مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای percolatorcoffeemakerboilingpoppingrattleripplesighingcasualmiddistant wav

Coffee percolater boiling - long heating and rattle sequence, medium distant perspective.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: آشپزخانه
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها آشپزخانهقهوهboilingpercolater
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0012,0.0009,-0.0022,0.0023,-0.0025,0.0024,-0.0034,0.0033,-0.0024,0.0028,-0.0026,0.0028,-0.0025,0.0025,-0.0029,0.0025,-0.0023,0.0022,-0.0016,0.0016,-0.0025,0.0023,-0.0028,0.0032,-0.0016,0.0018,-0.0188,0.0225,-0.0031,0.0028,-0.0029,0.0032,-0.0022,0.0021,-0.0033,0.0029,-0.0324,0.0346,-0.0032,0.0033,-0.003,0.0026,-0.0015,0.0018,-0.0014,0.0015,-0.0037,0.0032,-0.0029,0.0027,-0.0018,0.0017,-0.1445,0.1016,-0.0035,0.0038,-0.0031,0.0026,-0.0023,0.0024,-0.0051,0.0043,-0.0026,0.0033,-0.0024,0.0021,-0.0277,0.0372,-0.0027,0.003,-0.0022,0.002,-0.0025,0.0023,-0.0019,0.0019,-0.0025,0.0022,-0.0014,0.0017,-0.0016,0.0014,-0.0016,0.0015,-0.0054,0.0063,-0.0035,0.0032,-0.0022,0.0023,-0.0052,0.0045,-0.0023,0.0023,-0.0016,0.0017,-0.0016,0.0013,-0.0067,0.0057,-0.0043,0.0037,-0.0022,0.0024,-0.0013,0.0013,-0.0017,0.0017,-0.0023,0.002,-0.0031,0.0032,-0.0092,0.0069,-0.0016,0.0018,-0.0018,0.0018,-0.0023,0.0034,-0.0016,0.002,-0.0113,0.0094,-0.0024,0.0023,-0.0051,0.0058,-0.0018,0.0023,-0.0123,0.015,-0.0022,0.0026,-0.002,0.0019,-0.0082,0.0085,-0.0022,0.0021,-0.0018,0.0015,-0.0097,0.011,-0.0025,0.0029,-0.002,0.002,-0.002,0.0021,-0.0023,0.002,-0.0486,0.0406,-0.0036,0.0034,-0.0024,0.0022,-0.002,0.0015,-0.0535,0.05,-0.0031,0.0031,-0.002,0.0024,-0.0041,0.0041,-0.0026,0.0027,-0.0034,0.0031,-0.0022,0.0021,-0.0084,0.007,-0.0134,0.0155,-0.0024,0.0026,-0.0154,0.0152,-0.0031,0.003,-0.002,0.002,-0.0045,0.0039,-0.0206,0.0224,-0.0031,0.0028,-0.0021,0.0019,-0.002,0.0018,-0.0028,0.0032,-0.0026,0.0025,-0.0019,0.0018,-0.0022,0.0024,-0.006,0.0043,-0.0021,0.0019,-0.0245,0.028,-0.0031,0.0039,-0.0024,0.0025,-0.0013,0.0014,-0.0014,0.0014,-0.002,0.002,-0.0121,0.0125,-0.0029,0.0029,-0.0031,0.0029,-0.1329,0.0914,-0.0029,0.003,-0.0018,0.0017,-0.0038,0.0034,-0.0019,0.002,-0.0049,0.0049,-0.0017,0.0017,-0.0412,0.0261,-0.0032,0.0033,-0.0016,0.0017,-0.01,0.0084,-0.0035,0.0033,-0.0023,0.0018,-0.2202,0.1656,-0.0041,0.0042,-0.0027,0.0024,-0.0015,0.0017,-0.0015,0.0018,-0.018,0.0255,-0.0968,0.0603,-0.0021,0.0024,-0.0032,0.0036,-0.0152,0.017,-0.0022,0.0019,-0.0332,0.0324,-0.0034,0.0033,-0.002,0.002,-0.0027,0.0018,-0.0257,0.0304,-0.0041,0.0037,-0.003,0.0029,-0.0053,0.0058,-0.0028,0.0026,-0.008,0.0071,-0.0033,0.0036,-0.1388,0.1057,-0.0616,0.0403,-0.0037,0.0035,-0.0022,0.0018,-0.0022,0.0019,-0.0044,0.005,-0.0027,0.0027,-0.0123,0.0076,-0.0034,0.0035,-0.0286,0.0313,-0.0042,0.005,-0.0024,0.0024,-0.1349,0.1156,-0.0044,0.0043,-0.0024,0.0026,-0.0047,0.0047,-0.0026,0.0031,-0.0215,0.0216,-0.0043,0.0045,-0.0021,0.0025,-0.0061,0.0062,-0.0053,0.0051,-0.0085,0.013,-0.002,0.0021,-0.0551,0.0532,-0.0035,0.0038,-0.0025,0.003,-0.0055,0.005,-0.0065,0.0058,-0.0105,0.0096,-0.0035,0.0032,-0.0134,0.0147,-0.0079,0.0091,-0.0898,0.0712,-0.0028,0.0029,-0.0195,0.0184,-0.0029,0.0031,-0.0506,0.0383,-0.042,0.0477,-0.0035,0.0036,-0.0597,0.0677,-0.0042,0.0042,-0.0039,0.0035,-0.0108,0.0131,-0.0026,0.0024,-0.0078,0.0062,-0.0031,0.0027,-0.0027,0.0024,-0.1011,0.0762,-0.0033,0.0035,-0.0038,0.0045,-0.0239,0.0255,-0.0036,0.0033,-0.0189,0.015,-0.0034,0.0034,-0.0068,0.0065,-0.0407,0.0348,-0.0031,0.0033,-0.0089,0.0075,-0.0081,0.0123,-0.008,0.0061,-0.0436,0.0442,-0.0028,0.0024,-0.0249,0.0285,-0.0035,0.0032,-0.0262,0.0256,-0.0038,0.0038,-0.0158,0.0195,-0.0231,0.0285,-0.0034,0.0034,-0.0306,0.0251,-0.0038,0.0034,-0.0145,0.0098,-0.0619,0.0525,-0.0027,0.0025,-0.0116,0.0118,-0.0052,0.005,-0.0216,0.017,-0.004,0.0031,-0.0046,0.0032,-0.0022,0.0023,-0.1698,0.1069,-0.0041,0.0047,-0.0552,0.0665,-0.0044,0.0039,-0.0052,0.006,-0.0029,0.0025,-0.0655,0.051,-0.0032,0.0037,-0.0073,0.0068,-0.016,0.0195,-0.0331,0.0331,-0.0038,0.0041,-0.0057,0.0062,-0.0035,0.0036,-0.0027,0.0029,-0.0145,0.0149,-0.2436,0.1943,-0.0042,0.0029,-0.0116,0.0091,-0.0043,0.0046,-0.017,0.0158,-0.0037,0.0029,-0.1482,0.1005,-0.0032,0.004,-0.0633,0.0498,-0.004,0.0038,-0.0076,0.0074,-0.005,0.0039,-0.0039,0.0034,-0.0347,0.039,-0.0029,0.0037,-0.0775,0.0805,-0.0028,0.0031,-0.0115,0.0102,-0.0061,0.0088,-0.0034,0.0035,-0.0112,0.008,-0.0034,0.0034,-0.005,0.0046,-0.0807,0.0637,-0.0057,0.0047,-0.0357,0.0261,-0.0033,0.0031,-0.043,0.0415,-0.0032,0.0036,-0.0309,0.0318,-0.0029,0.0032,-0.0104,0.0119,-0.0029,0.0028,-0.0076,0.0072,-0.0036,0.0034,-0.0066,0.0067,-0.0272,0.0282,-0.0069,0.0074,-0.0462,0.0377,-0.0044,0.0051,-0.013,0.0126,-0.0024,0.0022,-0.0323,0.0309,-0.009,0.0089,-0.006,0.0054,-0.0028,0.0024,-0.0463,0.0415,-0.0037,0.0032,-0.0063,0.0058,-0.0036,0.003,-0.012,0.0122,-0.002,0.0019,-0.0095,0.0095,-0.0344,0.033,-0.0035,0.0036,-0.0091,0.0132,-0.0033,0.0031,-0.0101,0.0077,-0.0035,0.0031,-0.0035,0.0038,-0.0734,0.0569,-0.0058,0.0048,-0.0241,0.0299,-0.0275,0.0414,-0.003,0.0026,-0.022,0.018,-0.003,0.0026,-0.0182,0.021,-0.0057,0.0055,-0.0563,0.0603,-0.0073,0.0067,-0.0086,0.0093,-0.0037,0.0032,-0.0519,0.0623,-0.0051,0.0048,-0.0359,0.0365,-0.0028,0.0023,-0.0105,0.0096,-0.0038,0.0036,-0.0066,0.0075,-0.0034,0.0034,-0.0076,0.0094,-0.0027,0.0032,-0.0066,0.0052,-0.0032,0.0037,-0.0079,0.0075,-0.004,0.0041,-0.0049,0.0055,-0.0032,0.0043,-0.0056,0.0052,-0.0147,0.0159,-0.0064,0.0065,-0.0035,0.0046,-0.022,0.0148,-0.0033,0.004,-0.0066,0.0077,-0.0026,0.0028,-0.0196,0.0232,-0.0077,0.0091,-0.0027,0.0029,-0.0069,0.0064,-0.0027,0.0029,-0.0054,0.0055,-0.0044,0.0045,-0.027,0.0274,-0.0069,0.0074,-0.0046,0.0033,-0.0056,0.0081,-0.0039,0.0034,-0.0079,0.0064,-0.0029,0.0025,-0.0119,0.0104,-0.0032,0.003,-0.0094,0.01,-0.0034,0.0033,-0.0075,0.0063,-0.0503,0.0377,-0.0354,0.0402,-0.0045,0.0065,-0.0077,0.0083,-0.0071,0.0065,-0.0034,0.0036,-0.0453,0.0462,-0.0035,0.0035,-0.0093,0.007,-0.0039,0.0027,-0.0055,0.006,-0.0027,0.0031,-0.0067,0.0067,-0.0041,0.0039,-0.006,0.0052,-0.0063,0.0073,-0.0069,0.0072,-0.0059,0.0058,-0.0026,0.0024,-0.0062,0.0055,-0.0032,0.0036,-0.0059,0.0083,-0.008,0.0049,-0.0074,0.0073,-0.0079,0.0088,-0.0051,0.0053,-0.0065,0.0054,-0.003,0.0031,-0.0065,0.0075,-0.0077,0.0066,-0.0098,0.0063,-0.0062,0.0069,-0.0027,0.0025,-0.0062,0.0057,-0.0054,0.0055,-0.0105,0.0082,-0.008,0.0065,-0.0063,0.009,-0.0076,0.0071,-0.0027,0.0024,-0.0078,0.0089,-0.0039,0.0038,-0.0123,0.0098,-0.0075,0.0064,-0.0183,0.0107,-0.0073,0.0073,-0.0048,0.0041,-0.0063,0.0063,-0.0079,0.0106,-0.0072,0.0043,-0.006,0.007,-0.0046,0.0051,-0.0069,0.0051,-0.0073,0.0076,-0.0047,0.0038,-0.0066,0.0075,-0.0054,0.0074,-0.0025,0.0024,-0.0066,0.0079,-0.0066,0.0063,-0.0077,0.0067,-0.0087,0.01,-0.0096,0.009,-0.0042,0.0054,-0.0071,0.0063,-0.0099,0.0111,-0.0044,0.0042,-0.006,0.006,-0.0086,0.0074,-0.0043,0.0053,-0.0044,0.0047,-0.0066,0.0057,-0.0069,0.0069,-0.008,0.007,-0.0086,0.0108,-0.0072,0.0051,-0.0069,0.006,-0.0066,0.0068,-0.0063,0.0062,-0.0077,0.0063,-0.0056,0.0055,-0.0093,0.0073,-0.0048,0.0042,-0.0112,0.0137,-0.0076,0.0078,-0.0044,0.0053,-0.0053,0.008,-0.0068,0.0064,-0.0069,0.0066,-0.0076,0.0049,-0.0102,0.0103,-0.008,0.0131,-0.007,0.0069,-0.0091,0.0082,-0.0068,0.0049,-0.0056,0.0063,-0.008,0.0081,-0.0081,0.0066,-0.0112,0.0094,-0.0062,0.0053,-0.0086,0.0053,-0.0086,0.0108,-0.0096,0.01,-0.0062,0.0081,-0.0094,0.0067,-0.0074,0.007,-0.0087,0.0092,-0.0091,0.0057,-0.0071,0.0075,-0.0066,0.0054,-0.0083,0.007,-0.0094,0.0078,-0.0067,0.0058,-0.0063,0.0082,-0.0087,0.009,-0.009,0.0057,-0.0052,0.0057,-0.0088,0.0099,-0.0075,0.0094,-0.0071,0.0087,-0.0132,0.012,-0.0081,0.0077,-0.0071,0.008,-0.0076,0.0072,-0.0073,0.0079,-0.0092,0.0098,-0.0062,0.0086,-0.0062,0.0091,-0.0071,0.0083,-0.0071,0.0074,-0.0067,0.0089,-0.0064,0.0097,-0.0075,0.01,-0.0074,0.0075,-0.0104,0.0106,-0.0076,0.0065,-0.008,0.0055,-0.0065,0.0093,-0.0089,0.0078,-0.0075,0.0067,-0.0083,0.0081,-0.0068,0.0059,-0.0074,0.0076,-0.0085,0.0093,-0.0056,0.0066,-0.0089,0.0116,-0.0061,0.0081,-0.0082,0.0085,-0.008,0.009,-0.0084,0.0094,-0.0075,0.0076,-0.0077,0.0081,-0.0076,0.0085,-0.0085,0.0083,-0.0079,0.0064,-0.0092,0.0095,-0.0067,0.0097,-0.0093,0.0073,-0.0067,0.0071,-0.0071,0.0099,-0.0072,0.0077,-0.008,0.0081,-0.0089,0.0094,-0.0086,0.0085,-0.0095,0.008,-0.0085,0.0093,-0.0093,0.0084,-0.0085,0.0105,-0.0072,0.0081,-0.0085,0.008,-0.0124,0.0098,-0.0097,0.0093,-0.0152,0.0197,-0.0087,0.0088,-0.0076,0.0094,-0.0105,0.0096,-0.01,0.0074,-0.0096,0.0092,-0.0134,0.0164,-0.0114,0.0089,-0.0068,0.0077,-0.0092,0.0085,-0.0095,0.0098,-0.01,0.0096,-0.0091,0.0092,-0.0098,0.0085,-0.0089,0.0094,-0.0072,0.0087,-0.0084,0.0081,-0.0106,0.0114,-0.0075,0.0099,-0.0089,0.0094,-0.0087,0.0101,-0.0076,0.0075,-0.0105,0.014,-0.0072,0.0078,-0.0083,0.0106,-0.0084,0.0073,-0.0092,0.0083,-0.0105,0.0099,-0.0083,0.008,-0.0096,0.01,-0.0104,0.0082,-0.0088,0.0107,-0.0103,0.0094,-0.009,0.0114,-0.0088,0.0104,-0.0097,0.0103,-0.008,0.008,-0.0096,0.0088,-0.0088,0.0081,-0.009,0.0101,-0.009,0.0095,-0.0089,0.0098,-0.0085,0.0102,-0.0129,0.0164,-0.0086,0.0111,-0.0087,0.0097,-0.0091,0.0095,-0.0098,0.0098,-0.0076,0.006,-0.0072,0.0099,-0.0084,0.0071,-0.001,0.0009,-0.0054,0.0052,-0.0036,0.0047,-0.0008,0.0008,-0.0027,0.0027,-0.0042,0.0038,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0018,0.0018,-0.0016,0.0021,-0.0013,0.0015,-0.0007,0.0008,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0]
در حال بارگذاری
10:03
Coffee percolater boiling - long heating and rattle sequence, medium distant perspective.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۲۴ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم