مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای ساعت KF 82 پنیر بیشتر IK

فلزی و پلاستیکی IKEA پنیر اهنی – درب از بالا و پایین باز و بسته 2.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: آشپزخانه
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها خانگیخانوادهخانهخانهآشپزخانهikeacheese grater
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0027,0,0.5458,-0.5974,0.0682,-0.3022,0.2932,-0.2715,0.1239,-0.2215,0.0637,-0.1175,0.0918,-0.1637,0.0669,0,0.0113,-0.0525,0.0299,-0.0214,0.0262,-0.0201,0.0274,-0.0128,0.033,-0.0278,0.025,-0.0258,0.0137,-0.0116,0.0121,-0.0195,0.0088,-0.0065,0.0159,-0.0124,0.0226,-0.0273,0.0179,-0.0304,0.0334,-0.0197,0.1179,-0.2066,0.473,-0.6727,0.2162,-0.2418,0.1588,-0.1464,0.227,-0.2294,0.1446,-0.0847,0.0671,-0.073,0.0524,-0.0443,0.0498,-0.0324,0.0442,-0.05,0.0403,-0.0281,0.0329,-0.0214,0.0179,-0.0228,0.0222,-0.0108,0.0154,-0.0136,0.0175,-0.0234,0.0154,-0.0256,0.0151,-0.0154,0.0002,-0.0143,0.0101,-0.0109,0.0128,-0.0068,0.0089,-0.0129,0.0122,-0.0065,0.0095,-0.0029,0.008,-0.0083,0.0053,-0.0042,0.0053,-0.0073,0.0069,-0.0046,0.0036,-0.0053,0.0069,-0.0063,0.0029,-0.0047,0.0056,-0.0043,0.0056,-0.0056,0.005,-0.0036,0.0049,-0.006,0.007,-0.0019,0,-0.0167,0.0146,0,0.0044,-0.011,0.0014,-0.0106,0.0092,-0.0035,0.0071,-0.0042,0.0038,-0.008,0.002,-0.0055,0.0053,-0.003,0.0103,-0.0038,0.009,-0.0071,0.0122,-0.0097,0.0036,-0.0195,0.0122,-0.0088,0.0102,-0.0078,0.0124,-0.0191,0.0215,-0.0186,0.022,-0.0023,0.0318,-0.0165,0.0006,-0.0218,0.0265,-0.0078,0.0162,-0.0156,0.0054,-0.0135,0.0251,-0.0131,0.0065,-0.0123,0.0201,-0.0268,0.0171,-0.0239,0.0121,-0.0214,0.0223,-0.0077,0.0184,-0.0253,0.0205,-0.0314,0.0184,-0.006,0,-0.0224,0.0262,-0.0088,0.0012,-0.0109,0.0114,-0.0146,0.0303,-0.0116,0.0209,-0.0061,0.0046,-0.025,0.0173,-0.0064,0.0226,-0.0111,0,-0.011,0.0163,-0.0057,0.0117,-0.0073,0.0009,-0.0112,0.0074,-0.0024,0.0017,-0.0056,0.0026,-0.0047,0.0047,0,0.0008,-0.0043,0.0026,-0.003,0.0025,-0.0009,0.0018,-0.0013,0.0028,-0.0014,0.0019,-0.0025,0.0023,-0.0035,0.0031,-0.0016,0.0034,-0.0038,0.0056,-0.0044,0.0036,-0.0055,0.0047,-0.0018,0.0075,-0.0074,0.0058,-0.0033,0.0046,-0.0084,0.005,-0.008,0.0051,-0.0037,0.0047,-0.0058,0.0128,-0.0042,0,-0.0123,0.0073,-0.0005,0.0068,-0.0007,0,-0.0061,0.0018,-0.0038,0.0044,0,0.0028,-0.0023,0.0009,-0.0031,0.0035,-0.0008,0.0017,-0.0032,0.0018,-0.0032,0.0057,-0.0013,0.0071,-0.0072,0.0002,-0.0066,0.0137,-0.0018,0.0078,-0.0089,0.0107,-0.0091,0.0277,-0.0116,0.0095,-0.0273,0.0288,-0.0253,0.0154,-0.0309,0.0316,-0.0209,0.0196,-0.0185,0.027,-0.0238,0.0415,-0.0484,0.0286,-0.0086,0.0176,-0.0195,0.0107,-0.0298,0.0117,-0.0132,0.0193,-0.0068,0.011,-0.021,0.0167,-0.0136,0.0476,-0.0077,0.0476,-0.0244,0.0217,-0.0324,0.0334,-0.0079,0.0108,-0.021,0.0225,-0.0252,0.0564,-0.0141,0.0093,-0.0504,0.1149,-0.0975,0.057,-0.0877,0.0642,-0.07,0.0371,-0.0281,0.0481,-0.0476,0.0255,-0.0466,0.0169,-0.0195,0.0836,-0.0212,0.0142,-0.0824,0.0525,-0.0124,0.0385,-0.0232,0.0166,-0.0531,0.0762,-0.0127,0.0043,-0.0325,0.0198,-0.0249,0.0467,-0.0084,0,-0.0384,0.2856,-0.5422,0.6563,-0.3137,0.1815,-0.1823,0.1837,-0.2075,0.232,-0.2608,0.1152,-0.222,0.1931,-0.1829,0.2339,-0.1183,0.1139,-0.1117,0.0879,-0.0895,0.04,-0.0518,0.073,-0.0368,0.0741,-0.0325,0.0554,-0.0486,0.053,-0.0582,0.0478,-0.0484,0.0169,-0.0669,0.0355,-0.0117,0.0187,-0.0484,0.024,-0.0236,0.0331,-0.0301,0.0243,-0.0299,0.0324,-0.0357,0.0465,-0.0355,0.0506,-0.042,0.0226,-0.0274,0.0233,-0.0166,0.0289,-0.0405,0.0462,-0.0337,0.0634,-0.0564,0.0434,-0.0461,0.0194,-0.0429,0.0265,-0.0335,0.0212,-0.0183,0.0356,-0.0266,0.0307,-0.034,0.03,-0.0222,0.0237,-0.0249,0.0502,-0.0382,0.0276,-0.032,0.0382,-0.0315,0.0092,-0.0197,0.0188,-0.0181,0.0161,-0.0157,0.0093,-0.0096,0.0102,-0.0148,0.0122,-0.0146,0.0128,-0.0089,0.0088,-0.0108,0.0081,-0.0092,0.0043,-0.0057,0.0061,-0.01,0.0081,-0.0049,0.0021,-0.0045,0.0068,-0.0074,0.0058,-0.0056,0.0049,-0.0068,0.0048,-0.0046,0.0047,-0.0034,0.0039,-0.0033,0.0029,-0.0032,0.0027,-0.0022,0.0023,-0.0024,0.0034,-0.0023,0.0021,-0.0019,0.0019,-0.0014,0.0019,-0.0027,0.0016,-0.0019,0.0018,-0.0019,0.0016,-0.0019,0.0017,-0.0019,0.002,-0.0015,0.0009,-0.0012,0.0011,-0.0012,0.0016,-0.0007,0.001,-0.0011,0.0013,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0011,-0.0007,0.0011,-0.0012,0.0013,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0009,-0.001,0.0004,-0.001,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0011,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0001,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0005,0,0,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0008,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0006,0.0001,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0011,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0008,-0.0009,0.0014,-0.001,0.0017,-0.0011,0.0014,-0.0009,0.0013,-0.001,0.0014,-0.0027,0.0027,-0.0047,0.0047,-0.0009,0.0019,-0.0056,0.0014,-0.0043,0.0056,-0.0033,0.0067,-0.0025,0.0021,-0.0085,0.0075,-0.0037,0.0054,-0.0033,0.0066,-0.0061,0.0031,-0.0128,0.0115,-0.0034,0.0053,-0.0027,0.005,-0.0123,0.0116,-0.0059,0.0127,-0.0189,0.0177,-0.0156,0.0158,-0.0128,0.0172,-0.0075,0.0253,-0.0073,0.0058,-0.0176,0.0139,-0.018,0.0095,-0.0096,0.0191,-0.0214,0.0219,-0.0121,0.0208,-0.0218,0.0227,-0.0295,0.03,-0.0129,0.0304,-0.0176,0.0387,-0.0348,0.0283,-0.0202,0.0203,-0.0157,0.0188,-0.0154,0.0153,-0.008,0.0107,-0.0164,0.0124,-0.0134,0.0162,-0.0085,0.0063,-0.0122,0.01,-0.0148,0.0165,-0.0218,0.028,-0.0197,0.0088,-0.0124,0.0126,-0.0129,0.0246,-0.0142,0.0228,-0.0179,0.0081,-0.0116,0.0182,-0.0156,0.0118,-0.0138,0.0243,-0.0187,0.0254,-0.0237,0.0188,-0.0198,0.0208,-0.0266,0.022,-0.0257,0.017,-0.0021,0.0156,-0.0183,0.0062,-0.0188,0.0152,-0.0288,0.0342,-0.0044,0.0154,-0.0573,0.0416,-0.0334,0.0553,-0.0315,0.0308,-0.029,0.0268,-0.0256,0.0277,-0.0163,0.0274,-0.0196,0.0205,-0.0446,0.0326,-0.0406,0.0594,-0.0244,0.0244,-0.0466,0.0128,-0.0106,0.0215,-0.032,0.0253,-0.0354,0.0365,-0.0563,0.0518,-0.0169,0.0338,-0.0405,0.0311,-0.0335,0.027,-0.0491,0.0322,-0.0273,0.0127,-0.0476,0.0297,-0.019,0.0108,-0.0206,0.0396,-0.0146,0.0049,-0.0298,0.0243,-0.0156,0.0212,0,0.0543,-0.0522,0.0325,-0.0555,0.0143,-0.0212,0.0174,-0.0086,0,-0.0168,0.0146,-0.0061,0.01,-0.0092,0.0007,-0.008,0.0036,-0.005,0.0126,-0.0119,0.0214,-0.057,0.1144,0,0.021,-0.1396,0.0352,-0.119,0.1309,0,0.0722,-0.0321,0,-0.059,0.0278,-0.0536,0.0468,0,0.0329,-0.0099,0,-0.0371,0.0244,-0.0236,0.028,0,0.0042,-0.0161,0.0024,-0.0137,0.0055,0,0.002,-0.0038,0.0089,-0.0034,0.0091,-0.0042,0,-0.0119,0.0101,-0.0034,0.0095,0,0.0012,-0.0087,0.0031,-0.0075,0.007,0,0.0035,-0.0052,0.0003,-0.0059,0.0046,-0.0015,0.0044,-0.0018,0,-0.0044,0.0041,-0.0004,0.0042,-0.0016,0.0001,-0.0037,0.0032,-0.0028,0.0031,-0.001,0,-0.0028,0.0011,-0.0025,0.0023,0,0.0017,-0.0019,0.0012,-0.0023,0.002,0,0.0013,-0.0021,0.0003,-0.0017,0.0016,-0.0008,0.0018,-0.0011,0.0002,-0.0019,0.0009,-0.001,0.0015,-0.0002,0.0007,-0.0012,0.0005,-0.0012,0.0016,-0.0007,0.0006,-0.001,0.0007,-0.0005,0.001,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0011,0.001,-0.0013,0.0015,-0.0008,0.0002,-0.0011,0.0011,-0.001,0.0009,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.001,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0008,0.0006,-0.0009,0.0008,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0002,-0.0008,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0009,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0003,-0.0008,0.001,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0001,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,0,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,0,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0003,0.0003,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
فلزی و پلاستیکی IKEA پنیر اهنی – درب از بالا و پایین باز و بسته 2.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۰۱ آبان ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم