مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای recycling container metal close 01 wav

Metal recycling bin - lid close, rattly metallic resonance.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سایر اشیاء
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها سر و صداظرففلزیlidبستنcoverزبالهزباله هاresonantbinبازیافتrecycle
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0394,0.037,-0.0499,0.0471,-0.0628,0.0433,-0.0359,0.0348,-0.0292,0.0341,-0.0362,0.0367,-0.0269,0.0326,-0.0205,0.0316,-0.0496,0.0325,-0.0778,0.0747,-0.0806,0.0857,-0.1352,0.0652,-0.0594,0.0764,-0.0385,0.074,-0.0577,0.042,-0.0471,0.0658,-0.0457,0.0459,-0.0447,0.03,-0.04,0.0353,-0.0423,0.0379,-0.049,0.0286,-0.0278,0.0246,-0.0186,0.0353,-0.0259,0.032,-0.0218,0.0278,-0.0215,0.0176,-0.0322,0.0182,-0.0123,0.0245,-0.0274,0.0191,-0.0059,0.0169,-0.0138,0.013,-0.0098,0.0123,-0.0053,0.0104,-0.014,0.0012,-0.0056,0.0069,-0.0119,0.0088,-0.0058,0.0075,-0.0056,0.0062,-0.0089,0.0094,-0.0116,0.0085,-0.0117,0.0034,-0.004,0.007,-0.0096,0.0042,-0.004,0.0077,-0.0065,0.0024,-0.0031,0.0065,-0.0073,0.0045,-0.0071,0.0045,-0.0079,0.0064,-0.008,0.0093,-0.0055,0.0035,-0.0069,0.0084,-0.0024,0.0058,-0.0057,0.0024,-0.0026,0.0034,-0.0024,0.0029,-0.0071,0.0036,-0.0015,0.0057,-0.007,0.0016,-0.0025,0.0026,-0.0025,0.0014,-0.0045,0.0031,-0.006,0.004,-0.002,0.0058,-0.0073,0.0025,-0.0071,0.0017,-0.0008,0.0034,-0.0034,0.0029,-0.0044,0.005,-0.0045,0.0034,-0.0038,0.0022,-0.0022,0.0015,-0.0034,0.0024,-0.0019,0.004,-0.0022,0.0025,-0.0025,0.0027,-0.0039,0.0022,-0.0011,0.0023,-0.0015,0.0034,-0.0025,0.0035,-0.0018,0.0013,-0.0022,0.0021,-0.0038,0.0031,-0.0013,0.0028,-0.002,0.0032,-0.0008,0.0026,-0.0032,0,-0.0019,0.0033,-0.0049,0.0027,-0.0035,0.0027,-0.0016,0.0025,-0.0037,0.0035,-0.0027,0.0042,-0.0028,0.002,-0.001,0.0022,-0.0036,0.0031,-0.0024,0.003,-0.0021,0.0003,-0.0016,0.0015,-0.0016,0.0025,-0.0022,0.0023,-0.0022,0.0026,-0.0008,0.0009,-0.0014,0.0012,-0.0025,0.0026,-0.0024,0.0022,-0.0018,0.0014,-0.001,0.0021,-0.0016,0.0004,-0.0012,0.001,-0.0012,0.0007,-0.0023,0.0014,-0.0009,0.0027,-0.0016,0.0013,-0.0008,0.0011,-0.002,0.0018,-0.0026,0.0012,-0.0011,0.0034,-0.0027,0.0003,-0.001,0.0022,-0.002,0.0004,-0.0027,0.0021,-0.0011,0.0023,-0.0011,0.0013,-0.001,0.0013,-0.0026,0.0007,-0.0018,0.0026,-0.0014,0.0015,-0.0014,0.0022,-0.0015,0.0013,-0.0019,0.0011,-0.0022,0.0014,-0.0017,0.0013,-0.0024,0.0018,-0.0013,0.003,-0.005,0.0028,-0.0081,0.012,-0.0798,0.0889,-0.0763,0.08,-0.11,0.067,-0.1219,0.127,-0.189,0.1936,-0.0907,0.1445,-0.16,0.1484,-0.1776,0.1818,-0.1175,0.1057,-0.1352,0.1016,-0.1294,0.1871,-0.1826,0.1202,-0.0708,0.0953,-0.0879,0.143,-0.1295,0.1031,-0.1209,0.0984,-0.0876,0.0788,-0.1519,0.1109,-0.1048,0.0731,-0.0678,0.1027,-0.1513,0.0777,-0.0785,0.0712,-0.0587,0.0798,-0.102,0.1007,-0.0931,0.1415,-0.2098,0.12,-0.158,0.1375,-0.1024,0.161,-0.124,0.1472,-0.0613,0.0698,-0.0887,0.0872,-0.1308,0.1074,-0.1297,0.12,-0.0302,0.12,-0.1487,0.076,-0.0714,0.0804,-0.0421,0.1109,-0.1439,0.1541,-0.1575,0.1805,-0.0831,0.1821,-0.1644,0.1171,-0.183,0.1522,-0.1276,0.2174,-0.1851,0.1426,-0.099,0.1162,-0.1632,0.1148,-0.1234,0.1212,-0.0525,0.0843,-0.093,0.1014,-0.0767,0.1127,-0.1086,0.0521,-0.1169,0.06,-0.1002,0.102,-0.0928,0.1262,-0.0294,0.0836,-0.0888,0.0612,-0.0419,0.0616,-0.0831,0.0334,-0.0231,0.0507,-0.0534,0.0928,-0.0386,0.0386,-0.075,0.0692,-0.122,0.0685,-0.0804,0.0896,-0.0597,0.0864,-0.0374,0.0737,-0.0589,0.049,-0.0811,0.087,-0.0701,0.091,-0.0919,0.0645,-0.0612,0.1205,-0.0794,0.0273,-0.0439,0.0717,-0.0406,0.0332,-0.0617,0.1089,-0.0799,0.0883,-0.0794,0.0652,-0.0386,0.04,-0.0598,0.0561,-0.0334,0.0774,-0.0647,0.0374,-0.0254,0.0546,-0.0494,0.0542,-0.069,0.0494,-0.0479,0.0471,-0.0697,0.0367,-0.0353,0.044,-0.0544,0.0568,-0.0434,0.0257,-0.0219,0.0539,-0.0734,0.0364,-0.0447,0.0608,-0.0465,0.0732,-0.05,0.0524,-0.0598,0.0508,-0.0588,0.0577,-0.027,0.032,-0.0252,0.0552,-0.0299,0.0273,-0.0327,0.0276,-0.0217,0.0137,-0.0076,0.0235,-0.0156,0.0244,-0.0291,0.0207,-0.0357,0.0185,-0.0113,0.0246,-0.0253,0.0161,-0.0237,0.0277,-0.0373,0.0407,-0.0219,0.0327,-0.0272,0.0179,-0.024,0.0289,-0.0059,0.0311,-0.0477,0.0373,-0.0159,0.0419,-0.0238,0.0101,-0.0257,0.0255,-0.0308,0.0255,-0.0701,0.0349,-0.0338,0.0414,-0.0471,0.0224,-0.015,0.0485,-0.0302,0.0237,-0.0271,0.028,-0.034,0.0316,-0.0382,0.0312,-0.0171,0.0418,-0.0341,0.0227,-0.0264,0.0242,-0.0319,0.0399,-0.0317,0.025,-0.0182,0.02,-0.0208,0.0131,-0.0103,0.0421,-0.0641,0.0318,-0.0372,0.0542,-0.0312,0.0466,-0.0452,0.0304,-0.0179,0.0353,-0.0244,0.026,-0.0405,0.0045,-0.0191,0.0306,-0.0216,0.0202,-0.008,0.0302,-0.026,0.0166,-0.0291,0.0077,-0.0074,0.0274,-0.0112,0.0209,-0.016,0.0249,-0.0187,0.0188,-0.089,0.084,-0.0629,0.0862,-0.0649,0.0757,-0.069,0.0473,-0.0603,0.0483,-0.0484,0.0351,-0.0301,0.0515,-0.0596,0.0628,-0.0536,0.0389,-0.0509,0.05,-0.059,0.0447,-0.0213,0.0526,-0.0458,0.0157,-0.0343,0.029,-0.0474,0.0342,-0.0312,0.0388,-0.0286,0.016,-0.0264,0.0242,-0.0172,0.0142,-0.0356,0.0153,-0.0138,0.0262,-0.0354,0.0122,-0.0183,0.0411,-0.0149,0.0105,-0.0288,0.0159,-0.0149,0.0218,-0.0269,0.0067,-0.0093,0.0167,-0.0174,0.0164,-0.0145,0.0172,-0.039,0.0274,-0.0167,0.0204,-0.0016,0.0167,-0.0127,0.0095,-0.0176,0.0099,-0.0231,-0.0006,-0.0092,0.0167,-0.0152,0.012,-0.0147,0.023,-0.0162,0.0158,-0.021,0.005,-0.0114,0.0064,-0.0106,0.0105,0.0034,0.0182,-0.0164,0.0094,-0.0141,0.0123,-0.0167,0.0148,-0.032,0.0154,0.0005,0.0205,-0.0201,0.0064,0.0058,0.0233,-0.0186,0.0059,-0.0149,0.0133,-0.0116,0.0122,-0.0175,0.0138,-0.0056,0.0178,-0.038,0.0205,-0.0092,0.0302,-0.0211,0.0207,-0.0127,0.0131,-0.0187,0.0216,-0.0164,0.0101,-0.0254,0.0192,-0.0185,0.0057,-0.0063,0.0156,-0.0218,0.0123,-0.0094,0.0133,-0.0109,0.0198,-0.0155,0.0027,-0.009,0.0155,-0.0154,0.0178,-0.0067,0.015,-0.0086,0.0066,-0.0126,0.0052,-0.0133,0.0093,-0.0159,0.0134,-0.0057,0.0112,-0.0138,0.0138,-0.0079,0.0146,-0.0144,0.0067,-0.012,0.0104,-0.0089,0.0049,-0.005,0.0147,-0.0083,0.0132,-0.0077,0.0031,-0.0049,0.0128,-0.0154,-0.0025,-0.0058,0.0169,-0.014,0.0168,-0.0056,0.0123,-0.0129,0.013,-0.0108,0.0063,-0.0073,0.0134,-0.0228,0.0051,-0.002,0.015,-0.016,0.0105,-0.0157,0.0152,-0.0098,0.0184,-0.0181,0.0053,-0.002,0.0082,-0.0104,0.0076,-0.0026,0.0069,-0.0056,0.0066,-0.007,0.004,-0.0082,0.0121,-0.0137,0.0039,-0.0011,0.0086,-0.0137,0.002,-0.0045,0.012,-0.0039,0.0093,-0.0074,0.0073,-0.0096,0.0029,-0.0101,0.0041,-0.0071,0.0132,-0.0087,0.0131,-0.0116,0.0063,-0.0067,0.0069,-0.0085,0.0078,-0.0053,0.0125,-0.0074,0.006,-0.0055,0.0084,-0.0135,0.0038,-0.0086,0.0088,-0.005,0.0073,-0.0008,0.01,-0.0103,0.0084,-0.0095,0.0065,-0.0082,0.0106,-0.0151,0.0071,-0.0034,0.0106,-0.0032,0.0056,-0.0018,0.0047,-0.0084,0.0015,-0.008,0.0119,-0.0071,0.0094,-0.0048,0.0069,0.0003,0.0108,-0.0125,0.0078,-0.0053,0.0067,-0.0059,0.0039,-0.0056,0.0108,-0.0028,0.009,-0.0086,0.0061,-0.0074,0.0037,-0.0071,0.0005,-0.0062,0.0054,-0.0058,0.0081,-0.0051,0.0079,-0.0048,0.0055,-0.0057,0.0075,-0.0081,0.0055,-0.0068,0.0114,-0.0057,0.0052,-0.0093,0.0095,-0.0107,0.0033,-0.0014,0.0038,-0.0061,0.0064,-0.0049,0.0063,-0.0039,0.0033,-0.001,0.0082,-0.0033,0.0018,-0.0072,0.0031,-0.0022,0.0051,-0.0063,0.0081,-0.0017,0.0042,-0.0067,0.0039,0.0004,0.009,-0.0104,0.0035,-0.0107,0.0093,-0.0065,0.0083,-0.004,0.0053,-0.006,0.0048,-0.0058,0.0034,-0.0035,0.0093,-0.0126,0.0044,-0.0006,0.0045,-0.0028,0.0072,-0.0105,0.0078,-0.0027,0.0086,-0.0046,0,-0.0021,0.0027,-0.0078,0.0034,-0.0078,0.0064,-0.0066,0.0089,-0.0061,0.0002,-0.0025,0.0058,-0.0053,0.0013,-0.0002,0.004,-0.0042,0.0015,-0.0035,0.0076,-0.0078,0.0041,-0.003,0.0041,-0.0029,0.0045,-0.0036,0,-0.0036,0.0036,-0.0049,0.004,-0.004,0.0036,-0.0048,0.0023,-0.0001,0.0063,-0.0033,0.0055,-0.0036,0.0024,-0.0042,0.0039,-0.0055,0.0038,-0.0019,0.0051,-0.0047,0.0051,0.0007,0.0048,-0.0101,0.008,-0.0082,0.0113,-0.0073,0.0126,-0.0074,0.006,-0.0032,0.0027,-0.0022,0.0063,-0.0063,0.0081,-0.0069,0.002,-0.0072,0.0024,0.0012,0.0088,-0.0092,0.0011,-0.0033,0.0102,-0.0087,0.0062,-0.0033,0.006,-0.0065,0.0026,-0.0056,0.0052,-0.0027,0.0109,-0.0079,0.0008,-0.0015,0.0065,-0.0033,0.0062,-0.0049,0.004,-0.0055,-0.0002,-0.0025,0.0074,-0.0021,0.0043,-0.0028,0.0036,-0.0042,0.0036,-0.0032,0.0059,-0.0054,0.0005,-0.0034,0.0053,-0.0031,0.0036,-0.0056,0.0036,-0.0069,0.006,-0.0029,0.0074,-0.0014,0.0039,-0.0025,0.0015,-0.0051,-0.0006,-0.0017,0.0052,-0.0035,0.0028,-0.0019,0.0031,-0.003,0.003,-0.0058,0.0016,-0.0021,0.0048,-0.005,0.0026,-0.0022,0.0049,-0.0024,0.0032,-0.0012,0.0002,-0.0012,0.0033,-0.0048,-0.0008,-0.002,0.0035,-0.0019,0.0021,-0.0035,0.0063,-0.0064,0.0041,-0.0054,0.0042,-0.0029,0.0031,-0.0027,0.0007,-0.0024,0.0051,-0.0054,0.0032,-0.0023,0.0011,-0.0022,0.0046,-0.0027,0.0025,-0.0037,0.0045,-0.0048,0.0043,-0.0027,0.0022,-0.0016,0.0025,-0.0033,0.0015,-0.0011,0.0033,-0.0025,-0.0005,-0.0017,0.0029,-0.0023,0.0029,-0.0019,0.0047,-0.0031,0.0006,0,0.0026,-0.004,0.0007,-0.0016,0.0012,-0.002,0.0019,-0.0021,0.004,-0.0027,0.0029,-0.0054,0.0012,0.0005,0.0031,-0.003,0.0016,-0.0029,0.005,-0.0065,0.0037,-0.002,0.0032,-0.0029,0.0011,-0.0014,0.0013,-0.0007,0.0019,-0.0033,0.0026,-0.0061,0.0042,-0.0026,0.0056,-0.0043,0.002,-0.0012,0.004,-0.0023,0.0017,-0.0011,0.0023,-0.0042,0.0008,-0.0036,0.0031,-0.002,0.0034,-0.0021,0.0012,-0.0016,0.0028,-0.003,0.0025,-0.0024,0.0024,-0.002,0.0016,-0.0027,0.0022,-0.0011,0.0026,-0.003,0.0011,-0.0027,0.0025,-0.0024,0.0019,-0.0024,0.0026,-0.002,0.0019,-0.0028,0.0028,-0.0034,0.0035,-0.0027,0.0029,-0.0031,0.0026,-0.0013,0.003,-0.0021,0,-0.0001,0.0022,-0.0022,0.0022,-0.0022,0.0008,-0.001,0.0024,-0.0013,0.0024,-0.0013,0.0023,-0.0017,-0.0004,-0.001,0.0016,-0.0008,0.0017,-0.0008,0.0013,-0.0012,0.0009,-0.0008,0.0015,-0.0014,0,-0.0003,0.0007,-0.0017,0.0004,-0.0001,0.0016,-0.001,0,-0.0001,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0011,-0.0001,-0.0012,0.0018,-0.0012,0.0018,-0.0007,0.0015,-0.0011,0.0002,-0.0009,0.0014,-0.0013,0.0017,-0.0013,0.0015,-0.0019,0.0011,-0.0013,0.0018,-0.0022,0.0015,-0.001,0.0018,-0.0006,0.0004,0,0.0012,-0.0022,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0011,0.0006,-0.0012,0.0016,-0.0013,0.0016,-0.001,0.0006,-0.0006,0.0002,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0013,-0.0007,0.0003,-0.001,0.0002,-0.0005,0.001,-0.0011,0.0005,-0.0008,0.0011,-0.0008,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0011,0.0009,-0.0011,0.0013,-0.0011,0.0015,-0.0015,0.0014,-0.0012,0.0011,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0001,0,0.0006,-0.0007,0.0004,0.0001,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.001,0.0002,-0.0001,0.0009,-0.0012,0.0009,-0.0008,0.0011,-0.0011,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.001,0.0008,-0.0013,0.0013,-0.0007,0.0014,-0.0011,0.0002,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0001,0.0001,0.0006,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0008,-0.0009,0.0006,-0.0004,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.001,0.0006,-0.0012,0.0009,-0.0003,0.001,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0001,0.0005,-0.0008,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0001,0.0006,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
Metal recycling bin - lid close, rattly metallic resonance.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۲۴ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم