مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای node91169

Gravel hit

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خاک
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها ضربضربهشن
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0004,-0.2067,0.2427,-0.2976,0.156,-0.1161,0.1758,-0.2628,0.223,-0.1774,0.277,-0.3106,0.4265,-0.2914,0.2656,-0.262,0.3021,-0.2158,0.2789,-0.1483,0.2029,-0.3874,0.2993,-0.15,0.1998,-0.2319,0.2599,-0.2066,0.2957,-0.3102,0.2521,-0.1997,0.0652,-0.1639,0.1615,-0.1901,0.1652,-0.1278,0.3191,-0.2106,0.0818,-0.1668,0.1334,-0.2107,0.2016,-0.2205,0.1311,-0.1309,0.1249,-0.1293,0.1791,-0.1918,0.1776,-0.1561,0.1345,-0.0968,0.117,-0.168,0.1005,-0.1275,0.0567,-0.1421,0.1394,-0.105,0.1307,-0.1684,0.1056,-0.1371,0.1518,-0.1111,0.0949,-0.0605,0.0578,-0.0681,0.1085,-0.0572,0.0594,-0.052,0.069,-0.0725,0.0424,-0.0787,0.0899,-0.0502,0.0853,-0.0759,0.0679,-0.0473,0.078,-0.0558,0.0655,-0.087,0.0818,-0.0926,0.0614,-0.1164,0.1174,-0.1114,0.1247,-0.1343,0.1354,-0.0843,0.1167,-0.0936,0.0592,-0.1304,0.0625,-0.0598,0.0792,-0.0485,0.056,-0.0512,0.0194,-0.0432,0.0304,-0.0376,0.0338,-0.0435,0.0125,-0.0425,0.0395,-0.04,0.0289,-0.029,0.0284,-0.0267,0.0179,-0.0208,0.0489,-0.0204,0.0403,-0.0297,0.0459,-0.0428,0.0471,-0.011,0.04,-0.0583,0.0445,-0.0462,0.02,-0.0349,0.0439,-0.0246,0.0444,-0.034,0.0505,-0.051,0.056,-0.0432,0.0466,-0.052,0.0233,-0.0221,0.032,-0.041,0.0146,-0.0552,0.0506,-0.0211,0.0089,-0.0347,0.0295,-0.0186,0.0222,-0.0261,0.0168,-0.0481,0.0233,-0.0324,0.0409,-0.0465,0.0785,-0.0425,0.0248,-0.0352,0.031,-0.0159,0.0316,-0.0222,0.0267,-0.0266,0.0571,-0.0365,0.0365,-0.0466,0.0284,-0.0143,0.0324,-0.0275,0.0302,-0.0202,0.0269,-0.0186,0.0299,-0.0072,0.038,-0.0235,0.0177,-0.0121,0.0183,-0.0171,0.0289,-0.0408,0.0258,-0.0226,0.0179,-0.0182,0.0163,-0.0217,0.0184,-0.02,0.0277,-0.0223,0.0235,-0.0346,0.027,-0.02,0.0242,-0.0193,0.026,-0.0296,0.0196,-0.026,0.0176,-0.0169,0.028,-0.0329,0.011,-0.0154,0.0156,-0.0186,0.0244,-0.0151,0.0276,-0.014,0.0221,-0.0232,0.0151,-0.0171,0.024,-0.039,0.0047,-0.0268,0.0305,-0.0278,0.0282,-0.0229,0.0316,-0.0352,0.0231,-0.0347,0.0317,-0.0227,0.0175,-0.0341,0.0187,-0.0263,0.0182,-0.0104,0.0331,-0.0177,0.0136,-0.0313,0.0213,-0.0151,0.0255,-0.0105,0.02,-0.0208,0.0175,-0.0204,0.0215,-0.0166,0.0253,-0.0168,0.0157,-0.0172,0.0077,-0.0094,0.0204,-0.0108,0.0179,-0.0217,0.0202,-0.0121,0.0152,-0.0042,0.0167,-0.0274,0.0132,-0.0212,0.0202,-0.0109,0.0206,-0.024,0.0071,-0.016,0.0208,-0.0151,0.0135,-0.0178,0.0274,-0.0262,0.0178,-0.0076,0.0163,-0.0093,0.023,-0.0242,0.0148,-0.0237,0.0046,-0.0172,0.0138,-0.0223,0.029,-0.0171,0.0186,-0.0264,0.0235,-0.0236,0.0098,-0.0081,0.0327,-0.0175,0.0155,-0.0248,0.0134,-0.0184,0.021,-0.0199,0.02,-0.0232,0.013,-0.0181,0.0155,-0.017,0.0101,-0.0121,0.0255,-0.0188,0.0237,-0.0195,0.0208,-0.0234,0.02,-0.0181,0.0111,-0.0234,0.0091,-0.0086,0.0274,-0.0082,0.0184,-0.0185,0.0053,-0.0045,0.0165,-0.013,0.0185,-0.0178,0.0177,-0.0177,0.0102,-0.016,0.0126,-0.0105,0.0134,-0.0258,0.0226,-0.0054,0.0104,-0.0082,0.0199,-0.0151,0.0077,-0.013,0.0069,-0.0146,0.009,-0.016,0.0045,-0.0138,0.0163,-0.0005,0.017,-0.0122,0.0159,-0.0154,0.0208,-0.0097,0.0099,-0.0153,0.0082,-0.0122,0.0101,-0.0065,0.0114,-0.0095,0.0169,-0.0072,0.0145,-0.0152,0.0105,-0.008,0.0138,-0.0084,0.0056,-0.0129,0.0172,-0.0106,0.0064,-0.015,0.0115,-0.0114,0.0153,-0.0151,0.0157,-0.0132,0.0102,-0.0133,0.0099,-0.0155,0.0114,-0.0135,0.0098,-0.0137,0.0083,-0.0128,0.0061,-0.0126,0.0134,-0.0175,0.0099,-0.0145,0.0076,-0.0123,0.0067,-0.0096,0.006,-0.0083,0.0074,-0.0221,0.0125,-0.0171,0.0158,-0.0072,0.0119,-0.0081,0.0117,-0.0084,0.009,-0.0103,0.0082,-0.0167,0.0152,-0.0081,0.0085,-0.0117,0.0101,-0.0096,0.0096,-0.0149,0.012,-0.0131,0.0146,-0.0149,0.0181,-0.0124,0.0108,-0.0049,0.0114,-0.0127,0.0063,-0.0105,0.0069,-0.0075,0.0073,-0.0062,0.0115,-0.009,0.0092,-0.0094,0.0103,-0.0023,0.0097,-0.007,0.0062,-0.012,0.0071,-0.0061,0.0098,-0.0065,0.0125,-0.0154,0.0098,-0.012,0.0071,-0.0201,0.0122,-0.0114,0.0125,-0.0056,0.0064,-0.0041,0.0122,-0.0074,0.0052,-0.0068,0.0043,-0.0143,0.0074,-0.0079,0.0038,-0.012,0.0072,-0.0067,0.0075,-0.0085,0.0061,-0.0061,0.0063,-0.0127,0.0103,-0.0067,0.0061,-0.0094,0.0058,-0.017,0.0115,-0.0111,0.0107,-0.0066,0.0073,-0.01,0.0116,-0.0213,0.0247,-0.0102,0.0087,-0.0209,0.0126,-0.0053,0.0092,-0.0083,0.0045,-0.0014,0.0078,-0.0048,0.0026,-0.01,0.0079,-0.0093,0.0077,-0.0063,0.0078,-0.0087,0.0058,-0.004,0.0046,-0.0039,0.0051,-0.0043,0.0065,-0.0147,0.0107,-0.0079,0.0041,-0.0048,0.0061,-0.0092,0.0077,-0.0081,0.0085,-0.0089,0.0061,-0.0075,0.0136,-0.0107,0.0062,-0.0048,0.0077,-0.0092,0.009,-0.0073,0.007,-0.0067,0.0096,-0.0084,0.0086,-0.0233,0.0196,-0.0136,0.0083,-0.0042,0.0116,-0.0051,0.0075,-0.005,0.006,-0.0099,0.0086,-0.0081,0.0047,-0.0068,0.0053,-0.0118,0.0112,-0.0028,0.0048,-0.0086,0.0068,-0.0039,0.0088,-0.0091,0.0056,-0.0062,0.0029,-0.0037,0.0057,-0.0091,0.0043,-0.003,0.0053,-0.0091,0.0072,-0.0051,0.0068,-0.0099,0.0127,-0.0034,0.0028,-0.006,0.0077,-0.0144,0.0125,-0.0064,0.008,-0.0173,0.0039,-0.0145,0.0089,-0.0023,0.0078,-0.0082,0.0122,-0.0096,0.0046,-0.0043,0.002,-0.0054,0.0031,-0.0011,0.0038,-0.0036,0.0009,-0.0032,0.0012,-0.0047,0.0027,-0.0039,0.005,-0.0038,0.0038,-0.0056,0.0052,-0.0072,0.0045,-0.0041,0.0058,-0.0037,0.0034,-0.0012,0.0049,-0.0025,0.0023,-0.0024,0.0038,-0.0042,0.0031,-0.002,0.0036,-0.0032,0.0044,-0.004,0.0053,-0.0022,0.0042,-0.0018,0.0021,-0.0041,0.0056,-0.0038,0.0057,-0.0071,0.0017,-0.0074,0.003,-0.005,0.0055,-0.0056,0.0069,-0.0082,0.0044,-0.0023,0.0043,-0.0018,0.0042,-0.0052,0.0045,-0.0042,0.0029,-0.0042,0.0031,-0.0012,0.0016,-0.0021,0.0012,-0.0037,0.0021,-0.0019,0.0023,-0.0021,0.0016,-0.011,0.0046,-0.0047,0.007,-0.0032,0.0025,-0.0042,0.0029,-0.0034,0.0011,-0.0036,0.0021,-0.0069,0.0032,-0.0072,0.0066,-0.0014,0.0018,-0.0033,0.0032,-0.0081,0.006,-0.0023,0.0031,-0.0032,0.0015,-0.0016,0.0015,-0.0021,0.0014,-0.0015,0.0025,-0.0021,0.0024,-0.0021,0.0036,-0.0044,0.0047,-0.0019,0.0034,-0.0038,0.0021,-0.0081,0.008,-0.008,0.0071,-0.0055,0.0042,-0.0072,0.006,-0.0018,0.0041,-0.0032,0.0044,-0.0051,0.0038,-0.0033,0.0021,-0.0041,0.0019,-0.0026,0.0015,-0.0021,0.0012,-0.0029,0.0033,-0.0014,0.0016,-0.0059,0.004,-0.0027,0.0023,-0.0026,0.0017,-0.0034,0.0014,-0.002,0.0038,-0.0026,0.0016,-0.0013,0.0014,-0.0016,0.0022,-0.0025,0.0007,-0.0017,0.0016,-0.0018,0.0011,-0.001,0.0009,-0.0007,0.0015,-0.0015,0.0022,-0.001,0.001,-0.0017,0.0007,-0.0019,0.0019,-0.0024,0.002,-0.0013,0.0015,-0.003,0.0015,-0.0018,0.002,-0.002,0.0024,-0.0015,0.0026,-0.003,0.0028,-0.0017,0.0028,-0.0022,0.001,-0.0008,0.002,-0.0018,0.0009,-0.0031,0.0017,-0.0024,0.0016,-0.0024,0.0014,-0.0015,0.0022,-0.0011,0.0008,-0.0019,0.0009,-0.0024,0.0012,-0.001,0.0008,-0.0014,0.0011,-0.0007,0.0019,-0.0022,0.0011,-0.0022,0.0031,-0.0012,0.0014,-0.0013,0.0015,-0.0016,0.0022,-0.0008,0.0011,-0.0002,0.0007,-0.0016,0.0009,-0.0015,0.0006,-0.0015,0.0017,-0.0019,0.0013,-0.0017,0.0027,-0.0012,0.0008,-0.0012,0.0007,-0.0027,0.0017,-0.0009,0.0004,-0.0013,0.0015,-0.0011,0.0015,-0.0011,0.0017,-0.0005,0.0013,-0.0016,0.0009,-0.0015,0.0016,-0.0086,0.0076,-0.0036,0.0035,-0.0017,0.0016,-0.0009,0.0016,-0.0011,0.0008,-0.0015,0,-0.0024,0.0025,-0.0013,0.0012,-0.0023,0.0017,-0.0014,0.0016,-0.0004,0.0002,-0.0005,0,-0.0016,0.0013,-0.0013,0.0009,-0.0008,0.0002,-0.0004,0.0011,-0.0002,0.0009,-0.0002,0.0008,-0.001,0.0005,-0.0017,0.001,-0.0014,0.0019,-0.0005,0.0009,-0.0016,0.0008,-0.0002,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.001,-0.0011,0.0007,-0.0013,0.0003,-0.0007,0.0008,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0011,-0.0008,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0007,-0.0016,0.0026,-0.0002,0.001,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0007,0,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,0,0.0003,-0.0008,0.0004,-0.0022,0.0021,-0.0012,0.0011,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0012,0.0009,-0.0006,0.0009,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0008,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0008,0.001,-0.0008,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,0,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0005,0,-0.0005,-0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0006,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0005,0,-0.0002,0.0004,-0.0022,0.001,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0006,-0.0008,0.0009,-0.0004,0.0011,-0.0005,0.0011,-0.0001,0.0006,0,0.0007,0,0.0007,-0.0001,0.0008,-0.0001,0.0005,0,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0005,-0.0001,-0.0005,0,-0.0006,-0.0001,-0.0006,0,-0.0005,-0.0002,-0.0006,-0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0004,0,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0003,0,0.0003,0.0002,0.0007,0,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0006,0,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0005,0,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,0,0.0002,0,0.0004,0,0.0003,0,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0004,0.0002,0.0005,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0008,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0015,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0004,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.001,0.0005,-0.0002,0.0009,-0.0001,0.0004,0,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0007,0.0004,0,0.0004,-0.0001,0.0004,0,0.0003,0,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0009,0.0008,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Gravel hit

node91169

دسته بندی: خاک
برچسب ها: ضرب ضربه شن
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۲۵ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
درحال پخش: Gravel hit