مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای ساعت KF 85 پنیر بیشتر IK

فلزی و پلاستیکی IKEA پنیر اهنی – حلقه تاثیر 1.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: آشپزخانه
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها خانگیخانوادهخانهخانهآشپزخانهikeacheese grater
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0078,-0.0117,0.0111,-0.017,0.006,-0.0046,0.0049,-0.0064,0.0025,-0.0045,0.0061,-0.0018,0.0054,-0.0047,0,-0.0029,0.0035,-0.0025,0.0039,-0.0003,0.001,-0.0022,0.0012,-0.0028,0.0018,-0.0013,0.0023,-0.0015,0.0012,-0.0005,0.002,-0.0011,0.0018,-0.0011,0.001,-0.0011,0.0013,-0.0012,0.0011,-0.0009,0.0011,-0.001,0.0013,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0004,-0.0012,0.0007,-0.0007,0.0013,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0015,-0.001,0.0011,-0.0009,0.0001,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0006,-0.0003,0.0008,-0.0013,0.0002,-0.0013,0.0006,-0.0008,0.0013,-0.0006,0.001,-0.0014,0.0021,-0.003,0.0051,-0.0032,0.0061,-0.0104,0.0036,-0.0064,0.0024,-0.0035,0.0025,-0.0024,0.0007,-0.0017,0.001,-0.0017,0.0023,-0.0023,0.0023,-0.0033,0.001,-0.0019,0.0019,-0.0015,0.0013,-0.0011,0.0016,-0.0015,0.0019,-0.002,0.0013,-0.003,0.0014,-0.0035,0.0031,-0.0006,0.0015,-0.0003,0.0012,-0.0022,0,-0.0018,0.0016,-0.001,0.0032,-0.0004,0.002,-0.0022,0.0027,-0.005,0.0037,-0.0037,0.0032,-0.0052,0.0025,-0.0035,0.0037,-0.0039,0.0045,-0.0039,0.0036,-0.0044,0.0088,-0.0053,0.0074,-0.0072,0.0087,-0.0038,0.0017,-0.007,0.0058,-0.0077,0.0022,-0.0107,0.0073,-0.0042,0.0064,-0.0083,0.0116,-0.0117,0.2299,-0.2517,0.4599,-0.6265,0.3864,-0.5347,0.3873,-0.2914,0.4331,-0.2907,0.285,-0.3426,0.2238,-0.513,0.5275,-0.3683,0.429,-0.1394,0.3568,-0.3375,0.2927,-0.4835,0.2219,-0.1899,0.2853,-0.3536,0.2963,-0.2065,0.2237,-0.108,0.2062,-0.4105,0.26,-0.1655,0.1911,-0.1374,0.2211,-0.1634,0.1798,-0.2608,0.1543,-0.0887,0.1695,-0.1335,0.156,-0.2466,0.1072,-0.3048,0.1008,-0.1832,0.1962,-0.1084,0.1202,-0.1097,0.1812,-0.0699,0.1568,-0.1045,0.1424,-0.1094,0.1021,-0.1194,0.1607,-0.1279,0.1328,-0.09,0.145,-0.1179,0.0973,-0.098,0.1077,-0.144,0.0773,-0.0825,0.0729,-0.1221,0.0798,-0.0718,0.0826,-0.0707,0.0694,-0.084,0.0449,-0.076,0.0436,-0.0398,0.0462,-0.1006,0.0257,-0.1551,0.0299,-0.044,0.057,-0.0518,0.0475,-0.0358,0.0566,-0.0533,0.0762,-0.0624,0.0354,-0.0316,0.042,-0.0272,0.0545,-0.0305,0.0494,-0.0501,0.0406,-0.0306,0.0409,-0.0114,0.0427,-0.0302,0.036,-0.0458,0.0474,-0.0267,0.0274,-0.0111,0.0258,-0.0231,0.0193,-0.0165,0.0413,-0.0353,0.0226,-0.0427,0.022,-0.0209,0.016,-0.0304,0.0116,-0.0352,0.0156,-0.0292,0.0135,-0.0323,0.02,-0.0236,0.007,-0.0139,0.0231,-0.013,0.0129,-0.0167,0.0154,-0.0189,0.0181,-0.0131,0.0229,-0.0067,0.0152,-0.0165,0.0299,-0.0129,0.0139,-0.0168,0.0155,-0.0065,0.0161,-0.0023,0.0201,-0.0084,0.0117,-0.016,0.0126,-0.0133,0.0104,-0.0066,0.0201,-0.011,0.0187,-0.0108,0.0077,-0.0115,0.0029,-0.013,0.0017,-0.0128,0.0111,-0.0099,0.0115,-0.016,0.0076,-0.019,0.0082,-0.0182,0.0074,-0.009,0.0083,-0.0062,0.0093,-0.0111,0.0093,-0.0099,0.0071,-0.0098,0.0085,-0.0067,0.0102,-0.006,0.0086,-0.0073,0.0082,-0.0043,0.006,-0.0022,0.0086,-0.0025,0.0091,-0.0064,0.0082,-0.0065,0.0073,-0.004,0.0079,-0.0063,0.0056,-0.0057,0.0047,-0.0066,0.0054,-0.007,0.0037,-0.0047,0.0051,-0.0081,0.0036,-0.0075,0.003,-0.0092,0.0027,-0.0052,0.004,-0.0038,0.0034,-0.0039,0.0028,-0.0047,0.0022,-0.0056,0.0044,-0.0059,0.0065,-0.0038,0.0051,-0.0034,0.0039,-0.0039,0.0042,-0.0033,0.0069,-0.0041,0.0056,-0.0017,0.0044,-0.0024,0.0048,-0.0028,0.0035,-0.0039,0.0034,-0.0028,0.0033,-0.003,0.0057,-0.0025,0.0044,-0.0039,0.0035,-0.0034,0.0022,-0.0042,0.0022,-0.003,0.0031,-0.0036,0.0022,-0.0034,0.001,-0.0042,0.002,-0.0044,0.0022,-0.0032,0.0029,-0.0032,0.0028,-0.0033,0.0016,-0.0031,0.0017,-0.0023,0.0027,-0.0028,0.003,-0.002,0.0026,-0.0029,0.0026,-0.0022,0.003,-0.0023,0.0033,-0.0019,0.0024,-0.0018,0.002,-0.0014,0.0021,-0.001,0.0022,-0.0013,0.0023,-0.0024,0.002,-0.002,0.0025,-0.0022,0.0022,-0.0016,0.0017,-0.0017,0.0014,-0.002,0.0012,-0.002,0.0017,-0.0017,0.0014,-0.0017,0.0015,-0.0021,0.0015,-0.002,0.0009,-0.002,0.0014,-0.002,0.0018,-0.0015,0.0015,-0.001,0.0009,-0.0013,0.0014,-0.0015,0.002,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0016,-0.0006,0.0012,-0.001,0.0009,-0.0011,0.0014,-0.001,0.0014,-0.0007,0.0013,-0.0008,0.0008,-0.0012,0.0008,-0.001,0.0007,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0011,0.0009,-0.0011,0.0008,-0.0012,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0006,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0008,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0007,0.001,-0.0005,0.0003,-0.001,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0014,0.0008,-0.0014,0.0012,-0.0015,0.0008,-0.0008,0.0015,-0.0019,0.0013,-0.002,0.0007,-0.0018,0.0017,-0.0008,0.0011,-0.002,0.0011,-0.0013,0.0011,-0.0013,0.0026,-0.0015,0.0011,-0.0027,0.0011,-0.0016,0.0013,-0.0012,0.0015,-0.002,0.0009,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0003,0.0009,-0.0006,0.0001,-0.0009,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0011,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.001,0.0004,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0009,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0003,-0.0006,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0004,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0007,-0.0002,0.0007,-0.001,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0024,-0.0027,0.0029,-0.002,0.0011,-0.0021,0.0024,-0.0019,0.0012,-0.0015,0.0001,-0.0013,0.0008,-0.0007,0.001,0,0.0007,-0.0007,0,-0.0009,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.0009,0.0004,-0.0004,0.0018,-0.0015,0.0017,-0.0012,0.0008,-0.0011,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0015,-0.0007,0.001,-0.0011,0.0044,-0.0013,0.0046,-0.0014,0.0027,-0.002,0.0017,-0.0031,0.004,-0.0042,0.004,-0.0038,0.0026,-0.0029,0.0042,-0.0054,0.0071,-0.0034,0.0065,-0.0048,0.0075,-0.0049,0.0043,-0.0025,0.0022,-0.0039,0.0025,-0.0023,0.002,-0.0024,0.0015,-0.0012,0.0004,-0.0012,0.0012,-0.0011,0.0016,-0.0013,0.0025,-0.0017,0.002,-0.0031,0.0011,-0.0029,0.0019,-0.0034,0.003,-0.0018,0.0026,-0.0027,0.002,-0.0025,0.0026,-0.0019,0.0024,-0.0014,0.0036,-0.0039,0.0026,-0.0018,0.0018,-0.0025,0.0012,-0.0021,0.0014,-0.0021,0.004,-0.0025,0.0031,-0.0023,0.0024,-0.0026,0.0019,-0.0024,0.0027,-0.0024,0.0016,-0.0019,0.0014,-0.0012,0.0047,-0.0019,0.0044,-0.0046,0.0049,-0.0043,0.0089,-0.0074,0.0079,-0.011,0.0119,-0.0043,0.0051,-0.0046,0.0027,-0.0054,0.0038,-0.0013,0.003,-0.0028,0.0044,-0.005,0.0045,-0.0088,0.0041,-0.0048,0.0031,-0.0002,0.0031,-0.0038,0.0003,-0.0042,0.002,-0.0002,0.003,0,0.0019,-0.0039,0,-0.0034,0.0029,-0.0003,0.0104,-0.0086,0.0104,-0.0075,0.0005,-0.0041,0.0025,-0.0017,0.0029,0,0.0006,-0.0012,0.0007,-0.0021,0.0026,-0.001,0.0022,-0.0009,0.0005,-0.0014,0.001,-0.0011,0.0012,-0.0017,0.0011,-0.0004,0.0011,-0.0003,0.0012,-0.0016,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0009,-0.0002,0.0008,-0.0008,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0008,-0.001,0.0007,-0.0008,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0001,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0009,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0009,-0.0011,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0008,-0.0005,0.0008,-0.0009,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0008,-0.0009,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0007,-0.001,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0008,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0007,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
فلزی و پلاستیکی IKEA پنیر اهنی – حلقه تاثیر 1.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۰۱ آبان ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم