مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای sculpture protrusion colinized st 121 24b wav

Metal sculpture protrusion - metallic groan with a sonorous plummet and a squeak.

کیفیت: 192kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: متال راک
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها فریادزمزمه نالهترسانندهگوشخراشفلزفلزیساییدنReverbپر انعکاسpiercingصدای گوش خراشزوزه کشیدنshriekناله و زاریshrillunsettlingرنده کردنمجسمه سازی
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0005,-0.001,0.0003,-0.001,-0.0002,-0.0002,0.0009,-0.0012,0.0009,-0.0026,-0.0011,-0.0018,-0.0006,-0.0037,0.0003,0.0002,0.0056,-0.0049,0.005,-0.0051,-0.0014,-0.004,0.0002,-0.0024,0.002,-0.0055,0.0069,0.0069,0.0152,-0.0016,0.0145,-0.0036,0.008,-0.0122,0.0019,-0.0057,0.0053,-0.0062,0.0061,-0.0062,0.008,-0.0128,0.0012,-0.0214,-0.0004,-0.0176,-0.0028,-0.0136,0.0097,-0.0012,0.0184,-0.0078,0.0097,-0.0027,0.015,-0.0153,0.0078,-0.0182,0.0011,-0.0172,0.0072,-0.0065,0.0201,-0.0154,0.0202,-0.0114,0.0135,-0.0066,0.0195,-0.0092,0.02,-0.0205,0.0169,-0.0241,0.0044,-0.0257,0.01,-0.0276,0.0188,-0.0202,0.025,-0.0233,0.0275,-0.0222,0.0395,-0.0392,0.0273,-0.0323,0.0372,-0.0342,0.0431,-0.0437,0.0406,-0.0531,0.0372,-0.0449,0.0436,-0.0491,0.0345,-0.0437,0.0374,-0.0473,0.0441,-0.0289,0.0438,-0.0303,0.0438,-0.0362,0.0235,-0.0379,0.0186,-0.0302,0.022,-0.0336,0.017,-0.02,0.0189,-0.006,0.0296,-0.0047,0.0254,-0.0126,0.0139,-0.0225,0.024,-0.0278,0.0269,-0.038,0.0187,-0.041,0.0209,-0.0276,0.0196,-0.0205,0.0295,-0.0254,0.0401,-0.0261,0.0215,-0.0317,0.034,-0.0268,0.0404,-0.0211,0.0227,-0.0229,0.0317,-0.0224,0.0454,-0.0396,0.0299,-0.0432,0.0234,-0.0327,0.0465,-0.0261,0.0464,-0.0469,0.0371,-0.0494,0.0544,-0.0553,0.0468,-0.0437,0.0625,-0.0399,0.0799,-0.0332,0.0669,-0.0383,0.0752,-0.0481,0.0561,-0.0443,0.0576,-0.0405,0.0705,-0.0268,0.0618,-0.0358,0.0696,-0.0579,0.051,-0.0551,0.0513,-0.0446,0.0554,-0.0548,0.0607,-0.0605,0.0665,-0.047,0.048,-0.0542,0.0336,-0.0478,0.0626,-0.0364,0.061,-0.0559,0.0587,-0.0535,0.0569,-0.0474,0.0591,-0.054,0.0361,-0.0518,0.0447,-0.0578,0.0429,-0.0594,0.0467,-0.0629,0.0497,-0.0298,0.0491,-0.0524,0.0356,-0.0524,0.0375,-0.0395,0.0429,-0.0526,0.0426,-0.0394,0.0486,-0.058,0.0521,-0.0574,0.0513,-0.0583,0.0375,-0.0627,0.0522,-0.056,0.0546,-0.0579,0.0671,-0.0703,0.0592,-0.0664,0.0493,-0.0715,0.0483,-0.0821,0.0324,-0.0682,0.0477,-0.0627,0.0622,-0.0417,0.0675,-0.0592,0.0608,-0.063,0.0555,-0.0629,0.0615,-0.0551,0.0652,-0.0597,0.0637,-0.0598,0.0603,-0.0593,0.0596,-0.0491,0.0534,-0.0479,0.059,-0.0297,0.0533,-0.0488,0.0369,-0.0478,0.0186,-0.0441,0.0188,-0.0392,0.0194,-0.0392,0.0274,-0.0308,0.0252,-0.0238,0.0347,-0.0323,0.0378,-0.0336,0.0455,-0.0346,0.0543,-0.0502,0.0556,-0.0659,0.0556,-0.062,0.0443,-0.0523,0.0558,-0.0344,0.0579,-0.0357,0.0647,-0.0223,0.0654,-0.0342,0.0689,-0.0358,0.0693,-0.0488,0.0499,-0.0453,0.0527,-0.049,0.0456,-0.0515,0.0494,-0.0723,0.0452,-0.0773,0.0467,-0.0815,0.0669,-0.0683,0.0689,-0.0565,0.0778,-0.0551,0.0698,-0.0584,0.0597,-0.051,0.0507,-0.0358,0.0497,-0.033,0.0542,-0.0253,0.0475,-0.028,0.0385,-0.0352,0.0344,-0.0387,0.0512,-0.0414,0.0573,-0.0516,0.055,-0.0564,0.055,-0.0676,0.0394,-0.0625,0.0602,-0.0724,0.0583,-0.0527,0.0668,-0.0559,0.0608,-0.0415,0.0567,-0.0441,0.0454,-0.0506,0.0397,-0.0518,0.0425,-0.0692,0.0436,-0.0603,0.0501,-0.0634,0.0549,-0.0569,0.0628,-0.065,0.0677,-0.0634,0.0788,-0.0472,0.0756,-0.0559,0.0776,-0.0457,0.0765,-0.0565,0.0676,-0.0566,0.0613,-0.0458,0.0543,-0.0356,0.0538,-0.0564,0.0492,-0.0434,0.048,-0.0555,0.0345,-0.0482,0.041,-0.0384,0.0556,-0.0443,0.0539,-0.0335,0.0491,-0.0392,0.0541,-0.0631,0.0465,-0.0564,0.0421,-0.0565,0.0497,-0.0585,0.055,-0.065,0.0638,-0.0651,0.0568,-0.0554,0.0715,-0.058,0.064,-0.0637,0.0653,-0.0608,0.069,-0.055,0.0733,-0.0605,0.0822,-0.0801,0.0535,-0.0881,0.0626,-0.0837,0.0611,-0.0871,0.0554,-0.0872,0.0575,-0.0966,0.0513,-0.1024,0.0687,-0.0955,0.0755,-0.0825,0.0773,-0.0798,0.0811,-0.1024,0.0674,-0.088,0.0677,-0.0851,0.07,-0.0825,0.0754,-0.0809,0.077,-0.06,0.0697,-0.0591,0.0641,-0.0545,0.0528,-0.0741,0.0525,-0.0755,0.0672,-0.0819,0.0612,-0.0885,0.0751,-0.0918,0.0807,-0.118,0.0913,-0.1215,0.0877,-0.1202,0.0905,-0.1018,0.093,-0.0907,0.1035,-0.0837,0.0918,-0.0862,0.0798,-0.074,0.0646,-0.0616,0.0625,-0.0672,0.0689,-0.058,0.0818,-0.0668,0.0785,-0.076,0.0744,-0.0784,0.0719,-0.0945,0.0608,-0.0834,0.0739,-0.096,0.0765,-0.1033,0.0998,-0.1095,0.0838,-0.0976,0.0859,-0.0919,0.0841,-0.1069,0.0586,-0.1131,0.0615,-0.114,0.0611,-0.1081,0.0675,-0.1164,0.0682,-0.0982,0.0749,-0.1144,0.0735,-0.1188,0.0997,-0.1233,0.0934,-0.0934,0.1085,-0.1049,0.0997,-0.1044,0.1062,-0.0845,0.1182,-0.0902,0.0953,-0.0988,0.0943,-0.0773,0.1021,-0.086,0.0848,-0.1025,0.0887,-0.0997,0.1008,-0.1299,0.0662,-0.1128,0.0763,-0.1051,0.0739,-0.1191,0.0699,-0.1087,0.0919,-0.1458,0.0739,-0.127,0.1077,-0.1405,0.1081,-0.1383,0.0941,-0.1377,0.0964,-0.1438,0.0881,-0.1337,0.0988,-0.1297,0.0732,-0.1254,0.0743,-0.1181,0.0756,-0.1116,0.0953,-0.1102,0.1129,-0.0882,0.124,-0.0763,0.1166,-0.0845,0.1146,-0.1149,0.0682,-0.0924,0.0816,-0.0872,0.0627,-0.0831,0.1102,-0.0653,0.0812,-0.0634,0.0669,-0.0538,0.0624,-0.0782,0.0854,-0.0876,0.1166,-0.0963,0.1029,-0.0834,0.1297,-0.1035,0.1015,-0.0923,0.0932,-0.0903,0.0914,-0.0741,0.0964,-0.0807,0.1138,-0.0831,0.1018,-0.1051,0.1411,-0.2003,0.1269,-0.1244,0.1403,-0.1635,0.1371,-0.1145,0.1133,-0.1534,0.0829,-0.1686,0.1369,-0.1297,0.134,-0.1674,0.1007,-0.1652,0.0885,-0.137,0.1067,-0.1543,0.1463,-0.158,0.102,-0.1084,0.1183,-0.1375,0.0931,-0.1909,0.1272,-0.1111,0.1285,-0.1482,0.0836,-0.1319,0.1098,-0.1811,0.0871,-0.145,0.1516,-0.1464,0.1279,-0.2134,0.1516,-0.1888,0.1031,-0.1467,0.1325,-0.1025,0.1434,-0.1067,0.085,-0.1256,0.0903,-0.132,0.0949,-0.0925,0.0668,-0.094,0.1358,-0.1229,0.1045,-0.1537,0.1354,-0.1207,0.1418,-0.0685,0.1381,-0.1312,0.0944,-0.1583,0.1604,-0.1133,0.1317,-0.0819,0.1418,-0.1648,0.138,-0.1473,0.1826,-0.1139,0.156,-0.1069,0.119,-0.0889,0.042,-0.1155,0.0888,-0.0594,0.1218,-0.0938,0.0786,-0.0943,0.0614,-0.068,0.1337,-0.1036,0.0817,-0.129,0.0531,-0.1078,0.0944,-0.1135,0.1258,-0.1311,0.1195,-0.14,0.0738,-0.1738,0.1427,-0.1023,0.1483,-0.1539,0.1808,-0.1359,0.1809,-0.118,0.1224,-0.1017,0.119,-0.1237,0.1286,-0.1256,0.1177,-0.1154,0.1039,-0.0775,0.1336,-0.1098,0.0981,-0.1105,0.1206,-0.1108,0.1407,-0.1035,0.1507,-0.1581,0.0829,-0.1463,0.1651,-0.1204,0.1344,-0.1405,0.1223,-0.1333,0.0973,-0.1533,0.158,-0.0984,0.147,-0.1266,0.1464,-0.1183,0.1134,-0.1342,0.1407,-0.1034,0.133,-0.1442,0.1198,-0.1368,0.1077,-0.1371,0.1379,-0.138,0.1145,-0.1142,0.1252,-0.1326,0.1375,-0.1092,0.0994,-0.1362,0.1271,-0.1427,0.0659,-0.1402,0.123,-0.1298,0.1478,-0.1392,0.1257,-0.1608,0.1124,-0.1492,0.1457,-0.087,0.1459,-0.1448,0.1544,-0.1663,0.1377,-0.1559,0.1728,-0.1104,0.1411,-0.1747,0.1259,-0.1428,0.1344,-0.1822,0.1432,-0.1661,0.1485,-0.1741,0.1124,-0.1423,0.1532,-0.1416,0.1459,-0.151,0.1528,-0.1671,0.1163,-0.1445,0.1514,-0.1107,0.1583,-0.1392,0.1451,-0.1632,0.1225,-0.1653,0.1419,-0.1228,0.1652,-0.144,0.125,-0.1306,0.116,-0.1245,0.1342,-0.1136,0.1244,-0.1526,0.1046,-0.1381,0.1535,-0.0777,0.1447,-0.1125,0.0974,-0.1228,0.1052,-0.1179,0.1416,-0.119,0.1461,-0.121,0.1464,-0.1136,0.1388,-0.1414,0.1585,-0.1604,0.1123,-0.1631,0.0901,-0.1377,0.1356,-0.0889,0.1499,-0.1388,0.1886,-0.1544,0.0852,-0.1397,0.1422,-0.0747,0.1407,-0.0667,0.1044,-0.0876,0.0639,-0.1455,0.1053,-0.0774,0.1112,-0.1037,0.1326,-0.0978,0.1241,-0.1359,0.1243,-0.0757,0.1654,-0.1818,0.1786,-0.2312,0.1696,-0.0959,0.1606,-0.1124,0.1062,-0.1204,0.1544,-0.1472,0.1311,-0.1161,0.1537,-0.126,0.0877,-0.0705,0.0755,-0.1175,0.0671,-0.1149,0.07,-0.1006,0.104,-0.0977,0.0811,-0.0891,0.0947,-0.0973,0.0869,-0.0599,0.1271,-0.1295,0.0902,-0.1359,0.1324,-0.1361,0.1225,-0.1575,0.1326,-0.091,0.1414,-0.1545,0.0811,-0.0585,0.103,-0.0854,0.0688,-0.0154,0.1231,-0.0981,0.0798,-0.0462,0.0993,-0.0477,0.0573,-0.0368,0.0876,-0.1264,0.0465,-0.0661,0.0598,-0.0881,0.0583,-0.146,0.1173,-0.1198,0.1359,-0.1183,0.0562,-0.0195,0.0576,-0.1162,0.0677,-0.1098,0.0892,-0.1051,0.0166,-0.033,0.0518,-0.0618,0.0113,-0.0173,0.1148,-0.107,0.0314,-0.0477,0.0995,-0.1289,0.0613,-0.0827,0.1206,-0.1301,0.0814,-0.0606,0.0813,-0.1305,0.0636,-0.0704,0.04,-0.0944,0.0706,-0.0375,0.1029,-0.0815,0.0878,-0.0338,0.085,-0.0334,0.0815,-0.0746,0.0439,-0.082,0.0579,-0.0819,0.0745,-0.0724,0.0645,-0.0654,0.087,-0.0638,0.0847,-0.035,0.0409,-0.0419,0.0811,-0.0497,0.0801,-0.0815,0.0362,-0.0319,0.0826,-0.0808,0.0304,-0.0078,0.0817,-0.0878,0.0401,-0.033,0.0671,-0.1169,0.0895,-0.1021,0.0886,-0.1354,0.1425,-0.1109,0.069,-0.1041,0.1465,-0.1756,0.0635,-0.0477,0.1851,-0.0965,0.0366,-0.0503,0.1124,-0.0997,0.074,-0.0621,0.0999,-0.0705,0.0853,-0.108,0.0855,-0.0917,0.0828,-0.0821,0.0628,-0.0443,0.0634,-0.0798,0.068,-0.0715,0.0903,-0.0751,0.1006,-0.0952,0.0964,-0.1062,0.0424,-0.0834,0.1237,-0.1,0.0665,-0.0487,0.095,-0.0686,0.0415,-0.0355,0.0554,-0.0567,0.049,-0.0447,0.0529,-0.0336,0.0397,-0.0715,0.0387,-0.0448,0.0727,-0.0527,0.0307,-0.0609,0.0891,-0.0527,0.0655,-0.0198,0.0368,-0.0522,0.0349,-0.0422,0.0623,-0.0397,0.0272,-0.04,0.0202,-0.0382,0.0436,-0.0625,0.042,-0.0259,0.0185,-0.0244,0.028,-0.0478,0.0479,-0.0485,0.0475,-0.0153,0.0412,-0.0372,0.045,-0.0564,0.0435,-0.0567,0.0335,-0.0501,0.0097,-0.0269,0.0271,-0.04,0.025,-0.0164,0.0645,-0.0516,0.0301,-0.0198,0.0566,-0.0624,0.0375,0.0019,0.0501,-0.0459,0.0144,-0.0081,0.0515,-0.0367,0.0106,-0.0304,0.0534,-0.048,0.0301,-0.0246,0.0476,-0.0385,0.0393,-0.0408,0.0565,-0.0489,0.0386,-0.0177,0.0348,-0.0452,0.0293,-0.034,0.0382,-0.0082,0.0491,-0.0154,0.0139,-0.0217,0.0155,-0.0712,0.0023,-0.0379,0.029,-0.0312,0.0259,-0.0137,0.0408,-0.045,0.0367,-0.0359,0.0536,-0.0167,0.0332,-0.0257,0.0125,-0.0124,0.0255,-0.0251,0.0261,-0.0134,0.026,-0.0478,0.0211,-0.0193,0.0312,-0.0349,-0.0029,-0.0274,0.0163,-0.0274,0.0365,-0.0078,0.0546,-0.0069,0.0071,-0.03,-0.0025,-0.0329,0.0095,-0.0247,0.0108,-0.0049,0.0086,-0.0134,0.0146,-0.0111,0.0084,-0.0306,0.0046,-0.0207,0.0052,-0.0035,0.0294,-0.0004,0.0405,-0.0179,0.0125,-0.0181,0.0187,-0.0266,0.0187,-0.0173,0.0179,-0.0172,0.0175,-0.0062,0.0177,-0.0024,0.0225,-0.0106,0.0075,-0.0253,-0.003,-0.0151,0.006,-0.0207,0.0044,-0.0076,0.0079,-0.0092,0.0124,-0.0099,0.0073,-0.007,0.0205,0.0086,0.0226,-0.0147,0.017,-0.0126,0.0113,-0.0113,0.0245,-0.0166,0.0004,-0.0182,0.0115,-0.0235,0.0215,-0.0078,0.0253,-0.0152,0.0039,-0.012,0.0056,-0.0163,0.0076,-0.0103,0.0175,-0.0108,0.0052,0,0.0134,0.0014,0.0224,0.0007,0.0112,-0.0132,0.003,-0.0104,0.0108,-0.0095,0.0043,-0.0113,0.0102,-0.002,0.0158,-0.0133,0.0042,-0.0123,-0.0005,-0.0094,0.0007,-0.0016,0.0086,-0.0025,0.0044,-0.0069,0.0163,-0.0033,0.0223,-0.004,0.0067,-0.0187,-0.0039,-0.0191,0.005,-0.0094,0.0003,0.0001,0.01,-0.0086,0.0025,-0.0115,0.0048,-0.0124,-0.002,-0.007,0.0088,-0.0096,0.0016,-0.0001,0.0101,0.0081,0.0159,-0.0006,0.0156,-0.0006,0.0078,-0.0035,0.0073,-0.0092,-0.0018,-0.007,-0.002,-0.0021,0.0096,-0.0024,0.006,-0.0002,0.0044,-0.0088,0.0036,-0.002,0.009,-0.0069,0.0004,-0.0022,0.0001,-0.001,0.0082,-0.0052,0.0106,-0.0117,-0.0029,-0.0093,-0.0002,-0.0087,-0.0014,-0.0106,-0.0043,-0.0102,0.0122,-0.0033,0.0074,-0.0039,-0.0002,-0.0008,0.0052,0.0001,0.0094,-0.003,0.0027,-0.0064,-0.0005,-0.0032,0.0032,0.0005,0.0054,0.0014,0.006,-0.0012,0.0042,-0.0037,0.0117,-0.0064,0.0008,-0.0047,0.0009,-0.0057,0.0008,-0.0047,0.0025,-0.004,0.0022,-0.0039,0.0014,-0.0064,0.0021,-0.0064,0.003,0.0004,0.0038,-0.0037,0.0037,-0.0103,-0.0012,-0.0091,-0.0002,-0.0074,0,-0.0033,0.0093,0.0016,0.0106,0.0024,0.0082,-0.0011,0.0051,-0.0018,0.0036,0.0013,0.0043,-0.0047,0.0044,-0.0054,-0.0021,-0.0051,0.0038,0.0006,0.0034,-0.0065,0.0008,-0.0038,0.0002,-0.0026,-0.0004,-0.0034,-0.0005,-0.0045,-0.0014,-0.005,-0.0013,-0.0034,0.0009,-0.0027,0.0014,-0.0017,0.0055,0.0018,0.0052,0.001,0.0073,-0.0009,0.0046,0.0007,0.0045,-0.0039,0.0013,-0.0072,-0.0017,-0.0072,-0.0012,-0.0026,-0.0003,-0.0028,-0.0012,-0.0018,0.0001,0,0.0025,0.0001,0.0011,-0.0024,0.0015,-0.0013,0.0026,0.0004,0.0025,0.001,0.0026,-0.0016,0.0021,-0.002,-0.001,-0.0014,0.0033,-0.0011,0.0005,-0.0002,0.0016,-0.001,0.0017,0.0001,0.0016,-0.0024,0.0011,-0.0023,-0.0014,-0.0016,0.0016,-0.0004,0.0015,0,0.0016,-0.0003,0.0013,-0.0006,0.0004,-0.0016,0.001,0.0005,0.0012,-0.001,0.0006,-0.0004,0.001,-0.0008,0.0005,-0.0007,0.0015,-0.0029,0.0001,-0.0022,-0.0002,-0.0005,0.0004,0.0001,0.0011,0.0008,0.0023,-0.0004,0.0011,-0.0012,-0.0004,-0.001,-0.0003,-0.0006,0.0007,-0.0011,0.0001,-0.0019,-0.001,-0.0022,0.0003,-0.0013,0.0005,-0.0003,0.0011,0.0005,0.0027,0.0013,0.0019,-0.0004,0.0017,-0.0018,-0.0003,-0.0016,0.0001,-0.0009,-0.0002,-0.002,-0.0009,-0.0016,-0.0005,-0.0014,-0.0004,-0.0009,0.0004,0,0.0018,0.0006,0.0015,0.0013,0.0019,0.0006,0.0018,-0.0007,0.0006,-0.0003,0,-0.0005,0.0006,-0.0014,-0.0004,-0.0019,-0.0009,-0.0015,-0.0005,-0.0007,0,-0.0009,0.0002,-0.0003,0.0002,0,0.0005,0.0005,0.0016,0.0005,0.0014,0.0005,0.0009,-0.0006,0.0008,-0.0011,-0.0006,-0.0008,-0.0004,-0.0005,0.0003,0,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0005,0,-0.0004,0,-0.0005,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0005,0.0001,0.0001,0.0006,0,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0003,0,0,0.0006,0,0.0006,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:14
Metal sculpture protrusion - metallic groan with a sonorous plummet and a squeak.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم