مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای موسیقی تیزر تبلیغاتی ۲

سینت پد/الکترو موزیک برای تیزر تبلیغاتی و فضای مدرن در تبلیغات ورزشی و صنعتی و علمی تخیلی

کیفیت: 441kHz, 128bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: تیزر
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها موسیقی پس زمینهموسیقیموزیک جهانیحلقه موسیقی رقصفضای ورزشیورزشیمدرنموسیقی الکترونیکیpad synth loopتیزرworld danceتبلیغاتموزیکهنر و صنعت فضا نزدیکمجموعه تبلیغات
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0002,0,0.0044,-0.0745,0.1656,-0.1307,0.0615,-0.1168,0.0952,-0.0336,0.0309,-0.1335,0.0741,-0.0923,0.1011,-0.1333,0.0807,-0.1159,0.0881,-0.0163,0.0291,-0.1369,0.0616,-0.1149,0.0653,-0.026,0.0475,-0.0779,0.0891,-0.0103,0.0358,-0.0631,0.0747,-0.0406,0.0692,-0.0183,0.0798,-0.0928,0.0779,-0.0581,0.0298,-0.0547,0.0288,-0.0389,0.0551,-0.0971,0.0694,-0.0514,0.0299,-0.043,0.0651,-0.0562,0.0866,-0.0809,0.0422,-0.0367,0.0382,-0.036,0.0647,-0.0678,0.0661,-0.0684,0.0446,-0.033,0.0425,-0.0593,0.0482,-0.0452,0.0301,-0.0329,0.0522,-0.0354,0.0519,-0.0457,0.0438,-0.0605,0.0399,-0.0719,0.0505,-0.0491,0.0421,-0.0216,0.0527,-0.0197,0.0454,-0.0378,0.048,-0.0306,0.0356,-0.0445,0.0137,-0.0332,0.0304,-0.0437,0.0525,-0.0292,0.0353,-0.0498,0.0511,-0.0663,0.0406,-0.0415,0.0601,-0.0532,0.0478,-0.0495,0.0098,-0.0599,0.0578,-0.0501,0.0373,-0.0507,0.0612,-0.0158,0.053,-0.0567,0.0224,-0.0163,0.0529,-0.0315,0.0545,-0.0287,0.0083,-0.0472,0.0686,-0.0618,0.0425,-0.024,0.0446,-0.0247,0.0316,-0.0241,0.0343,-0.0139,0.0478,-0.0463,0.0416,-0.0386,0.0545,-0.0356,0.0504,-0.0399,0.0213,-0.0476,0.0676,-0.056,0.0812,-0.0407,0.058,-0.0672,0.0527,-0.0607,0.0638,-0.021,0.081,-0.059,0.0619,-0.0742,0.1075,-0.1078,0.1266,-0.083,0.0528,-0.0953,0.0659,-0.072,0.0416,-0.066,0.0506,-0.0699,0.0773,-0.0357,0.0722,-0.1059,0.0699,-0.0401,0.0641,-0.0551,0.0196,-0.0495,0.0704,-0.0786,0.0441,-0.0809,0.0491,-0.0501,0.0601,-0.0331,0.021,-0.076,0.0537,-0.042,0.0555,-0.0407,0.0465,-0.0429,0.057,-0.0464,0.0263,-0.0267,0.0472,-0.0458,0.0642,-0.0368,0.0651,-0.0659,0.0825,-0.0567,0.0798,-0.0649,0.0911,-0.0411,0.0699,-0.0267,0.0378,-0.0694,0.0557,0,0.0339,-0.0603,0.0406,-0.0184,0.0395,-0.0659,0.0504,-0.0562,0.0337,-0.0676,0.0456,-0.0487,0.0645,-0.0012,0.0227,-0.0487,0.0567,-0.0483,0.0069,-0.0671,0.061,-0.0456,0.0343,-0.0535,0.0471,-0.048,0.0626,-0.0349,0.036,-0.0419,0.0812,-0.0947,0.0532,-0.0896,0.095,-0.0471,0.0219,-0.06,0.0703,-0.012,0.0561,-0.0472,0.0691,-0.0502,0.0618,-0.1021,0.069,-0.0462,0.0175,-0.0515,0.0806,-0.0481,0.0374,-0.0803,0.0577,-0.0519,0.0345,-0.0457,0.0577,-0.0522,0.0425,-0.0414,0.0742,-0.0696,0.0676,-0.0499,0.0766,-0.0612,0.0586,-0.0458,0.0434,-0.0368,0.0499,-0.0597,0.0427,-0.0458,0.0419,-0.0623,0.083,-0.0503,0.0618,-0.0481,0.0518,-0.0692,0.0352,-0.0632,0.0443,-0.0231,0.0264,-0.0416,0.0518,-0.0074,0,-0.0613,0.0406,-0.0133,0.0217,-0.0487,0.0659,-0.0211,0,-0.0661,0.0433,-0.0435,0.0432,-0.0696,0.0282,-0.0218,0.0337,-0.063,0.0776,-0.035,0.0467,-0.0266,0.0458,-0.0622,0.0428,-0.0444,0.028,-0.0551,0.0632,-0.0127,0.0287,-0.058,0.0521,-0.0265,0.0138,-0.0541,0.0418,-0.0259,0.0212,-0.0358,0.0458,-0.0382,0.0408,-0.0391,0.0323,-0.0388,0.0441,-0.0108,0,-0.0442,0.0431,-0.0087,0.0261,-0.0472,0.0434,-0.0273,0.038,-0.041,0.0604,-0.0275,0.0588,-0.0217,0.0152,-0.0533,0.0558,-0.0218,0.0527,-0.1128,0.0712,-0.1156,0.0582,-0.0709,0.0581,-0.0846,0.0552,-0.0153,0.0191,-0.0837,0.0636,-0.0235,0.0668,-0.0414,0.0659,-0.0782,0.0341,-0.0502,0.0135,-0.0632,0.0542,-0.0216,0.0329,-0.0568,0.0557,-0.045,0.0434,-0.0319,0.0338,-0.0435,0.07,-0.011,0.0258,-0.0507,0.0376,-0.0316,0.0667,-0.0528,0.0122,-0.0613,0.0477,-0.0237,0.0218,-0.0413,0.054,-0.0177,0.0518,-0.0281,0.0118,-0.0537,0.0711,-0.008,0.0521,-0.0638,0.0526,-0.0382,0.0426,-0.0201,0.0153,-0.0364,0.0668,-0.0115,0.0225,-0.0514,0.0388,-0.0415,0.0571,-0.0154,0.0195,-0.0644,0.059,-0.0835,0.0326,-0.0322,0.0391,-0.0721,0.0632,-0.0298,0.01,-0.0516,0.0639,-0.0354,0.043,-0.0226,0,-0.0601,0.0567,-0.0274,0.0398,-0.0173,0.0306,-0.0491,0.0544,-0.0283,0.0181,-0.0357,0.0319,-0.0574,0.0824,-0.0162,0.0029,-0.0667,0.0629,-0.0213,0.0561,-0.0311,0.0108,-0.0645,0.0615,-0.0357,0.0409,-0.0459,0.026,-0.0454,0.0672,-0.0032,0.0628,-0.0696,0.0284,-0.0506,0.0686,0,0.0196,-0.0554,0.0275,-0.0839,0.0501,-0.0076,0.0221,-0.0634,0.0333,-0.0556,0.054,-0.0186,0.0211,-0.0386,0.061,-0.0273,0.0269,-0.0169,0.0161,-0.0542,0.0681,-0.026,0.0402,-0.0312,0.0388,-0.0643,0.0954,-0.012,0.069,-0.029,0,-0.0558,0.0578,-0.0285,0.0547,-0.0254,0.0388,-0.0749,0.0456,-0.0301,0.0614,-0.0347,0.0392,-0.0759,0.0935,-0.0396,0.0565,-0.0343,0.0298,-0.0737,0.0563,-0.0153,0.0733,-0.0453,0.0001,-0.0543,0.085,-0.0318,0.0529,-0.0508,0.0188,-0.0602,0.0699,-0.0364,0.061,-0.0444,0.0127,-0.0448,0.0431,-0.044,0.0433,-0.0217,0.0174,-0.0612,0.036,-0.0363,0.046,-0.0027,0.0328,-0.0396,0.0576,-0.0502,0.0674,-0.0266,0.0207,-0.0359,0.0114,-0.0442,0.0476,-0.0202,0.0364,-0.0453,0.0131,-0.0345,0.0471,-0.0213,0.0448,-0.0292,0.0118,-0.0406,0.0468,-0.0258,0.0548,-0.028,0.0202,-0.0545,0.0463,-0.0428,0.0587,-0.0155,0.0268,-0.0818,0.0381,-0.078,0.0686,-0.0023,0.0521,-0.0601,0.0412,-0.0851,0.0806,-0.0114,0.0495,-0.0336,0.0244,-0.0804,0.0641,-0.0355,0.0379,-0.0498,0.0367,-0.0667,0.0392,-0.0762,0.0444,-0.0028,0.0243,-0.0399,0.0345,-0.0531,0.0489,-0.0272,0.0225,-0.0316,0.0054,-0.0363,0.0573,-0.0304,0.0481,-0.0277,0.0124,-0.0376,0.0306,-0.0305,0.0475,-0.006,0.0413,-0.0183,0.0124,-0.0606,0.0421,-0.0157,0.059,-0.0244,0.019,-0.0404,0.0542,-0.0527,0.0626,-0.0263,0.0521,-0.0267,0.0329,-0.0664,0.0366,-0.0348,0.0643,-0.0206,0.023,-0.0671,0.046,-0.061,0.0463,-0.0273,0.0272,-0.045,0.0313,-0.0486,0.0386,-0.036,0.0337,-0.0221,0.0108,-0.0459,0.0353,-0.0529,0.0578,-0.0165,0.034,-0.0235,0.0165,-0.0669,0.0235,-0.0226,0.0233,-0.0215,0.0161,-0.0419,0.0121,-0.0313,0.0309,-0.0227,0.0265,-0.0167,0.0449,-0.0591,0.0275,-0.0499,0.0638,-0.0187,0.0406,-0.0353,0.0238,-0.0512,0.0184,-0.0304,0.0539,-0.0271,0.0205,-0.0536,0.0048,-0.0322,0.0474,-0.0359,0.0438,-0.0396,0.023,-0.0417,0.0387,-0.0333,0.0357,-0.044,0.0624,-0.0596,0.0361,-0.0797,0.0578,-0.0403,0.0359,-0.0513,0.0432,-0.036,0.045,-0.07,0.0454,-0.0356,0.0504,-0.0569,0.0627,-0.0402,0.0669,-0.0674,0.0806,-0.0498,0.0435,-0.0329,0.0474,-0.0369,0.0351,-0.0403,0.0364,-0.0254,0.0908,-0.0482,0.0578,-0.0406,0.0357,-0.0539,0.0416,-0.0751,0.0686,-0.0654,0.0334,-0.0481,0.0436,-0.069,0.0439,-0.0291,0.0301,-0.0298,0.0477,-0.0685,0.0317,-0.0501,0.0366,-0.0426,0.0254,-0.0376,0.0421,-0.0379,0.0317,-0.0277,0.0584,-0.023,0.0509,-0.0339,0.0394,-0.0232,0.0325,-0.0456,0.0452,-0.0395,0.0321,-0.031,0.0619,-0.0444,0.0403,-0.0411,0.0244,-0.0319,0.0315,-0.0219,0.0293,-0.0218,0.0384,-0.0281,0.0274,-0.0273,0.0319,-0.0415,0.0643,-0.0298,0.0382,-0.0338,0.0378,-0.0636,0.0282,-0.0277,0.0009,-0.0011,0.0004,-0.0002,0.0363,-0.0349,0.0308,-0.0205,0.0251,-0.0478,0.0284,-0.0435,0.0464,-0.0478,0.0308,-0.0408,0.0623,-0.0642,0.0369,-0.0441,0.0391,-0.0407,0.0463,-0.0335,0.0736,-0.0551,0.0392,-0.0662,0.0426,-0.061,0.0475,-0.0286,0.0264,-0.0423,0.0447,-0.0357,0.0409,-0.0396,0.0506,-0.0387,0.0258,-0.0505,0.0567,-0.0613,0.0357,-0.0454,0.0193,-0.0454,0.0279,-0.0218,0.0354,-0.0657,0.0311,-0.0554,0.0947,-0.0334,0.0202,-0.0346,0.0353,-0.0323,0.0353,-0.0182,0.0446,-0.0186,0.0464,-0.038,0.0153,-0.0526,0.0392,-0.0367,0.035,-0.0255,0.02,-0.0811,0.0497,-0.054,0.0335,-0.0327,0.0616,-0.0124,0.0325,-0.0727,0.0805,-0.0683,0.0872,-0.0527,0.0724,-0.0326,0.034,-0.0576,0.0252,-0.0797,0.0422,-0.0753,0.0539,-0.0556,0.0533,-0.0623,0.0254,-0.0448,0.053,-0.0423,0.0505,-0.0209,0.0302,-0.0435,0.0366,-0.0152,0.058,-0.0247,0.0089,-0.0236,0.0074,-0.0184,0.0332,-0.0089,0.0167,-0.0467,0.0104,-0.039,0.0325,-0.0324,0.0772,-0.0551,0.0331,-0.038,0.0321,-0.0386,0.0658,-0.0204,0.0582,-0.0617,0.0318,-0.0438,0.0479,-0.0435,0.0557,-0.0256,0.0337,-0.0327,0.0836,-0.0454,0.0494,-0.0452,0.0663,-0.0445,0.0561,-0.0345,0.0435,-0.0629,0.0248,-0.0241,0.0439,-0.0474,0.0585,-0.0489,0.0346,-0.0365,0.0273,-0.0435,0.0544,-0.0336,0.0566,-0.063,0.0244,-0.0631,0.0309,-0.0345,0.0566,-0.0343,0.0341,-0.0337,0.0176,-0.05,0.0572,-0.0275,0.0271,-0.0312,0.0602,-0.048,0.0182,-0.041,0.0543,-0.0215,0.056,-0.0347,0.045,-0.0286,0.0192,-0.0375,0.061,-0.0282,0.0475,-0.0247,0.0344,-0.0367,0.0528,-0.054,0.055,-0.0208,0.0431,-0.0465,0.0397,-0.0423,0.0547,-0.0653,0.0518,-0.0343,0.0741,-0.0264,0.042,-0.0546,0.0396,-0.0583,0.0363,-0.024,0.0573,-0.0579,0.0756,-0.0389,0.0682,-0.0521,0.0451,-0.0601,0.0682,-0.0482,0.0405,-0.0664,0.0576,-0.0403,0.0227,-0.0703,0.0585,-0.0525,0.0503,-0.0514,0.0478,-0.0597,0.0436,-0.0533,0.0353,-0.0365,0.05,-0.0313,0.0121,-0.0486,0.0472,-0.0589,0.0462,-0.037,0.0456,-0.0506,0.0755,-0.0499,0.0329,-0.058,0.0339,-0.0432,0.025,-0.0395,0.0136,-0.0194,0.0554,-0.0435,0.0561,-0.0738,0.0499,-0.0479,0.0404,-0.0344,0.0648,-0.0459,0.0356,-0.0212,0.0511,-0.0637,0.0343,-0.0478,0.0751,-0.0249,0.0517,-0.057,0.0211,-0.0576,0.0302,-0.0634,0.0468,-0.0432,0.0422,-0.037,0.0191,-0.0375,0.0331,-0.0288,0.0364,-0.028,0.029,-0.0329,0.0248,-0.04,0.0457,-0.0354,0.0277,-0.0325,0.0239,-0.0539,0.0434,-0.0388,0.0412,-0.0442,0.0457,-0.0696,0.0424,-0.0816,0.0497,-0.0771,0.0633,-0.0374,0.0938,-0.0278,0.054,-0.0613,0.0501,-0.0515,0.0303,-0.0415,0.044,-0.0711,0.0617,-0.0243,0.0322,-0.0636,0.0364,-0.0502,0.0653,-0.0585,0.0508,-0.0437,0.0096,-0.0573,0.0281,-0.0254,0.0417,-0.0366,0.0464,-0.0633,0.034,-0.0738,0.0538,-0.052,0.0461,-0.0528,0.0481,-0.0625,0.0009,-0.0377,0.0452,-0.0203,0.0765,-0.0591,0.0861,-0.0676,0.0471,-0.0483,0.0344,-0.0448,0.064,-0.0476,0.0364,-0.0801,0.0567,-0.0386,0.0709,-0.0552,0.048,-0.0495,0.03,-0.0503,0.0418,-0.09,0.0973,-0.0274,0.0356,-0.0296,0.0362,-0.053,0.0373,-0.0642,0.0232,-0.0503,0.0447,-0.0437,0.0374,-0.0569,0.0425,-0.0284,0.0281,-0.0255,0.0265,-0.0505,0.0402,-0.0264,0.0549,-0.0323,0.0748,-0.011,0.0422,-0.0677,0.0644,-0.0438,0.0507,-0.0463,0.018,-0.0541,0.03,-0.0395,0.046,-0.0207,0.0267,-0.0532,0.0635,-0.0331,0.0094,-0.0606,0.041,-0.0479,0.04,-0.0401,0.0317,-0.1048,0.0329,-0.059,0.0438,-0.0504,0.0648,-0.0413,0.031,-0.0693,0.0266,-0.045,0.0487,-0.0357,0.0753,-0.0319,0.013,-0.0708,0.0493,-0.0414,0.0429,-0.0119,0.0281,-0.0543,0.0223,-0.0418,0.0489,-0.0287,0.049,-0.0421,0.0481,-0.0522,0.0239,-0.0467,0.0798,-0.0193,0.0449,-0.0543,0.0318,-0.0833,0.0604,-0.0475,0.0497,-0.0248,0.0771,-0.0249,0.0318,-0.0305,0.0414,-0.0426,0.07,-0.0471,0.0422,-0.0517,0.0212,-0.0329,0.0587,-0.0387,0.0452,-0.0837,0.0282,-0.0724,0.0421,-0.048,0.0539,-0.0578,0.0617,-0.0387,0.0258,-0.046,0.0584,-0.0512,0.0449,-0.0509,0.0206,-0.1069,0.0673,-0.0354,0.0578,-0.0918,0.0472,-0.0404,0.0292,-0.0414,0.0322,-0.0367,0.0552,-0.0605,0.0474,-0.0357,0.0406,-0.0336,0.0412,-0.0376,0.0329,-0.0325,0.0163,-0.0555,0.0363,-0.0279,0.0502,-0.0423,0.0658,-0.0396,0.0553,-0.0676,0.0386,-0.0523,0.0529,-0.0627,0.0686,-0.0893,0.0442,-0.0504,0.0319,-0.0344,0.0392,-0.0564,0.0339,-0.0471,0.0335,-0.0262,0.0485,-0.0829,0.0635,-0.0697,0.0446,-0.0554,0.0609,-0.0495,0.0299,-0.0335,0.0701,-0.064,0.0574,-0.0469,0.0382,-0.0319,0.0662,-0.0501,0.0762,-0.0405,0,-0.0315,0.0276,-0.0435,0.0666,-0.0326,0.0541,-0.0482,0.0415,-0.0382,0.0771,-0.0251,0.0505,-0.0575,0.0284,-0.0693,0.0216,-0.0468,0.0315,-0.0544,0.0375,-0.141,0.0399,-0.0503,0.0292,-0.0367,0.0684,-0.0412,0.0561,-0.0979,0.1315,-0.0543,0.0617,-0.07,0.0703,-0.0771,0.0219,-0.0839,0.0984,-0.0431,0.058,-0.0404,0.0608,-0.0647,0.075,-0.0858,0.0354,-0.0495,0.0645,-0.0044,0.0435,-0.0275,0.028,-0.0703,0.0364,-0.0277,0.0564,-0.0289,0.0248,-0.0753,0.0302,-0.0315,0.0788,-0.0753,0.0726,-0.0429,0.0493,-0.0274,0.0458,-0.0514,0.0513,-0.052,0.0452,-0.0589,0.0531,-0.0723,0.0627,-0.0668,0.0581,-0.0108,0.0432,-0.0749,0.0219,-0.0632,0.0365,-0.0495,0.034,-0.0331,0.0779,-0.0419,0.0367,-0.0738,0.0484,-0.0356,0.0619,-0.0364,0.0469,-0.0511,0.0451,-0.0399,0.0833,-0.0422,0.0397,-0.0667,0.0485,-0.0715,0.0422,-0.0406,0.0557,-0.0714,0.045,-0.0838,0.0748,-0.1282,0.0433,-0.0811,0.032,-0.0965,0.0616,-0.0585,0.0448,-0.0604,0.0729,-0.0464,0.066,-0.0806,0.0476,-0.0597,0.0487,-0.0416,0.0596,-0.0515,0.0454,-0.0867,0.0274,-0.0487,0.0497,-0.0563,0.1019,-0.0322,0.0475,-0.0579,0.0288,-0.0307,0.0484,-0.0414,0.0667,-0.0354,0.0226,-0.069,0.0149,-0.0294,0.0591,-0.0271,0.0587,-0.1116,0.0489,-0.0397,0.0444,-0.0716,0.0696,-0.0384,0.0318,-0.0793,0.0262,-0.061,0.051,-0.0383,0.0623,-0.0433,0.0599,-0.0606,0.0409,-0.0335,0.0411,0,0.0478,-0.0452,0.0184,-0.0498,0.0611,-0.0277,0.048,-0.0491,0.0335,-0.0424,0.0142,-0.0468,0.0314,-0.0164,0.0364,-0.0173,0.0128,-0.0261,0.0539,-0.0265,0.031,-0.0326,0.0297,-0.023,0.0362,-0.0237,0.029,-0.0314,0.0542,-0.0213,0.0297,-0.0306,0.0245,-0.0161,0.0135,-0.0298,0.0258,-0.0369,0.022,-0.0465,0.0256,-0.0303,0.062,-0.0369,0,-0.0681,0.0643,-0.0382,0.1082,-0.022,0.0644,-0.0516,0.0474,-0.0591,0.0023,-0.0638,0.0726,-0.0134,0.0302,-0.0446,0.0753,-0.0483,0.0337,-0.0386,0.0328,-0.0422,0.0678,-0.006,0.0343,-0.0695,0.0208,-0.0198,0.0405,-0.0404,0.0453,-0.0588,0.0492,-0.0403,0.047,-0.0419,0.0363,-0.0204,0.0135,-0.0591,0.0327,-0.0537,0.076,-0.0366,0.0573,-0.0351,0.0284,-0.0389,0.0505,-0.0778,0.0458,-0.0736,0.0657,-0.0369,0.0311,-0.0429,0.0454,-0.0666,0.0296,-0.0576,0.0547,-0.0506,0.0406,-0.0661,0.0512,-0.0175,0.0428,-0.0393,0.0561,-0.037,0.0585,-0.0312,0.0558,-0.0428,0.036,-0.0453,0.0257,-0.0466,0.0385,-0.0467,0.0514,-0.0303,0.0293,-0.0278,0.0411,-0.0358,0.0007,-0.0081,0,0]
در حال بارگذاری
0:38
سینت پد/الکترو موزیک برای تیزر تبلیغاتی و فضای مدرن در تبلیغات ورزشی و صنعتی و علمی تخیلی
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم