مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای استراحت استخر توپ پراکنده ...

Pool break. توپ های پراکنده به دو جیب.
دسته بندی: استخر
مدت زمان: ۰:۰۳
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۰۷ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
two
[-0.0024,0.0006,-0.0545,0.0417,-0.0152,0.0178,-0.0135,0.0146,-0.0116,0.0117,-0.0112,0.0085,-0.0056,0.0082,-0.0077,0.0046,-0.0114,0.0105,-0.0074,0.0073,-0.0045,0.0056,-0.0042,0.004,-0.0078,0.0069,-0.0058,0.0058,-0.0055,0.006,-0.0028,0.0035,-0.0048,0.0054,-0.0037,0.0045,-0.0059,0.0063,-0.0067,0.0033,-0.0055,0.009,-0.0031,0.0024,-0.0029,0.0023,-0.0051,0.003,-0.0025,0.0034,-0.0035,0.0014,-0.0011,0.0023,-0.0018,0.0009,-0.0011,0.0019,-0.0014,0.0015,-0.0007,0.0015,-0.0016,0.0008,-0.001,0.0014,-0.0015,0.0007,-0.008,0.0075,-0.0107,0.004,-0.0042,0.0025,-0.0042,0.0013,-0.0017,0.0026,-0.002,0.0026,-0.0015,0.0026,-0.0022,0.0026,-0.0014,0.0005,-0.0004,0.0015,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0005,-0.0012,0.0015,-0.0014,0.0004,-0.0007,0.0008,-0.0015,0.0014,-0.0009,0.0008,-0.4165,0.3029,-0.4406,0.1728,-0.0506,0.0763,-0.1801,0.1918,-0.1275,0.1369,-0.1154,0.1297,-0.1253,0.1319,-0.0911,0.1195,-0.0698,0.0649,-0.0427,0.0368,-0.138,0.1414,-0.0806,0.0745,-0.0367,0.0357,-0.0533,0.0564,-0.0425,0.0384,-0.0475,0.0524,-0.0348,0.0279,-0.0265,0.0302,-0.0343,0.0368,-0.0456,0.0395,-0.0328,0.0277,-0.0274,0.0252,-0.0257,0.0292,-0.0224,0.0222,-0.0251,0.0272,-0.0166,0.0182,-0.0168,0.0157,-0.008,0.0097,-0.008,0.0064,-0.0078,0.0103,-0.0135,0.0086,-0.0117,0.0116,-0.0088,0.0085,-0.0064,0.007,-0.0084,0.0079,-0.0072,0.0074,-0.0048,0.0067,-0.0068,0.006,-0.0076,0.0096,-0.0046,0.0082,-0.0059,0.0045,-0.0061,0.0053,-0.0042,0.0058,-0.0081,0.0086,-0.0228,0.0153,-0.0179,0.0156,-0.0106,0.0064,-0.0056,0.0028,-0.0081,0.0054,-0.0034,0.0068,-0.0044,0.0028,-0.0019,0.0041,-0.004,0.0023,-0.0038,0.0045,-0.0032,0.0017,-0.0008,0.0031,-0.003,0.0018,-0.0017,0.0027,-0.0016,0.0015,-0.0014,0.0021,-0.002,0.0004,-0.0008,0.0022,-0.0013,0.001,-0.001,0.0016,-0.0019,0.0009,-0.0007,0.0019,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0011,-0.0009,0.0006,-0.0004,0.0009,-0.001,0.0004,-0.0007,0.001,-0.0008,0.0008,-0.0004,0.0007,-0.0007,0.0002,-0.0006,0.0011,-0.0011,0.0006,-0.0004,0.0009,-0.0008,0.0003,-0.0005,0.0008,-0.001,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,0,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0008,0.0003,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0004,-0.0001,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0012,-0.0014,0.0004,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0006,0.001,-0.0008,0.0003,-0.0009,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0001,0.0001,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,0,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0905,0.059,-0.1016,0.0863,-0.0047,0.0023,-0.0058,0.0043,-0.0046,0.0058,-0.0169,0.014,-0.0033,0.0035,-0.0075,0.0076,-0.0039,0.0034,-0.005,0.0043,-0.002,0.003,-0.003,0.0022,-0.0034,0.0041,-0.0025,0.0024,-0.0022,0.0028,-0.0021,0.0018,-0.0021,0.0021,-0.0019,0.0019,-0.0015,0.0017,-0.001,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0014,-0.052,0.0421,-0.018,0.0158,-0.0014,0.0013,-0.0024,0.0021,-0.003,0.0029,-0.002,0.0023,-0.0017,0.0021,-0.0016,0.0016,-0.0013,0.0017,-0.0023,0.002,-0.0019,0.0013,-0.0015,0.0012,-0.0013,0.0017,-0.0015,0.0013,-0.0008,0.001,-0.0006,0.0005,-0.0011,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0504,0.0216,-0.0464,0.05,-0.002,0.002,-0.0052,0.0074,-0.0028,0.0024,-0.0038,0.0045,-0.0029,0.0035,-0.003,0.0027,-0.0029,0.0025,-0.0029,0.0034,-0.0025,0.0024,-0.004,0.0036,-0.0032,0.0033,-0.0011,0.0012,-0.0021,0.0021,-0.0009,0.0017,-0.0052,0.007,-0.0021,0.0019,-0.0011,0.0009,-0.0015,0.0014,-0.0014,0.0014,-0.001,0.0009,-0.0007,0.001,-0.001,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0608,0.0486,-0.0205,0.0136,-0.001,0.001,-0.0016,0.0014,-0.0027,0.0028,-0.0027,0.0017,-0.0022,0.0031,-0.0029,0.0019,-0.0009,0.0012,-0.0014,0.001,-0.0015,0.0018,-0.0014,0.0016,-0.0019,0.002,-0.0013,0.0013,-0.0009,0.0013,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0008,0.0003,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0007,0.0003,-0.0004,0.0007,-0.0061,0.011,-0.0023,0.0047,-0.0054,0.0064,-0.0036,0.005,-0.0054,0.0042,-0.0034,0.0018,-0.0016,0.0035,-0.0029,0.0015,-0.0019,0.0023,-0.0023,0.003,-0.0029,0.0022,-0.0016,0.002,-0.0019,0.0012,-0.0023,0.0019,-0.0011,0.001,-0.0018,0.0014,-0.0013,0.002,-0.0011,0.0012,-0.0016,0.0015,-0.0018,0.0016,-0.0009,0.001,-0.0012,0.0013,-0.001,0.0014,-0.0012,0.001,-0.0009,0.0017,-0.0006,0.0019,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0009,-0.0006,0.0008,-0.0011,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0001,-0.0002,0.0008,-0.0011,0.0005,-0.0002,0.0007,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0064,0.006,-0.0036,0.0027,-0.0017,0.0017,-0.0017,0.0009,-0.0014,0.0015,-0.002,0.0025,-0.0013,0.0016,-0.0014,0.0007,-0.0007,0.0015,-0.0009,0.0012,-0.001,0.0006,-0.0008,0.001,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0011,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0008,0.0005,-0.009,0.0047,-0.0018,0.0064,-0.0018,0.003,-0.0019,0.0012,-0.0013,0.0006,-0.0012,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.001,-0.0008,0.0005,-0.0011,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0002,0.0007,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0238,0.0226,-0.0122,0.015,-0.0095,0.0088,-0.0091,0.0124,-0.0103,0.006,-0.008,0.012,-0.0089,0.0031,-0.0033,0.0081,-0.0089,0.0059,-0.0047,0.0058,-0.0051,0.0045,-0.0036,0.0051,-0.0046,0.0041,-0.0046,0.0042,-0.0032,0.0025,-0.0023,0.004,-0.0025,0.0032,-0.0038,0.0017,-0.0016,0.0033,-0.0033,0.0027,-0.0032,0.0032,-0.0025,0.0021,-0.0013,0.0027,-0.0026,0.001,-0.0011,0.002,-0.001,0.0014,-0.0024,0.0028,-0.0018,0.0028,-0.0014,0.0011,-0.002,0.0022,-0.0014,0.0012,-0.0016,0.0017,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0009,-0.0014,0.0003,-0.0003,0.001,-0.001,0.0009,-0.0005,0.0014,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0001,0,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0001,0,0.0004,-0.0003,0.0001,0,0.0004,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
Pool break. توپ های پراکنده به دو جیب.
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,16bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم