مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای percolatorcoffeemakerboilingpoppingrattleripplesighingcasualclose wav

Coffee percolater boiling - long heating and rattle sequence, close perspective.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: آشپزخانه
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها آشپزخانهقهوهboilingpercolater
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0003,0.0002,-0.0007,0.0006,-0.002,0.0019,-0.0044,0.0042,-0.0057,0.0064,-0.0056,0.0071,-0.0065,0.0056,-0.0051,0.006,-0.006,0.0076,-0.0073,0.0069,-0.0074,0.0076,-0.0049,0.0051,-0.0099,0.0129,-0.0066,0.0072,-0.0052,0.0043,-0.0561,0.0519,-0.0063,0.0064,-0.0065,0.0068,-0.0059,0.006,-0.008,0.008,-0.0951,0.1068,-0.0065,0.0071,-0.0071,0.0064,-0.0042,0.0043,-0.005,0.0039,-0.0139,0.0148,-0.0096,0.0085,-0.0051,0.0048,-0.1747,0.293,-0.0082,0.0086,-0.0075,0.0086,-0.0068,0.0068,-0.0198,0.0159,-0.0079,0.0071,-0.0068,0.0062,-0.0907,0.0932,-0.007,0.007,-0.0052,0.0057,-0.0092,0.0097,-0.006,0.0071,-0.0058,0.006,-0.0037,0.0036,-0.0043,0.004,-0.006,0.0048,-0.0284,0.0229,-0.0083,0.0077,-0.0068,0.0068,-0.0164,0.0206,-0.0058,0.0058,-0.0057,0.007,-0.0049,0.0041,-0.0333,0.0278,-0.0115,0.0104,-0.0065,0.0058,-0.0044,0.0039,-0.0046,0.0048,-0.0062,0.0049,-0.0099,0.0104,-0.0246,0.029,-0.0051,0.0055,-0.0045,0.0041,-0.0084,0.0066,-0.0052,0.0051,-0.0386,0.0399,-0.0064,0.0065,-0.0234,0.0227,-0.0058,0.0073,-0.0597,0.0394,-0.0063,0.0065,-0.0059,0.0053,-0.0288,0.0247,-0.0067,0.0063,-0.0045,0.0054,-0.0346,0.031,-0.0074,0.0069,-0.0059,0.0052,-0.0079,0.0064,-0.0059,0.0057,-0.1123,0.135,-0.0074,0.0079,-0.0057,0.0058,-0.0059,0.0059,-0.1341,0.1682,-0.0089,0.0075,-0.0069,0.0066,-0.0155,0.0146,-0.0095,0.0072,-0.0109,0.0098,-0.0054,0.0054,-0.0215,0.0243,-0.0448,0.0446,-0.007,0.0073,-0.052,0.0509,-0.0075,0.0078,-0.0052,0.005,-0.01,0.0096,-0.0609,0.0636,-0.0074,0.007,-0.0047,0.0051,-0.0054,0.0056,-0.01,0.0116,-0.0074,0.0067,-0.0107,0.0071,-0.0059,0.0068,-0.0184,0.017,-0.005,0.0052,-0.0906,0.105,-0.0077,0.0074,-0.0064,0.0077,-0.0039,0.0039,-0.0051,0.0061,-0.0051,0.0053,-0.0225,0.0259,-0.0071,0.0067,-0.0078,0.0078,-0.2114,0.351,-0.0077,0.0069,-0.0049,0.005,-0.012,0.0118,-0.0047,0.0052,-0.0202,0.0192,-0.0047,0.0048,-0.0899,0.0745,-0.0073,0.0079,-0.0048,0.0047,-0.0292,0.0239,-0.0087,0.0076,-0.0053,0.0055,-0.2414,0.4706,-0.0106,0.0091,-0.0057,0.0055,-0.0042,0.0045,-0.005,0.005,-0.0609,0.0584,-0.1434,0.2386,-0.0056,0.0058,-0.0091,0.01,-0.0419,0.0427,-0.0063,0.0058,-0.1072,0.1324,-0.0088,0.0096,-0.0066,0.006,-0.0041,0.0049,-0.0627,0.0646,-0.0072,0.0076,-0.006,0.0074,-0.0129,0.0139,-0.0045,0.0051,-0.0253,0.0201,-0.0079,0.0072,-0.1982,0.3052,-0.0855,0.0829,-0.0065,0.0064,-0.0048,0.0038,-0.0058,0.0067,-0.0123,0.014,-0.0054,0.0052,-0.0202,0.0299,-0.0055,0.0064,-0.0592,0.0696,-0.0077,0.0087,-0.0062,0.0047,-0.2332,0.3253,-0.0078,0.0084,-0.0059,0.005,-0.011,0.0094,-0.0069,0.0065,-0.0502,0.0481,-0.0071,0.0074,-0.0047,0.0045,-0.0159,0.0166,-0.0085,0.0087,-0.022,0.0299,-0.0045,0.0041,-0.0944,0.1295,-0.0071,0.0061,-0.0046,0.0038,-0.0159,0.015,-0.0122,0.0135,-0.0316,0.0258,-0.0055,0.0055,-0.0336,0.0477,-0.0192,0.0186,-0.1129,0.1986,-0.0058,0.0052,-0.0313,0.0307,-0.0065,0.0059,-0.0634,0.0629,-0.0767,0.0764,-0.0067,0.0068,-0.1701,0.2377,-0.0102,0.0072,-0.0063,0.0065,-0.0217,0.0293,-0.0047,0.0049,-0.014,0.014,-0.0062,0.0073,-0.0052,0.0051,-0.0952,0.1371,-0.0075,0.0075,-0.0077,0.0075,-0.0424,0.0425,-0.0072,0.0069,-0.033,0.0316,-0.0058,0.0062,-0.0184,0.0128,-0.0979,0.1219,-0.007,0.0066,-0.013,0.0164,-0.0145,0.0202,-0.0133,0.0085,-0.0884,0.143,-0.0052,0.0052,-0.0558,0.0634,-0.0065,0.0067,-0.0552,0.0646,-0.0074,0.0067,-0.0322,0.0332,-0.0456,0.0534,-0.0068,0.0067,-0.0483,0.0592,-0.0071,0.0067,-0.0212,0.0218,-0.1219,0.175,-0.0052,0.0058,-0.0259,0.0267,-0.0113,0.0084,-0.0574,0.0487,-0.0068,0.0067,-0.0132,0.013,-0.0051,0.0045,-0.1756,0.2991,-0.0064,0.0059,-0.1073,0.1545,-0.0068,0.0059,-0.0144,0.0163,-0.0053,0.0067,-0.1079,0.1479,-0.006,0.0062,-0.0169,0.0156,-0.0365,0.033,-0.0622,0.0703,-0.0067,0.0068,-0.0167,0.0159,-0.0062,0.0069,-0.0071,0.0083,-0.0232,0.0232,-0.1799,0.3798,-0.0047,0.0051,-0.0251,0.022,-0.0071,0.0112,-0.0376,0.0398,-0.0051,0.0057,-0.1473,0.2039,-0.006,0.0062,-0.0978,0.1575,-0.0068,0.0059,-0.0236,0.0302,-0.0071,0.0077,-0.0076,0.0089,-0.0786,0.0622,-0.0053,0.0056,-0.1363,0.1589,-0.0061,0.0066,-0.023,0.0245,-0.0261,0.0249,-0.0056,0.0069,-0.039,0.0397,-0.0064,0.0071,-0.0086,0.0057,-0.1503,0.1498,-0.0092,0.01,-0.0369,0.0541,-0.0059,0.0052,-0.0993,0.1127,-0.0059,0.0066,-0.0575,0.0618,-0.0051,0.0049,-0.0242,0.0227,-0.0053,0.0061,-0.0276,0.0235,-0.0069,0.0067,-0.0107,0.014,-0.0539,0.0492,-0.0088,0.0079,-0.0909,0.0746,-0.0091,0.0063,-0.0367,0.0327,-0.0052,0.0053,-0.0511,0.0539,-0.0207,0.0162,-0.0221,0.0238,-0.0051,0.0052,-0.0818,0.0695,-0.0072,0.0046,-0.0147,0.0206,-0.0053,0.0054,-0.0246,0.023,-0.0036,0.0036,-0.0143,0.0106,-0.0591,0.0817,-0.0054,0.0071,-0.031,0.0269,-0.0057,0.0057,-0.0323,0.0302,-0.006,0.0066,-0.0122,0.0098,-0.0974,0.1194,-0.0095,0.0062,-0.0544,0.0652,-0.0575,0.0695,-0.0043,0.0042,-0.0669,0.0588,-0.0063,0.0052,-0.0427,0.0496,-0.0116,0.012,-0.1036,0.0986,-0.0206,0.0249,-0.0282,0.0302,-0.007,0.0061,-0.0976,0.1446,-0.0078,0.0072,-0.058,0.0552,-0.0063,0.0052,-0.0292,0.021,-0.0056,0.0061,-0.0194,0.0208,-0.0042,0.0047,-0.018,0.0203,-0.0056,0.0054,-0.0223,0.0228,-0.0064,0.0059,-0.0237,0.0274,-0.0146,0.01,-0.0101,0.0074,-0.0064,0.009,-0.0094,0.0091,-0.0255,0.0297,-0.0184,0.0201,-0.0056,0.0051,-0.0395,0.0385,-0.0054,0.0043,-0.0227,0.0291,-0.0039,0.0048,-0.0383,0.0319,-0.0188,0.0181,-0.005,0.0051,-0.0215,0.0192,-0.0067,0.0048,-0.0154,0.014,-0.0067,0.0089,-0.0471,0.0484,-0.0362,0.0277,-0.0051,0.0054,-0.0156,0.0155,-0.0053,0.0061,-0.0189,0.0243,-0.0049,0.0053,-0.028,0.0206,-0.0052,0.0054,-0.0281,0.0256,-0.0056,0.0066,-0.0107,0.0098,-0.1016,0.1195,-0.0578,0.0638,-0.0186,0.0272,-0.0207,0.0246,-0.0143,0.0169,-0.0077,0.0083,-0.1443,0.1248,-0.0058,0.0049,-0.018,0.0199,-0.0045,0.004,-0.0122,0.0145,-0.0044,0.0049,-0.018,0.0163,-0.0096,0.0054,-0.0276,0.0266,-0.0194,0.0175,-0.0236,0.0222,-0.0241,0.0231,-0.0047,0.005,-0.0146,0.014,-0.0049,0.0043,-0.0175,0.0158,-0.0197,0.0242,-0.0205,0.0242,-0.0229,0.0236,-0.015,0.016,-0.0146,0.0153,-0.0049,0.0047,-0.0192,0.0194,-0.0329,0.0269,-0.0341,0.0256,-0.016,0.0194,-0.0043,0.0045,-0.0198,0.0146,-0.0095,0.0104,-0.0375,0.0307,-0.0224,0.0267,-0.0259,0.0184,-0.0157,0.0179,-0.0046,0.0048,-0.0326,0.0327,-0.0107,0.0148,-0.0406,0.0359,-0.0166,0.0167,-0.043,0.0304,-0.0211,0.0204,-0.0064,0.006,-0.0158,0.0208,-0.0251,0.029,-0.0252,0.0161,-0.0178,0.0275,-0.009,0.0082,-0.0403,0.0182,-0.0261,0.022,-0.0085,0.008,-0.0172,0.0219,-0.0155,0.017,-0.0065,0.0069,-0.0262,0.0228,-0.0145,0.0124,-0.0169,0.0222,-0.0379,0.0568,-0.0331,0.0246,-0.0154,0.0135,-0.0199,0.0211,-0.0489,0.0531,-0.012,0.0138,-0.0205,0.0205,-0.0242,0.028,-0.0117,0.0152,-0.014,0.0165,-0.0164,0.0188,-0.0309,0.0182,-0.03,0.0269,-0.0253,0.0295,-0.0235,0.019,-0.0238,0.0255,-0.0222,0.0272,-0.0197,0.0202,-0.0255,0.0231,-0.0199,0.0165,-0.0292,0.0197,-0.0074,0.0112,-0.0412,0.043,-0.0339,0.0221,-0.0163,0.0163,-0.0135,0.0161,-0.0304,0.0245,-0.0337,0.0263,-0.0156,0.015,-0.0319,0.0316,-0.0434,0.0337,-0.0273,0.0274,-0.0266,0.0263,-0.0123,0.0116,-0.0175,0.0146,-0.0239,0.0256,-0.0245,0.0214,-0.0277,0.0321,-0.0191,0.0163,-0.0246,0.0249,-0.0464,0.0381,-0.0364,0.0325,-0.0162,0.0239,-0.0165,0.021,-0.0146,0.0169,-0.0281,0.0273,-0.0295,0.0255,-0.0236,0.0236,-0.0184,0.0191,-0.0326,0.0252,-0.0246,0.0309,-0.0235,0.0175,-0.0306,0.0305,-0.0289,0.0305,-0.0125,0.0137,-0.0135,0.017,-0.0301,0.0371,-0.026,0.0328,-0.0202,0.0306,-0.039,0.0402,-0.0274,0.0254,-0.0219,0.0267,-0.0269,0.0289,-0.0222,0.0249,-0.0343,0.0348,-0.0244,0.0274,-0.0241,0.023,-0.0251,0.0298,-0.0199,0.0214,-0.0156,0.0208,-0.0184,0.0253,-0.0229,0.0377,-0.0263,0.0342,-0.0239,0.0308,-0.0195,0.0224,-0.0217,0.0241,-0.0237,0.0367,-0.0177,0.0326,-0.0214,0.0271,-0.0238,0.0235,-0.024,0.0337,-0.0208,0.0274,-0.022,0.0256,-0.018,0.018,-0.019,0.0216,-0.0226,0.0331,-0.0309,0.0385,-0.0293,0.0295,-0.0345,0.0276,-0.0182,0.0274,-0.0255,0.0285,-0.0203,0.0239,-0.0256,0.0331,-0.026,0.0225,-0.0228,0.0291,-0.0231,0.0261,-0.0198,0.0255,-0.0153,0.0245,-0.0238,0.0218,-0.024,0.0263,-0.0202,0.0275,-0.0215,0.0276,-0.0191,0.0234,-0.0226,0.022,-0.0225,0.0336,-0.0256,0.0289,-0.0375,0.0419,-0.0195,0.0329,-0.0242,0.0323,-0.0234,0.0267,-0.0286,0.0247,-0.0853,0.0533,-0.0212,0.0339,-0.0319,0.0288,-0.0389,0.0391,-0.0236,0.0301,-0.0223,0.0237,-0.0778,0.0604,-0.037,0.0391,-0.0223,0.0353,-0.0316,0.0283,-0.0305,0.0385,-0.0242,0.0314,-0.0203,0.0298,-0.0228,0.03,-0.0222,0.0345,-0.0168,0.0322,-0.0182,0.0257,-0.0296,0.0389,-0.02,0.0361,-0.0615,0.0495,-0.0208,0.0313,-0.0171,0.0251,-0.0396,0.0624,-0.0195,0.0311,-0.0192,0.0373,-0.0274,0.0316,-0.0169,0.0365,-0.0221,0.0399,-0.0293,0.0263,-0.0261,0.0345,-0.0244,0.0439,-0.0204,0.0332,-0.0262,0.0329,-0.033,0.0425,-0.0171,0.0309,-0.0231,0.0397,-0.0202,0.0315,-0.0291,0.0335,-0.0263,0.0308,-0.0227,0.0343,-0.0242,0.0375,-0.0184,0.0324,-0.0244,0.0299,-0.0229,0.035,-0.0203,0.0349,-0.0234,0.034,-0.0226,0.0345,-0.0214,0.0365,-0.0176,0.0247,-0.0181,0.0277,-0.0539,0.0437,-0.002,0.0019,-0.0108,0.0128,-0.0114,0.0076,-0.0012,0.0012,-0.0038,0.0036,-0.0065,0.0097,-0.0011,0.0012,-0.0007,0.001,-0.0006,0.0008,-0.0027,0.0023,-0.0027,0.0024,-0.0026,0.0023,-0.0015,0.0013,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0]
در حال بارگذاری
10:03
Coffee percolater boiling - long heating and rattle sequence, close perspective.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۲۴ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم