مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای node91427

مرد می گوید: در دزدان دریایی voice "وزن لنگر و افراشتن واپسین بادبان کشتی دو دگلی& quot; با صدای بلند
دسته بندی: صحبت کردن
مدت زمان: ۰:۰۳
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۳ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۳۰ مهر ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0007,0.0044,-0.0067,0.0016,-0.0049,0.0094,-0.0067,0.0034,-0.0066,0.0035,-0.0041,0.015,-0.0107,0.0093,-0.012,0.0064,-0.0144,0.0257,-0.0164,0.0146,-0.0045,0.007,-0.0167,0.0152,-0.0227,0.0322,-0.0074,0.0128,-0.0129,-0.0022,-0.0217,0.0327,-0.0214,0.0137,-0.0178,-0.005,-0.0277,0.0399,-0.0242,0.0181,-0.0267,0.0352,-0.0312,0.0488,-0.0282,0.0185,-0.0249,0.0481,-0.0335,0.0219,-0.0387,0.0229,-0.0422,0.071,-0.0529,0.0278,-0.059,0.0916,-0.0637,0.0327,-0.066,0.1158,-0.0861,0.0588,-0.0902,0.1477,-0.1103,0.1083,-0.1085,0.1651,-0.1207,0.1479,-0.1124,0.125,-0.0859,0.1261,-0.0781,0.1185,-0.0848,0.1336,-0.1045,0.1429,-0.1265,0.1773,-0.1096,0.1641,-0.1152,0.2152,-0.1343,0.2725,-0.1536,0.2201,-0.1525,0.2735,-0.2198,0.2712,-0.2703,0.2714,-0.1979,0.2722,-0.2703,0.2713,-0.2693,0.273,-0.2641,0.2714,-0.2446,0.2737,-0.2678,0.2772,-0.267,0.2711,-0.2693,0.2521,-0.2124,0.2716,-0.2565,0.2716,-0.2543,0.2713,-0.2712,0.2737,-0.2689,0.2719,-0.2374,0.2735,-0.2692,0.2711,-0.2671,0.2694,-0.2477,0.2247,-0.2403,0.1887,-0.2189,0.1536,-0.1929,0.1502,-0.1713,0.1332,-0.1914,0.1354,-0.1895,0.1502,-0.2023,0.1698,-0.2187,0.1636,-0.2236,0.1717,-0.2091,0.1646,-0.1992,0.1613,-0.198,0.1584,-0.1724,0.1506,-0.1608,0.1442,-0.1441,0.1218,-0.1269,0.1296,-0.1155,0.1123,-0.1059,0.1078,-0.0976,0.095,-0.0835,0.083,-0.0838,0.0807,-0.0776,0.0668,-0.0845,0.0764,-0.0572,0.076,-0.0751,0.0826,-0.0849,0.0913,-0.0828,0.0937,-0.0735,0.0727,-0.0718,0.1041,-0.0747,0.1086,-0.0776,0.1052,-0.0655,0.1037,-0.0642,0.1016,-0.0627,0.054,-0.0566,0.0968,-0.0661,0.103,-0.0577,0.1025,-0.0655,0.0998,-0.0592,0.0538,-0.0555,0.1045,-0.0477,0.1,-0.0596,0.1018,-0.0564,0.0968,-0.058,0.0546,-0.0457,0.0988,-0.0652,0.0988,-0.0686,0.0944,-0.0739,0.0782,-0.0677,0.0927,-0.0604,0.0928,-0.072,0.0948,-0.0808,0.0975,-0.0902,0.0492,-0.0724,0.1055,-0.0966,0.1127,-0.1055,0.1281,-0.0834,0.0646,-0.1086,0.1339,-0.105,0.1373,-0.1137,0.1103,-0.1358,0.146,-0.1197,0.1493,-0.1691,0.1586,-0.1812,0.1441,-0.1316,0.1458,-0.2082,0.1997,-0.2271,0.212,-0.2273,0.1669,-0.212,0.2312,-0.2451,0.2367,-0.239,0.2469,-0.2464,0.1665,-0.2027,0.2466,-0.2548,0.2109,-0.2324,0.2052,-0.1862,0.1622,-0.1366,0.1671,-0.1178,0.1014,-0.0914,0.0982,-0.1001,0.0462,-0.0677,0.1051,-0.0821,0.0857,-0.0831,0.0911,-0.0852,0.0635,-0.0669,0.0887,-0.0956,0.0823,-0.0929,0.0722,-0.0935,0.0327,-0.0519,0.0678,-0.101,0.0654,-0.1156,0.069,-0.1077,0.0479,-0.0528,0.0623,-0.0982,0.0594,-0.0862,0.0599,-0.0791,0.0591,-0.0804,0.0517,-0.081,0.0572,-0.0741,0.0594,-0.0768,0.0564,-0.0667,0.0488,-0.0696,0.0553,-0.075,0.0603,-0.0804,0.0605,-0.0838,0.0634,-0.0826,0.0558,-0.0826,0.0632,-0.0405,0.058,-0.0872,0.042,-0.0865,0.0541,-0.0456,0.0539,-0.0811,0.0303,-0.0585,0.0496,-0.0804,0.0522,-0.0791,0.0475,-0.0565,0.053,-0.0775,0.0375,-0.009,0.0523,-0.0658,0.0358,-0.0405,0.0546,-0.0576,0.0424,-0.0484,0.0491,-0.0493,0.0483,-0.0474,0.0492,-0.0473,0.0437,-0.0377,0.0456,-0.0474,0.0354,-0.0315,0.0396,-0.034,0.0084,0.0038,0.0244,-0.025,0.0029,-0.0158,0.0214,-0.0214,0.0212,-0.0207,0.0122,-0.0029,0.0202,-0.0234,-0.0033,-0.0044,0.0145,-0.0113,0.0116,-0.0114,0.0064,-0.0011,0.0069,-0.0016,-0.0003,-0.0016,0.0027,-0.0037,0.0024,-0.0025,0.0037,-0.0027,0.0025,-0.0024,0.0016,-0.0349,0.0351,-0.0347,0.0384,-0.0408,0.0607,-0.0401,0.0444,-0.0204,0.012,-0.0211,0.0234,-0.0164,0.0209,-0.0426,0.0354,-0.026,0.0345,-0.0425,0.0408,-0.0394,0.0397,-0.0592,0.0423,-0.0494,0.0387,-0.0532,0.0431,-0.0363,0.0311,-0.0338,0.0274,-0.0616,0.0326,-0.0385,0.0601,-0.0625,0.0131,-0.0585,0.0984,-0.0561,0.0394,-0.0414,0.0979,-0.0738,0.0612,-0.0489,0.1164,-0.0747,0.0485,-0.0633,0.1071,-0.0919,0.0665,-0.0779,0.1177,-0.0976,0.0636,-0.1001,0.1706,-0.0869,0.0596,-0.1427,0.2072,-0.102,0.0402,-0.1466,0.2219,-0.0952,0.0581,-0.0918,0.1763,-0.0725,0.0911,-0.0755,0.1678,-0.0737,0.095,-0.0881,0.1637,-0.0529,0.1088,-0.0775,0.1346,-0.0465,0.077,-0.0687,0.1275,-0.05,0.072,-0.055,0.0722,-0.0311,0.0286,-0.0291,0.0303,-0.0092,0.0376,-0.0255,0.009,-0.0178,0.0308,-0.0228,0.0082,-0.0202,0.0284,-0.0183,0.0095,-0.0303,0.031,-0.0199,0.018,-0.039,0.0473,-0.0288,0.0197,-0.0333,0.0466,-0.0291,0.024,-0.0423,0.0546,-0.0327,0.0538,-0.0474,0.06,-0.0438,0.0624,-0.0313,0.0249,-0.0488,0.0692,-0.0376,0.0492,-0.0595,0.0876,-0.0474,0.0642,-0.0592,0.1245,-0.087,0.0792,-0.0758,0.0917,-0.0559,0.0947,-0.0771,0.0665,-0.0714,0.1125,-0.1029,0.075,-0.0779,0.1179,-0.0797,0.0729,-0.0461,0.0553,-0.0662,0.1062,-0.0551,0.0577,-0.0655,0.1152,-0.0624,0.0435,-0.0602,0.1014,-0.0764,0.0611,-0.0582,0.0503,-0.0591,0.0766,-0.0454,0.0286,-0.037,0.0559,-0.0166,0.0121,-0.0238,0.0226,-0.0223,0.0195,-0.0297,0.0351,-0.0303,0.0311,-0.0373,0.0405,-0.026,0.033,-0.0352,0.0541,-0.031,0.0332,-0.0323,0.0467,-0.0282,0.033,-0.031,0.0516,-0.0272,0.0417,-0.027,0.0451,-0.0203,0.0375,-0.0258,0.0342,-0.0142,0.039,-0.0242,0.0217,-0.0106,0.0343,-0.0227,-0.0044,-0.0052,0.0302,-0.014,0.0019,-0.0176,0.0279,-0.0127,0.0136,-0.0185,0.0182,-0.0117,0.0249,-0.0154,0.0023,-0.018,0.0298,-0.0275,0.0179,-0.0333,0.0467,-0.0309,0.0462,-0.0318,0.0301,-0.0323,0.0617,-0.036,0.0397,-0.0329,0.03,-0.0349,0.0415,-0.0308,0.0354,-0.0262,0.0296,-0.0234,0.0302,-0.032,0.0485,-0.0184,0.023,-0.0241,0.0228,-0.0336,0.0638,-0.0253,0.0246,-0.0272,0.0335,-0.0227,0.0083,-0.01,0.0309,-0.036,0.0249,-0.0179,0.0212,-0.0277,0.0232,-0.0188,0.0238,-0.0127,0.0185,-0.0187,0.0256,-0.0186,0.0145,-0.0175,0.0164,-0.011,0.0137,-0.0114,0.0097,-0.0093,0.0114,-0.0151,0.0131,-0.0146,0.0125,-0.0104,0.0188,-0.0138,0.0125,-0.0132,0.0158,-0.0109,0.0137,-0.0087,0.0141,-0.0123,0.0105,-0.0221,0.0164,-0.0213,0.0174,-0.0167,0.0131,-0.0167,0.0258,-0.0561,0.0456,-0.021,0.0269,-0.0424,0.0565,-0.0784,0.0531,-0.1,0.1144,-0.1157,0.1464,-0.1463,0.0782,-0.1515,0.1809,-0.1121,0.1083,-0.1149,0.1294,-0.0977,0.077,-0.147,0.2023,-0.1413,0.127,-0.1535,0.2258,-0.1916,0.1594,-0.114,0.1429,-0.1391,0.1597,-0.0876,0.1034,-0.0787,0.1762,-0.127,0.1949,-0.1159,0.1968,-0.1537,0.1894,-0.1395,0.1482,-0.1678,0.2531,-0.2104,0.2681,-0.2402,0.226,-0.241,0.2716,-0.271,0.2458,-0.2002,0.1816,-0.159,0.1844,-0.0562,0.071,-0.0867,0.0382,-0.0613,0.1031,-0.0571,0.0627,-0.0821,0.0962,-0.0993,0.0284,-0.0694,0.1059,-0.086,0.0931,-0.0595,0.0381,-0.0373,0.0763,-0.0557,0.0642,-0.069,0.0405,-0.0592,0.0505,-0.0735,0.0623,-0.0684,0.0409,-0.0517,0.0662,-0.0583,0.0555,-0.0585,0.0159,-0.0259,0.0613,-0.0609,0.058,-0.0455,0.0629,-0.042,0.0548,-0.0378,0.0386,-0.0519,0.0576,-0.0427,0.0125,-0.0199,0.0521,-0.0351,0.004,-0.0204,0.0429,-0.0549,0.017,-0.0134,0.0496,-0.0823,0.0319,-0.0571,0.0699,-0.0837,0.0428,-0.09,0.0625,-0.0528,0.0491,-0.127,0.1002,-0.0547,0.0914,-0.0644,0.0619,-0.1389,0.1197,-0.0973,0.113,-0.0667,0.0584,-0.0993,0.0906,-0.0842,0.089,-0.0939,0.0999,-0.0951,0.0837,-0.0945,0.0975,-0.0768,0.0986,-0.0936,0.0874,-0.1473,0.1246,-0.117,0.0985,-0.1272,0.1282,-0.1547,0.1752,-0.0988,0.0965,-0.1543,0.1193,-0.1056,0.1413,-0.1142,0.1,-0.1324,0.1268,-0.1004,0.1123,-0.1575,0.1619,-0.1319,0.1542,-0.1402,0.1332,-0.1587,0.1282,-0.1322,0.1299,-0.1398,0.1334,-0.1275,0.1265,-0.1031,0.1105,-0.119,0.1292,-0.1876,0.178,-0.1134,0.1259,-0.1099,0.0961,-0.1119,0.1324,-0.1248,0.1164,-0.0891,0.0846,-0.1053,0.1098,-0.0901,0.0941,-0.1232,0.1215,-0.132,0.1175,-0.1225,0.1237,-0.1037,0.0898,-0.0947,0.0925,-0.08,0.0829,-0.0859,0.0787,-0.0979,0.0861,-0.0843,0.0678,-0.0612,0.0598,-0.0679,0.0552,-0.0453,0.0453,-0.0386,0.0368,-0.0312,0.0293,-0.0352,0.0383,-0.0242,0.0222,-0.0346,0.0352,-0.0181,0.0174,-0.0213,0.0272,-0.0253,0.0215,-0.0187,0.0175,-0.0175,0.0222,-0.0138,0.0146,-0.0104,0.008,-0.0048,0.0055,-0.0041,0.0049,-0.0042,0.0047,-0.0037,0.0041,-0.0039,0.0033,-0.002,0.002,-0.0024,0.0021,-0.0019,0.0012,-0.0021,0.0025,-0.0025,0.0038,-0.0024,0.0029,-0.0033,0.003,-0.0035,0.0032,-0.0025,0.003,-0.0034,0.0031,-0.0026,0.0034,-0.0038,0.0042,-0.0097,0.0084,-0.0033,0.0099,-0.01,0.0062,-0.0033,0.0049,-0.0047,0.0058,-0.0079,0.01,-0.0072,0.0069,-0.0151,0.007,-0.0063,0.0133,-0.0437,0.0172,-0.0118,0.0267,-0.0495,0.0068,-0.017,0.0275,-0.0354,0.0192,-0.0312,0.0333,-0.0563,0.0217,-0.0616,0.0661,-0.1079,0.0569,-0.0878,0.1507,-0.1785,0.2477,-0.23,0.2231,-0.2329,0.2539,-0.2713,0.2731,-0.262,0.2495,-0.1906,0.2118,-0.1642,0.151,-0.1586,0.1885,-0.1382,0.1702,-0.1287,0.1276,-0.1168,0.1509,-0.1097,0.1024,-0.1177,0.1724,-0.1293,0.1552,-0.1228,0.1076,-0.122,0.1671,-0.1154,0.0995,-0.0902,0.1408,-0.1001,0.1348,-0.0812,0.0788,-0.0857,0.1036,-0.0702,0.0722,-0.0295,0.0416,-0.0428,0.0201,-0.0241,0.0461,-0.0647,0.0344,-0.0395,0.0499,-0.0742,0.0442,-0.0701,0.0552,-0.0573,0.0533,-0.0698,0.053,-0.0247,0.0544,-0.0637,0.0132,-0.0275,0.0515,-0.0619,0.042,-0.0487,0.0536,-0.0624,0.0514,-0.0551,0.044,-0.0597,0.0517,-0.057,0.0404,-0.046,0.0532,-0.0543,0.0402,-0.016,0.0515,-0.0547,0.0083,-0.0145,0.0527,-0.0544,0.0276,-0.0199,0.0487,-0.0529,0.0718,-0.076,0.0681,-0.0725,0.08,-0.0842,0.0725,-0.0797,0.1242,-0.0949,0.0931,-0.0711,0.0959,-0.1015,0.0948,-0.1021,0.1182,-0.0837,0.1041,-0.0761,0.0908,-0.1367,0.1092,-0.0746,0.1515,-0.0901,0.1276,-0.0677,0.0791,-0.1078,0.1422,-0.0626,0.0482,-0.071,0.1122,-0.0684,0.0644,-0.0844,0.14,-0.0524,0.0666,-0.0562,0.125,-0.0724,0.0408,-0.0937,0.1591,-0.0601,0.0392,-0.1248,0.1677,-0.0542,0.0505,-0.0348,0.095,-0.0547,0.0225,-0.0596,0.0891,-0.0555,0.0294,-0.0455,0.0656,-0.0866,0.0618,-0.0837,0.0237,-0.0965,0.0829,-0.0709,0.039,-0.0128,0.0469,-0.0708,0.0491,-0.036,0.045,-0.051,0.048,-0.0681,0.0461,-0.0473,0.0732,-0.0714,0.0529,-0.0685,0.0781,-0.0674,0.062,-0.0609,0.054,-0.1008,0.0952,-0.0739,0.0759,-0.0894,0.1113,-0.0758,0.0958,-0.091,0.1132,-0.119,0.1241,-0.1056,0.0831,-0.088,0.0558,-0.0584,0.0546,-0.061,0.0481,-0.0356,0.0522,-0.0795,0.0276,-0.0748,0.1311,-0.1039,0.0634,-0.0826,0.1524,-0.0992,0.0929,-0.064,0.1255,-0.0711,0.0466,-0.0944,0.1208,-0.069,0.0616,-0.0829,0.0942,-0.0522,0.0909,-0.0743,0.0969,-0.0629,0.0893,-0.0714,0.0892,-0.065,0.0811,-0.0647,0.0332,-0.0641,0.1055,-0.0782,0.0957,-0.0546,0.1312,-0.0741,0.1041,-0.0768,0.0551,-0.0631,0.0835,-0.0478,0.058,-0.0531,0.073,-0.0419,0.0536,-0.0522,0.0235,-0.0146,0.0466,-0.0121,0.0105,-0.015,0.0046,-0.007,0.0202,-0.0188,0.0009,-0.0052,0.0279,-0.0188,0.0139,-0.0147,0.0139,-0.0062,0.0261,-0.0163,0.0036,-0.001,0.0221,-0.0114,0.0078,-0.0141,0.0081,-0.0115,0.0177,-0.0127,0.0009,-0.0045,0.0086,-0.0103,0.0113,-0.0135,0.0065,-0.0041,0.0096,-0.0075,0.0095,-0.0133,0.0081,-0.0108,0.0087,-0.0055,0.0135,-0.0141,0.0064,-0.0178,0.0088,-0.0115,0.0133,-0.0127,0.0118,-0.0198,0.0077,-0.0198,0.0121,-0.0104,0.0115,-0.0087,0.0051,-0.0158,0.0121,-0.0085,0.0121,-0.0054,0.0057,-0.0127,0.0036,0.0023,0.0164,-0.008,0.0019,-0.0073,0.0031,-0.0072,0.0162,-0.0069,0.0162,-0.0073,0.0018,-0.0052,0.0007,-0.0036,0.0149,-0.0075,0.0142,-0.0029,0.0046,-0.0047,-0.0006,-0.0035,0.004,-0.0018,0.0059,-0.0054,0.0023,-0.0027,0.0035,-0.0036,0.0016,-0.0005,0.002,-0.0011,0.0021,-0.002,0.0011,-0.0014,0.0012,-0.0017,0.0009,-0.0004,0.001,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.001,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
مرد می گوید: در دزدان دریایی voice "وزن لنگر و افراشتن واپسین بادبان کشتی دو دگلی& quot; با صدای بلند

node91427

دسته بندی
صحبت کردن
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,16bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم