مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای percolatorcoffeemakerboilingpoppingrattlesighingbusymiddistant wav

Coffee percolater boiling - long heating and rattle sequence, medium perspective, busier.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: آشپزخانه
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها آشپزخانهقهوهboilingpercolater
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0014,0.0014,-0.0072,0.0067,-0.0145,0.0128,-0.0204,0.0202,-0.0224,0.0268,-0.0395,0.0328,-0.0214,0.0245,-0.0282,0.0285,-0.0274,0.0317,-0.0204,0.02,-0.0187,0.0202,-0.0183,0.0202,-0.0141,0.0175,-0.0253,0.0325,-0.0192,0.0194,-0.0197,0.0173,-0.04,0.0648,-0.0165,0.0164,-0.0304,0.0424,-0.0164,0.0135,-0.0302,0.0251,-0.0209,0.0305,-0.0487,0.0441,-0.016,0.0136,-0.018,0.0181,-0.04,0.0416,-0.0158,0.0154,-0.1008,0.0662,-0.0136,0.0153,-0.0147,0.0155,-0.0269,0.0295,-0.051,0.0452,-0.0225,0.0251,-0.0576,0.0444,-0.0586,0.0549,-0.0445,0.0488,-0.0622,0.0569,-0.0232,0.022,-0.0148,0.0145,-0.0256,0.0355,-0.0436,0.0321,-0.0294,0.0217,-0.0107,0.0137,-0.022,0.016,-0.0325,0.0314,-0.0193,0.0217,-0.0175,0.0262,-0.0205,0.0251,-0.0203,0.0263,-0.0165,0.0178,-0.019,0.0193,-0.0212,0.0203,-0.0616,0.0648,-0.021,0.0196,-0.0746,0.0691,-0.0175,0.0142,-0.0202,0.0208,-0.0174,0.0156,-0.0333,0.0263,-0.0306,0.0358,-0.0146,0.0163,-0.0273,0.0279,-0.0187,0.0181,-0.0299,0.03,-0.0549,0.0514,-0.0137,0.016,-0.0466,0.0477,-0.0298,0.0236,-0.0732,0.0476,-0.0835,0.0889,-0.0127,0.0129,-0.0183,0.0227,-0.0812,0.0906,-0.0123,0.0153,-0.0201,0.0165,-0.0227,0.0213,-0.0207,0.0433,-0.0179,0.0164,-0.0236,0.0228,-0.0494,0.0584,-0.0168,0.0222,-0.0192,0.0427,-0.0144,0.0138,-0.0123,0.0132,-0.0419,0.0481,-0.0712,0.0645,-0.012,0.014,-0.0245,0.0189,-0.0146,0.0127,-0.0274,0.0222,-0.0559,0.043,-0.0209,0.0185,-0.0549,0.0642,-0.0303,0.0358,-0.0172,0.0163,-0.0305,0.034,-0.041,0.0475,-0.0155,0.0118,-0.0344,0.0316,-0.0329,0.0544,-0.0835,0.0842,-0.0175,0.0142,-0.047,0.0285,-0.0605,0.0533,-0.0326,0.0212,-0.0291,0.0163,-0.0689,0.0454,-0.0366,0.0582,-0.0116,0.0107,-0.0417,0.049,-0.0324,0.0292,-0.0455,0.0633,-0.0369,0.0336,-0.0411,0.034,-0.0236,0.0188,-0.0567,0.0392,-0.0384,0.0307,-0.0589,0.0589,-0.0388,0.0308,-0.0319,0.0321,-0.0147,0.0225,-0.0478,0.0476,-0.0189,0.0183,-0.0309,0.0342,-0.0136,0.0141,-0.0147,0.0132,-0.038,0.0369,-0.0305,0.0278,-0.0341,0.0369,-0.0486,0.0358,-0.0358,0.034,-0.0245,0.0187,-0.0218,0.0226,-0.0229,0.025,-0.0241,0.0221,-0.0322,0.0304,-0.0476,0.044,-0.0228,0.0354,-0.0172,0.0191,-0.0272,0.0239,-0.0512,0.0385,-0.1025,0.1344,-0.0162,0.0195,-0.0225,0.0183,-0.0637,0.0404,-0.0498,0.0476,-0.0779,0.0778,-0.072,0.0674,-0.0291,0.0305,-0.034,0.0328,-0.0364,0.0329,-0.0215,0.0172,-0.0386,0.0375,-0.024,0.0227,-0.0227,0.0262,-0.0384,0.0507,-0.0297,0.0373,-0.0389,0.0419,-0.0641,0.055,-0.0447,0.0286,-0.038,0.0264,-0.0347,0.0354,-0.016,0.0179,-0.0344,0.0421,-0.0245,0.022,-0.0535,0.0523,-0.0356,0.0363,-0.0289,0.0275,-0.0188,0.0262,-0.0385,0.0389,-0.0205,0.0364,-0.1436,0.0865,-0.048,0.0396,-0.0308,0.0225,-0.0447,0.0489,-0.0342,0.0326,-0.0219,0.0314,-0.0471,0.0534,-0.1425,0.1057,-0.0558,0.0525,-0.0631,0.0541,-0.0413,0.0372,-0.0228,0.0219,-0.0168,0.028,-0.0365,0.0298,-0.0491,0.046,-0.0385,0.0418,-0.0125,0.0126,-0.0319,0.0308,-0.052,0.0501,-0.0374,0.0649,-0.0406,0.0278,-0.0476,0.0438,-0.0409,0.0296,-0.0396,0.0374,-0.0185,0.0253,-0.0457,0.0367,-0.0122,0.0128,-0.017,0.0199,-0.0124,0.0162,-0.044,0.0436,-0.0581,0.0597,-0.046,0.0438,-0.0169,0.0238,-0.0567,0.0362,-0.0196,0.0197,-0.038,0.0439,-0.0377,0.0359,-0.0319,0.0341,-0.0337,0.0318,-0.0385,0.0244,-0.0403,0.0384,-0.0146,0.0172,-0.0411,0.0257,-0.0356,0.0296,-0.0367,0.0292,-0.0411,0.0414,-0.0334,0.0253,-0.0149,0.0183,-0.0233,0.0277,-0.0433,0.0341,-0.0405,0.0351,-0.0603,0.04,-0.0309,0.0195,-0.034,0.0294,-0.0343,0.0322,-0.077,0.0552,-0.0142,0.017,-0.0316,0.033,-0.0317,0.032,-0.0378,0.0279,-0.0332,0.035,-0.0435,0.0307,-0.0126,0.014,-0.0402,0.0397,-0.0319,0.0318,-0.0208,0.0213,-0.0297,0.0264,-0.0234,0.0249,-0.0376,0.0417,-0.0288,0.0465,-0.0539,0.0517,-0.0312,0.033,-0.0374,0.0334,-0.0528,0.045,-0.0297,0.0404,-0.0496,0.0477,-0.0499,0.0392,-0.035,0.0474,-0.0526,0.0477,-0.0332,0.0387,-0.0256,0.0238,-0.0373,0.0475,-0.0492,0.0343,-0.0298,0.0289,-0.0364,0.0362,-0.182,0.2247,-0.0405,0.041,-0.0376,0.0368,-0.0285,0.0244,-0.0428,0.0426,-0.0294,0.0253,-0.1289,0.1591,-0.0346,0.0305,-0.0182,0.0202,-0.0311,0.0317,-0.0932,0.0968,-0.0245,0.0235,-0.042,0.0271,-0.02,0.0198,-0.0474,0.0433,-0.0305,0.0247,-0.1426,0.1143,-0.0264,0.0345,-0.0522,0.0478,-0.0217,0.0227,-0.062,0.0584,-0.0613,0.0583,-0.0529,0.0525,-0.0251,0.0258,-0.0289,0.0363,-0.0377,0.0492,-0.0285,0.0297,-0.0381,0.0377,-0.0484,0.0403,-0.0399,0.0385,-0.1292,0.1281,-0.0427,0.0381,-0.044,0.031,-0.0384,0.0355,-0.0293,0.0276,-0.1113,0.0738,-0.0457,0.0435,-0.0322,0.0591,-0.0203,0.0243,-0.0241,0.0376,-0.0251,0.0347,-0.0314,0.0287,-0.0185,0.0181,-0.0377,0.0356,-0.0495,0.0329,-0.0426,0.0444,-0.0208,0.0209,-0.0431,0.0374,-0.0316,0.0381,-0.022,0.0239,-0.0459,0.0441,-0.0406,0.0387,-0.039,0.0488,-0.027,0.0264,-0.0519,0.0591,-0.0185,0.0223,-0.0443,0.0473,-0.0359,0.0392,-0.0332,0.0392,-0.0473,0.0496,-0.0395,0.0464,-0.0561,0.0598,-0.0595,0.0475,-0.0264,0.032,-0.0562,0.052,-0.0236,0.0218,-0.0301,0.0476,-0.0337,0.0376,-0.0524,0.0285,-0.0323,0.0296,-0.0292,0.0228,-0.0416,0.0507,-0.0326,0.0587,-0.0275,0.0325,-0.0481,0.0356,-0.0312,0.0332,-0.0322,0.0379,-0.0147,0.0164,-0.0438,0.0634,-0.0277,0.0305,-0.0302,0.0499,-0.0334,0.0405,-0.0244,0.0199,-0.0317,0.0527,-0.0369,0.037,-0.0242,0.0263,-0.0386,0.0429,-0.0235,0.0208,-0.0469,0.0495,-0.044,0.0344,-0.0318,0.0425,-0.0255,0.0338,-0.0297,0.0284,-0.0379,0.042,-0.0275,0.023,-0.0328,0.0489,-0.0401,0.036,-0.0339,0.0367,-0.0346,0.0294,-0.0299,0.032,-0.0509,0.0286,-0.0384,0.0498,-0.0263,0.028,-0.0237,0.0236,-0.0347,0.0315,-0.0291,0.028,-0.0278,0.0311,-0.0268,0.0333,-0.0415,0.0245,-0.0339,0.035,-0.0319,0.0389,-0.0242,0.0219,-0.0214,0.0319,-0.0303,0.0311,-0.0317,0.0298,-0.031,0.0299,-0.0285,0.03,-0.0281,0.0325,-0.0329,0.0345,-0.0425,0.035,-0.0303,0.0312,-0.0305,0.0338,-0.0227,0.0233,-0.0357,0.0353,-0.0308,0.0264,-0.0443,0.034,-0.0241,0.0325,-0.0235,0.0244,-0.0177,0.0251,-0.0267,0.028,-0.0265,0.025,-0.0242,0.0266,-0.0309,0.0332,-0.0298,0.0235,-0.0269,0.0215,-0.0241,0.0267,-0.0255,0.0253,-0.0316,0.0287,-0.0267,0.0331,-0.0204,0.0237,-0.0279,0.0231,-0.0225,0.0158,-0.0236,0.0285,-0.0206,0.0221,-0.0296,0.0291,-0.0301,0.0244,-0.0172,0.0282,-0.0227,0.0273,-0.0223,0.0211,-0.0236,0.0219,-0.0186,0.0206,-0.0271,0.0353,-0.02,0.0214,-0.0212,0.0236,-0.0245,0.0254,-0.0242,0.0242,-0.0312,0.0248,-0.0239,0.0355,-0.0352,0.0439,-0.0305,0.0292,-0.025,0.0257,-0.0245,0.025,-0.0273,0.0275,-0.0262,0.0267,-0.0184,0.0214,-0.0225,0.0228,-0.0202,0.0284,-0.022,0.0214,-0.0257,0.0271,-0.021,0.0333,-0.0245,0.0215,-0.0279,0.0327,-0.0272,0.0231,-0.0638,0.0516,-0.0694,0.0554,-0.0241,0.0245,-0.0292,0.0261,-0.0276,0.0222,-0.0276,0.0292,-0.0489,0.0383,-0.0397,0.0374,-0.0186,0.0188,-0.0264,0.0224,-0.0252,0.0309,-0.0326,0.0463,-0.0234,0.0254,-0.0809,0.0685,-0.0223,0.0208,-0.0206,0.0237,-0.0225,0.0267,-0.0176,0.0133,-0.023,0.0197,-0.0208,0.0198,-0.015,0.0157,-0.0185,0.0214,-0.0016,0.0015,-0.0168,0.0178,-0.0022,0.0023,-0.0022,0.002,-0.0166,0.0176,-0.0578,0.0849,-0.0018,0.0015,-0.0018,0.0023,-0.0206,0.0206,-0.0172,0.0223,-0.0264,0.0242,-0.0227,0.0245,-0.032,0.0273,-0.0234,0.0408,-0.0273,0.0307,-0.0269,0.0199,-0.036,0.0288,-0.0246,0.0212,-0.0224,0.0275,-0.0243,0.0252,-0.0209,0.0231,-0.0396,0.0254,-0.0255,0.0241,-0.0275,0.0311,-0.0235,0.0236,-0.0253,0.0207,-0.0254,0.0301,-0.0242,0.0263,-0.0278,0.0242,-0.0303,0.0329,-0.0332,0.027,-0.0251,0.028,-0.0402,0.0299,-0.0437,0.0332,-0.0364,0.0236,-0.0742,0.0883,-0.0252,0.0368,-0.0271,0.0289,-0.0243,0.023,-0.0243,0.0239,-0.0279,0.0246,-0.026,0.0218,-0.0266,0.021,-0.0346,0.0266,-0.0198,0.0196,-0.0146,0.0192,-0.0229,0.0181,-0.0146,0.016,-0.0183,0.0233,-0.0014,0.0013,-0.015,0.0177,-0.0047,0.0018,-0.0011,0.001,-0.0018,0.002,-0.0098,0.0087,-0.0139,0.013,-0.007,0.0073,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003]
در حال بارگذاری
8:32
Coffee percolater boiling - long heating and rattle sequence, medium perspective, busier.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۲۴ مهر ۹۹
اشتراک گذاری