مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای percolatorcoffeemakerboilingpoppingrattleripplesighingcasualdistant 1 wav

Coffee percolater boiling, popping, rattling, activity (1 of 4).

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: آشپزخانه
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها آشپزخانهقهوهboilingpercolater
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0014,0.0015,-0.0025,0.0029,-0.0022,0.0022,-0.0018,0.002,-0.0018,0.0018,-0.0027,0.0022,-0.0024,0.0026,-0.0022,0.0021,-0.0018,0.0024,-0.0025,0.0022,-0.0022,0.0022,-0.0024,0.0026,-0.0026,0.0026,-0.0029,0.0027,-0.0022,0.0016,-0.002,0.0022,-0.0027,0.0029,-0.0032,0.0032,-0.0035,0.003,-0.0025,0.0029,-0.0025,0.0022,-0.0031,0.0032,-0.0026,0.0021,-0.0025,0.0026,-0.0022,0.0022,-0.0027,0.0025,-0.0027,0.0026,-0.0034,0.003,-0.0031,0.0033,-0.0024,0.0025,-0.0028,0.0023,-0.0025,0.0025,-0.0028,0.0034,-0.0022,0.0023,-0.0031,0.0032,-0.0031,0.0032,-0.0027,0.0024,-0.0024,0.0022,-0.0025,0.0019,-0.0022,0.0018,-0.0019,0.0019,-0.0019,0.0017,-0.0013,0.0013,-0.0011,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0011,0.0018,-0.0024,0.0025,-0.0014,0.0016,-0.0026,0.0025,-0.0025,0.0025,-0.0029,0.0033,-0.0038,0.0041,-0.0031,0.0031,-0.0021,0.0022,-0.0021,0.002,-0.0015,0.0014,-0.0017,0.0018,-0.002,0.0018,-0.0013,0.0014,-0.0011,0.001,-0.0034,0.0041,-0.0042,0.0042,-0.0172,0.0187,-0.0107,0.0145,-0.0028,0.0033,-0.0025,0.0024,-0.0034,0.0032,-0.0025,0.0027,-0.0027,0.0028,-0.0028,0.0033,-0.0037,0.0038,-0.0033,0.0043,-0.0024,0.0025,-0.0025,0.0028,-0.0027,0.0025,-0.0021,0.0024,-0.0025,0.0023,-0.0022,0.0023,-0.0015,0.0018,-0.0014,0.0014,-0.0019,0.0018,-0.0011,0.0015,-0.0013,0.0012,-0.004,0.0036,-0.0108,0.0107,-0.0433,0.0341,-0.0023,0.0024,-0.003,0.0032,-0.0029,0.0034,-0.0036,0.0042,-0.0032,0.0029,-0.0035,0.0037,-0.0027,0.0026,-0.0026,0.0031,-0.0032,0.0027,-0.0029,0.0033,-0.0029,0.0035,-0.0026,0.0028,-0.0024,0.0025,-0.0022,0.0021,-0.0014,0.0015,-0.0012,0.0009,-0.0014,0.0013,-0.0011,0.001,-0.0013,0.0015,-0.0012,0.0012,-0.0015,0.0018,-0.0016,0.0021,-0.0014,0.0015,-0.0011,0.0012,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0011,0.0012,-0.0035,0.0037,-0.0032,0.0025,-0.0029,0.0031,-0.0032,0.0034,-0.0036,0.0036,-0.0027,0.0026,-0.0022,0.002,-0.0021,0.0018,-0.0018,0.0018,-0.0014,0.0014,-0.0011,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0022,0.0015,-0.0097,0.0069,-0.1475,0.1024,-0.0217,0.0175,-0.004,0.0042,-0.0035,0.0037,-0.0037,0.0041,-0.0043,0.004,-0.004,0.0039,-0.0032,0.0038,-0.0034,0.0031,-0.0025,0.0024,-0.0036,0.0031,-0.0027,0.0026,-0.0029,0.0032,-0.0029,0.0027,-0.0022,0.0024,-0.0017,0.0016,-0.0014,0.0021,-0.0016,0.0014,-0.0011,0.001,-0.0035,0.0043,-0.0048,0.0037,-0.003,0.0035,-0.0037,0.004,-0.0029,0.0033,-0.0029,0.0026,-0.0023,0.0023,-0.0016,0.0016,-0.0025,0.0022,-0.0022,0.0025,-0.0017,0.0019,-0.0013,0.0014,-0.0017,0.0016,-0.0148,0.0173,-0.0342,0.0379,-0.0029,0.0031,-0.0042,0.0046,-0.004,0.0036,-0.0033,0.0036,-0.0037,0.003,-0.0029,0.0038,-0.0033,0.0043,-0.0029,0.0023,-0.0028,0.0031,-0.0023,0.0024,-0.002,0.002,-0.0016,0.0017,-0.0014,0.0014,-0.0013,0.0015,-0.0011,0.0011,-0.0021,0.0021,-0.0018,0.0017,-0.0025,0.0025,-0.0023,0.0021,-0.0022,0.0023,-0.0016,0.0014,-0.0009,0.0012,-0.0014,0.0019,-0.0026,0.0025,-0.0028,0.0024,-0.0029,0.0028,-0.002,0.0021,-0.0019,0.0021,-0.0015,0.002,-0.0014,0.0013,-0.0011,0.0011,-0.001,0.0009,-0.0012,0.001,-0.0013,0.0014,-0.0018,0.0019,-0.001,0.0012,-0.0011,0.0011,-0.0014,0.0012,-0.0015,0.0012,-0.0018,0.0015,-0.0018,0.0016,-0.0016,0.0016,-0.0021,0.0018,-0.0014,0.0012,-0.0011,0.0011,-0.0031,0.003,-0.0073,0.0075,-0.004,0.0042,-0.0043,0.0042,-0.0039,0.0037,-0.003,0.0028,-0.0029,0.0034,-0.0032,0.0036,-0.0031,0.0031,-0.0028,0.0034,-0.0023,0.0031,-0.0027,0.0021,-0.0015,0.0013,-0.0013,0.0015,-0.0015,0.0011,-0.0052,0.0047,-0.0019,0.0021,-0.0022,0.0024,-0.0035,0.0031,-0.0025,0.002,-0.0017,0.002,-0.0014,0.0014,-0.0012,0.0014,-0.0016,0.0016,-0.0012,0.0012,-0.0011,0.0013,-0.0019,0.002,-0.0016,0.0013,-0.0012,0.0013,-0.0012,0.0012,-0.0014,0.0015,-0.0013,0.0016,-0.0015,0.0013,-0.0019,0.0014,-0.0017,0.0016,-0.001,0.0011,-0.0019,0.002,-0.0081,0.0068,-0.0041,0.0036,-0.003,0.0033,-0.0038,0.0036,-0.0044,0.0036,-0.0033,0.003,-0.003,0.0028,-0.003,0.0028,-0.0025,0.0022,-0.0016,0.0017,-0.0016,0.0016,-0.0014,0.0014,-0.0011,0.0011,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0011,-0.0015,0.0014,-0.0016,0.0016,-0.0018,0.0017,-0.0018,0.0018,-0.0016,0.0014,-0.0013,0.0013,-0.001,0.001,-0.001,0.001,-0.0015,0.0015,-0.0017,0.0015,-0.0025,0.0025,-0.0022,0.0018,-0.0012,0.0013,-0.001,0.0011,-0.0019,0.0019,-0.0026,0.0035,-0.0096,0.008,-0.0041,0.004,-0.0032,0.004,-0.0042,0.0042,-0.0027,0.0027,-0.0025,0.0021,-0.002,0.0023,-0.0018,0.0019,-0.0013,0.0014,-0.0015,0.0018,-0.0014,0.0017,-0.0021,0.0017,-0.0019,0.0016,-0.0013,0.0014,-0.0019,0.0017,-0.0021,0.0033,-0.003,0.0026,-0.0024,0.0022,-0.0023,0.0025,-0.0027,0.0025,-0.0022,0.0026,-0.0013,0.0014,-0.0012,0.0012,-0.0017,0.0025,-0.0011,0.0011,-0.0041,0.0038,-0.0106,0.0071,-0.004,0.0049,-0.0042,0.0038,-0.0028,0.0026,-0.0034,0.0028,-0.0026,0.0031,-0.002,0.0022,-0.002,0.0019,-0.0017,0.0018,-0.0016,0.0013,-0.0015,0.0014,-0.0013,0.0012,-0.0056,0.0062,-0.0018,0.0014,-0.0018,0.0016,-0.0022,0.0025,-0.0018,0.002,-0.0016,0.0017,-0.0013,0.0012,-0.0034,0.003,-0.0039,0.0049,-0.0151,0.0174,-0.0032,0.0031,-0.0035,0.0037,-0.0026,0.0025,-0.0024,0.0029,-0.0027,0.003,-0.0028,0.0025,-0.0026,0.0029,-0.0023,0.0025,-0.002,0.0021,-0.0015,0.0017,-0.0022,0.0021,-0.0016,0.0016,-0.0011,0.0015,-0.0018,0.0023,-0.0078,0.0079,-0.0054,0.0048,-0.0038,0.0038,-0.0027,0.0029,-0.0028,0.0025,-0.002,0.002,-0.0021,0.0021,-0.0023,0.0029,-0.0022,0.0018,-0.0016,0.0014,-0.0014,0.0014,-0.0014,0.0015,-0.0011,0.0011,-0.0012,0.0011,-0.003,0.0032,-0.0091,0.0103,-0.007,0.0066,-0.0039,0.0039,-0.0034,0.0036,-0.0024,0.0026,-0.0036,0.0029,-0.0028,0.0028,-0.0024,0.0029,-0.0029,0.0027,-0.0025,0.0028,-0.0023,0.0016,-0.0017,0.0014,-0.0012,0.0013,-0.0014,0.0012,-0.0022,0.0017,-0.0015,0.0016,-0.0015,0.0017,-0.0024,0.0022,-0.0024,0.0023,-0.0026,0.0028,-0.0025,0.002,-0.0017,0.0016,-0.0013,0.0014,-0.0042,0.0043,-0.0027,0.0032,-0.0201,0.0233,-0.0638,0.0435,-0.0038,0.0041,-0.0038,0.0041,-0.0035,0.0034,-0.0041,0.0039,-0.0027,0.0026,-0.0026,0.0032,-0.0028,0.003,-0.0022,0.002,-0.0026,0.0022,-0.002,0.0025,-0.0018,0.0017,-0.0016,0.0017,-0.0017,0.002,-0.0015,0.0015,-0.0014,0.0011,-0.0019,0.0016,-0.0074,0.0066,-0.0542,0.0436,-0.0049,0.0047,-0.004,0.0037,-0.0031,0.0027,-0.0035,0.0038,-0.0035,0.0034,-0.0031,0.0026,-0.0024,0.003,-0.0023,0.0024,-0.0021,0.0025,-0.0025,0.0026,-0.003,0.0026,-0.0027,0.0028,-0.0014,0.0016,-0.0011,0.0012,-0.0035,0.0029,-0.0051,0.0051,-0.0044,0.0036,-0.004,0.0038,-0.0033,0.0038,-0.0027,0.0027,-0.0023,0.0023,-0.0024,0.002,-0.0017,0.0019,-0.0012,0.0015,-0.0012,0.0016,-0.002,0.0019,-0.0034,0.0036,-0.0016,0.0014,-0.0026,0.0025,-0.0023,0.0022,-0.0017,0.0018,-0.0023,0.0022,-0.0016,0.0014,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.001,-0.0009,0.0011,-0.0077,0.0069,-0.0097,0.0066,-0.0177,0.0221,-0.0036,0.0043,-0.0034,0.0033,-0.0029,0.0034,-0.0033,0.0033,-0.0033,0.0029,-0.0028,0.0027,-0.0022,0.002,-0.0018,0.0018,-0.0014,0.0018,-0.0013,0.0012,-0.001,0.001,-0.0018,0.0019,-0.0054,0.0056,-0.0179,0.0211,-0.0035,0.0033,-0.0031,0.0037,-0.0032,0.0029,-0.0029,0.0028,-0.0029,0.0028,-0.0025,0.0027,-0.0024,0.0023,-0.0026,0.0026,-0.0017,0.0014,-0.0015,0.0014,-0.0017,0.002,-0.0014,0.0015,-0.0013,0.0011,-0.001,0.001,-0.0054,0.0042,-0.0074,0.0084,-0.0261,0.0286,-0.0033,0.003,-0.0027,0.0033,-0.003,0.0028,-0.0032,0.0035,-0.004,0.0035,-0.003,0.003,-0.0031,0.0029,-0.0023,0.0022,-0.0021,0.0022,-0.0017,0.0023,-0.0018,0.0018,-0.0014,0.0012,-0.0009,0.001,-0.0012,0.0016,-0.0012,0.0012,-0.002,0.0018,-0.0022,0.0017,-0.0022,0.0021,-0.0024,0.0023,-0.0025,0.0018,-0.0014,0.0011,-0.0027,0.0031,-0.0023,0.0029,-0.0031,0.003,-0.0035,0.0029,-0.0027,0.0026,-0.0025,0.0021,-0.0019,0.0018,-0.0019,0.0021,-0.0018,0.0018,-0.0016,0.0013,-0.0027,0.0018,-0.0018,0.0017,-0.0023,0.0025,-0.0029,0.0032,-0.0027,0.0025,-0.0027,0.0019,-0.0017,0.0018,-0.0012,0.0011,-0.0011,0.0009,-0.001,0.001,-0.0016,0.0015,-0.0041,0.0042,-0.0015,0.0016,-0.0024,0.0025,-0.0025,0.0022,-0.0022,0.0019,-0.0012,0.0014,-0.0012,0.0012,-0.0021,0.0019,-0.0078,0.0085,-0.0305,0.0343,-0.0035,0.0035,-0.0039,0.0045,-0.0047,0.0046,-0.0026,0.0025,-0.0032,0.0026,-0.0035,0.0031,-0.0028,0.0029,-0.0034,0.0029,-0.0029,0.0025,-0.0014,0.0016,-0.001,0.0011,-0.0011,0.0011,-0.0012,0.001,-0.0013,0.001,-0.0014,0.0013,-0.0015,0.0016,-0.0017,0.0014,-0.0018,0.0014,-0.0017,0.0015,-0.0013,0.0011,-0.0013,0.0012,-0.0012,0.0013,-0.0011,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0022,0.0022,-0.0018,0.0015,-0.0013,0.0012,-0.0013,0.0014,-0.0061,0.0056,-0.0098,0.0118,-0.003,0.003,-0.0031,0.0032,-0.004,0.0035,-0.0027,0.0031,-0.0026,0.0035,-0.0029,0.0025,-0.0022,0.0025,-0.0018,0.0017,-0.0013,0.0012,-0.0011,0.0014,-0.0035,0.0026,-0.0085,0.0095,-0.1336,0.102,-0.0059,0.0056,-0.0035,0.0032,-0.0034,0.0034,-0.0033,0.0039,-0.004,0.0037,-0.0027,0.0033,-0.0032,0.0033,-0.0024,0.0024,-0.002,0.0024,-0.002,0.0021,-0.0019,0.0016,-0.0012,0.0011,-0.0019,0.0016,-0.0038,0.0034,-0.0032,0.003,-0.0032,0.0028,-0.0039,0.0029,-0.003,0.0027,-0.0023,0.0026,-0.002,0.0023,-0.002,0.002,-0.0011,0.0013,-0.0018,0.001,-0.0045,0.0044,-0.0036,0.0032,-0.0031,0.0025,-0.0027,0.0033,-0.002,0.0021,-0.0023,0.002,-0.0019,0.0018,-0.0018,0.002,-0.0013,0.0012,-0.0012,0.0009,-0.0012,0.0015,-0.0112,0.0098,-0.0304,0.0263,-0.0041,0.0037,-0.0028,0.0031,-0.0043,0.0044,-0.0031,0.0032,-0.0037,0.0035,-0.0025,0.0027,-0.0016,0.002,-0.002,0.0019,-0.0016,0.0018,-0.0017,0.0013,-0.002,0.0018,-0.0012,0.0015,-0.0017,0.0012,-0.0013,0.0013,-0.0008,0.0008,-0.004,0.0049,-0.0093,0.0078,-0.0042,0.0045,-0.0036,0.0035,-0.0029,0.0029,-0.0028,0.0026,-0.0025,0.0022,-0.002,0.0019,-0.0026,0.0023,-0.002,0.0021,-0.002,0.0015,-0.0011,0.0012,-0.0015,0.0016,-0.004,0.0042,-0.018,0.0237,-0.2352,0.1584,-0.0173,0.0173,-0.0054,0.0052,-0.0037,0.0032,-0.0031,0.0035,-0.0036,0.0035,-0.0029,0.0027,-0.0031,0.0036,-0.0033,0.0032,-0.0016,0.0017,-0.0023,0.0018,-0.0016,0.0015,-0.0014,0.0013,-0.0011,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0011,0.0014,-0.0016,0.0017,-0.0017,0.0023,-0.0016,0.0015,-0.0019,0.0017,-0.0012,0.0013,-0.0013,0.0014,-0.0011,0.0013,-0.001,0.001,-0.0022,0.0019,-0.0145,0.0147,-0.0216,0.0283,-0.0974,0.0685,-0.0045,0.0049,-0.0045,0.0047,-0.0047,0.0044,-0.0031,0.0034,-0.0029,0.0028,-0.0027,0.0025,-0.0021,0.0022,-0.0019,0.0016,-0.0018,0.0019,-0.0019,0.0019,-0.0018,0.002,-0.0014,0.0012,-0.002,0.0014,-0.0035,0.0045,-0.0186,0.0188,-0.0032,0.0036,-0.004,0.0039,-0.0026,0.003,-0.0034,0.0028,-0.0024,0.0022,-0.0023,0.0021,-0.002,0.0022,-0.0017,0.0017,-0.0014,0.0014,-0.0013,0.0012,-0.0014,0.0014,-0.0046,0.0037,-0.0371,0.0318,-0.0373,0.0406,-0.0036,0.0035,-0.0036,0.0034,-0.0034,0.0039,-0.0033,0.0038,-0.0031,0.0033,-0.0023,0.0025,-0.0021,0.0022,-0.0018,0.0019,-0.0016,0.0022,-0.0016,0.0014,-0.0011,0.0013,-0.0012,0.0009,-0.0011,0.001,-0.0011,0.0011,-0.0014,0.0014,-0.0013,0.0014,-0.0011,0.0011,-0.0034,0.0042,-0.0141,0.0163,-0.0241,0.0226,-0.0038,0.0031,-0.0028,0.0034,-0.0037,0.003,-0.0033,0.003,-0.0027,0.0024,-0.0034,0.0032,-0.0022,0.0023,-0.0024,0.0023,-0.002,0.002,-0.0017,0.0015,-0.0011,0.0012,-0.0022,0.0021,-0.0033,0.0033,-0.0028,0.0032,-0.0024,0.0022,-0.0023,0.0025,-0.0019,0.002,-0.0015,0.0019,-0.0011,0.0011,-0.0011,0.0011,-0.001,0.0011,-0.0037,0.0047,-0.0032,0.0043,-0.0074,0.005,-0.0038,0.0035,-0.0024,0.0027,-0.003,0.0025,-0.0026,0.0033,-0.0023,0.0026,-0.0017,0.0018,-0.0001,0.0001]
در حال بارگذاری
2:30
Coffee percolater boiling, popping, rattling, activity (1 of 4).
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۲۴ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم