مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای node73701

Sound design glitch accent: distorted chopper power down
دسته بندی: کم قدرت
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۱۲ بار
آخرین ویرایش: چهارشنبه, ۲۸ مهر ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,-0.014,0.0182,-0.0323,0.0238,-0.0371,0.0498,-0.0741,0.0522,-0.125,0.0923,-0.1328,0.1039,-0.0968,0.1829,-0.2115,0.1584,-0.101,0.2789,-0.2732,0.2089,-0.207,0.2935,-0.2752,0.2657,-0.2819,0.2216,-0.1662,0.2823,-0.3798,0.3074,-0.2318,0.3938,-0.313,0.2581,-0.2194,0.3711,-0.3716,0.2383,-0.211,0.2389,-0.3034,0.2056,-0.1866,0.2495,-0.1388,0.1743,-0.1354,0.2654,-0.1969,0.1282,-0.1553,0.1846,-0.1893,0.1804,-0.1866,0.1005,-0.1699,0.1569,-0.0949,0.1133,-0.078,0.1036,-0.0446,0.0578,-0.0448,0.047,-0.0262,0.0291,-0.0027,0.0007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0156,0.0036,-0.0382,0.0194,-0.0447,0.044,-0.0606,0.0985,-0.1169,0.0924,-0.1268,0.1122,-0.1383,0.08,-0.1547,0.1314,-0.1829,0.1455,-0.2235,0.1897,-0.3228,0.2138,-0.2703,0.3009,-0.2682,0.3461,-0.2045,0.3598,-0.251,0.3436,-0.2079,0.2773,-0.2903,0.3017,-0.3474,0.2841,-0.2019,0.2935,-0.2335,0.2334,-0.153,0.324,-0.2138,0.2003,-0.2824,0.2578,-0.2903,0.1963,-0.2759,0.182,-0.257,0.2006,-0.1602,0.2318,-0.0818,0.2141,-0.0878,0.1918,-0.0872,0.1152,-0.1147,0.1,-0.113,0.0597,-0.0517,0.0635,-0.0175,0.0576,-0.0083,0.0232,-0.0005,0.0009,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0126,0.0098,-0.043,0.0194,-0.0723,0.0436,-0.0985,0.0819,-0.0487,0.1307,-0.1087,0.1374,-0.1613,0.2132,-0.1154,0.1223,-0.2968,0.192,-0.3194,0.2325,-0.1848,0.243,-0.2531,0.3729,-0.229,0.346,-0.2115,0.2904,-0.3517,0.2823,-0.2238,0.2871,-0.3133,0.3132,-0.1407,0.3017,-0.2843,0.273,-0.2331,0.3036,-0.2041,0.1453,-0.1887,0.2339,-0.2777,0.2516,-0.2371,0.1194,-0.1757,0.2676,-0.1093,0.1502,-0.2067,0.1783,-0.1774,0.1381,-0.1881,0.1406,-0.1092,0.1459,-0.1062,0.1066,-0.0886,0.0881,-0.0315,0.0525,-0.0381,0.0409,-0.0122,0.0173,-0.0008,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0179,0.0063,-0.0234,0.052,-0.0514,0.077,-0.0845,0.0606,-0.0786,0.0993,-0.1005,0.1611,-0.1869,0.1619,-0.2242,0.2026,-0.201,0.2236,-0.227,0.2364,-0.2723,0.32,-0.1858,0.1809,-0.2272,0.3381,-0.2575,0.3625,-0.318,0.3263,-0.2302,0.2588,-0.2847,0.2128,-0.3814,0.3377,-0.2296,0.3542,-0.1897,0.3372,-0.1922,0.2236,-0.2161,0.2647,-0.1737,0.2272,-0.268,0.1635,-0.1026,0.2461,-0.2072,0.1689,-0.1719,0.1771,-0.1288,0.1984,-0.1164,0.108,-0.1011,0.1078,-0.0692,0.1293,-0.0891,0.0639,-0.0438,0.0598,-0.044,0.0187,-0.0149,0.0162,0,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.005,0.0223,-0.0497,0.0295,-0.0218,0.0733,-0.0562,0.0592,-0.1085,0.094,-0.0932,0.1764,-0.0865,0.0815,-0.2625,0.14,-0.1842,0.2084,-0.2386,0.196,-0.1093,0.2748,-0.2024,0.272,-0.3654,0.086,-0.2034,0.1931,-0.2686,0.298,-0.2297,0.4043,-0.4059,0.1995,-0.2594,0.2541,-0.2183,0.2438,-0.2105,0.3891,-0.2409,0.3078,-0.2797,0.2678,-0.3242,0.2096,-0.2751,0.2103,-0.0919,0.2993,-0.181,0.1403,-0.1767,0.1228,-0.2221,0.1713,-0.1385,0.1843,-0.03,0.1522,-0.1097,0.0891,-0.0954,0.0722,-0.0928,0.0503,-0.0312,0.0495,-0.0116,0.03,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0262,0.0094,-0.0462,0.0168,-0.0989,0.0298,-0.0533,0.0794,-0.0429,0.1133,-0.1535,0.1246,-0.1381,0.088,-0.2805,0.1447,-0.2473,0.2411,-0.231,0.2362,-0.1732,0.3003,-0.245,0.2406,-0.2537,0.1003,-0.2429,0.2404,-0.2217,0.2981,-0.2627,0.287,-0.2414,0.1582,-0.2053,0.2086,-0.1681,0.2912,-0.2407,0.2972,-0.2758,0.2608,-0.1603,0.2102,-0.238,0.1249,-0.1226,0.1891,-0.1494,0.1694,-0.2294,0.1447,-0.1761,0.1954,-0.1926,0.1399,-0.1109,0.1385,-0.0979,0.1477,-0.1259,0.0846,-0.0601,0.0713,-0.0373,0.0465,-0.0291,0.0255,-0.0121,0.0102,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0,-0.016,0.0147,-0.027,0.0572,-0.0353,0.0379,-0.0778,0.0517,-0.1326,0.1426,-0.1359,0.1805,-0.1453,0.193,-0.1844,0.1324,-0.1764,0.1737,-0.256,0.2555,-0.1671,0.2027,-0.2718,0.2863,-0.172,0.1954,-0.2117,0.1919,-0.2994,0.3018,-0.2037,0.3352,-0.2601,0.3086,-0.3186,0.2947,-0.2831,0.2897,-0.2032,0.2071,-0.2667,0.2584,-0.2191,0.248,-0.2692,0.2551,-0.2345,0.167,-0.1371,0.2233,-0.1374,0.1615,-0.2025,0.1641,-0.1238,0.1095,-0.1615,0.1365,-0.1087,0.0936,-0.1093,0.063,-0.0916,0.0643,-0.042,0.0438,-0.0129,0.0551,-0.0111,0.0179,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0008,-0.0269,0.0229,-0.046,0.0343,-0.0587,0.0695,-0.095,0.0945,-0.1087,0.0999,-0.1556,0.159,-0.1729,0.1543,-0.1509,0.1937,-0.262,0.2287,-0.2395,0.1561,-0.2097,0.3162,-0.2585,0.2731,-0.3118,0.2402,-0.2009,0.216,-0.2054,0.2613,-0.3267,0.2431,-0.1786,0.3786,-0.2055,0.381,-0.2902,0.2439,-0.2512,0.1785,-0.2828,0.2094,-0.2272,0.3153,-0.2744,0.2143,-0.2073,0.0738,-0.1935,0.2354,-0.1764,0.2461,-0.2127,0.14,-0.2159,0.1004,-0.051,0.1947,-0.1335,0.1433,-0.1282,0.086,-0.1166,0.0672,-0.0431,0.0652,-0.0217,0.0411,-0.0206,0.006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0023,0.0002,-0.0244,0.0099,-0.0363,0.0354,-0.0333,0.0875,-0.0796,0.0813,-0.1102,0.0713,-0.154,0.0874,-0.1098,0.1553,-0.0912,0.2233,-0.1806,0.1683,-0.2226,0.1845,-0.2477,0.3036,-0.146,0.2436,-0.3846,0.0992,-0.3089,0.2424,-0.2481,0.3705,-0.2007,0.3672,-0.3897,0.2106,-0.223,0.3474,-0.0778,0.2652,-0.3599,0.1563,-0.2661,0.2146,-0.2844,0.338,-0.2184,0.3359,-0.2989,0.0842,-0.235,0.2119,-0.1365,0.276,-0.2142,0.187,-0.1781,0.0977,-0.0961,0.1502,-0.0798,0.164,-0.0807,0.1086,-0.111,0.049,-0.0394,0.0584,-0.0323,0.0394,-0.0161,0.0148,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0027,0,-0.0248,0.0091,-0.0345,0.0501,-0.0368,0.0882,-0.0933,0.0969,-0.1233,0.0787,-0.1039,0.0901,-0.1775,0.0788,-0.2049,0.1763,-0.1323,0.2103,-0.269,0.245,-0.2826,0.2225,-0.1968,0.2684,-0.2815,0.2878,-0.1738,0.3102,-0.3511,0.2862,-0.3176,0.3232,-0.2904,0.3063,-0.284,0.2474,-0.4005,0.2374,-0.1796,0.2744,-0.2133,0.3474,-0.2501,0.1463,-0.3024,0.1678,-0.0767,0.3134,-0.2412,0.279,-0.2242,0.1286,-0.1922,0.2237,-0.1636,0.2139,-0.1295,0.0408,-0.0967,0.0886,-0.0792,0.1,-0.0744,0.079,-0.0608,0.0672,-0.038,0.0204,-0.0113,0.0098,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0022,0.0002,-0.0151,0.0146,-0.036,0.0468,-0.0666,0.0366,-0.0584,0.08,-0.1442,0.1257,-0.1723,0.1051,-0.1167,0.183,-0.2042,0.1476,-0.1604,0.1923,-0.2376,0.2473,-0.2695,0.2812,-0.1829,0.298,-0.299,0.2413,-0.2846,0.2695,-0.1557,0.2409,-0.2341,0.2506,-0.3281,0.3118,-0.2869,0.3385,-0.2581,0.3267,-0.3049,0.1995,-0.3047,0.2843,-0.2264,0.2906,-0.1167,0.2449,-0.2347,0.2521,-0.2206,0.2122,-0.2132,0.2079,-0.1386,0.1295,-0.1542,0.1068,-0.1125,0.1088,-0.0843,0.1073,-0.077,0.1277,-0.0919,0.0699,-0.0767,0.0346,-0.023,0.041,-0.0072,0.0137,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.003,-0.0279,0.0133,-0.0299,0.0465,-0.0619,0.0555,-0.0722,0.1094,-0.1304,0.1059,-0.1371,0.1497,-0.1651,0.1855,-0.0904,0.2047,-0.1528,0.1444,-0.2193,0.1257,-0.3158,0.1969,-0.1869,0.2768,-0.1783,0.2163,-0.2795,0.2405,-0.2398,0.2536,-0.3253,0.1914,-0.1808,0.2889,-0.0644,0.2909,-0.3323,0.2356,-0.3675,0.1829,-0.1972,0.2201,-0.1284,0.3447,-0.1233,0.1784,-0.1747,0.1695,-0.295,0.1454,-0.1014,0.1896,-0.0705,0.16,-0.1116,0.0702,-0.0702,0.1157,-0.1404,0.0818,-0.0712,0.1313,-0.0522,0.0709,-0.0314,0.0333,-0.0391,0.0299,-0.0088,0.0052,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0042,0.0053,-0.0095,0.0223,-0.0086,0.0501,-0.0845,0.0282,-0.0914,0.0602,-0.1005,0.1089,-0.0663,0.1233,-0.0589,0.1969,-0.1972,0.1888,-0.2089,0.1506,-0.213,0.128,-0.2397,0.2157,-0.1496,0.2412,-0.0526,0.305,-0.0526,0.2282,-0.3609,0.3207,-0.3154,0.0337,-0.2127,0.1453,-0.4128,0.1573,-0.208,0.2667,-0.1716,0.2679,0.0344,0.3167,-0.119,0.2594,-0.325,0.3042,-0.319,0.1167,-0.2378,0.1343,-0.2123,0.1638,-0.0944,0.1719,-0.3139,0.1301,-0.3795,0.2893,-0.3292,0.238,-0.0082,0.169,-0.1507,0.1624,-0.2231,0.21,-0.2124,0.3354,-0.3431,0.1912,-0.1495,0.3029,-0.2706,0.3357,-0.1767,0.335,-0.1745,0.1455,-0.1499,0.1755,-0.2748,0.1671,-0.1406,0.0233,-0.1566,0.141,-0.0823,0.2432,-0.116,0.2709,-0.2996,0.0605,-0.1702,0.2831,-0.2296,0.1735,-0.0682,0.1626,-0.2499,0.2857,-0.1598,0.2489,-0.2962,0.1627,-0.1617,0.3381,-0.2307,0.1874,-0.2476,0.0778,-0.2004,0.1094,-0.2946,0.268,-0.2994,0.1785,-0.1013,0.298,-0.1702,0.2566,-0.1582,0.2712,-0.1626,0.1238,-0.3453,0.0049,-0.1353,-0.0186,-0.126,0.241,-0.1337,0.252,-0.161,0.3152,-0.2043,0.1275,-0.2865,0.263,-0.2655,0.3661,0.0763,0.3628,-0.1598,0.2658,-0.3505,0.3102,-0.2936,0.1297,-0.082,0.2636,-0.1186,0.2705,-0.1426,0.1574,-0.3028,-0.0538,-0.1602,0.1832,-0.2702,0.2581,-0.3621,-0.1345,-0.2445,0.0535,-0.3104,-0.0423,-0.1821,0.0398,-0.1542,0.035,-0.1972,0.3047,0.0726,0.3211,0.0951,0.2654,-0.147,0.1763,-0.2268,0.182,-0.2915,0.2002,-0.1906,0.0959,0.0124,0.3533,0.0179,0.3336,-0.0791,0.1318,-0.0605,0.3717,0.1224,0.3711,-0.1046,0.1423,-0.0829,0.1164,-0.294,-0.0576,-0.1004,0.213,-0.2427,-0.055,-0.0334,0.2083,-0.0533,0.2761,-0.249,0.3374,-0.2237,0.0687,-0.0998,0.1669,-0.1901,0.2282,-0.2447,0.0328,-0.1298,0.1498,-0.3284,0.0075,-0.3658,0.03,-0.3277,0.0979,-0.2814,0.152,-0.054,0.2916,-0.0878,0.2246,-0.377,-0.0198,-0.4101,-0.14,-0.3425,-0.1787,-0.1775,0.1224,0.0334,0.1181,-0.2486,0.0416,-0.0817,0.1425,-0.3914,0.0436,-0.3951,-0.3572,-0.3561,-0.0527,-0.0968,0.1263,-0.0547,0.1509,-0.0316,0.1514,0.1528,0.2638,0.0835,0.3291,0.0862,0.153,-0.0365,0.2421,-0.1366,0.0541,-0.249,0.0747,0.0876,0.2438,0.0313,0.1629,0.0131,0.0786,-0.0619,0.1684,-0.1317,0.064,-0.071,0.0795,-0.0942,0.1005,0.0237,0.1268,0.0347,0.1639,-0.052,0.0346,-0.1124,-0.0551,-0.1094,0.0951,0.1006,0.2838,-0.0786,0.2716,-0.1608,0.1232,0.1,0.2826,0.1707,0.3175,0.1432,0.1801,0.0745,0.1713,0.075,0.1262,0.0346,0.2175,0.17,0.2576,0.1069,0.2133,-0.1353,0.1165,-0.3093,-0.0912,-0.282,-0.1622,-0.1571,-0.0888,-0.0976,-0.0511,-0.0509,-0.0465,-0.1383,-0.0489,-0.1854,-0.1405,-0.2206,-0.1773,-0.2297,-0.11,-0.205,0.0618,0.0261,0.0636,0.0659,0.1219,-0.0405,0.0989,-0.1851,-0.0407,-0.2001,-0.1732,-0.1998,-0.1896,-0.1889,0.0953,0.0993,0.1713,0.1716,0.1973,0.1982,0.2841,0.2387,0.2924,0.0591,0.236,-0.0076,0.0568,-0.0301,-0.0087,-0.0694,-0.0305,-0.0877,-0.0377,-0.083,-0.0287,-0.1217,-0.0855,-0.1665,-0.0325,-0.1749,0.1641,0.0997,0.1656,0.0669,0.1951,0.0773,0.1977,-0.0964,0.0753,-0.0872,0.0325,-0.0582,0.0585,-0.2529,-0.0649,-0.2308,-0.1953,-0.1888,-0.0016,-0.0015,0.0714,0.0748,0.2586,0.2601,0.3334,0.1005,0.3552,0.1113,0.2388,0.0905,0.1871,0.0909,0.1552,0.1055,0.1569,-0.1361,0.1038,-0.1817,-0.1383,-0.1721,-0.0574,-0.0562,-0.0245,-0.0381,-0.0244,-0.1084,-0.0381,-0.2687,-0.1102,-0.2646,0.1477,0.1512,0.1929,0.1322,0.1654,0.1496,0.1733,0.0603,0.1482,-0.0986,0.0581,-0.1229,-0.0993,-0.1469,-0.1233,-0.1926,-0.1473,-0.2469,-0.1938,-0.2667,-0.2475,-0.2691,-0.2636,-0.2633,-0.206,-0.2043,-0.0604,-0.057,-0.0036,-0.0476,0.2921,0.1535,0.316,-0.2081,0.1522,-0.2165,-0.1003,-0.1319,-0.099,-0.1504,-0.1328,-0.1319,0.0786,0.0839,0.2629,0.2673,0.3831,0.1128,0.3575,0.1094,0.3929,0.3967,0.4328,0.3519,0.4025,0.3537,0.3666,0.3055,0.3559,0.3033,0.3307,0.2818,0.3307,0.188,0.2794,0.1346,0.187,0.0481,0.1328,0.0436,0.0906,0.0763,0.1012,-0.0928,0.0745,-0.1951,-0.0958,-0.232,-0.1963,-0.2599,-0.2325,-0.2676,-0.2603,-0.2645,-0.2255,-0.2244,-0.152,-0.1508,-0.0948,-0.0938,-0.0191,-0.0175,0.0502,0.0509,0.0848,0.0853,0.1015,0.1016,0.1038,0.1026,0.1191,0.1026,0.1326,0.0661,0.1043,0.108,0.2386,0.1632,0.2345,0.1016,0.1628,-0.0452,0.0967,-0.0438,-0.0061,-0.0406,-0.0065,-0.1362,-0.0415,-0.1924,-0.1382,-0.2046,-0.1926,-0.2141,-0.2048,-0.2136,-0.1667,-0.1653,-0.1345,-0.2446,-0.1611,-0.2347,-0.02,-0.0141,0.186,0.1718,0.1885,0.1031,0.171,0.1004,0.1054,0.0112,0.1058,-0.0319,0.0526,0.0581,0.2796,0.2362,0.2919,0.1158,0.2347,-0.006,0.1132,-0.0213,-0.0068,-0.0091,0.0088,0.0089,0.0099,0.0045,0.0092,-0.0594,0.0043,-0.2005,-0.0621,-0.2291,-0.2023,-0.2101,-0.1406,-0.2178,-0.1502,-0.3766,-0.2207,-0.3953,-0.3195,-0.3171,-0.1844,-0.2276,-0.1807,-0.2786,-0.2295,-0.3089,-0.2792,-0.3243,-0.3095,-0.3184,-0.2832,-0.2826,-0.2649,-0.289,-0.2677,-0.3199,-0.2895,-0.3225,-0.303,-0.3016,-0.2039,-0.2017,-0.1274,-0.1264,-0.0972,-0.0965,-0.0551,-0.0543,-0.01,-0.0092,0.047,0.0482,0.1208,0.1218,0.1649,0.1654,0.1903,0.1906,0.2023,0.2024,0.204,0.1941,0.2031,0.1858,0.1939,0.1859,0.1902,0.1903,0.1999,0.2001,0.2057,0.1993,0.2059,0.1815,0.1991,0.1529,0.1812,0.0973,0.1522,0.063,0.0966,0.0653,0.0852,0.0808,0.0928,0.0332,0.08,0.0036,0.0324,0.0061,0.0331,0.0341,0.0988,0.1002,0.1385,0.1169,0.1349,0.086,0.1164,-0.0046,0.0854,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Sound design glitch accent: distorted chopper power down
نام افکت صوتی

node73701

دسته بندی
کم قدرت
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,16bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم