مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای ساعت KF 79 پنیر بیشتر IK

فلزی و پلاستیکی IKEA پنیر اهنی – درب از بالا و پایین باز و بسته 1.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: آشپزخانه
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها خانگیخانوادهخانهخانهآشپزخانهikeacheese grater
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0.0821,-0.1122,0.0767,-0.0688,0.0314,-0.0222,0.0192,-0.0156,0.0173,-0.0113,0.0165,-0.0177,0.018,-0.0153,0.0119,-0.0166,0.0136,-0.013,0.0193,-0.0065,0.009,-0.007,0.0082,-0.0104,0.0084,-0.0096,0.0096,-0.0077,0.0142,-0.0117,0.0092,-0.0098,0.0054,-0.0046,0.0061,-0.0056,0.0077,-0.0064,0.0043,-0.0061,0.0063,-0.0095,0.005,-0.0062,0.0055,-0.0037,0.0059,-0.0065,0.0046,-0.0052,0.0088,-0.0067,0.0058,-0.0073,0.0041,-0.0037,0.0043,-0.0051,0.0056,-0.0045,0.0056,-0.0046,0.0037,-0.0051,0.0038,-0.0053,0.0035,-0.0042,0.0048,-0.0031,0.0051,-0.0041,0.0025,-0.0029,0.0025,-0.0023,0.0045,-0.0048,0.0032,-0.0037,0.0034,-0.0035,0.003,-0.0042,0.004,-0.0032,0.0051,-0.0031,0.0047,-0.0049,0.0036,-0.0033,0.0025,-0.0034,0.0032,-0.0034,0.0032,-0.0021,0.0028,-0.0029,0.0021,-0.0023,0.0033,-0.0027,0.0029,-0.0031,0.0018,-0.0013,0.0024,-0.0031,0.0017,-0.0017,0.0011,-0.0013,0.0012,-0.0014,0.002,-0.0022,0.0011,-0.0012,0.0011,-0.0012,0.0013,-0.0019,0.0019,-0.002,0.0009,-0.001,0.0011,-0.0012,0.0018,-0.0016,0.0326,-0.0233,0.0196,-0.0243,0.0118,-0.0103,0.0024,-0.0037,0.0011,-0.0032,0.0017,-0.0015,0.0013,-0.0008,0.0009,-0.0011,0.0007,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0009,-0.0002,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.001,-0.0017,0.0007,-0.0019,0.0015,-0.0018,0.0017,-0.001,0,-0.0042,0.0167,-0.0113,0.0052,-0.0073,0.0032,-0.0039,0.0085,-0.0126,0.0082,-0.0098,0.0092,-0.0066,0.0102,-0.0066,0.0257,-0.0106,0.0062,-0.0112,0.0064,-0.0051,0.0007,-0.0062,0.0095,-0.003,0.0041,-0.0046,0.0039,-0.0056,0.0018,-0.0028,0.0033,-0.0026,0.0029,-0.0028,0.0001,-0.0034,0.0035,-0.0003,0.0014,-0.0019,0.0015,-0.0012,0.0011,-0.0009,0.0008,-0.0011,0.0008,-0.0006,0.0001,-0.001,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0003,0,-0.0008,0.0009,-0.0011,0.0013,-0.0011,0.0006,-0.0022,0.0025,-0.0022,0.0851,-0.0148,0.1104,-0.1045,0.0444,-0.0431,0.0107,-0.019,0.0071,-0.0098,0.0069,-0.0123,0.0292,-0.0279,0.0341,-0.0325,0.0237,-0.0283,0.0268,-0.0204,0.0275,-0.0279,0.0371,-0.0163,0.0153,-0.0332,0.0136,-0.0231,0.0177,-0.0203,0.0073,-0.0244,0.0203,-0.0095,0.007,-0.0195,0.014,-0.0177,0.0057,-0.0135,0.0064,-0.01,0.0296,-0.0255,0.088,-0.0999,0.2553,-0.3859,0.2094,-0.2388,0.2537,-0.2387,0.1366,-0.0348,0.0776,-0.167,0.0499,-0.0714,0.0602,-0.0594,0.0961,-0.0197,0.0361,-0.0376,0.0353,-0.0553,0.0418,-0.0097,0.0319,-0.0202,0.0217,-0.0294,0.0159,-0.0137,0.0148,-0.0152,0.0311,-0.0635,0.0664,-0.0623,0.0292,-0.0304,0.0141,-0.0258,0.0034,-0.014,0.0156,-0.0068,0.0103,-0.0093,0.0066,-0.0106,0.0034,-0.0055,0.0052,-0.0042,0.0069,-0.0041,0.0045,-0.0059,0.0037,-0.0035,0.0025,-0.003,0.0023,-0.002,0.0018,-0.0025,0.0008,-0.002,0.0009,-0.0015,0.0011,-0.0013,0.002,-0.0011,0.0011,-0.0011,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0008,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0024,-0.002,0.0028,-0.0023,0.0029,-0.0017,0.0006,-0.0012,0.0011,-0.0016,0.0032,-0.002,0.0006,-0.0021,0.0029,-0.0022,0.0015,-0.0006,0.0011,-0.0008,0.001,-0.0008,0.0008,-0.0011,0.0006,-0.0007,0.0022,-0.0014,0.0026,-0.002,0.0012,-0.0006,0,-0.0005,0.0001,-0.0006,0.0003,-0.0007,0.0007,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0011,0.0012,-0.0006,0.0007,-0.001,0.0007,-0.0008,0.0011,-0.0008,0.0013,-0.0006,0.001,-0.001,0.0011,-0.0014,0.0012,-0.0009,0.0011,-0.0018,0.0007,-0.0005,0.0022,-0.0021,0.001,-0.002,0.0011,-0.0028,0.0009,-0.0016,0.002,-0.0021,0.0032,-0.0045,0.0035,-0.0028,0.0018,-0.0027,0.0019,-0.0026,0.0016,-0.0019,0.0017,-0.0011,0.0026,-0.0018,0.0019,-0.0024,0.0014,-0.0016,0.0026,-0.0037,0.0019,-0.0015,0.0012,-0.0023,0.0016,-0.0022,0.0013,-0.0011,0.0014,-0.0009,0.0021,-0.0017,0.002,-0.0015,0.0009,-0.0014,0.0022,-0.0018,0.0017,-0.0022,0.0022,-0.0025,0.0011,-0.0017,0.0018,-0.0019,0.0025,-0.0031,0.003,-0.0012,0.0015,-0.0011,0.0014,-0.0018,0.0014,-0.0014,0.0013,-0.0006,0.0017,-0.0036,0.0039,-0.0028,0.0018,-0.0033,0.0018,-0.001,0.0017,-0.0012,0.0023,-0.0014,0.0015,-0.0022,0.0029,-0.002,0.0017,-0.0018,0.0012,-0.003,0.0039,-0.0029,0.0017,-0.0054,0.0045,-0.0029,0.0024,-0.0035,0.0038,-0.0029,0.0012,-0.0033,0.0038,-0.0012,0.0023,-0.0035,0.0044,-0.0037,0.0015,-0.002,0.0047,-0.0033,0.0026,-0.0031,0.0053,-0.005,0.0042,-0.0041,0.0024,-0.005,0.0001,-0.0041,0.0069,-0.0043,0.0054,-0.0066,0.0009,-0.0048,0.0078,-0.0071,0.0074,-0.0037,0.0075,-0.007,0.0052,-0.008,0.0103,-0.0058,0.0066,-0.0069,0.0066,-0.0075,0.008,-0.0059,0.0052,-0.0055,0.0056,-0.0111,0.0066,-0.0059,0.0134,-0.0148,0.0084,-0.0112,0.0125,-0.0141,0.0148,-0.0088,0.0067,-0.0081,0.0083,-0.0086,0.0135,-0.0094,0.0101,-0.0077,0.0022,-0.0051,0.0041,-0.0054,0.0047,-0.0025,0.0032,-0.0073,0.0048,-0.0053,0.0049,-0.0029,0.0028,-0.0033,0.006,-0.0019,0.0038,-0.0035,0.0012,-0.0028,0.0026,-0.0048,0.005,-0.0063,0.0028,-0.0031,0.0028,-0.0027,0.002,-0.0022,0.0021,-0.0015,0.0016,-0.0016,0.0022,-0.0022,0.0018,-0.001,0.0013,-0.0018,0.002,-0.0011,0.0022,0,0.0007,-0.0016,0.0003,-0.0026,0.0018,-0.001,0.0017,-0.001,0.0013,-0.001,0.0011,-0.0016,0.0003,-0.0017,0.0022,-0.0011,0.0008,-0.0012,0.001,-0.0008,0.0015,-0.001,0,-0.0012,0.0009,-0.0009,0.0012,-0.0006,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0001,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0007,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
فلزی و پلاستیکی IKEA پنیر اهنی – درب از بالا و پایین باز و بسته 1.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۰۱ آبان ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم