مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای سخت تنها کفش در پرش ...

سخت تنها کفش, پرش, روی, زمین, مخلوط
دسته بندی: پا
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۰۷ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0002,-0.0009,0.0014,-0.0019,0.0011,-0.0017,0.0012,-0.002,0.0011,-0.0005,0.002,-0.001,0.0037,-0.0035,0.001,-0.0033,0.0021,-0.0016,0.0006,-0.0013,0.0025,-0.0047,0.0015,-0.0034,0.0018,-0.0067,0.0004,-0.0051,0.011,-0.0045,0.009,0.0003,0.0069,-0.004,0.0079,-0.0062,0.0024,-0.0052,0.0031,-0.0039,0.0069,-0.015,0.0012,-0.0238,0.0063,-0.0746,-0.0215,-0.081,0.0538,0.0762,0.1635,0.0813,0.1187,-0.112,0.0771,-0.1691,-0.1092,-0.1494,-0.0551,-0.0588,0.0012,0.0004,0.0349,0.0287,0.0836,0.0817,0.1032,0.0507,0.0986,0.0086,0.0483,-0.0555,0.0057,-0.0694,-0.0585,-0.0634,-0.0274,-0.0243,0.0092,0.0038,0.0121,-0.0078,0.0025,-0.0093,0.0016,-0.0048,0.0052,-0.0112,0.0018,-0.0063,0.0047,-0.008,0.0033,0.0049,0.023,0.0086,0.0246,-0.0147,0.007,-0.0143,0.0023,0.0028,0.0105,0.0066,0.0145,-0.0071,0.0053,-0.0086,-0.005,-0.0043,0.0027,0.0028,0.0065,0.0003,0.0041,-0.0037,0.0018,-0.0058,-0.0003,-0.0104,-0.0059,-0.0103,-0.0078,-0.0104,-0.0042,-0.0044,0.0022,0.003,0.01,0.0102,0.0137,0.0109,0.0134,0.0058,0.011,-0.0011,0.0055,-0.0089,-0.0021,-0.0124,-0.0087,-0.0123,-0.0081,-0.0075,0.0004,-0.0033,0.003,0.002,0.0069,0.0004,0.0055,-0.0025,0.0004,-0.0025,-0.0005,-0.0026,-0.0009,-0.0023,0.0024,0.0014,0.0052,0.0031,0.0053,0.0031,0.0055,0.0005,0.0038,-0.0051,0.0016,-0.0062,-0.004,-0.0071,-0.0051,-0.0085,-0.0035,-0.004,0.0034,0.0028,0.0104,0.0066,0.0111,-0.0021,0.0056,-0.0073,-0.0015,-0.007,-0.0045,-0.0046,-0.0003,-0.0015,0.0036,0.002,0.0036,0.0019,0.0042,0.0017,0.0033,-0.0029,0.002,-0.0049,-0.0022,-0.0046,-0.0021,-0.0024,0.0022,0.0017,0.0038,-0.0016,0.0016,-0.0023,-0.0003,-0.0021,0.0031,0.003,0.0049,-0.0003,0.0035,-0.0041,-0.0008,-0.0035,-0.0021,-0.0039,-0.0017,-0.0029,0.0014,0.0004,0.0024,-0.0006,0.0028,-0.001,0.0016,-0.0003,0.0021,0.0007,0.003,0.0015,0.0024,0.0003,0.0021,-0.002,0.0002,-0.0041,-0.0011,-0.0039,-0.0015,-0.003,-0.0004,-0.0017,0.0011,-0.0002,0.0025,0.0005,0.0042,0.0015,0.0032,0.0006,0.0045,-0.0032,0.0017,-0.004,-0.0022,-0.0049,-0.0025,-0.0029,-0.0004,-0.0009,0.0013,0.0004,0.0029,0.001,0.0035,0.0002,0.0016,-0.0017,0.0009,-0.0022,0.0013,-0.0008,0.0019,-0.0024,0.0011,-0.0017,0.0011,-0.0018,0.0004,-0.0012,0.0007,-0.0003,0.0015,0.0001,0.0015,-0.0003,0.0012,-0.0015,0.0006,-0.0019,0.0003,-0.002,-0.0006,-0.0011,0.0009,0.0006,0.002,0.0002,0.0016,0.0002,0.0024,-0.0009,0.0022,-0.0013,0.0001,-0.0027,-0.0011,-0.003,0.0003,-0.0008,0.0011,-0.001,0.0014,-0.0002,0.0013,0.0003,0.0014,0.0007,0.0025,-0.0003,0.0014,-0.0022,0,-0.0021,-0.0007,-0.0017,0.0002,-0.0008,0.001,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0016,0.0002,0.0016,0.0004,0.002,-0.0007,0.0013,-0.0029,0.0005,-0.0015,0.0003,-0.0007,0.0014,0.0004,0.0022,-0.002,0.002,-0.0042,-0.0006,-0.0018,0.0023,-0.0005,0.0016,-0.0013,0.0009,0.0003,0.0034,0.0005,0.0046,-0.0018,0.001,-0.0029,0.0003,-0.0034,-0.0006,-0.003,-0.0012,-0.0029,-0.0003,-0.0011,0.0024,0.0016,0.0031,0.0007,0.0021,0.0006,0.0023,-0.0014,0.0019,-0.0012,-0.0001,-0.0022,-0.0005,-0.0022,-0.0007,-0.0012,0.0009,0.0002,0.0014,0.0005,0.0015,-0.0012,0.0013,-0.0007,0.0009,0,0.0008,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0033,0.0036,-0.0032,0.0011,-0.0018,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0008,0,0.0005,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0006,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0008,-0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0009,0.0017,-0.0003,0.0011,0,0.0014,-0.0001,0.0009,-0.0004,0.0007,-0.0007,0.0002,-0.0009,0,-0.0016,0.0012,-0.0009,-0.0001,-0.0008,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0006,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0006,-0.0001,-0.0007,-0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0006,0.0008,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0004,0,0.0008,-0.0005,0.0012,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0004,0,0.0003,0,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0007,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0004,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0007,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0003,0,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0007,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0006,-0.0009,0.0001,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0006,-0.0001,0.0009,0,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0005,0,-0.0004,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0001,0.0007,-0.0001,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0009,-0.0001,-0.0008,0,-0.0003,0.0003,0,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0005,-0.0006,0,-0.0005,0.0001,-0.0007,-0.0002,-0.0022,-0.0002,-0.0289,-0.0023,-0.0235,0.0142,0.0005,0.0575,0.0077,0.0609,-0.0292,0.0145,0.0045,0.0662,-0.0289,0.0409,-0.1253,-0.033,-0.128,-0.0968,-0.0943,-0.0308,-0.049,0.0166,0.0301,0.3583,-0.0288,0.3754,-0.0175,0.0541,-0.1828,-0.0121,-0.2923,-0.1394,-0.237,-0.0905,-0.0884,0.0478,0.0501,0.1334,0.1288,0.1583,0.0628,0.159,-0.0231,0.065,-0.0791,-0.0305,-0.0919,-0.0432,-0.0626,-0.0068,-0.0059,0.0473,0.0495,0.0628,-0.0123,0.0498,-0.0499,-0.0143,-0.0588,-0.0498,-0.0593,-0.047,-0.0445,-0.0114,-0.0119,0.0163,0.0162,0.0441,0.0448,0.0543,0.0218,0.0487,0.0008,0.0221,-0.0062,0.0036,-0.0063,0.0036,-0.0086,0.0067,-0.0206,-0.0095,-0.0202,-0.0153,-0.0237,-0.0124,-0.0112,0.0172,0.0185,0.0246,0.0056,0.0203,-0.0092,0.0059,-0.0112,-0.0082,-0.0085,-0.0053,-0.012,-0.008,-0.0086,0.0003,0.0002,0.0058,0.0054,0.0119,0.0112,0.0126,0.0041,0.0106,-0.0048,0.0041,-0.0096,-0.0048,-0.008,-0.0031,-0.0065,-0.0041,-0.0059,0.004,0.0042,0.0094,0.0023,0.0088,-0.0034,0.0019,-0.0092,-0.0036,-0.0089,-0.0057,-0.006,-0.0039,-0.0065,-0.0031,-0.0027,0.0106,0.0115,0.0208,0.0127,0.021,-0.0041,0.012,-0.0182,-0.0045,-0.0228,-0.0181,-0.0212,-0.0091,-0.0075,0.0124,0.0129,0.0213,0.0103,0.021,-0.0044,0.0095,-0.0103,-0.0048,-0.0124,-0.0101,-0.0112,-0.0041,-0.0039,0.0044,0.0046,0.0093,0.0077,0.0097,0.003,0.0074,-0.0044,0.0027,-0.0086,-0.0044,-0.0083,-0.0061,-0.0058,-0.0006,-0.0001,0.004,0.0038,0.0051,0.0001,0.0041,-0.0012,0.0002,-0.0004,0.0027,0.0027,0.004,-0.0003,0.0034,-0.005,-0.0006,-0.0048,-0.0014,-0.0014,0.0012,-0.0005,0.0019,-0.0016,0.0006,-0.0052,-0.0006,-0.0054,-0.0019,-0.0016,0.0049,0.005,0.0082,0.0016,0.0067,0.0004,0.0022,-0.0031,0.0015,-0.0057,-0.0026,-0.0063,-0.0046,-0.0057,0.0004,-0.005,0.0002,0.0003,0.005,0.0047,0.0067,0.0032,0.0073,-0.0027,0.0033,-0.0024,-0.001,-0.0043,-0.0014,-0.0048,-0.0019,-0.0019,0.0027,0.0019,0.0037,-0.0015,0.0019,-0.0004,0.0009,-0.0018,0.0001,-0.0011,0.0014,-0.0007,0.0035,-0.0004,0.0024,0.0001,0.0013,-0.0007,0.0004,-0.0016,-0.0001,-0.0015,0.0002,-0.0015,-0.0007,-0.0005,0.0011,0.0008,0.0019,-0.0004,0.0011,-0.0025,-0.0003,-0.0032,-0.002,-0.0019,0.0006,0.0007,0.0031,0.0021,0.0038,0.002,0.0034,-0.0009,0.0017,-0.003,-0.0009,-0.0034,-0.0024,-0.0025,-0.0008,-0.0009,0.0004,0.0001,0.0015,0.0017,0.0024,0.0012,0.0024,-0.0005,0.0017,-0.0012,-0.0004,-0.0011,-0.0004,-0.0006,-0.0001,-0.0009,-0.0004,-0.001,-0.0001,-0.0006,0.0003,-0.0007,0.0001,-0.0003,0.0018,0.0007,0.0016,-0.0006,0.0007,-0.0006,0,-0.0001,0.0008,0.0005,0.001,-0.0002,0.0008,-0.001,-0.0002,-0.0015,-0.0008,-0.0017,-0.0007,-0.0012,0.0016,0.0004,0.0015,0.0002,0.0008,0.0005,0.0013,0.0007,0.0018,-0.001,0.0008,-0.0016,-0.0007,-0.0018,-0.0008,-0.0016,-0.0005,-0.001,0.0011,0.0009,0.0022,0.0008,0.002,-0.0004,0.001,-0.001,-0.0004,-0.0014,-0.0008,-0.0012,-0.0004,-0.0004,0.0007,0.0004,0.0008,0.0006,0.0009,-0.0001,0.0009,-0.0007,0.0003,-0.0009,-0.0003,-0.0008,0.0003,-0.0007,0.0004,0.0001,0.0005,-0.0005,0.0015,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0001,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0009,-0.0003,0.0009,0,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0007,0.0002,0.0005,0,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0004,0,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0,0,0.0005,0,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0005,0,0,0.0003,0,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
سخت تنها کفش, پرش, روی, زمین, مخلوط
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,16bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم