دانلود افکت صدای Rice cooker, Toshiba RC5MS KA 0.54L, removing and replacing the pot in a series from a medium distance, XY stereo

Rice cooker, Toshiba RC5MS KA 0.54L, removing and replacing the pot in a series from a medium distance, XY stereo.
دسته بندی: لوازم برقی
مدت زمان: 0:21
کیفیت: 96kHz, 24bit
نوع:
تاریخ افزودن: چهارشنبه, 16 آذر 1401
0:21
Rice cooker, Toshiba RC5MS KA 0.54L, removing and replacing the pot in a series from a medium distance, XY stereo.