مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای اسکرین شات و باز و بسته کردن صفحه نمایش موبایل های اندرویدی

صدای اسکرین شات موبایل و باز و بسته کردن صفحه نمایش موبایل های اندرویدی

کیفیت: 48kHz, 320bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: کلید و دکمه
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها موبایلتلفن همراهشاتر دوربینعکس گرفتنscreenاندرویدقفل کردنگوشیحرکت روی صفحه نمایش
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0019,-0.0001,0.0019,-0.0002,0.0052,-0.0051,0.0134,-0.0204,0.0131,-0.011,0.0093,-0.0061,0.0055,-0.0074,0.0054,-0.0099,0.0044,-0.0085,0.0159,-0.0272,0.0338,-0.0531,0.0121,-0.0163,0.0008,-0.0526,0.0196,-0.0119,0.0169,-0.0261,0.0236,-0.0181,0.116,-0.0168,0.1179,-0.0092,0.0395,-0.0249,0.0194,-0.0073,0.0258,-0.0214,0.0158,-0.2692,0.2771,-0.1036,0.2545,-0.0818,0.0389,-0.2209,0.0377,-0.0464,0.0161,-0.0297,0.0294,-0.0219,0.0092,-0.0223,0.0223,-0.0164,0.0849,-0.0697,0.0842,-0.0988,0.0745,-0.0429,0.0111,-0.0312,0.014,-0.0219,0.019,-0.0095,0.0063,-0.0124,0.0584,-0.0112,0.0233,-0.0435,0.0153,-0.0195,0.0107,-0.0121,0.0052,-0.006,0.0249,-0.0183,0.0182,-0.0129,0.003,-0.0095,0.018,-0.012,0.0108,-0.0111,0.0099,-0.0049,0.0129,-0.0137,0.0066,-0.0047,0.0052,-0.0068,0.002,-0.0037,0.0021,-0.0018,0.0031,-0.0014,0.0027,-0.0002,0.0022,-0.0006,0.0032,0,0.0035,0,0.003,-0.0013,0.0182,-0.002,0.0156,-0.0042,0.0024,-0.0023,0.0019,-0.0019,0.0023,-0.0019,0.0008,-0.0019,0.0009,-0.0014,0.0008,-0.001,0.0013,-0.0011,0.0021,-0.001,0.0017,-0.0001,0.001,-0.0006,0.0017,0,0.0013,-0.0014,0.0006,-0.0019,0.0008,-0.0015,0.0002,-0.0012,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0023,0,-0.0024,0.0005,-0.0022,0.0006,-0.002,0.0003,-0.0021,0.0005,-0.0016,0.0002,-0.002,0.0001,-0.0019,0.0002,-0.0015,0,-0.0016,0,-0.0012,0.0003,-0.0007,0.0002,-0.0011,0.0007,-0.0009,0.0013,-0.0003,0.0011,-0.0009,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0001,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.001,-0.0007,0.0014,-0.0007,0.0014,0,0.0008,-0.0004,0.001,-0.0005,0.0009,-0.0004,0.0003,-0.0011,0.0001,-0.001,0.0002,-0.0007,0,-0.0006,0.0004,-0.0001,0.0007,0,0.0008,0,0.0013,0,0.0014,-0.0002,0.0011,-0.0005,0.0011,-0.0001,0.001,0,0.0007,0,0.0007,0,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0001,0.0006,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0009,0.0003,-0.0008,0.0002,-0.0009,0.0003,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0006,0,0.0005,-0.0001,0.0007,-0.0001,0.0008,-0.0002,0.0007,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0006,0,-0.0008,0.0001,-0.0008,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,0,0.0004,0,0.0002,0,0.0005,0,0.0004,0,0.0004,0,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0005,0,0.0006,0,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0005,0,-0.0005,0,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0004,-0.0001,0.0003,0,0.0006,0,0.0003,-0.0007,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0009,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0011,0.0011,-0.0009,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0038,-0.0018,0.0049,-0.0063,0.0106,-0.0802,0.1641,-0.0633,0.0328,-0.0285,0.0075,-0.0048,0.0086,-0.0114,0.0078,-0.009,0.0043,-0.0039,0.0031,-0.0021,0.0048,-0.0025,0.0041,-0.0023,0.0027,-0.0011,0.0019,-0.0032,0.0033,-0.0021,0.0013,-0.0019,0.0015,-0.0025,0.0022,-0.0023,0.0017,-0.0036,0.0021,-0.0033,0.0023,-0.0021,0.0015,-0.0028,0.0004,-0.0027,0.0001,-0.0013,0,-0.0016,0.001,-0.0017,0.0019,-0.0012,0.001,-0.0018,0.0003,-0.0015,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0011,0.0003,-0.0012,0.0005,-0.001,0.0002,-0.0015,0.0004,-0.0012,0.0008,-0.001,0.0003,-0.0012,0.0005,-0.0011,0.0008,-0.0011,0.0002,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0018,0,-0.002,0.0004,-0.0018,0.0005,-0.0013,0.0003,-0.0013,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0009,-0.0006,0.0013,-0.0004,0.0012,-0.0005,0.0016,-0.0007,0.0017,-0.0002,0.0017,0,0.0018,0,0.002,0,0.002,0,0.0013,0,0.0014,0,0.001,-0.0002,0.0004,-0.0006,0.0011,-0.0011,0.001,-0.0016,0.0004,-0.0016,0.0006,-0.0011,0.0005,-0.0011,0,-0.0009,0,-0.0007,0,-0.0008,0.0001,-0.0007,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0007,-0.0001,0.0009,0,0.0009,0,0.0004,-0.0001,0.0006,0,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0007,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0003,0,-0.0005,0,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0004,0.0001,-0.0004,0,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0008,-0.0001,0.0008,-0.0001,0.0007,0,0.0007,0,0.0005,-0.0002,0.0007,-0.0001,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0002,0,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0002,-0.0007,0.0001,-0.0006,0,-0.0005,0,-0.0005,0,-0.0005,0,-0.0005,0,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,0,0.0003,0,0.0002,0,0.0003,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,0,0.0003,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0069,-0.0157,0.0076,-0.0149,0.0087,-0.0118,0.0969,-0.032,0.0536,-0.0773,0.0479,-0.0857,0.0772,-0.0274,0.0937,-0.1059,0.0488,-0.044,0.0193,-0.0197,0.0193,-0.0177,0.02,-0.0137,0.0178,-0.0223,0.0251,-0.029,0.0109,-0.0084,0.0052,-0.0073,0.0031,-0.0042,0.0015,-0.0033,0.0013,-0.0039,0.0028,-0.0035,0.0031,-0.0018,0.0018,-0.0011,0.0023,-0.0001,0.0026,0,0.0018,-0.0001,0.0019,0,0.0028,0,0.0024,-0.001,0.0025,-0.0003,0.0024,-0.0008,0.0014,-0.0009,0.0009,-0.0002,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.0011,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0011,0.0001,-0.0011,0.0008,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0014,-0.0011,0.0022,-0.0006,0.0022,-0.002,0.0027,-0.0021,0.0027,-0.0003,0.0018,0,0.0019,0,0.0017,0,0.0011,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0002,0.0004,-0.0008,0.0002,-0.001,0.0004,-0.0009,0.0004,-0.0009,0.0009,-0.0001,0.0015,0,0.0011,0,0.0009,0,0.0008,-0.0003,0,-0.001,0,-0.0012,0,-0.0024,0,-0.003,0,-0.003,0.0004,-0.0023,0.0003,-0.0024,0.0003,-0.0017,0.0004,-0.0007,0.0002,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0005,0,-0.0006,0,-0.0007,0,-0.0006,0.0001,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0001,0.0003,0,0.0006,0,0.0013,0,0.0011,0,0.0011,-0.0001,0.0012,0,0.001,-0.0001,0.0006,-0.0002,0.0008,-0.0002,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.0001,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.001,-0.0004,0.001,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.0009,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0005,0,-0.0005,0,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0005,0,0.0004,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0007,-0.0006,0.001,-0.0008,0.0012,-0.0031,0.0226,-0.0182,0.0117,-0.0138,0.0208,-0.0091,0.005,-0.0072,0.0055,-0.0137,0.0044,-0.0038,0.0094,-0.0105,0.0724,-0.0909,0.0204,-0.0214,0.0193,-0.0416,0.1468,-0.0216,0.0247,-0.0125,0.0114,-0.0121,0.0153,-0.0128,0.0269,-0.3023,0.0328,-0.0234,0.0199,-0.0147,0.0242,-0.024,0.0993,-0.0833,0.197,-0.2592,0.1463,-0.1086,0.1814,-0.1426,0.0161,-0.0579,0.0369,-0.0224,0.0313,-0.0356,0.0085,-0.0344,0.0115,-0.0136,0.0284,-0.0222,0.058,-0.0527,0.0548,-0.0399,0.0313,-0.0206,0.0225,-0.0126,0.0125,-0.011,0.0146,-0.0157,0.0078,-0.007,0.0224,-0.046,0.0089,-0.0327,0.0092,-0.0138,0.01,-0.0079,0.0133,-0.0182,0.0287,-0.0043,0.0132,-0.0053,0.007,-0.0089,0.0077,-0.0114,0.0089,-0.0052,0.0037,-0.0084,0.0054,-0.0121,0.0063,-0.0044,0.0028,-0.0035,0.0021,-0.0031,0.0022,-0.0035,0.0016,-0.003,0.0011,-0.0025,0.0006,-0.0021,0.001,-0.0013,0.0016,-0.0022,0.0026,-0.0051,0.0128,-0.0214,0.0035,-0.0023,0.0021,-0.0002,0.0018,-0.001,0.0007,-0.0006,0.0013,-0.0004,0.0014,-0.0013,0.0011,-0.001,0.0019,-0.0005,0.0015,-0.001,0.0013,-0.0009,0.0019,-0.0013,0.0018,-0.0022,0.0017,-0.002,0.0018,-0.0018,0.0011,-0.0017,0.0002,-0.0011,0.0009,-0.0006,0.0008,-0.0012,0.0011,-0.0012,0.0013,-0.0006,0.001,-0.0008,0.001,-0.0006,0.001,-0.0009,0.0005,-0.0016,0.0005,-0.0016,0.0003,-0.0014,0.0003,-0.0014,0.0008,-0.0008,0.0008,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0003,0,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
صدای اسکرین شات موبایل و باز و بسته کردن صفحه نمایش موبایل های اندرویدی
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم