مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای node74144

اشتعال یک فندک
دسته بندی: سایر اشیاء
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۱۲ بار
آخرین ویرایش: چهارشنبه, ۲۸ مهر ۱۴۰۰
برچسب ها
[-0.0003,0,-0.0007,0.0013,-0.0037,0.0023,0.0017,0.0057,0.0048,0.0152,-0.4999,0.3783,-0.3365,0.4312,-0.3469,0.3407,-0.4384,0.4385,-0.1953,0.2215,-0.1645,0.2595,-0.1156,0.1316,-0.1246,0.0496,-0.0945,0.1301,-0.036,0.0948,-0.0593,0.0455,-0.0535,0.054,-0.0363,0.0937,-0.0293,0.0498,-0.0311,0.0295,-0.026,0.0358,-0.0237,0.0134,-0.0241,0.0442,-0.0122,0.0121,-0.0141,0.024,-0.0224,0.0121,-0.0094,0.0143,-0.0174,0.01,-0.0091,0.0093,-0.0024,0.0091,-0.0047,0.0111,-0.0158,0.0154,-0.0107,0.0138,-0.0022,0.0054,-0.0028,0.0091,-0.0045,0.0116,0.0007,0.0141,0.0011,0.0085,0.0003,0.0075,-0.003,0.0093,-0.0053,0.0071,-0.0069,0.0027,-0.0082,0.0046,-0.008,0.0009,-0.0052,-0.0002,-0.0058,0.0056,-0.0042,0.0001,-0.0056,0.0007,-0.0019,0.0041,-0.0007,0.0062,0.0006,0.0051,0.0011,0.0092,0.0003,0.0157,0.0045,0.0143,0.0069,0.0146,0.0068,0.011,-0.0043,0.0069,-0.0071,0.0037,-0.0061,0.0023,-0.0076,0,-0.0061,-0.003,-0.0038,-0.0007,-0.0043,0.0022,-0.0018,0.005,0.001,0.0029,-0.0014,0.0013,-0.0033,0.0004,-0.0031,0.001,-0.002,0.0047,0.0009,0.0049,0.0024,0.0082,0.0033,0.0151,0.0136,0.0175,0.0121,0.0175,0.006,0.0117,0.0037,0.0072,-0.0005,0.0045,-0.0011,0.0027,0.0015,0.005,0.0055,0.009,0.01,0.0173,-0.0166,0.011,-0.0298,-0.019,-0.0348,-0.0262,-0.0329,-0.0262,-0.0252,-0.0182,-0.0182,-0.0058,-0.0056,0.0018,-0.0017,0.0016,-0.0013,0.0015,-0.0044,0.0002,-0.0061,-0.0029,-0.0062,-0.0023,-0.0035,-0.0008,-0.0041,0.0003,-0.0091,-0.0035,-0.012,-0.01,-0.0109,-0.009,-0.0106,-0.0085,-0.0106,-0.0088,-0.0104,-0.0084,-0.0082,-0.0049,-0.0042,0.0025,0.0033,0.0046,0.003,0.0048,0.0001,0.0039,-0.0054,-0.0003,-0.0077,-0.0055,-0.0081,-0.0056,-0.006,-0.0034,-0.0028,0.0004,-0.0001,0.0034,0.0031,0.0067,0.0068,0.0138,0.0013,0.0152,-0.004,0.0003,-0.0054,-0.0038,-0.0093,-0.005,-0.0097,-0.0079,-0.0073,-0.0047,-0.0047,-0.0022,-0.0023,-0.0005,-0.0004,0.0011,0.0003,0.0014,0.0014,0.0027,0.0021,0.0035,-0.0026,0.0031,-0.0082,-0.0038,-0.0083,-0.0066,-0.0064,-0.0047,-0.005,-0.0046,-0.0048,-0.0042,-0.0086,-0.0044,-0.0063,-0.004,-0.0039,-0.0013,-0.0011,0.0013,0.0014,0.003,-0.0031,0.0028,-0.011,-0.0038,-0.016,-0.0116,-0.0178,-0.0162,-0.0177,-0.0171,-0.017,-0.0154,-0.0153,-0.0133,-0.0132,-0.0124,-0.014,-0.0128,-0.0137,-0.0119,-0.0117,-0.0087,-0.0084,-0.0051,-0.005,-0.0011,-0.0008,0.0029,0.0031,0.0054,0.0056,0.0061,0.0061,0.0063,0.0063,0.0079,0.0079,0.0094,0.0096,0.0115,0.0115,0.0131,0.0132,0.0142,0.0143,0.0146,0.0146,0.0149,0.0138,0.0147,0.0131,0.0138,0.013,0.0132,0.013,0.0132,0.0131,0.0133,0.0132,0.0134,0.0131,0.0134,0.0125,0.0131,0.0121,0.0127,0.0114,0.012,0.0106,0.0114,0.0098,0.0105,0.009,0.0097,0.0085,0.0091,0.0077,0.0084,0.0069,0.0076,0.0059,0.0068,0.0049,0.0058,0.0041,0.0049,0.0033,0.004,0.0027,0.0033,0.0023,0.0026,0.0019,0.0022,0.0014,0.0019,0.0012,0.0014,0.0008,0.0011,0.0005,0.0008,0.0004,0.0006,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0004,-0.0006,-0.0004,-0.0007,-0.0005,-0.0006,-0.0005,-0.0007,-0.0005,-0.0007,-0.0006,-0.0007,-0.0006,-0.0007,-0.0006,-0.0008,-0.0007,-0.0009,-0.0007,-0.0008,-0.0006,-0.0006,-0.0004,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0006,-0.0005,-0.0005,-0.0005,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0006,-0.0004,-0.0007,-0.0005,-0.0008,-0.0007,-0.0009,-0.0008,-0.0008,-0.0007,-0.0007,-0.0005,-0.0006,-0.0004,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0006,-0.0004,-0.0007,-0.0005,-0.0007,-0.0006,-0.0007,-0.0006,-0.0006,-0.0005,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0006,-0.0005,-0.0007,-0.0006,-0.0008,-0.0007,-0.0008,-0.0007,-0.0007,-0.0007,-0.0007,-0.0006,-0.0006,-0.0005,-0.0005,-0.0005,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0005,-0.0005,-0.0004,-0.0006,-0.0005,-0.0006,-0.0005,-0.0006,-0.0005,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0006,-0.0004,-0.0006,-0.0005,-0.0006,-0.0005,-0.0007,-0.0006,-0.0006,-0.0005,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
اشتعال یک فندک

node74144

دسته بندی
سایر اشیاء
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,16bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم