مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای سخت تنها کفش در چوب ...

سخت تنها کفش در چوب فرش تک مرحله
دسته بندی: پا
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۰۷ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0.0006,-0.0006,0.0001,-0.0006,0,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0005,0.0001,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0008,-0.0001,-0.001,0.0005,-0.0005,0.0006,0.0001,0.0011,0,0.0045,-0.0045,0.0043,-0.009,-0.0002,-0.0032,0.0001,-0.0038,0.0004,-0.0056,-0.0022,-0.0064,0.0031,-0.0098,0.0424,0.0299,0.0624,0.0347,0.0648,-0.0537,0.0301,-0.1409,-0.0603,-0.1539,-0.1222,-0.1196,-0.011,-0.0066,0.1092,0.1113,0.1498,0.1115,0.1502,0.0446,0.1087,-0.0277,0.0414,-0.0559,-0.0298,-0.0585,-0.0528,-0.0839,-0.0545,-0.1084,-0.0868,-0.1078,-0.0581,-0.0542,0.0471,0.0505,0.1188,0.1101,0.1282,0.0376,0.1091,-0.0353,0.0344,-0.0519,-0.037,-0.0472,-0.0341,-0.0338,-0.0133,-0.0132,-0.0064,-0.0085,-0.0057,-0.0097,-0.0007,0.0001,0.0184,0.0192,0.0279,0.0162,0.0276,0.0003,0.0153,-0.019,-0.0004,-0.0206,-0.0134,-0.0194,0.0086,-0.0018,0.0124,-0.0059,0.01,-0.0089,0.0019,-0.014,0.0061,0.0067,0.0141,0.0001,0.0066,-0.0007,0.0045,-0.0056,0.0048,-0.006,-0.0021,-0.0016,0.0026,-0.0017,0.0022,-0.0008,0.0035,-0.0005,0.0033,0.0021,0.0063,-0.001,0.0065,-0.0067,-0.0018,-0.0091,-0.0058,-0.0065,-0.0027,-0.0031,0.0027,0.0025,0.0064,0.0055,0.0076,0,0.0063,-0.0052,-0.0003,-0.0065,-0.0032,-0.0055,-0.0029,-0.0039,0.0018,0.001,0.0031,0.0024,0.0046,0.0018,0.0037,-0.0001,0.0018,-0.0014,0.0002,-0.0024,-0.0004,-0.0031,-0.0013,-0.002,-0.0009,-0.0027,-0.0016,-0.0026,0.0013,0.0011,0.0053,0.004,0.0062,0.0035,0.0074,-0.0037,0.0026,-0.0079,-0.0034,-0.008,-0.0059,-0.0056,-0.0015,-0.0009,0.0031,0.0018,0.0031,0.0014,0.0031,0.0013,0.0027,0.003,0.0043,0.0011,0.0053,-0.0024,0.0014,-0.0055,-0.003,-0.0064,-0.0049,-0.006,-0.0012,-0.001,0.0046,0.0034,0.0061,0.0005,0.006,-0.0029,0,-0.004,-0.0021,-0.0036,-0.0015,-0.0019,0.001,-0.0004,0.0014,-0.0003,0.002,0.0014,0.0033,0.0027,0.0041,0.0007,0.0035,-0.0038,0.0017,-0.004,-0.0023,-0.0028,-0.0006,-0.0016,0.0007,-0.0017,0.0009,-0.0025,-0.0004,-0.001,0.0013,0.0008,0.0022,0.0004,0.003,-0.0012,0.0009,-0.0001,0.0021,-0.0017,0.0019,-0.001,0.0012,-0.0002,0.0012,-0.0005,0.0012,-0.0026,0.0002,-0.0033,-0.0014,-0.0034,-0.0011,-0.0011,0.0024,0.0007,0.0039,0.0013,0.0036,-0.0025,0.0013,-0.0034,-0.0013,-0.0029,-0.0004,-0.0002,0.0027,0.0026,0.0038,-0.0003,0.0039,-0.0027,0.0001,-0.0044,-0.0026,-0.004,-0.0014,-0.0017,0.0009,0.0009,0.0024,0.0012,0.0031,0.0007,0.0021,-0.0002,0.002,0,0.0013,-0.0011,0.0009,-0.0032,0.0007,-0.0024,0,-0.0021,-0.0011,-0.0014,0.0003,0.0004,0.0014,0.0001,0.0022,0.0003,0.0013,-0.0014,0.0005,-0.0009,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.001,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0003,0.0012,-0.0004,0.0005,0,0.0012,-0.0014,0.0004,-0.0014,0.0001,-0.0016,0.0001,-0.0007,0.0005,0.0001,0.0013,-0.0002,0.002,-0.0003,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0009,-0.001,0.0004,-0.0013,-0.0001,-0.0017,-0.0003,-0.0012,0.0012,-0.0001,0.0012,0.0002,0.0013,0.0001,0.0018,-0.0005,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0003,-0.0003,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0014,0.0002,-0.0013,-0.0003,-0.0009,0.0005,0,0.0011,0.0002,0.0014,-0.0003,0.0011,-0.0009,0,-0.0007,0.0004,-0.0012,0.0006,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0003,-0.001,0.0004,-0.001,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0013,0.0003,0.0013,-0.0008,0.0012,-0.0022,0.0001,-0.0013,0,-0.0013,-0.0002,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0011,0.0004,0.001,-0.0003,0.0008,-0.0001,0.0011,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0001,-0.001,-0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0007,0.0004,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0008,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.001,-0.0017,0.001,-0.0007,0.0009,-0.0011,0.0002,-0.0003,0.0004,0,0.0011,0,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.001,0.0002,-0.0008,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0007,-0.0001,0.0007,-0.0001,0.0008,-0.0008,0.0002,-0.0009,0,-0.0009,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0013,0.0038,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.001,-0.0003,0.0007,0.0001,0.0011,-0.0005,0.0005,-0.0015,0.0003,-0.0013,0.0031,-0.0007,0.0004,-0.0013,0.0004,-0.0009,0.0029,-0.0004,0.0033,-0.0013,0.0012,-0.0019,0.0008,-0.0032,-0.0004,-0.0044,-0.0004,-0.0014,0.0031,0.0024,0.0053,0.0007,0.0061,-0.0003,0.0015,-0.0097,0.0019,-0.012,-0.0019,-0.0105,0.0028,-0.0105,0.0063,-0.0035,0.0143,-0.014,0.0027,0.0051,0.0191,-0.0103,0.0073,-0.0084,0.0056,-0.0166,-0.0083,-0.0103,0.0358,-0.0229,0.0076,0.0082,0.0184,-0.0081,0.0154,-0.011,0.0165,-0.0256,-0.0125,-0.0412,-0.0197,-0.0391,-0.0153,-0.0294,0,-0.0096,0.0729,0.0152,0.0802,0.0432,0.1073,0.0257,0.0786,-0.0419,0.0396,-0.0842,-0.0454,-0.0926,-0.0361,-0.0368,0.0041,0.0063,0.0498,0.019,0.0519,-0.0101,0.016,-0.0268,-0.0088,-0.0427,-0.0305,-0.041,-0.0215,-0.0258,0.0032,0.006,0.0276,0.0247,0.0384,0.0383,0.0447,0.0174,0.0395,-0.0192,0.0462,-0.0278,-0.0007,-0.0239,-0.0119,-0.0187,-0.007,-0.013,-0.0078,-0.0075,-0.0008,-0.0047,0.0008,-0.0073,-0.0015,-0.0029,0.0055,0.0047,0.0199,-0.02,0.0268,0.0135,0.0253,-0.0056,0.0127,-0.0327,-0.0072,-0.0367,-0.0293,-0.0281,0.0041,0.0052,0.0207,0.0167,0.0208,0.018,0.0209,0.0101,0.0207,-0.0128,0.0094,-0.0257,-0.0137,-0.0259,-0.017,-0.0161,-0.0026,-0.0021,0.0084,0.009,0.0153,0.0111,0.0155,0.0008,0.011,-0.006,0.0002,-0.0093,-0.0063,-0.0108,-0.0067,-0.0064,0.002,0.0018,0.0043,0.0027,0.0067,0.0045,0.0061,0.0022,0.0051,-0.0026,0.0016,-0.0079,-0.0027,-0.0089,-0.0061,-0.0062,0.0025,0.003,0.0075,0.003,0.0075,-0.0024,0.0031,-0.0057,-0.0027,-0.006,-0.0047,-0.0047,0.0005,0.0009,0.0067,0.0067,0.008,0.0027,0.0073,-0.0024,0.0026,-0.0055,-0.0025,-0.0058,-0.0041,-0.0042,0.0003,0.0005,0.0037,0.0018,0.0038,-0.0013,0.0016,-0.0037,-0.0015,-0.0041,-0.003,-0.0029,0.0006,0.0007,0.0034,0.0035,0.0039,0.0017,0.0033,0.0002,0.0019,-0.0001,0.0015,-0.0013,0.0004,-0.0032,-0.0011,-0.0038,-0.0032,-0.0037,-0.0014,-0.0027,0.0042,0.0014,0.004,0.0023,0.0038,0,0.0029,-0.0014,-0.0002,-0.0016,-0.0009,-0.0011,0.0007,0.0006,0.0013,-0.0011,0.0047,-0.0005,0.0008,-0.0018,-0.0006,-0.0018,-0.0011,-0.0012,-0.0001,-0.0001,0.0006,0.0001,0.0008,0.0003,0.0009,-0.0001,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0003,0,0.0007,0.0001,0.0007,-0.0001,0.0006,-0.0001,0.0003,-0.0006,0,-0.0016,-0.0008,-0.0016,-0.0009,-0.001,0.0004,0.0004,0.0013,0.0004,0.0013,-0.0002,0.0011,-0.0009,0.001,-0.0013,0.0012,-0.0023,0.001,-0.0013,0.0001,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0013,0.0011,0.0018,0.0005,0.0017,-0.0008,0.0012,-0.0019,-0.0002,-0.0019,-0.0011,-0.0016,0.0001,-0.0007,0.0011,0.0005,0.0017,0.0011,0.0021,0,0.0014,-0.0009,0.0001,-0.001,-0.0003,-0.0011,-0.0002,-0.0009,-0.0003,-0.0006,-0.0001,-0.0008,-0.0001,-0.0003,0.0003,0.0003,0.0007,0.0003,0.001,-0.0001,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0005,0,-0.0004,-0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0005,0,0.0003,0,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0005,0,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,0,0.0005,0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0005,0,-0.0005,0,-0.0006,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,0,0.0005,0.0001,0.0005,0,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0005,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0001,0.0003,0.0001,0.0004,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0.0001,0,0.0003,0,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0004,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
سخت تنها کفش در چوب فرش تک مرحله
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,16bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم