مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای node91674

سوت فلز ضربه سخت
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۲۴ بار
آخرین ویرایش: چهارشنبه, ۲۸ مهر ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0004,-0.0009,0.001,-0.0013,0.001,-0.0006,0.001,-0.0015,0.0016,-0.0011,0.0013,-0.0007,0.0013,-0.0025,0.0026,-0.0032,0.0031,-0.0027,0.0034,-0.0044,0.0039,-0.0045,0.0035,-0.0025,0.0021,-0.0029,0.0031,-0.0034,0.0026,-0.0025,0.0018,-0.0028,0.0028,-0.0024,0.0025,-0.0045,0.0035,-0.0042,0.0041,-0.005,0.006,-0.0061,0.0057,-0.005,0.0058,-0.0044,0.0069,-0.0122,0.0107,-0.0118,0.0114,-0.017,0.0181,-0.0255,0.0253,-0.0301,0.0266,-0.029,0.0327,-0.0321,0.0333,-0.0334,0.0348,-0.029,0.0311,-0.0258,0.0363,-0.0309,0.033,-0.0305,0.0334,-0.0427,0.04,-0.0471,0.0454,-0.0448,0.0431,-0.0496,0.0522,-0.0547,0.0544,-0.0617,0.0528,-0.0582,0.0581,-0.0581,0.0597,-0.0588,0.0573,-0.0576,0.0523,-0.056,0.0513,-0.0467,0.0458,-0.0391,0.0433,-0.043,0.0466,-0.0502,0.0473,-0.0497,0.0559,-0.0624,0.0569,-0.0729,0.0672,-0.091,0.0798,-0.0975,0.0943,-0.099,0.0908,-0.0969,0.0939,-0.0886,0.0862,-0.0923,0.0849,-0.096,0.0837,-0.1035,0.104,-0.1215,0.1094,-0.1294,0.1181,-0.122,0.1162,-0.1139,0.1045,-0.1174,0.1005,-0.1116,0.1027,-0.1001,0.0915,-0.1054,0.0971,-0.1127,0.102,-0.0906,0.0753,-0.0612,0.0612,-0.0835,0.0865,-0.1036,0.1063,-0.1058,0.0995,-0.1161,0.0987,-0.1214,0.1198,-0.1353,0.1358,-0.1605,0.147,-0.159,0.149,-0.1594,0.1452,-0.1548,0.1471,-0.1595,0.1501,-0.1514,0.1469,-0.1675,0.1533,-0.1585,0.1445,-0.1637,0.1462,-0.1478,0.1269,-0.1349,0.1234,-0.1067,0.0968,-0.0664,0.0603,-0.0795,0.0711,-0.1123,0.1088,-0.1242,0.118,-0.119,0.1149,-0.1284,0.1148,-0.1555,0.1335,-0.171,0.1622,-0.1691,0.1673,-0.1637,0.1641,-0.1628,0.1588,-0.1551,0.15,-0.1437,0.1443,-0.144,0.1306,-0.1354,0.1246,-0.1111,0.0936,-0.1017,0.0793,-0.0826,0.0811,-0.1104,0.0957,-0.113,0.1002,-0.1236,0.1125,-0.1235,0.1324,-0.1474,0.1324,-0.1532,0.1379,-0.1541,0.1449,-0.1554,0.1423,-0.1423,0.1318,-0.1343,0.1373,-0.1198,0.1045,-0.1153,0.1017,-0.1033,0.0776,-0.078,0.0637,-0.0564,0.05,-0.0854,0.0857,-0.1007,0.1053,-0.1084,0.1024,-0.1138,0.102,-0.1129,0.1069,-0.1184,0.1364,-0.125,0.1241,-0.1311,0.1156,-0.1297,0.1208,-0.1337,0.1144,-0.1003,0.0898,-0.0898,0.0721,-0.0674,0.0495,-0.0722,0.0672,-0.0696,0.0765,-0.0787,0.0775,-0.0796,0.0714,-0.1061,0.0911,-0.1164,0.098,-0.1101,0.0871,-0.0966,0.0834,-0.1002,0.089,-0.1129,0.113,-0.1196,0.1077,-0.1166,0.111,-0.1148,0.1109,-0.0994,0.0926,-0.0953,0.0869,-0.0798,0.0597,-0.0539,0.0586,-0.071,0.0733,-0.0863,0.0883,-0.1113,0.099,-0.1112,0.0932,-0.116,0.0863,-0.0976,0.0849,-0.1077,0.0903,-0.119,0.1116,-0.1305,0.1259,-0.1292,0.1129,-0.1091,0.0973,-0.074,0.0527,-0.0676,0.0566,-0.1002,0.0902,-0.1222,0.1118,-0.1192,0.1051,-0.1245,0.1105,-0.1312,0.1281,-0.1426,0.1402,-0.16,0.1434,-0.1515,0.1411,-0.1358,0.1258,-0.1251,0.1306,-0.0936,0.0934,-0.0848,0.08,-0.1117,0.0897,-0.1114,0.1009,-0.1043,0.1109,-0.1197,0.1142,-0.1409,0.1202,-0.1525,0.1496,-0.1672,0.1533,-0.1694,0.1706,-0.1691,0.1786,-0.1649,0.184,-0.1837,0.1867,-0.1649,0.1701,-0.1637,0.1582,-0.1574,0.1539,-0.1545,0.1521,-0.1366,0.1127,-0.0789,0.063,-0.053,0.0536,-0.112,0.1031,-0.1153,0.1195,-0.1261,0.1283,-0.1299,0.1251,-0.1282,0.1382,-0.1421,0.1546,-0.1519,0.1637,-0.1716,0.1751,-0.1873,0.1807,-0.1722,0.1786,-0.1772,0.1843,-0.1735,0.1649,-0.1839,0.1719,-0.1615,0.1643,-0.1601,0.1482,-0.1064,0.0774,-0.0965,0.0971,-0.1174,0.1158,-0.1331,0.1381,-0.1493,0.1479,-0.1483,0.1432,-0.1829,0.1728,-0.193,0.2097,-0.1815,0.1925,-0.1723,0.1891,-0.1692,0.1781,-0.1786,0.1799,-0.1799,0.1684,-0.1236,0.1199,-0.1052,0.1004,-0.1177,0.1096,-0.1195,0.1385,-0.1406,0.1526,-0.1629,0.1982,-0.2004,0.1985,-0.1983,0.2003,-0.1861,0.2098,-0.1948,0.1892,-0.2006,0.2078,-0.196,0.219,-0.2001,0.1885,-0.1817,0.19,-0.173,0.16,-0.126,0.1156,-0.081,0.0596,-0.1099,0.1029,-0.135,0.1482,-0.153,0.148,-0.1555,0.1503,-0.1787,0.1796,-0.1928,0.2165,-0.2247,0.2231,-0.22,0.2169,-0.2143,0.1981,-0.1913,0.2154,-0.2101,0.2214,-0.2077,0.2074,-0.2011,0.2025,-0.1818,0.166,-0.1671,0.1448,-0.1497,0.1331,-0.1429,0.1369,-0.1298,0.1259,-0.1626,0.1557,-0.1806,0.1961,-0.2008,0.2149,-0.2085,0.2064,-0.207,0.2293,-0.2025,0.2252,-0.2043,0.2126,-0.2003,0.234,-0.2029,0.2055,-0.2256,0.2056,-0.2061,0.2046,-0.1865,0.1683,-0.1497,0.1354,-0.1342,0.1223,-0.1555,0.1493,-0.1891,0.1919,-0.2251,0.2182,-0.2225,0.2239,-0.1981,0.208,-0.1963,0.1916,-0.1909,0.2202,-0.2144,0.2079,-0.1981,0.1936,-0.1428,0.1579,-0.0917,0.0885,-0.1163,0.1211,-0.1381,0.1395,-0.1689,0.1718,-0.2123,0.2057,-0.2044,0.22,-0.2114,0.2205,-0.1984,0.2134,-0.2138,0.2221,-0.2132,0.2086,-0.2224,0.2126,-0.2126,0.214,-0.2018,0.1763,-0.1533,0.1402,-0.1659,0.1456,-0.1733,0.1709,-0.215,0.2056,-0.2216,0.2217,-0.2164,0.2282,-0.2044,0.2231,-0.1842,0.222,-0.1952,0.2033,-0.2035,0.2076,-0.2175,0.221,-0.2062,0.2017,-0.1583,0.1403,-0.1288,0.12,-0.1547,0.1492,-0.1756,0.16,-0.1902,0.1902,-0.1994,0.209,-0.2019,0.2357,-0.2006,0.2167,-0.2009,0.2081,-0.2017,0.2066,-0.226,0.2075,-0.2101,0.2043,-0.2063,0.1841,-0.1758,0.1574,-0.1258,0.1075,-0.1334,0.1216,-0.1556,0.157,-0.186,0.1852,-0.1982,0.2132,-0.2132,0.2209,-0.2109,0.2198,-0.1991,0.212,-0.2133,0.2103,-0.2085,0.2067,-0.2186,0.2152,-0.1962,0.1922,-0.1403,0.1436,-0.1135,0.0989,-0.1347,0.1265,-0.1693,0.1564,-0.1949,0.1852,-0.2043,0.201,-0.205,0.2227,-0.1852,0.2104,-0.1948,0.2084,-0.206,0.2039,-0.2021,0.1931,-0.1741,0.1427,-0.0996,0.0928,-0.1236,0.1121,-0.1457,0.1284,-0.1524,0.1491,-0.1869,0.1969,-0.1906,0.2075,-0.2025,0.2043,-0.2117,0.2071,-0.2038,0.2012,-0.2081,0.1832,-0.1759,0.1611,-0.1024,0.0998,-0.1091,0.0984,-0.1413,0.1347,-0.1452,0.1438,-0.1675,0.1702,-0.1947,0.1886,-0.1991,0.2112,-0.1909,0.2208,-0.1847,0.2001,-0.1927,0.1935,-0.1975,0.1876,-0.1705,0.1544,-0.0791,0.0503,-0.1127,0.1089,-0.1602,0.1453,-0.1535,0.1587,-0.1587,0.1674,-0.1856,0.1862,-0.1944,0.2111,-0.1969,0.2003,-0.1982,0.184,-0.1834,0.1814,-0.177,0.1751,-0.1263,0.1463,-0.0765,0.0678,-0.0783,0.1052,-0.1303,0.1372,-0.1504,0.1465,-0.1559,0.158,-0.186,0.1805,-0.1961,0.2012,-0.2023,0.2011,-0.1824,0.2081,-0.1855,0.1785,-0.1806,0.1674,-0.1479,0.1464,-0.0562,0.0662,-0.1352,0.1182,-0.1475,0.1379,-0.1551,0.1488,-0.1722,0.1701,-0.1833,0.179,-0.1973,0.1961,-0.1926,0.1926,-0.1923,0.1826,-0.1682,0.1643,-0.1535,0.1416,-0.1494,0.14,-0.1616,0.145,-0.162,0.1589,-0.1647,0.176,-0.1814,0.183,-0.1823,0.186,-0.1856,0.1938,-0.1908,0.193,-0.2015,0.1934,-0.2043,0.1864,-0.1935,0.168,-0.1511,0.1376,-0.0998,0.0761,-0.1068,0.0977,-0.1368,0.1224,-0.1491,0.1417,-0.1562,0.1664,-0.1793,0.1754,-0.1973,0.1844,-0.1944,0.1923,-0.1939,0.1912,-0.1957,0.1941,-0.1836,0.1908,-0.171,0.1626,-0.1571,0.1499,-0.1479,0.139,-0.1324,0.1204,-0.1369,0.1208,-0.1445,0.128,-0.1645,0.1441,-0.1656,0.1547,-0.1862,0.1703,-0.1861,0.1801,-0.1773,0.1863,-0.1905,0.1914,-0.1988,0.2014,-0.1953,0.1972,-0.2056,0.2028,-0.2053,0.2007,-0.2096,0.1964,-0.2043,0.1868,-0.1985,0.1828,-0.1745,0.1662,-0.1175,0.1093,-0.0877,0.0775,-0.1118,0.1131,-0.1344,0.1333,-0.1553,0.1346,-0.1681,0.1657,-0.1924,0.1835,-0.2,0.1973,-0.195,0.2026,-0.1921,0.1843,-0.1927,0.1894,-0.1893,0.1845,-0.2015,0.1828,-0.2005,0.1859,-0.1949,0.1649,-0.1636,0.165,-0.149,0.1241,-0.0941,0.0842,-0.0812,0.0726,-0.125,0.1065,-0.1324,0.122,-0.1481,0.1331,-0.1662,0.1577,-0.173,0.1777,-0.1966,0.179,-0.1928,0.1838,-0.1865,0.1864,-0.1859,0.1801,-0.1687,0.1652,-0.1628,0.1543,-0.1507,0.1518,-0.1285,0.119,-0.0615,0.0659,-0.0967,0.0836,-0.1382,0.1196,-0.1542,0.1399,-0.1388,0.1313,-0.1364,0.1245,-0.138,0.1406,-0.1543,0.1485,-0.1605,0.1611,-0.1535,0.1485,-0.1375,0.1352,-0.1177,0.1096,-0.094,0.0864,-0.0796,0.0772,-0.0741,0.0715,-0.0778,0.0868,-0.1046,0.1033,-0.1177,0.1109,-0.1153,0.1082,-0.102,0.0925,-0.1073,0.0969,-0.0915,0.0855,-0.0964,0.0837,-0.1101,0.0894,-0.0991,0.0896,-0.1054,0.094,-0.1037,0.0845,-0.0939,0.0758,-0.088,0.0775,-0.0781,0.0764,-0.0591,0.0643,-0.0493,0.0542,-0.0466,0.0427,-0.0415,0.0312,-0.0329,0.0268,-0.0458,0.0354,-0.0508,0.0404,-0.0607,0.0481,-0.061,0.0489,-0.0654,0.0526,-0.0624,0.0507,-0.058,0.0452,-0.0539,0.0416,-0.053,0.0431,-0.0515,0.0426,-0.0431,0.0317,-0.0351,0.0231,-0.0333,0.0273,-0.0241,0.0196,-0.0235,0.0172,-0.0184,0.0172,-0.0164,0.0183,-0.0154,0.0163,-0.016,0.0163,-0.0172,0.0201,-0.0177,0.0217,-0.024,0.0208,-0.0219,0.0217,-0.0209,0.0203,-0.0197,0.0212,-0.0221,0.0222,-0.0229,0.0223,-0.0195,0.0203,-0.0191,0.0171,-0.0196,0.0186,-0.0173,0.0171,-0.0133,0.0129,-0.0091,0.0067,-0.0086,0.0083,-0.0048,0.0085,-0.0037,0.0036,-0.0045,0.0046,-0.0031,0.0036,-0.0021,0.0025,-0.0021,0.0021,-0.0027,0.0022,-0.0034,0.0036,-0.0015,0.0016,-0.0019,0.0018,-0.0014,0.0008,-0.0013,0.0016,-0.0018,0.002,-0.0024,0.002,-0.0021,0.0023,-0.0016,0.0016,-0.0012,0.0011,-0.0009,0.001,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
سوت فلز ضربه سخت
برچسب ها
سخت سوت فلز فوت نفس
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,16bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم