مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای node71009

Tearing off a piece of scotch tape

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سایر اشیاء
تعداد دانلود: 1 بار
برچسب ها اشکنوار کاستtearingscotch tape
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0007,0.0006,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0023,0.0023,-0.0014,0.0016,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0043,0.0039,-0.0013,0.0017,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0014,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0018,0.0012,-0.0003,0.0002,-0.0006,0.0009,-0.0014,0.0008,-0.0007,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0023,0.0015,-0.0009,0.001,-0.0006,0.0007,-0.0011,0.0003,-0.0015,0.0009,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0003,-0.0016,0.0011,-0.0011,0.001,-0.0004,0.0006,-0.0021,0.0011,-0.0008,0.001,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0009,-0.0022,0.0014,-0.0009,0.0007,-0.0068,0.0054,-0.0026,0.0029,-0.0007,0.001,-0.001,0.0009,-0.0004,0.0005,-0.0022,0.0018,-0.0008,0.0009,-0.0031,0.0019,-0.0148,0.0119,-0.0042,0.0052,-0.0013,0.0018,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0024,0.0017,-0.0008,0.0011,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0082,0.0105,-0.0183,0.0157,-0.0068,0.004,-0.0021,0.0028,-0.0018,0.0015,-0.0021,0.0014,-0.002,0.0013,-0.0016,0.0012,-0.0014,0.0021,-0.0014,0.0016,-0.0025,0.0014,-0.0027,0.0034,-0.0014,0.0014,-0.0031,0.0022,-0.0023,0.0018,-0.0027,0.002,-0.0013,0.0021,-0.003,0.0028,-0.0024,0.0027,-0.0021,0.002,-0.0273,0.0147,-0.01,0.0137,-0.0049,0.0035,-0.0134,0.0085,-0.015,0.0218,-0.0116,0.0107,-0.0124,0.012,-0.0074,0.01,-0.0063,0.0058,-0.0051,0.007,-0.0035,0.0032,-0.0017,0.0018,-0.0017,0.0013,-0.0015,0.0015,-0.0015,0.0014,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0012,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0002,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.002,0.0029,-0.0039,0.0057,-0.0036,0.0038,-0.0018,0.0027,-0.0019,0.0012,-0.0011,0.001,-0.0003,0.0011,-0.0007,0.0014,-0.0011,0.0007,-0.0002,0.0008,-0.001,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0012,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0011,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0008,-0.0007,0.0003,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.001,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.001,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0011,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0009,0.0004,-0.0007,0.001,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0009,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.001,0.0006,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.001,-0.0008,0.001,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0012,0.0007,-0.001,0.0008,-0.0006,0.001,-0.0011,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0012,-0.0008,0.0007,-0.0015,0.0008,-0.0012,0.0011,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0013,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0009,0.0009,-0.0005,0.0012,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0013,-0.0009,0.0008,-0.0013,0.0009,-0.001,0.0012,-0.0008,0.0012,-0.0013,0.0012,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0012,-0.0009,0.0008,-0.0011,0.0014,-0.0009,0.0013,-0.0006,0.0008,-0.0013,0.001,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0014,0.0007,-0.0011,0.0006,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0005,-0.0009,0.0009,-0.0005,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0012,0.0009,-0.0009,0.0011,-0.001,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0012,0.0011,-0.0008,0.0006,-0.001,0.001,-0.0009,0.0012,-0.001,0.0011,-0.001,0.0012,-0.0008,0.001,-0.0007,0.001,-0.0007,0.0008,-0.001,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.001,0.001,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0009,0.0012,-0.0009,0.0009,-0.0013,0.0007,-0.0008,0.0011,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.0016,0.0009,-0.0012,0.001,-0.0011,0.0012,-0.0011,0.0013,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.001,-0.0016,0.0011,-0.0011,0.0009,-0.001,0.001,-0.0007,0.0008,-0.0012,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0014,0.0012,-0.0009,0.0009,-0.0012,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0011,-0.0008,0.0013,-0.0008,0.0008,-0.0013,0.001,-0.0008,0.0012,-0.0007,0.0012,-0.0017,0.0012,-0.001,0.0011,-0.0013,0.0023,-0.0012,0.001,-0.0014,0.0013,-0.001,0.0011,-0.0009,0.0015,-0.0018,0.0011,-0.0009,0.001,-0.001,0.0012,-0.0017,0.0012,-0.0008,0.0008,-0.0011,0.0011,-0.0007,0.0009,-0.0012,0.0013,-0.001,0.0011,-0.0014,0.0018,-0.0047,0.0043,-0.0075,0.0068,-0.0052,0.0065,-0.0088,0.0086,-0.0124,0.013,-0.0182,0.019,-0.0172,0.0183,-0.0224,0.0245,-0.0246,0.0243,-0.0223,0.0224,-0.0157,0.0157,-0.009,0.0088,-0.0067,0.0065,-0.0052,0.0057,-0.0045,0.0041,-0.01,0.0096,-0.0097,0.0099,-0.0091,0.0096,-0.0063,0.0067,-0.0037,0.004,-0.0018,0.0016,-0.0023,0.0017,-0.0013,0.0015,-0.0017,0.0019,-0.0011,0.0015,-0.0013,0.0012,-0.0016,0.0016,-0.0016,0.0011,-0.0009,0.001,-0.0012,0.0009,-0.0014,0.001,-0.001,0.0007,-0.001,0.0015,-0.0011,0.0014,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0011,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0006,-0.001,0.0011,-0.0009,0.0011,-0.0013,0.0013,-0.0009,0.0006,-0.0013,0.0012,-0.0014,0.0012,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.001,0.0007,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0011,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0008,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.2407,0.2312,-0.0841,0.1144,-0.0932,0.0886,-0.061,0.0491,-0.082,0.076,-0.0634,0.053,-0.0449,0.0441,-0.0663,0.0325,-0.0122,0.0116,-0.0087,0.0082,-0.0717,0.047,-0.0635,0.0578,-0.1242,0.0627,-0.0263,0.0269,-0.0318,0.0296,-0.0102,0.0108,-0.0078,0.0086,-0.006,0.0061,-0.0061,0.0052,-0.0033,0.0043,-0.0066,0.0042,-0.0036,0.0034,-0.0039,0.0031,-0.0038,0.004,-0.0019,0.0022,-0.0022,0.0018,-0.0019,0.0034,-0.0015,0.002,-0.0018,0.0018,-0.0023,0.0034,-0.0045,0.0029,-0.002,0.0018,-0.0015,0.0016,-0.0017,0.0012,-0.0012,0.0013,-0.0013,0.0008,-0.0008,0.0014,-0.0023,0.0014,-0.0017,0.0024,-0.0012,0.0014,-0.0016,0.0011,-0.0023,0.0031,-0.0021,0.0018,-0.0007,0.0009,-0.0011,0.0006,-0.0008,0.0009,-0.001,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.002,0.0016,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0011,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0021,0.0015,-0.001,0.001,-0.0007,0.0012,-0.0025,0.0029,-0.0046,0.004,-0.0022,0.0022,-0.0026,0.0023,-0.0013,0.0011,-0.0009,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0012,0.0011,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0011,0.0013,-0.0009,0.0011,-0.0011,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Tearing off a piece of scotch tape
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۲۴ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم