مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای node67400

Hitting and smashing a rock

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خاک
تعداد دانلود: 1 بار
برچسب ها سنگضربضربهضربه زدن
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0004,0.0003,-0.0025,0.0015,-0.014,0.0116,-0.0148,0.0088,-0.0135,0.0156,-0.0184,0.0165,-0.0257,0.0044,0.0021,0.0354,-0.0424,0.0137,-0.0449,0.0159,-0.4327,0.427,-0.4605,0.4469,-0.4478,0.428,-0.4449,0.4389,-0.3769,0.136,-0.3273,0.2053,-0.1444,0.3377,-0.0934,0.2052,-0.294,0.1236,-0.1232,0.265,-0.1432,0.1923,-0.1429,0.1277,-0.2267,0.1695,-0.1441,0.0702,-0.1063,0.0848,-0.0666,0.0434,-0.0773,0.0465,-0.0571,0.1064,-0.0551,0.0214,-0.0411,0.0192,-0.0278,0.098,-0.0428,0.0031,-0.0343,0.0426,-0.0811,0.0372,-0.0498,0.0349,-0.02,0.037,-0.0103,0.0398,-0.0388,0.0725,-0.0693,0.0643,-0.0787,0.0016,-0.0138,0.0049,-0.0116,0.0203,-0.0016,0.0306,-0.0125,0.0243,-0.0227,0.0062,-0.0154,0.0012,-0.0059,0.015,-0.018,0.0183,-0.0303,0.063,-0.0363,0.0105,-0.0319,0.0103,-0.0148,0.0056,-0.0005,0.0255,-0.0145,0.0074,-0.0081,0.0128,-0.0084,0.0085,-0.0091,0.01,-0.0122,0.0124,-0.0101,0.0197,-0.0148,0.0089,-0.0069,0.0085,-0.0034,0.0095,-0.0083,0.004,-0.0074,0.0019,-0.0055,0.0065,-0.0128,0.0105,-0.0093,0.0094,-0.0772,0.0121,-0.0609,0.084,-0.0638,0.058,-0.0341,0.0091,-0.0226,0.0163,-0.0237,0.0319,-0.0151,0.062,-0.0338,0.0045,-0.0145,0.0177,-0.0123,0.0199,-0.0012,0.0208,-0.01,0.0112,-0.0002,0.0204,-0.0284,0.0046,-0.177,0.1614,-0.0258,0.034,-0.035,0.0189,-0.033,0.0196,-0.0084,0.0174,-0.0083,0.0047,-0.0095,0.0076,-0.0023,0.0069,-0.0076,0.0061,-0.0067,0.0058,-0.0056,0.0048,-0.0028,0.0029,-0.0045,0.0034,-0.0374,0.0173,-0.009,0.0235,-0.0067,0.004,-0.0092,0.004,-0.0019,0.007,-0.0143,0.0122,-0.0052,0.0112,-0.0078,0.0009,-0.0015,0.0022,-0.0034,0.0057,-0.0035,0.0039,-0.0026,0.0031,-0.0031,0.0013,-0.0021,0.0013,-0.0028,0.0025,-0.0128,0.0135,-0.0041,0.0045,-0.0046,0.0004,-0.0024,0.0011,-0.0004,0.0018,-0.0017,0.0015,-0.0021,0.0028,-0.002,0.0016,-0.0038,0.0012,-0.0003,0.0013,-0.0149,0.008,-0.0054,0.0092,-0.0048,0.0003,-0.002,0.0015,-0.0025,0.0014,-0.0158,0.0035,-0.0233,0.032,-0.0102,0.0013,-0.0069,0.0087,-0.01,0.0084,-0.0023,0.0124,-0.0041,0.0057,-0.0055,0.0021,-0.0053,0.0005,-0.0002,0.0027,-0.0035,0.0035,-0.0068,0.0075,-0.0036,0.0022,-0.0013,0.0022,-0.0014,0.0008,-0.0062,0.0035,-0.0087,0.0055,-0.0079,0.0081,-0.001,0.0022,-0.0116,0.0091,-0.0116,0.0191,-0.0045,0.0042,-0.0133,0.0156,-0.0078,0.0074,-0.0047,0.0014,-0.0033,0.0016,-0.0031,0.0033,-0.0045,0.007,-0.002,0.0015,-0.0023,0.0025,-0.0023,0.0023,-0.0013,0.0016,-0.0022,0.0005,-0.0016,0.0015,-0.002,0.0009,-0.0008,0.0013,-0.0008,0.0011,-0.0004,0.002,-0.0008,0.0004,-0.0039,0.0019,-0.0033,0.0014,-0.0005,0.0015,-0.0012,0.0011,-0.0004,0.001,-0.0009,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0022,0.002,-0.0035,0.0041,-0.001,0.0041,-0.0026,0.0019,-0.0017,0.0012,-0.0003,0.0019,-0.0018,0.0009,-0.001,0.0011,-0.0012,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0013,0.0011,-0.0007,0.0004,-0.0008,0.0002,-0.0007,0.0011,-0.0208,0.0217,-0.0132,0.0147,-0.0107,0.0082,-0.0066,0.0053,-0.0052,0.004,-0.0043,0.0042,-0.0032,0.0034,-0.0052,0.0076,-0.004,0.0036,-0.0036,0.0042,-0.002,0.0024,-0.0015,0.002,-0.0011,0.0015,-0.002,0.0011,-0.0011,0.0017,-0.0013,0.0007,-0.0027,0.0027,-0.0054,0.0029,-0.0011,0.0012,-0.0007,0.0011,-0.001,0,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0003,-0.0003,0.0006,-0.0007,0,-0.0015,0.0024,-0.0113,0.0085,-0.0043,0.0056,-0.0018,0.0045,-0.002,0.0004,-0.0011,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0013,-0.0009,0.0001,-0.0003,0.0013,-0.0099,0.005,-0.0017,0.0044,-0.0102,0.0072,-0.0054,0.0049,-0.0036,0.0037,-0.0047,0.0034,-0.0016,0.0026,-0.002,0.002,-0.0022,0.002,-0.001,0.0017,-0.001,0.0016,-0.0012,0.001,-0.0011,0.0011,-0.0087,0.014,-0.0034,0.0069,-0.003,0.0002,-0.0016,0.0009,-0.0015,0.0022,-0.0027,0.0014,-0.0017,0.0005,-0.0062,0.0069,-0.0011,0.0053,-0.0024,0.0021,-0.0022,0.0019,-0.0019,0.0022,-0.002,0.0019,-0.0028,0.0009,-0.0004,0.0011,-0.0005,0.0012,-0.0017,0.0011,0,0.0015,-0.0004,0.0008,-0.001,0.0001,-0.0021,0.0013,-0.0001,0.0021,-0.0024,0.0014,-0.0025,0.001,-0.0002,0.0011,-0.0005,0.0012,-0.0006,0.0014,-0.0019,0.0007,-0.0031,0.0016,-0.0009,0.001,-0.0011,0.0017,-0.0006,0.0013,-0.0001,0.0012,-0.0005,0.0003,-0.0007,0.0007,-0.0013,0.0005,-0.0014,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0041,0.0016,-0.0011,0.001,-0.001,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0006,0.0001,0,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0005,-0.0006,0.001,-0.0008,0.0012,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.001,-0.0005,0.0008,-0.0008,0.0005,-0.0009,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0016,0.0011,-0.0013,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0008,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0012,-0.0027,0.0023,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0008,0.0019,-0.0029,0.001,-0.0012,0.0016,-0.0006,0.0015,-0.0013,0.0016,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0003,0,0.0005,0,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0052,0.003,-0.0067,0.0084,-0.002,0.0059,-0.0013,0.0006,-0.0016,0.0003,-0.0011,0.0007,-0.0004,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0006,0,0.0004,-0.0001,0.001,-0.0004,0.0007,-0.0009,0.0001,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0006,0,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0007,-0.0002,0.0001,0,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.001,-0.0004,-0.0002,-0.0003,0,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0018,0.0021,-0.0005,0.002,-0.0007,0.0001,-0.0008,0,-0.0003,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0004,-0.0003,0,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0007,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0003,-0.0003,0,-0.0002,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0014,0,-0.0009,0.0026,-0.0005,0,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0001,0.0001,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,0,0.0003,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0.0003,0,0.0003,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0003,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0011,0,-0.0006,0.0015,-0.0005,0,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0002,0.0002,0.0007,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0003,0,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0004,0,0,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0004,0.0002,0.0001,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0003,-0.0001,-0.0004,0.0001,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0001,0,-0.0004,0,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Hitting and smashing a rock

node67400

دسته بندی: خاک
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۲۵ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
درحال پخش: Hitting and smashing a rock
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم