,-0.0052,0.0133,-0.002,0.0116,-0.0115,0.0074,-0.0118,0.0049,-0.0018,0.0148,-0.0108,0.0128,-0.0158,0.0099,-0.0173,0.0266,-0.0108,0.0313,-0.0176,0.0148,-0.0184,0.0134,-0.0102,0.0052,-0.0255,0.0192,-0.0033,0.0295,-0.0072,0.0168,-0.0053,0.019,-0.0117,0.0084,-0.0085,0.0089,-0.0103,0.0037,-0.0117,0.0076,-0.0042,0.0155,-0.01,0.0022,-0.0146,0.0093,-0.0081,0.0194,-0.0052,0.024,-0.0129,-0.0014,-0.0092,0.007,-0.0061,0.0116,-0.0075,0.0148,-0.0135,0.0122,-0.0072,0.0125,-0.0088,0.01,-0.0122,0.0022,-0.0114,0.011,-0.0494,0.0099,-0.0504,0.0352,-0.0294,0.058,-0.0174,0.0357,-0.0221,-0.0006,-0.0224,0.0071,-0.0076,0.0054,-0.0072,0.0023,-0.0022,0.0175,-0.0059,0.0176,-0.018,-0.0037,-0.0148,0.0063,0.0008,0.0181,-0.0059,0.0038,-0.0049,0.0062,-0.0072,0.0002,-0.0017,0.009,-0.0056,0.006,-0.0063,0.0072,-0.0086,0.0025,-0.0088,0.0023,0,0.0085,-0.0041,0.0075,-0.0043,0.0011,-0.0057,0.0062,0.0025,0.0081,-0.0057,0.0049,-0.007,0.0061,-0.0072,0.0013,-0.0144,0.0052,-0.0211,0.0101,0.0003,0.0136,-0.0113,0.0114,-0.0276,0.0267,-0.0191,0.019,-0.0091,0.004,-0.0095,0.0063,-0.0021,0.0128,-0.0239,0.0053,-0.0189,0.0188,-0.0159,0.0254,-0.023,0.0277,-0.0151,0.0364,-0.0794,0.0873,-0.0706,0.0213,-0.0306,0.0596,-0.0999,0.0423,-0.1858,0.1824,-0.0999,0.1568,-0.0444,0.0434,-0.0359,0.0234,-0.0172,0.0116,-0.0026,0.0264,-0.0318,0.0103,-0.0209,0.0089,-0.0015,0.0564,-0.0369,0.0068,-0.0284,0.0098,-0.0174,0.014,-0.0101,0.0115,-0.0108,0.0179,-0.0102,0.0073,-0.0176,0.0076,-0.0133,0.0136,-0.0067,0.0128,-0.0184,0.0068,-0.0156,0.0106,-0.0006,0.0123,-0.0053,0.005,-0.0039,0.0052,-0.0165,0.0238,-0.0059,0.0273,-0.0142,-0.0006,-0.0157,0.0055,-0.0045,0.0104,-0.0081,0.0051,-0.013,0.0107,-0.0076,0.0059,-0.0067,0.0131,-0.0048,0.0067,-0.0117,0.0138,-0.0177,0.0176,-0.0113,0.0223,-0.018,0.0134,-0.0189,0.0046,-0.0096,0.018,-0.0127,0.0068,-0.0085,0.01,-0.0052,0.0082,-0.0095,0.0056,-0.0109,0.0058,-0.004,0.0053,-0.0019,0.0065,-0.0058,0.0031,-0.0049,0.0056,-0.003,0.0039,-0.0029,0.0023,-0.0036,0.0029,-0.0025,0.0023,-0.0047,0.0021,-0.0047,0.006,-0.0041,0.0013,-0.0038,0.0014,-0.0009,0.0032,-0.0026,0.005,0.0003,0.0045,-0.0007,0.0034,-0.0045,-0.0002,-0.0033,-0.0004,-0.0022,0.0011,-0.029,0.0116,-0.0027,0.0155,-0.0071,0.0034,-0.0038,0.0044,-0.0037,0.002,-0.0023,0.0033,-0.006,0.0021,-0.001,0.0029,-0.0012,0.0014,-0.0023,0.0018,-0.0014,0.0016,-0.003,0.0017,-0.003,0.002,-0.0017,0.0019,-0.0015,0.0015,-0.0023,0.0024,-0.0015,0.0046,-0.0019,0.0014,-0.0012,0.0014,-0.0008,0.001,-0.0013,0.0011,-0.0011,0.0007,-0.0053,0.0009,-0.0059,0.0031,-0.0013,0.0011,-0.0006,0.0011,-0.0013,0.0016,-0.0006,0.0023,-0.0013,0.0002,-0.0015,0.0012,0.0002,0.0016,-0.0005,0.0009,-0.0029,0.0042,-0.0028,0.0036,-0.0013,0.0011,-0.0024,0.0004,0,0.002,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0014,0.0017,-0.0002,0.0023,-0.0005,0.001,-0.0006,0.001,-0.0009,0.0017,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0007,0.0003,-0.0061,0.0078,-0.0061,0.0095,-0.0066,0.0074,-0.0074,0.0038,-0.003,0.0057,-0.0047,0.0036,-0.004,0.0032,-0.0046,0.0027,-0.0023,0.003,-0.0031,0.0029,-0.0037,0.0021,-0.0018,0.0025,-0.0016,0.0018,-0.0019,0.0011,-0.0012,0.0023,-0.0015,0.0012,-0.0012,0.0014,-0.0019,0.001,-0.0019,0.001,-0.0007,0.0011,-0.0019,0.0012,-0.0038,0.0033,-0.0007,0.003,-0.0023,0.0025,-0.0048,0.0024,-0.0023,0.0036,-0.0031,0.0048,-0.0017,0.0024,-0.0032,0.0024,-0.0027,0.0013,-0.0019,0.0015,-0.0012,0.0012,-0.0019,0.0019,-0.0009,0.0016,-0.0014,0.0012,-0.0015,0.0007,-0.0011,0.0015,-0.0004,0.0017,-0.0012,0.0009,-0.001,0.0006,-0.0009,0.0004,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0009,-0.0001,0.0009,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0013,0.002,-0.0021,0.0018,-0.0019,0.0027,-0.0015,0.0025,-0.0016,-0.0002,-0.001,0.0012,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0012,0,-0.0009,0.0011,-0.0008,0.0022,-0.0012,0.0015,-0.0019,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0033,0.0026,-0.0009,0.0004,-0.0011,0.0005,-0.0003,0.001,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0011,0.0008,-0.0011,0.0006,-0.0004,0.0008,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0.0001,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0007,-0.0005,0.0009,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0009,-0.0008,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0009,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0008,0.0002,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0007,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Hitting and smashing a cinder block with debris
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۲۵ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم