مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای افکت سمپل ۱

افکت سمپل برای بازی و اپ اندروید و SMS alarm موبایل

کیفیت: 441kHz, 129bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: زنگوله و چنگ
تعداد دانلود: 1 بار
برچسب ها مخصوص اپمخصوص بازیmobile gamesکتابخانه صدا بازی سازندهصدای بازیringing bellsاندرویدپیامک، sms، اس ام اسmobile alarmsamplesاس ام اس صدااس ام اس هشدارسوژه متحرک از روبرو fxتلفن همراه پیامزنگ نمونه
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0009,-0.0012,0.002,-0.0012,0.0007,-0.0022,0.0015,-0.0059,0.0482,-0.0234,0.1098,-0.0608,0.1541,-0.127,0.2202,-0.278,0.1667,-0.2879,0.2178,-0.1793,0.1688,-0.2221,0.1823,-0.1887,0.1699,-0.1536,0.2164,-0.2024,0.1593,-0.1603,0.1505,-0.159,0.1066,-0.1646,0.1311,-0.1469,0.126,-0.1467,0.1485,-0.1069,0.152,-0.1491,0.1199,-0.127,0.1276,-0.1201,0.1015,-0.1102,0.1141,-0.139,0.0923,-0.1028,0.122,-0.1067,0.1186,-0.1001,0.0938,-0.0968,0.1064,-0.0983,0.075,-0.0847,0.0807,-0.0796,0.072,-0.079,0.0962,-0.0916,0.0792,-0.0694,0.0977,-0.0705,0.1306,-0.1087,0.0987,-0.1127,0.1414,-0.119,0.0448,-0.0675,0.1911,-0.2146,0.2687,-0.2598,0.1911,-0.1471,0.1227,-0.1426,0.2084,-0.1908,0.2038,-0.2218,0.1423,-0.1672,0.0924,-0.1068,0.1587,-0.145,0.1754,-0.1942,0.1426,-0.1432,0.1128,-0.077,0.1097,-0.1101,0.1789,-0.1685,0.1384,-0.1556,0.1293,-0.0911,0.0927,-0.1095,0.1559,-0.1388,0.1528,-0.149,0.133,-0.13,0.0765,-0.0988,0.1343,-0.1322,0.1311,-0.1532,0.1701,-0.1847,0.1376,-0.1184,0.0976,-0.1421,0.1751,-0.1609,0.2379,-0.2829,0.1205,-0.1215,0.1382,-0.1979,0.1972,-0.1496,0.1511,-0.1839,0.2349,-0.1861,0.1072,-0.133,0.2004,-0.1434,0.2155,-0.2188,0.0763,-0.1242,0.1605,-0.1702,0.1379,-0.1754,0.1771,-0.1388,0.1842,-0.2259,0.0909,-0.0506,0.1543,-0.1619,0.1882,-0.1379,0.1313,-0.1616,0.1555,-0.1523,0.0589,-0.0922,0.1817,-0.1559,0.1589,-0.1745,0.0546,-0.0983,0.1623,-0.1375,0.1153,-0.1376,0.2352,-0.1779,0.2813,-0.3045,0.2918,-0.1687,0.2266,-0.2955,0.3459,-0.2956,0.2423,-0.2851,0.3499,-0.3423,0.2293,-0.2945,0.2735,-0.2324,0.2868,-0.3274,0.2269,-0.2738,0.2869,-0.2507,0.2593,-0.2559,0.2895,-0.1553,0.2203,-0.3232,0.2526,-0.2001,0.2032,-0.2446,0.3239,-0.2936,0.0133,-0.0137,0.0063,-0.0067,0.0065,-0.0026,0.0033,-0.0018,0.0024,-0.006,0.0047,-0.001,0.002,-0.002,0.0011,-0.0008,0.043,-0.1359,0.2344,-0.1922,0.2519,-0.2837,0.203,-0.2344,0.1689,-0.197,0.2801,-0.2696,0.1777,-0.2568,0.2521,-0.2177,0.2833,-0.2814,0.2434,-0.1965,0.326,-0.2144,0.1479,-0.206,0.1447,-0.2161,0.3233,-0.3035,0.2475,-0.0801,0.3156,-0.3263,0.1817,-0.1919,0.2033,-0.3003,0.2238,-0.1702,0.2886,-0.3302,0.1284,-0.146,0.2712,-0.2277,0.1661,-0.1477,0.2096,-0.2579,0.1836,-0.2136,0.1903,-0.1661,0.2083,-0.2205,0.193,-0.1331,0.146,-0.2007,0.175,-0.1652,0.1292,-0.1501,0.1244,-0.1501,0.1736,-0.1908,0.0636,-0.0678,0.168,-0.139,0.075,-0.0724,0.1575,-0.1989,0.0844,-0.1123,0.1058,-0.0889,0.1224,-0.1281,0.1109,-0.119,0.093,-0.1537,0.1564,-0.2297,0.1269,-0.1165,0.1358,-0.1002,0.1054,-0.1508,0.1212,-0.1167,0.1858,-0.1302,0.0953,-0.1057,0.1056,-0.115,0.1148,-0.1003,0.1535,-0.0995,0.1351,-0.088,0.1023,-0.1209,0.1321,-0.1129,0.1883,-0.1635,0.0816,-0.0535,0.1524,-0.1026,0.1061,-0.1137,0.0986,-0.1192,0.0948,-0.0785,0.1035,-0.0654,0.1219,-0.0833,0.099,-0.1184,0.1088,-0.0874,0.0919,-0.0717,0.0861,-0.1429,0.1028,-0.0747,0.1574,-0.1106,0.0692,-0.0573,0.1365,-0.1307,0.1663,-0.1472,0.1858,-0.1806,0.1743,-0.1197,0.1351,-0.1129,0.1362,-0.1134,0.2307,-0.2543,0.2436,-0.2489,0.2413,-0.1895,0.2457,-0.2702,0.1675,-0.2044,0.1985,-0.1711,0.1899,-0.1646,0.1855,-0.2511,0.2504,-0.2437,0.2004,-0.1498,0.1131,-0.1263,0.1063,-0.1262,0.1849,-0.1932,0.2069,-0.1305,0.1373,-0.1769,0.1362,-0.0996,0.1191,-0.0745,0.1183,-0.0798,0.1217,-0.1268,0.1164,-0.0775,0.148,-0.0778,0.076,-0.0834,0.0654,-0.0817,0.0654,-0.072,0.0738,-0.0675,0.0786,-0.0777,0.1033,-0.0742,0.0627,-0.0882,0.0641,-0.0752,0.0381,-0.0504,0.0999,-0.0733,0.1035,-0.0851,0.1035,-0.0833,0.1045,-0.0794,0.0952,-0.0616,0.0659,-0.0583,0.0873,-0.0831,0.0953,-0.0894,0.0991,-0.0894,0.1088,-0.0927,0.046,-0.0647,0.0722,-0.0629,0.097,-0.0967,0.1299,-0.1095,0.1216,-0.0885,0.0747,-0.0861,0.0645,-0.063,0.0751,-0.0795,0.0999,-0.0913,0.0753,-0.0945,0.0824,-0.0801,0.0446,-0.0704,0.083,-0.0377,0.0727,-0.0861,0.0911,-0.0894,0.077,-0.0743,0.0777,-0.0582,0.0526,-0.0509,0.0559,-0.052,0.0721,-0.0558,0.076,-0.0575,0.0715,-0.0376,0.0438,-0.0556,0.0357,-0.0311,0.0512,-0.0374,0.0515,-0.0591,0.0562,-0.0361,0.0605,-0.0709,0.0383,-0.0557,0.0469,-0.0382,0.0301,-0.0629,0.0414,-0.0428,0.0569,-0.0584,0.07,-0.0505,0.0543,-0.0467,0.0525,-0.0515,0.0349,-0.0309,0.0754,-0.0649,0.0644,-0.0541,0.0639,-0.0486,0.0734,-0.0446,0.0323,-0.0544,0.0751,-0.0438,0.0644,-0.0749,0.056,-0.0526,0.0576,-0.0689,0.0423,-0.0437,0.0493,-0.0466,0.0508,-0.0562,0.0493,-0.0471,0.0612,-0.066,0.0747,-0.0441,0.0397,-0.0443,0.0716,-0.0642,0.0655,-0.041,0.0647,-0.0454,0.0422,-0.0471,0.0438,-0.0609,0.0341,-0.062,0.0366,-0.0509,0.0558,-0.0509,0.0367,-0.0509,0.0416,-0.0379,0.0297,-0.0383,0.0393,-0.0542,0.0256,-0.0584,0.0288,-0.0493,0.0384,-0.0493,0.0393,-0.0413,0.0229,-0.0363,0.0351,-0.0421,0.0292,-0.0534,0.0277,-0.0411,0.0418,-0.0526,0.0364,-0.0414,0.0348,-0.0457,0.021,-0.0435,0.0256,-0.0502,0.0375,-0.0492,0.0482,-0.0559,0.0355,-0.0616,0.0425,-0.0373,0.0257,-0.0414,0.0308,-0.0663,0.0416,-0.0492,0.0448,-0.0453,0.0266,-0.0466,0.0322,-0.0497,0.0374,-0.0305,0.0315,-0.0537,0.0367,-0.0501,0.0252,-0.0321,0.0259,-0.031,0.0201,-0.0396,0.0325,-0.0388,0.025,-0.0305,0.0247,-0.0333,0.021,-0.023,0.0257,-0.021,0.0182,-0.0207,0.0161,-0.0354,0.0181,-0.0191,0.0176,-0.019,0.0117,-0.0122,0.009,-0.0217,0.0139,-0.0198,0.0138,-0.0207,0.0169,-0.0204,0.0143,-0.0212,0.0244,-0.014,0.0179,-0.0242,0.0145,-0.0213,0.0168,-0.0202,0.0161,-0.0173,0.0208,-0.02,0.0237,-0.0203,0.0129,-0.0186,0.0211,-0.0176,0.0283,-0.0223,0.0262,-0.0281,0.0264,-0.0209,0.0163,-0.0157,0.0297,-0.0161,0.0318,-0.026,0.0261,-0.0375,0.0279,-0.0231,0.0326,-0.0262,0.0287,-0.0127,0.0159,-0.0315,0.0203,-0.0239,0.0322,-0.0254,0.0253,-0.0299,0.0278,-0.0207,0.0153,-0.0155,0.0163,-0.0208,0.0195,-0.0283,0.0295,-0.0308,0.0218,-0.0289,0.0254,-0.0168,0.0248,-0.0249,0.0335,-0.031,0.0364,-0.0444,0.0321,-0.0367,0.0454,-0.0335,0.0282,-0.0272,0.0283,-0.0312,0.0251,-0.0206,0.0267,-0.0311,0.0357,-0.0384,0.028,-0.0282,0.0244,-0.027,0.0179,-0.0152,0.0308,-0.0262,0.0337,-0.0251,0.0318,-0.0301,0.0342,-0.0222,0.0259,-0.0207,0.0179,-0.0156,0.0284,-0.0302,0.028,-0.0237,0.029,-0.0236,0.0291,-0.0256,0.0219,-0.0189,0.0215,-0.0144,0.0238,-0.0179,0.0243,-0.0245,0.0236,-0.0185,0.0256,-0.0187,0.0168,-0.0161,0.0086,-0.0148,0.0155,-0.0164,0.0216,-0.0186,0.0205,-0.0201,0.0198,-0.0178,0.0136,-0.0201,0.0105,-0.0074,0.0128,-0.009,0.0161,-0.0116,0.0142,-0.0138,0.0164,-0.0128,0.0091,-0.0111,0.0151,-0.0161,0.0144,-0.0176,0.0165,-0.0164,0.0135,-0.0158,0.0182,-0.014,0.0109,-0.0135,0.0134,-0.0124,0.0134,-0.0177,0.0184,-0.016,0.0193,-0.0181,0.013,-0.0068,0.0108,-0.0147,0.0206,-0.016,0.022,-0.0195,0.0171,-0.02,0.0192,-0.0165,0.0157,-0.0129,0.0211,-0.012,0.0163,-0.018,0.0169,-0.0159,0.0144,-0.0208,0.016,-0.0129,0.0087,-0.0122,0.0151,-0.0149,0.0172,-0.0171,0.0178,-0.015,0.0148,-0.016,0.0143,-0.0145,0.0125,-0.007,0.0141,-0.0117,0.0186,-0.0133,0.0205,-0.0193,0.0154,-0.0182,0.0129,-0.0112,0.0113,-0.0085,0.0086,-0.0121,0.0171,-0.0145,0.0125,-0.015,0.0102,-0.0131,0.0127,-0.0147,0.0083,-0.0068,0.0088,-0.0122,0.0121,-0.0114,0.0113,-0.0115,0.0141,-0.0138,0.0125,-0.0088,0.0077,-0.0111,0.0111,-0.0119,0.011,-0.0111,0.0121,-0.0107,0.0066,-0.0094,0.0078,-0.004,0.0115,-0.0101,0.0107,-0.009,0.0178,-0.0151,0.018,-0.013,0.0105,-0.0072,0.0127,-0.0106,0.0123,-0.0148,0.0147,-0.0152,0.0159,-0.0166,0.0129,-0.0116,0.0159,-0.0151,0.0097,-0.014,0.0113,-0.015,0.0136,-0.016,0.0117,-0.0174,0.0127,-0.015,0.011,-0.0139,0.0087,-0.0076,0.0075,-0.0142,0.0084,-0.0148,0.0103,-0.0141,0.0106,-0.0153,0.0083,-0.0109,0.0083,-0.0113,0.0063,-0.0094,0.0089,-0.0112,0.0105,-0.0124,0.008,-0.0103,0.0057,-0.0065,0.0084,-0.008,0.0057,-0.0112,0.0076,-0.0136,0.009,-0.007,0.0069,-0.0111,0.0058,-0.0065,0.0083,-0.0082,0.0064,-0.0074,0.0064,-0.0125,0.0059,-0.0066,0.007,-0.0059,0.0037,-0.0061,0.008,-0.0084,0.0079,-0.0066,0.0055,-0.0084,0.006,-0.0086,0.0052,-0.0044,0.0056,-0.0059,0.0059,-0.0067,0.0069,-0.0077,0.0055,-0.005,0.0044,-0.0074,0.004,-0.004,0.0059,-0.0051,0.0072,-0.0062,0.0067,-0.0075,0.0064,-0.0076,0.0055,-0.0055,0.0052,-0.0052,0.0047,-0.0044,0.0068,-0.0073,0.0056,-0.0071,0.0059,-0.0071,0.006,-0.0055,0.005,-0.0043,0.0049,-0.0038,0.0061,-0.0046,0.0061,-0.0049,0.0061,-0.006,0.0048,-0.0038,0.0038,-0.0032,0.0032,-0.002,0.0058,-0.0052,0.0043,-0.0054,0.0063,-0.0041,0.0047,-0.006,0.0035,-0.0048,0.0033,-0.0049,0.0044,-0.0049,0.0052,-0.0061,0.004,-0.0051,0.0038,-0.0036,0.0051,-0.0045,0.0042,-0.007,0.0047,-0.0054,0.0061,-0.0049,0.0029,-0.0027,0.0037,-0.004,0.0067,-0.0046,0.0083,-0.01,0.0079,-0.0088,0.0076,-0.0084,0.0076,-0.0083,0.0042,-0.0048,0.0063,-0.0057,0.0061,-0.0061,0.0065,-0.0093,0.0075,-0.0074,0.0068,-0.0074,0.007,-0.0028,0.0056,-0.0046,0.008,-0.0056,0.0073,-0.0066,0.0075,-0.0066,0.0058,-0.0052,0.0057,-0.0055,0.0068,-0.0043,0.0066,-0.0065,0.0065,-0.0051,0.006,-0.0056,0.0046,-0.0041,0.0043,-0.0026,0.0036,-0.0034,0.0049,-0.0045,0.005,-0.0043,0.0053,-0.0041,0.0026,-0.0032,0.0019,-0.0016,0.0031,-0.0025,0.0047,-0.0037,0.0038,-0.0039,0.0039,-0.0031,0.0031,-0.0032,0.0021,-0.002,0.0029,-0.002,0.0029,-0.0028,0.0035,-0.0026,0.003,-0.0029,0.0031,-0.0026,0.0016,-0.0018,0.0029,-0.0023,0.004,-0.0038,0.0038,-0.0035,0.004,-0.0032,0.002,-0.0018,0.0028,-0.0032,0.0036,-0.0042,0.0041,-0.0039,0.003,-0.0035,0.003,-0.0032,0.0019,-0.0026,0.0032,-0.0027,0.0031,-0.0035,0.0039,-0.0041,0.0039,-0.0037,0.0043,-0.0029,0.0031,-0.0025,0.0036,-0.0027,0.0036,-0.0035,0.0046,-0.0041,0.0035,-0.0031,0.002,-0.0028,0.0015,-0.002,0.0029,-0.0034,0.0029,-0.0027,0.0027,-0.0029,0.0033,-0.0028,0.0015,-0.0025,0.0017,-0.0022,0.002,-0.0028,0.003,-0.0034,0.0027,-0.0028,0.003,-0.0026,0.0014,-0.0024,0.0015,-0.0015,0.0024,-0.0026,0.0024,-0.0021,0.0032,-0.0025,0.0029,-0.0031,0.0021,-0.0016,0.0023,-0.0027,0.0019,-0.0021,0.0025,-0.0023,0.0027,-0.0026,0.0022,-0.0024,0.0017,-0.0021,0.0017,-0.0017,0.0024,-0.0021,0.0028,-0.0026,0.0025,-0.0023,0.0019,-0.0015,0.0016,-0.0017,0.0014,-0.0015,0.0021,-0.0025,0.0024,-0.0021,0.002,-0.0016,0.0035,-0.0022,0.0023,-0.0023,0.0039,-0.0035,0.0024,-0.003,0.0033,-0.003,0.003,-0.0022,0.003,-0.0013,0.0022,-0.0026,0.0012,-0.003,0.0025,-0.0029,0.0018,-0.003,0.0027,-0.0021,0.0017,-0.0025,0.0016,-0.0017,0.0014,-0.0025,0.0021,-0.0029,0.0015,-0.0025,0.0015,-0.0025,0.0015,-0.0017,0.0013,-0.0017,0.0012,-0.0023,0.0013,-0.0027,0.0015,-0.0025,0.0014,-0.0021,0.0016,-0.0012,0.0012,-0.002,0.0014,-0.0029,0.0019,-0.0021,0.0019,-0.0025,0.0016,-0.002,0.0015,-0.0019,0.0017,-0.0015,0.0013,-0.0024,0.0016,-0.0021,0.0013,-0.0013,0.0011,-0.0016,0.0008,-0.0016,0.0014,-0.0009,0.0014,-0.0017,0.0014,-0.0017,0.0009,-0.0012,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0016,0.0015,-0.0013,0.0011,-0.0011,0.0012,-0.0014,0.001,-0.0011,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0011,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0011,-0.001,0.0007,-0.001,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0011,0.0006,-0.001,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.001,0.0008,-0.0011,0.0008,-0.0009,0.0014,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0011,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0008,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.001,0.0009,-0.0011,0.0008,-0.0013,0.0008,-0.0007,0.001,-0.0004,0.0008,-0.0005,0.0011,-0.0013,0.0012,-0.0011,0.0017,-0.0016,0.0014,-0.0013,0.001,-0.0014,0.0012,-0.0011,0.0011,-0.0014,0.0014,-0.0016,0.0013,-0.0015,0.0011,-0.0018,0.0007,-0.0009,0.001,-0.0007,0.0012,-0.001,0.0014,-0.0013,0.0016,-0.001,0.001,-0.001,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.001,0.001,-0.0008,0.0013,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0006,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
افکت سمپل برای بازی و اپ اندروید و SMS alarm موبایل
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم