مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای scream male late thirties terror diminish weak performed mono m

Late 30s man screaming in terror in a performed way.
دسته بندی: صحبت کردن
مدت زمان: ۰:۰۳
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۲۱۲ بار
آخرین ویرایش: سه شنبه, ۲۷ مهر ۱۴۰۰
برچسب ها
[-0.0006,0.0001,-0.0049,0.0018,-0.0149,0.0188,-0.0328,0.0411,-0.0521,0.0584,-0.0724,0.0816,-0.0887,0.0877,-0.116,0.1439,-0.1365,0.1702,-0.1681,0.2191,-0.1587,0.2213,-0.1411,0.1938,-0.2023,0.1937,-0.2257,0.2571,-0.1855,0.2496,-0.1729,0.1949,-0.1824,0.1973,-0.1965,0.2039,-0.3031,0.2711,-0.2285,0.1834,-0.1989,0.167,-0.1948,0.1677,-0.2526,0.216,-0.2548,0.1919,-0.2074,0.2483,-0.2082,0.1841,-0.2249,0.2514,-0.222,0.1956,-0.2081,0.2279,-0.2641,0.276,-0.2241,0.2175,-0.1627,0.1902,-0.2511,0.2552,-0.235,0.2849,-0.2911,0.1621,-0.2514,0.2416,-0.2708,0.2738,-0.258,0.2908,-0.2507,0.1794,-0.22,0.2263,-0.2736,0.3142,-0.2806,0.2588,-0.2306,0.1811,-0.2539,0.2446,-0.2492,0.2805,-0.2391,0.2705,-0.2733,0.2091,-0.248,0.2334,-0.2642,0.244,-0.2418,0.2921,-0.2351,0.1854,-0.2528,0.2554,-0.2363,0.2386,-0.2425,0.2823,-0.2465,0.2036,-0.2411,0.2462,-0.2129,0.2371,-0.2181,0.3143,-0.1683,0.2069,-0.2027,0.257,-0.178,0.2313,-0.2216,0.2618,-0.1888,0.2483,-0.2004,0.2532,-0.1943,0.3203,-0.2289,0.2734,-0.2016,0.2637,-0.2553,0.2117,-0.2635,0.2647,-0.2274,0.2742,-0.1861,0.2817,-0.1763,0.2122,-0.1726,0.1893,-0.2135,0.2726,-0.1795,0.2472,-0.2198,0.266,-0.1547,0.1857,-0.1756,0.2254,-0.1796,0.2427,-0.2183,0.2466,-0.2046,0.2989,-0.2323,0.237,-0.2328,0.2798,-0.231,0.2054,-0.1879,0.2498,-0.211,0.1585,-0.189,0.2691,-0.2066,0.2529,-0.2072,0.2346,-0.1476,0.1911,-0.1384,0.1492,-0.1903,0.2511,-0.2242,0.2791,-0.1846,0.2559,-0.2463,0.268,-0.1908,0.2252,-0.1871,0.2272,-0.2103,0.2257,-0.2039,0.2708,-0.1297,0.1718,-0.1465,0.1618,-0.1503,0.2171,-0.1533,0.2137,-0.1263,0.1579,-0.1746,0.1805,-0.1527,0.1602,-0.1785,0.2139,-0.1736,0.1869,-0.1641,0.2078,-0.191,0.2071,-0.1681,0.2036,-0.1512,0.2322,-0.1386,0.1689,-0.1114,0.1632,-0.1594,0.1547,-0.099,0.1289,-0.1154,0.1755,-0.1444,0.1628,-0.0852,0.1355,-0.161,0.1629,-0.0868,0.1067,-0.1085,0.1326,-0.141,0.1506,-0.162,0.1415,-0.1339,0.1179,-0.1427,0.1317,-0.1845,0.1874,-0.1508,0.1771,-0.1094,0.1569,-0.1232,0.1067,-0.1177,0.1443,-0.1338,0.1803,-0.1687,0.1728,-0.1535,0.1566,-0.1011,0.114,-0.1344,0.1591,-0.1275,0.1532,-0.1074,0.1412,-0.1024,0.1422,-0.1395,0.0955,-0.1158,0.1409,-0.1178,0.1377,-0.1639,0.1516,-0.1454,0.1802,-0.1269,0.1436,-0.179,0.1624,-0.1182,0.113,-0.1415,0.1493,-0.1125,0.1484,-0.1588,0.1448,-0.169,0.1317,-0.1057,0.1121,-0.12,0.1129,-0.0926,0.1259,-0.1292,0.1561,-0.1485,0.1424,-0.0711,0.1226,-0.1353,0.1277,-0.1449,0.1434,-0.1205,0.1149,-0.1487,0.1435,-0.099,0.15,-0.1345,0.1426,-0.1325,0.1434,-0.1192,0.1229,-0.1727,0.1211,-0.1165,0.1142,-0.0924,0.0977,-0.1268,0.1613,-0.0986,0.1126,-0.171,0.1527,-0.1356,0.1279,-0.1543,0.1163,-0.1473,0.1754,-0.1262,0.1186,-0.1418,0.1466,-0.125,0.0994,-0.1435,0.105,-0.1439,0.1628,-0.1648,0.1771,-0.1241,0.1855,-0.1673,0.1326,-0.1246,0.0959,-0.1511,0.1567,-0.1348,0.1575,-0.211,0.1675,-0.1933,0.1896,-0.1731,0.1392,-0.1732,0.2014,-0.1266,0.1671,-0.1665,0.2162,-0.1636,0.1588,-0.1523,0.1231,-0.1558,0.1746,-0.1676,0.1836,-0.1439,0.2314,-0.1833,0.1884,-0.1432,0.1276,-0.1999,0.2023,-0.1513,0.2002,-0.1152,0.1587,-0.1647,0.2055,-0.1712,0.145,-0.1664,0.1916,-0.1305,0.1128,-0.178,0.2189,-0.1532,0.2008,-0.1521,0.1998,-0.1584,0.1689,-0.1499,0.2012,-0.1383,0.1713,-0.1651,0.1924,-0.1389,0.1301,-0.1234,0.1243,-0.1279,0.1617,-0.0974,0.1519,-0.1632,0.1923,-0.1499,0.1468,-0.1067,0.1306,-0.1243,0.1779,-0.1067,0.1572,-0.1481,0.185,-0.1436,0.173,-0.1381,0.1539,-0.1124,0.1867,-0.1423,0.1779,-0.1846,0.1866,-0.1166,0.1463,-0.1065,0.1186,-0.1329,0.1786,-0.1274,0.1948,-0.1086,0.1462,-0.1233,0.1523,-0.114,0.1013,-0.1227,0.1725,-0.0907,0.1619,-0.1203,0.191,-0.1304,0.1546,-0.1417,0.1324,-0.1287,0.1712,-0.15,0.1813,-0.1905,0.2137,-0.1463,0.1543,-0.1218,0.1117,-0.1423,0.1164,-0.1458,0.1255,-0.1088,0.1198,-0.1533,0.1251,-0.1412,0.1089,-0.1342,0.0938,-0.1253,0.1494,-0.1324,0.131,-0.1918,0.1297,-0.1517,0.1232,-0.1366,0.082,-0.1229,0.1062,-0.1422,0.0858,-0.1549,0.1192,-0.1436,0.098,-0.1239,0.1043,-0.1461,0.1092,-0.133,0.0864,-0.186,0.1384,-0.1492,0.0985,-0.157,0.0899,-0.187,0.0939,-0.158,0.1069,-0.1763,0.1269,-0.1783,0.1196,-0.1681,0.1051,-0.1537,0.0857,-0.1281,0.0726,-0.147,0.126,-0.1704,0.1036,-0.1686,0.0806,-0.1511,0.1065,-0.1447,0.0816,-0.1713,0.12,-0.1949,0.093,-0.1554,0.101,-0.1628,0.1086,-0.1496,0.1033,-0.1941,0.1583,-0.1485,0.0943,-0.1746,0.1134,-0.1659,0.0822,-0.1715,0.1218,-0.1629,0.1048,-0.1741,0.1286,-0.1726,0.0927,-0.1564,0.0931,-0.1768,0.1116,-0.1604,0.1131,-0.1803,0.1281,-0.1585,0.0826,-0.1671,0.1252,-0.1703,0.117,-0.1677,0.0987,-0.1788,0.1551,-0.1811,0.1036,-0.1844,0.1165,-0.1995,0.1528,-0.2001,0.1529,-0.209,0.1572,-0.1876,0.1422,-0.2032,0.1023,-0.212,0.1662,-0.2007,0.1531,-0.2167,0.1371,-0.1737,0.1069,-0.2145,0.0993,-0.178,0.1137,-0.1879,0.1466,-0.2034,0.145,-0.1957,0.148,-0.2129,0.1219,-0.2101,0.1527,-0.199,0.1485,-0.2316,0.1802,-0.208,0.1714,-0.2057,0.1437,-0.2076,0.1707,-0.2171,0.1777,-0.2014,0.1824,-0.1972,0.1377,-0.2127,0.1296,-0.2047,0.1227,-0.17,0.113,-0.2087,0.1517,-0.2057,0.1522,-0.2048,0.1377,-0.2184,0.1382,-0.1897,0.2003,-0.2033,0.2168,-0.2035,0.18,-0.201,0.1994,-0.1948,0.1695,-0.187,0.1773,-0.21,0.1882,-0.192,0.1566,-0.2062,0.1889,-0.2023,0.1411,-0.2205,0.1461,-0.1806,0.1445,-0.1758,0.1835,-0.1994,0.1335,-0.2122,0.174,-0.1897,0.2063,-0.1868,0.1989,-0.1557,0.2028,-0.1469,0.1821,-0.1637,0.1523,-0.1392,0.1795,-0.1463,0.1887,-0.1456,0.1899,-0.1109,0.1727,-0.1322,0.1537,-0.1358,0.1797,-0.1041,0.1833,-0.1298,0.1796,-0.1398,0.1909,-0.104,0.1725,-0.1376,0.189,-0.1248,0.1832,-0.1215,0.1686,-0.0968,0.1831,-0.1242,0.1592,-0.1139,0.159,-0.1121,0.1871,-0.1025,0.1636,-0.1138,0.1806,-0.091,0.1311,-0.1064,0.1673,-0.1217,0.1819,-0.0913,0.1471,-0.1064,0.1411,-0.1012,0.1578,-0.0977,0.1476,-0.0717,0.1321,-0.1006,0.1554,-0.0802,0.1534,-0.0923,0.1257,-0.1062,0.1473,-0.0697,0.144,-0.1219,0.1476,-0.1033,0.1472,-0.0749,0.1261,-0.1017,0.1321,-0.1081,0.1249,-0.1021,0.1295,-0.1057,0.1279,-0.1314,0.1549,-0.076,0.1162,-0.0999,0.1169,-0.1143,0.1362,-0.0972,0.1307,-0.1147,0.1626,-0.118,0.1457,-0.0832,0.148,-0.1254,0.1706,-0.1336,0.1527,-0.1095,0.1571,-0.1178,0.1369,-0.1113,0.1814,-0.1167,0.1658,-0.1378,0.1473,-0.1337,0.1601,-0.1333,0.14,-0.0979,0.1264,-0.1144,0.1672,-0.0842,0.1446,-0.0939,0.1425,-0.0963,0.1486,-0.0611,0.1111,-0.0938,0.1336,-0.1109,0.1548,-0.1037,0.1714,-0.105,0.164,-0.1046,0.1568,-0.0953,0.1697,-0.1051,0.1763,-0.0821,0.1677,-0.0739,0.1208,-0.0765,0.1331,-0.0787,0.0993,-0.0738,0.1131,-0.0791,0.1544,-0.0885,0.1373,-0.0961,0.1319,-0.0827,0.133,-0.0892,0.1161,-0.0942,0.1286,-0.0985,0.1202,-0.0744,0.1435,-0.0777,0.1358,-0.0588,0.0972,-0.0798,0.1044,-0.0708,0.1124,-0.064,0.0775,-0.0893,0.1261,-0.0937,0.0833,-0.0804,0.1402,-0.0816,0.0836,-0.0836,0.0975,-0.0693,0.0913,-0.0653,0.0974,-0.0764,0.0877,-0.0787,0.0726,-0.0752,0.0732,-0.0571,0.0862,-0.0486,0.0551,-0.0439,0.0618,-0.0545,0.0681,-0.0526,0.0477,-0.0575,0.0791,-0.0686,0.0748,-0.0575,0.0623,-0.0442,0.0366,-0.0327,0.0447,-0.0337,0.0422,-0.0388,0.0515,-0.04,0.0552,-0.0466,0.0565,-0.0512,0.0603,-0.0517,0.0495,-0.0508,0.0484,-0.043,0.0358,-0.0376,0.035,-0.0439,0.0334,-0.0303,0.0287,-0.0191,0.0361,-0.0255,0.0285,-0.0223,0.024,-0.0251,0.0253,-0.0219,0.0233,-0.0254,0.0314,-0.0235,0.0343,-0.0196,0.0309,-0.0173,0.0248,-0.0137,0.0212,-0.0166,0.0263,-0.0135,0.0219,-0.0179,0.0176,-0.0189,0.0177,-0.0179,0.014,-0.0194,0.0123,-0.0172,0.015,-0.0204,0.0121,-0.018,0.0143,-0.0162,0.0132,-0.0143,0.0111,-0.0121,0.0134,-0.0099,0.0128,-0.009,0.0121,-0.0084,0.0086,-0.0072,0.0066,-0.0049,0.0061,-0.0048,0.0064,-0.0053,0.0065,-0.004,0.0067,-0.0054,0.0042,-0.0032,0.0037,-0.0031,0.0029,-0.0031,0.0023,-0.0025,0.0018,-0.0017,0.0011,-0.001,0.0012,-0.0009,0.0012,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.001,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
Late 30s man screaming in terror in a performed way.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم