مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای جغد1

هوهو کردن و آواز جغد

کیفیت: 441kHz, 327bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: پرندگان
تعداد دانلود: 3 بار
برچسب ها پرندهجغدپرندگانگروهی از پرندگان
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0003,0,0.0003,-0.0002,0,-0.0005,0,-0.0007,0.0009,-0.0004,0.0009,0,0.0011,0,0.0006,-0.0006,0,-0.0043,0.0025,-0.004,0.0044,0,0.0035,0,0.0004,-0.0149,0.0042,-0.0152,0.018,0,0.0143,-0.0093,0,-0.0184,0.0103,-0.0167,0.0364,0,0.0292,-0.0183,0,-0.0212,0,-0.0125,0.0295,-0.0055,0.0302,-0.0047,0,-0.0286,0,-0.0284,0.0245,-0.03,0.0424,-0.0052,0.0014,-0.0176,0,-0.083,0.0736,-0.089,0.0961,-0.0026,0.0528,-0.0218,0.05,-0.1581,0.1169,-0.162,0.1412,0,0.0467,-0.0132,0.0393,-0.2404,0.2128,-0.2376,0.2445,0,0.0541,-0.0218,0.0073,-0.3216,0.2922,-0.2761,0.2957,0,0.038,-0.1757,0,-0.384,0.33,0,0.1813,0,0.0234,-0.4242,0.3684,-0.3897,0.3722,0,0.0557,-0.387,0.2351,-0.4432,0.4398,0,0.15,-0.2363,0,-0.6027,0.5057,-0.0765,0.2973,0,0.0158,-0.6364,0.5296,-0.5043,0.4977,0,0.0715,-0.5949,0.4619,-0.5901,0.4964,0,0.1607,-0.5495,0.3036,-0.6136,0.4792,0,0.1827,-0.319,0,-0.6171,0.467,0,0.2219,-0.0225,0,-0.5746,0.4357,-0.3113,0.3254,0,0.1036,-0.5332,0.3943,-0.5129,0.397,0,0.1215,-0.3523,0.0908,-0.4734,0.3562,0,0.1556,-0.0309,0,-0.373,0.2749,-0.2756,0.2731,0,0.0334,-0.1488,0,-0.2309,0.2011,-0.0354,0.1615,-0.0388,0.0152,-0.0729,0,-0.1724,0.1544,-0.0168,0.0954,-0.0015,0.0549,-0.0374,0,-0.169,0.1587,-0.1278,0.1617,-0.0186,0.0106,-0.0177,0,-0.0885,0.0227,-0.0817,0.0668,0,0.0406,-0.0374,0.054,-0.0231,0.0509,-0.0854,0,-0.0948,0.1342,-0.0678,0.1351,0,0,-0.0847,0,-0.0893,0.0373,0,0.0382,-0.0321,0,-0.061,0.0997,-0.026,0.0835,-0.0688,0,-0.0706,0.0375,-0.0209,0.0667,0,0,-0.0826,0.0418,-0.068,0.0875,0,0.0353,-0.0677,0,-0.0647,0.0812,-0.011,0.0737,-0.044,0,-0.0668,0.0348,-0.0495,0.0523,0,0,-0.0513,0.0229,-0.048,0.0395,0,0.0038,-0.0164,0,-0.0351,0.0341,-0.0145,0.0085,-0.0123,0.0062,-0.01,0.0112,-0.0105,0.0136,-0.0157,0.0024,-0.0174,0.0165,0,0.0055,-0.0082,0.0057,-0.0081,0.0068,-0.0138,0.0015,-0.0126,0.0018,-0.0073,0.0105,-0.0022,0.0083,-0.0146,0.0101,-0.0133,0.0047,-0.021,0,-0.0203,0.0065,-0.0109,0.0035,-0.0055,0.002,-0.0185,0.0113,-0.0186,0.0086,-0.0053,0.0074,-0.0065,0.0011,-0.0213,0.0291,-0.0089,0.0087,-0.0282,0,-0.0198,0.017,-0.0132,0.0296,0,0,-0.0245,0.0112,-0.0252,0.0319,0,0.0284,-0.0301,0,-0.0359,0.0272,-0.0165,0.0272,-0.0017,0,-0.0391,0.0128,-0.0356,0.0317,0,0.0117,-0.0239,0,-0.0356,0.0344,-0.0306,0.0316,-0.0095,0,-0.0234,0.0088,-0.033,0.0315,0,0.0068,-0.0237,0,-0.0228,0.0132,-0.0143,0.0311,-0.0163,0,-0.0448,0.0119,-0.013,0.0145,-0.0131,0.0174,-0.0583,0.0324,-0.045,0.0312,-0.0004,0.0058,-0.0375,0.0031,-0.0423,0.0348,0,0.0318,-0.019,0,-0.0458,0.0383,-0.0279,0.0448,-0.0124,0,-0.0519,0.0295,-0.047,0.0555,0,0.0096,-0.0441,0,-0.0432,0.0623,-0.0049,0.0507,-0.0385,0,-0.0431,0.0343,-0.0166,0.0343,-0.0042,0,-0.0448,0.0266,-0.0324,0.0317,0,0.0087,-0.0467,0.011,-0.0474,0.0189,0,0.0118,-0.0186,0.0036,-0.0292,0.0137,0,0.0122,-0.0123,0,-0.034,0.0135,-0.0129,0.0257,-0.0124,0.0246,-0.0348,0.0091,-0.0356,0.0104,-0.0162,0.0306,-0.0054,0,-0.0357,0.0154,-0.0005,0.0149,0,0.0016,-0.0455,0.0231,-0.0473,0.0401,0,0.0083,-0.0118,0,-0.051,0.0622,-0.0409,0.0571,-0.0264,0,-0.0424,0.0424,-0.036,0.0526,0,0.0097,-0.0513,0.0209,-0.0545,0.0385,0,0.0327,-0.0425,0.0075,-0.0466,0.0339,0,0.0301,-0.0307,0,-0.0434,0.0279,-0.0112,0.0188,-0.0173,0,-0.0409,0.0274,-0.0363,0.0358,-0.0052,0,-0.0403,0.015,-0.0287,0.0409,0,0.0291,-0.058,0.0126,-0.0594,0.0165,-0.0024,0.0262,-0.0267,0,-0.0456,0.0246,-0.0191,0.0319,0,0.0027,-0.0301,0,-0.0383,0.056,-0.0305,0.0568,-0.0158,0.0121,-0.0372,0.048,0,0,-0.1739,0.1946,-0.1681,0.2054,-0.0043,0.0407,-0.0206,0.0384,-0.0092,0,-0.2976,0.3159,-0.2746,0.3198,-0.0508,0.1615,-0.0578,0.161,-0.3702,0.0982,-0.4504,0.4207,0,0.1201,-0.0698,0.2129,-0.4144,0.0783,-0.6457,0.5296,0,0.1463,0,0.1448,-0.5978,0.5043,-0.5811,0.5066,0,0.0976,-0.4301,0.321,-0.6076,0.5777,0,0.1604,-0.3403,0.0063,-0.6924,0.642,0,0.2943,-0.1535,0,-0.6999,0.6595,-0.2373,0.4018,-0.0145,0,-0.7008,0.597,-0.486,0.4902,-0.0002,0,-0.6809,0.6573,-0.4854,0.5001,-0.0215,0,-0.6796,0.6392,-0.5346,0.5504,-0.0586,0,-0.6738,0.5985,-0.4732,0.4924,-0.0765,0,-0.652,0.563,-0.4061,0.4678,-0.1233,0,-0.6613,0.5582,-0.3303,0.4582,-0.1431,0,-0.6672,0.5691,-0.299,0.4355,-0.1978,0,-0.6717,0.5498,-0.2336,0.415,-0.2395,0,-0.6579,0.5364,-0.0965,0.3841,-0.3571,0,-0.6522,0.5372,0,0.339,-0.4098,0.0288,-0.6725,0.5816,0,0.3396,-0.5531,0.2061,-0.6767,0.6358,0,0.3072,-0.6426,0.3235,-0.6661,0.6278,0,0.2853,-0.6535,0.4948,-0.6514,0.632,0,0.2439,-0.6437,0.5661,-0.6525,0.613,0,0.2136,-0.6496,0.6166,-0.6564,0.6221,0,0.1058,-0.655,0.6086,-0.629,0.5639,0,0,-0.6476,0.6126,-0.4824,0.478,-0.1043,0,-0.6348,0.6101,-0.2576,0.391,-0.2261,0,-0.6438,0.604,-0.0638,0.3665,-0.4091,0.0187,-0.653,0.6169,0,0.3404,-0.5541,0.2268,-0.661,0.6373,0,0.3334,-0.6435,0.356,-0.6688,0.6308,0,0.2942,-0.6716,0.4253,-0.672,0.5932,0,0.2611,-0.68,0.4455,-0.6823,0.5791,0,0.2424,-0.6611,0.4228,-0.6934,0.5907,0,0.2244,-0.6075,0.3474,-0.6869,0.6018,0,0.2195,-0.5446,0.1972,-0.6612,0.6177,0,0.2322,-0.4272,0.0284,-0.6296,0.6239,0,0.2662,-0.3167,0,-0.6197,0.6283,-0.0024,0.3166,-0.2467,0,-0.6452,0.6376,-0.0655,0.3274,-0.2382,0,-0.6524,0.6323,-0.0908,0.3285,-0.2676,0,-0.6567,0.59,-0.05,0.3224,-0.3384,0,-0.655,0.6021,0,0.3304,-0.4595,0.1087,-0.6506,0.5763,0,0.2849,-0.5469,0.295,-0.6475,0.597,0,0.2707,-0.6677,0.4098,-0.6686,0.6121,0,0.2862,-0.6779,0.5477,-0.662,0.6267,0,0.2153,-0.6706,0.6122,-0.6627,0.6249,0,0.1487,-0.6717,0.6458,-0.6622,0.6357,0,0.0663,-0.6605,0.6051,-0.6078,0.5749,0,0.0658,-0.6477,0.5939,-0.5835,0.561,0,0.0394,-0.6303,0.5297,-0.5769,0.5211,0,0.0527,-0.5451,0.4569,-0.5323,0.4651,0,0.067,-0.5059,0.3964,-0.5674,0.5287,0,0.048,-0.3394,0.099,-0.562,0.5208,0,0.1767,-0.2038,0,-0.6299,0.5564,-0.0961,0.2745,-0.0615,0,-0.6662,0.5512,-0.3158,0.3798,0,0,-0.6587,0.5656,-0.4567,0.4635,0,0.0188,-0.6627,0.5935,-0.5435,0.5615,-0.0011,0,-0.6713,0.6194,-0.5479,0.581,-0.0558,0,-0.6628,0.6371,-0.4782,0.6,-0.1634,0,-0.6777,0.6204,-0.3335,0.5308,-0.249,0,-0.6713,0.6072,-0.1671,0.4554,-0.3722,0,-0.6586,0.6259,0,0.3875,-0.4811,0.098,-0.6537,0.6176,0,0.3253,-0.5958,0.2196,-0.6579,0.6534,0,0.2749,-0.596,0.2586,-0.6528,0.6177,0,0.2533,-0.5546,0.2486,-0.6493,0.6134,0,0.2074,-0.4232,0.1273,-0.6516,0.584,0,0.2274,-0.3033,0,-0.6473,0.57,0,0.2721,-0.1912,0,-0.6554,0.5747,-0.1259,0.3545,-0.0959,0,-0.6575,0.5734,-0.2862,0.4178,-0.0321,0,-0.6375,0.5713,-0.3855,0.4781,-0.0084,0,-0.6272,0.5479,-0.4238,0.4829,-0.0142,0,-0.6051,0.5347,-0.4206,0.4927,-0.0407,0,-0.6214,0.5108,-0.3834,0.4716,-0.0776,0,-0.6413,0.4842,-0.2901,0.4313,-0.1815,0,-0.6612,0.4742,-0.131,0.357,-0.3068,0,-0.6547,0.4818,0,0.2849,-0.4396,0.1708,-0.6526,0.5127,0,0.2342,-0.5444,0.3451,-0.6546,0.5577,0,0.1821,-0.59,0.4497,-0.662,0.5795,0,0.1437,-0.5985,0.4652,-0.6702,0.5646,0,0.1187,-0.5536,0.4152,-0.6148,0.5221,0,0.0897,-0.4607,0.2845,-0.5341,0.4695,0,0.0994,-0.3248,0.0662,-0.4821,0.4569,0,0.1376,-0.1303,0,-0.4784,0.4599,-0.1211,0.2343,0,0,-0.5555,0.4878,-0.3753,0.3789,0,0.1078,-0.6326,0.4827,-0.5686,0.466,0,0.1769,-0.6759,0.5004,-0.6363,0.4996,0,0.1825,-0.6543,0.4755,-0.6435,0.4947,0,0.1831,-0.6421,0.4685,-0.6399,0.4959,0,0.1724,-0.6235,0.4724,-0.6161,0.4924,0,0.1451,-0.6014,0.4717,-0.5893,0.4868,0,0.1064,-0.6142,0.5019,-0.5844,0.4999,0,0.0697,-0.5983,0.5141,-0.5374,0.5075,0,0.024,-0.5914,0.4835,-0.5081,0.488,0,0.0326,-0.5674,0.4539,-0.5094,0.4478,0,0.0791,-0.5623,0.4566,-0.5386,0.4591,0,0.1359,-0.581,0.394,-0.5866,0.4624,0,0.1808,-0.4833,0.2049,-0.5988,0.4973,0,0.215,-0.2594,0,-0.6254,0.5583,-0.0959,0.3484,-0.0074,0,-0.6596,0.6013,-0.4941,0.5498,0,0.0712,-0.6476,0.5914,-0.648,0.5995,0,0.0834,-0.5499,0.3,-0.6425,0.552,0,0.1533,-0.2591,0,-0.5758,0.545,-0.0547,0.3421,-0.0704,0,-0.5114,0.5264,-0.3938,0.506,-0.0314,0,-0.4852,0.4398,-0.5097,0.5047,-0.0223,0.0914,-0.2193,0.0451,-0.547,0.4505,0,0.1655,0,0.0388,-0.5402,0.3255,-0.3449,0.2799,0,0.1644,-0.4687,0.2138,-0.4919,0.364,0,0.1676,-0.1247,0,-0.5032,0.4149,-0.2329,0.3681,0,0.0192,-0.39,0.2206,-0.3961,0.3943,0,0.0713,-0.0897,0,-0.2131,0.2409,-0.1909,0.2433,-0.0717,0.0629,-0.0868,0.0693,-0.1656,0.0275,-0.1946,0.1394,0,0.0648,0,0.0675,-0.1955,0.0234,-0.217,0.1749,0,0.0913,-0.0885,0.0421,-0.0849,0.0774,-0.0075,0,-0.1536,0.1046,-0.1435,0.1145,0,0.0976,-0.1287,0,-0.1681,0.1,-0.0192,0.1006,-0.0816,0,-0.103,0.0433,-0.0062,0.0838,-0.0483,0.01,-0.1029,0.0292,-0.0085,0.03,-0.0089,0.0166,-0.029,0,-0.0284,0.0129,-0.0055,0.0285,0,0.0205,-0.036,0,-0.0714,0.0892,-0.0177,0.0795,-0.0304,0,-0.0945,0.0775,-0.0609,0.0748,-0.0139,0,-0.0875,0.0518,-0.0512,0.0718,-0.0051,0,-0.0887,0.036,-0.0473,0.0657,-0.012,0,-0.0865,0.0174,-0.0108,0.0542,-0.007,0,-0.0762,0.0652,-0.0393,0.0881,-0.0221,0,-0.066,0.0458,-0.0232,0.0672,-0.0184,0,-0.0586,0.0584,-0.0249,0.0757,-0.0258,0,-0.053,0.0516,-0.0345,0.0638,-0.0106,0,-0.0594,0.0599,-0.0646,0.0801,-0.0093,0,-0.0747,0.074,-0.089,0.0837,-0.0079,0,-0.0689,0.0608,-0.0943,0.0901,-0.0017,0,-0.0624,0.0454,-0.0847,0.0595,0,0.0211,-0.0841,0.0543,-0.112,0.0698,0,0.023,-0.0707,0.0446,-0.0992,0.0663,-0.0003,0.0125,-0.0445,0.0456,-0.0841,0.0633,-0.0052,0,-0.0452,0.0429,-0.0568,0.0578,0,0.0029,-0.0723,0.0451,-0.083,0.083,0,0.0348,-0.0732,0.0148,-0.0843,0.0878,0,0.0675,-0.0748,0,-0.0848,0.0921,0,0.0776,-0.0592,0,-0.0835,0.0765,-0.0273,0.0669,-0.0184,0,-0.0622,0.0526,-0.0586,0.0507,-0.0128,0,-0.0561,0.0303,-0.0528,0.0308,0,0.0022,-0.0366,0.01,-0.0372,0.011,0,0.0031,-0.0114,0,-0.0165,0,-0.021,0.0003,-0.0189,0.0064,0,0.0037,-0.0019,0,-0.003,0.0028,-0.0009,0.0041,0,0.0009,-0.0019,0.0022,-0.0004,0.0038,0,0.0017,-0.0026,0.0017,-0.0005,0.0009,-0.0013,0.0035,0,0.0028,-0.0009,0.0012,-0.001,0.001,-0.0008,0.0034,0,0.0031,-0.0012,0,-0.0015,0.0014,-0.002,0.0016,-0.0013,0.0002,-0.0013,0.0011,-0.0008,0.0016,0,0.0015,-0.0016,0,-0.0019,0.0019,-0.0001,0.0021,0,0.0007,-0.001,0.0007,-0.001,0.0006,-0.0003,0.0007,0,0.0003,-0.0001,0.0006,0,0.0004,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,0,0.0004,-0.0001,0.0004,0,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
هوهو کردن و آواز جغد
نوع فایل
audio/mpeg
441kHz, 327bit
کانال: استودیو نگار
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم