مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای sculpture protrusion colinized st 126 24b wav

Metal sculpture protrusion - metallic howl with overtones and a sonorous thud.

کیفیت: 192kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: متال راک
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها فریادزمزمه نالهترسانندهگوشخراشفلزفلزیساییدنReverbپر انعکاسpiercingصدای گوش خراشزوزه کشیدنshriekناله و زاریshrillunsettlingرنده کردنمجسمه سازی
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0005,0.0001,0.0007,-0.0001,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.001,-0.0002,-0.0017,-0.0002,-0.0014,-0.0001,-0.0011,0.0004,-0.0018,-0.0006,-0.002,-0.0001,-0.0006,0.002,-0.0004,0.0032,-0.0023,0.0008,-0.0042,-0.0012,-0.0013,0.0013,0,0.0042,0.0026,0.0051,0.0034,0.007,0.0062,0.0113,0.0014,0.0104,-0.0013,0.0028,-0.0056,-0.0002,-0.0042,0.0005,-0.0023,0.0028,-0.0011,0.0056,-0.0027,0.0057,-0.0038,0.0023,-0.0016,0.0032,0.0005,0.01,-0.0008,0.0102,-0.0026,0.0044,-0.0044,0.0039,-0.0064,0.0064,-0.0183,-0.0038,-0.0243,-0.015,-0.0218,-0.0071,-0.018,-0.0045,-0.0231,-0.0079,-0.0184,-0.0029,-0.0161,-0.0031,-0.0135,0.0107,-0.0033,0.0133,-0.0122,0.009,-0.019,0.0025,-0.0115,0.0087,-0.0038,0.0153,-0.007,0.0151,-0.012,0.0171,-0.0101,0.0151,-0.0142,0.0174,-0.0161,0.0144,-0.0133,0.0176,-0.0087,0.0304,-0.0026,0.0306,-0.0049,0.03,-0.0036,0.0387,-0.0004,0.0415,-0.006,0.0383,-0.0156,0.0399,-0.0218,0.032,-0.0325,0.0262,-0.0412,0.019,-0.0327,0.0234,-0.0331,0.0282,-0.0402,0.0253,-0.0401,0.0201,-0.0455,0.0219,-0.0367,0.0285,-0.0392,0.0301,-0.035,0.0352,-0.0353,0.0355,-0.0271,0.038,-0.0365,0.0292,-0.0354,0.0299,-0.035,0.0281,-0.038,0.0274,-0.0525,0.0172,-0.0519,0.0067,-0.0477,0.0169,-0.0335,0.0365,-0.0334,0.0331,-0.0481,0.0247,-0.0417,0.0248,-0.0421,0.0297,-0.0319,0.0365,-0.022,0.0423,-0.0221,0.0422,-0.0308,0.039,-0.0263,0.0461,-0.0205,0.0498,-0.0323,0.0508,-0.0385,0.0342,-0.0423,0.0361,-0.0476,0.0301,-0.0527,0.0232,-0.0471,0.0205,-0.0524,0.0207,-0.0525,0.0213,-0.045,0.0307,-0.044,0.0368,-0.0596,0.0244,-0.0597,0.0222,-0.0594,0.0281,-0.0475,0.0311,-0.0406,0.0293,-0.0386,0.0302,-0.0485,0.0237,-0.052,0.0141,-0.0497,0.0207,-0.0457,0.0278,-0.0419,0.0362,-0.0382,0.0424,-0.0481,0.0333,-0.0493,0.0336,-0.0373,0.0371,-0.0403,0.0313,-0.0385,0.0361,-0.0584,0.0284,-0.0636,0.0197,-0.0592,0.0177,-0.0554,0.0257,-0.0491,0.0257,-0.0579,0.0179,-0.0566,0.0155,-0.0501,0.0164,-0.0493,0.0275,-0.0403,0.0431,-0.0364,0.0396,-0.0385,0.0343,-0.0401,0.0369,-0.0331,0.0465,-0.0413,0.0428,-0.0378,0.0517,-0.0412,0.0462,-0.0499,0.0502,-0.0482,0.0367,-0.0438,0.0383,-0.0419,0.0378,-0.0316,0.0397,-0.0409,0.0327,-0.0415,0.0268,-0.0446,0.0264,-0.0302,0.0408,-0.0235,0.0393,-0.0331,0.0334,-0.0338,0.0295,-0.0369,0.0206,-0.0286,0.0336,-0.0235,0.0317,-0.0251,0.0308,-0.0337,0.0304,-0.0399,0.0296,-0.0457,0.0238,-0.0534,0.0316,-0.0464,0.0374,-0.0558,0.0269,-0.0466,0.0336,-0.0396,0.0395,-0.0493,0.0342,-0.0463,0.039,-0.045,0.0481,-0.0384,0.0483,-0.0412,0.0452,-0.0509,0.0434,-0.036,0.0443,-0.0338,0.0399,-0.0408,0.0328,-0.0383,0.0315,-0.0378,0.0293,-0.0475,0.0244,-0.0475,0.0237,-0.0377,0.0289,-0.0461,0.0314,-0.0492,0.0312,-0.0284,0.0406,-0.0283,0.0335,-0.0354,0.0352,-0.0378,0.0261,-0.036,0.0293,-0.0354,0.0182,-0.0225,0.0435,-0.0145,0.0398,-0.0271,0.0323,-0.0494,0.0213,-0.031,0.0187,-0.03,0.0271,-0.0259,0.0364,-0.0379,0.0281,-0.0443,0.022,-0.0506,0.0122,-0.0626,0.004,-0.045,0.0155,-0.0424,0.0366,-0.0393,0.0375,-0.0417,0.0232,-0.059,0.0127,-0.0591,0.0114,-0.0438,0.0346,-0.0389,0.0347,-0.0466,0.0258,-0.0508,0.0311,-0.0536,0.0253,-0.0446,0.0266,-0.0372,0.0343,-0.0438,0.0433,-0.0477,0.034,-0.0602,0.0211,-0.0451,0.0397,-0.0333,0.0445,-0.0421,0.0446,-0.031,0.0564,-0.0416,0.0426,-0.0425,0.0462,-0.0206,0.0555,-0.0211,0.0489,-0.0347,0.0583,-0.0393,0.0505,-0.036,0.0419,-0.052,0.0322,-0.0494,0.0435,-0.0454,0.0411,-0.0473,0.0284,-0.045,0.0388,-0.0456,0.0371,-0.0416,0.0476,-0.045,0.0429,-0.0418,0.0484,-0.0489,0.0435,-0.0502,0.0336,-0.0474,0.0357,-0.0493,0.0484,-0.0502,0.0369,-0.0545,0.041,-0.0481,0.0352,-0.0411,0.0427,-0.0439,0.044,-0.0487,0.046,-0.0458,0.0418,-0.0525,0.0406,-0.0423,0.0586,-0.0568,0.0402,-0.0583,0.0265,-0.062,0.0267,-0.0667,0.0169,-0.0665,0.0243,-0.0554,0.0322,-0.043,0.0329,-0.0425,0.0411,-0.0496,0.0421,-0.0471,0.0354,-0.0416,0.0455,-0.0291,0.0484,-0.0214,0.0519,-0.0314,0.0446,-0.0378,0.0499,-0.0365,0.041,-0.0338,0.0414,-0.0375,0.036,-0.0348,0.0378,-0.0539,0.0371,-0.0494,0.0265,-0.052,0.0353,-0.0522,0.0328,-0.0406,0.0512,-0.055,0.0403,-0.048,0.0274,-0.0497,0.0362,-0.045,0.0399,-0.0535,0.0433,-0.0444,0.0374,-0.045,0.0471,-0.0414,0.0556,-0.0259,0.0604,-0.0377,0.052,-0.0436,0.0532,-0.0478,0.0556,-0.0515,0.0389,-0.0514,0.0453,-0.0681,0.0347,-0.0607,0.0387,-0.0577,0.0519,-0.057,0.0475,-0.0597,0.0416,-0.0612,0.0456,-0.0526,0.0486,-0.056,0.0455,-0.0538,0.0404,-0.0512,0.0575,-0.0616,0.0484,-0.0691,0.0323,-0.0627,0.0389,-0.0631,0.0422,-0.0607,0.0317,-0.0543,0.043,-0.0474,0.0391,-0.0629,0.0414,-0.0493,0.0495,-0.0411,0.0527,-0.0506,0.047,-0.0351,0.0658,-0.0409,0.0654,-0.0458,0.0627,-0.053,0.0501,-0.0459,0.0576,-0.0475,0.051,-0.0547,0.0581,-0.0556,0.0434,-0.0675,0.0343,-0.0671,0.0481,-0.0665,0.0433,-0.0455,0.0612,-0.068,0.0443,-0.0422,0.0621,-0.0528,0.0472,-0.048,0.0603,-0.0716,0.0609,-0.0612,0.0473,-0.0327,0.056,-0.0579,0.0389,-0.0505,0.0635,-0.0824,0.0506,-0.072,0.0512,-0.065,0.0625,-0.1308,-0.0097,-0.0491,0.1503,-0.0141,0.1501,-0.1681,0.0248,-0.1494,0.0251,-0.0141,0.0918,-0.0134,0.1272,-0.1894,-0.0002,-0.1723,0.119,0.0236,0.183,-0.0381,0.0797,-0.1049,0.0331,-0.0617,0.0476,-0.0558,0.0492,-0.0418,0.077,-0.0024,0.1098,-0.0733,0.0362,-0.0533,0.0664,-0.0896,0.0353,-0.106,0.0172,-0.027,0.1158,0.0031,0.1315,-0.1126,0.0573,-0.0806,0.0591,-0.0506,0.0444,-0.0417,0.0444,-0.0343,0.0954,-0.0177,0.1146,-0.1166,0.0121,-0.1396,0.012,-0.0193,0.1214,-0.0194,0.1313,-0.1484,-0.0198,-0.1013,0.0655,0.0128,0.1026,-0.1427,0.0329,-0.1032,0.0567,0.003,0.0625,-0.0991,0.0433,-0.0955,0.0757,-0.0253,0.0853,-0.1019,0.0257,-0.116,0.0344,-0.0014,0.0908,-0.0154,0.0868,-0.0828,-0.0026,-0.0368,0.0597,-0.081,0.0538,-0.1034,-0.0159,-0.0267,0.1024,0.0013,0.0968,-0.1024,0.0047,-0.0887,0.022,0.0123,0.0801,-0.1144,0.0607,-0.1208,0.0355,0.0314,0.1187,-0.0099,0.1165,-0.0767,-0.0101,-0.0441,0.0175,-0.0045,0.0473,-0.074,-0.0007,-0.0487,0.026,-0.0006,0.0756,-0.0374,0.0649,-0.0759,-0.0322,-0.0567,0.0269,-0.0199,0.0438,-0.0605,-0.0173,-0.0332,0.0546,0.0349,0.0845,-0.0316,0.0465,-0.0758,-0.0312,-0.0545,0.0582,-0.0091,0.0439,-0.0133,0.0157,0.004,0.0529,-0.0291,0.0389,-0.0547,-0.015,-0.0483,-0.0003,-0.0415,0.0123,0.007,0.0674,-0.0015,0.06,-0.0741,0.0025,-0.0563,0.0173,-0.0171,0.0279,-0.0234,0.0251,-0.0111,0.0694,0.018,0.0688,-0.0813,0.0258,-0.0812,0.0249,0.025,0.0707,-0.0636,0.0564,-0.0915,-0.0253,-0.0251,0.0416,0.0105,0.0518,-0.0409,0.017,-0.0377,0.0374,-0.0094,0.0202,-0.0035,0.0176,-0.0271,0.01,-0.0373,-0.0073,-0.025,0.0043,-0.0322,0.0482,0.0232,0.0724,-0.0361,0.0233,-0.0356,0.0202,0.0096,0.0273,-0.0212,0.0201,-0.0345,0.003,-0.0003,0.0546,-0.0132,0.041,-0.0216,0.0104,-0.0112,0.0303,-0.0403,0.0103,-0.0359,-0.0115,-0.0363,0.0619,0.0199,0.0819,-0.0927,0.0201,-0.0957,0.0032,0.0031,0.0477,-0.0471,0.0384,-0.0961,-0.0401,-0.0406,0.0946,-0.0086,0.0944,-0.0966,-0.0077,-0.079,0.0381,0.0384,0.062,-0.0451,0.0568,-0.052,0.0198,0.0189,0.047,-0.0768,0.0393,-0.0924,-0.0372,-0.037,0.0594,0.0208,0.061,-0.0347,0.025,-0.03,-0.0057,-0.0142,0.0041,-0.051,-0.0047,-0.0427,0.0213,0.0204,0.0536,-0.0249,0.0454,-0.0394,0.0006,0.0006,0.0265,-0.0011,0.0196,-0.0326,0.0015,-0.0066,0.0261,0.0152,0.0377,-0.0184,0.0155,-0.01,0.0207,-0.0145,0.0126,-0.0024,0.011,-0.0138,0.0172,-0.0271,-0.0112,-0.0493,-0.0236,-0.0494,0.0329,0.0261,0.0466,-0.05,0.0309,-0.0582,0.0013,-0.0007,0.0401,-0.0553,0.0406,-0.0675,-0.0224,-0.0224,0.0224,0.0166,0.0499,-0.0192,0.0181,-0.0302,-0.0142,-0.0251,-0.0135,-0.0294,0.0011,0.0011,0.0405,-0.0072,0.0434,-0.0394,-0.0071,-0.0246,0.0301,0.0017,0.0272,-0.0123,0.0079,-0.0016,0.0247,0.0199,0.0332,-0.027,0.0242,-0.0289,-0.003,-0.0119,0.0108,-0.0216,-0.0081,-0.0092,0.0094,0.0093,0.0348,-0.018,0.031,-0.0398,0.0024,0.0025,0.0342,-0.0273,0.0135,-0.03,-0.0104,-0.0103,0.0472,-0.0049,0.0464,-0.0305,-0.0047,-0.021,0.0381,-0.0122,0.036,-0.0122,0.0007,-0.0028,0.0313,0.0017,0.0354,-0.0188,0.0017,-0.017,0.0344,0.0002,0.0441,-0.0119,0.0002,-0.0051,0.0066,0.0066,0.0189,-0.0042,0.0087,-0.0196,0.0087,-0.0207,-0.0006,-0.0083,-0.0007,-0.004,0.0043,0.001,0.0237,-0.0103,0.0224,-0.0144,0.0043,-0.005,0.0113,-0.0255,-0.0048,-0.0107,0.0272,0.0097,0.0285,-0.0026,0.0132,-0.0018,0.0294,-0.0029,0.03,-0.0384,-0.003,-0.0386,0.0145,0.0146,0.0358,-0.0065,0.016,-0.0186,-0.0065,-0.0102,0.0187,-0.027,0.0172,-0.0454,-0.0269,-0.0333,0.0177,0.0001,0.019,-0.0491,0.0002,-0.0505,0.0091,0.0091,0.0344,-0.0168,0.0327,-0.0228,0.004,0.004,0.0268,-0.0061,0.0209,-0.0251,-0.0061,-0.0094,0.0219,0.009,0.0182,-0.0187,0.009,-0.0163,0.0134,0.0133,0.0408,-0.0091,0.0405,-0.0217,-0.009,-0.0182,0.0038,-0.0167,0.0081,-0.0201,0.0071,0.0071,0.0201,0.0037,0.0214,-0.0073,0.0037,-0.0089,-0.0043,-0.0082,-0.0052,-0.0143,-0.0045,-0.0046,0.011,0.0018,0.0149,-0.0284,0.0019,-0.0249,-0.0012,-0.0014,0.0155,0.0035,0.0215,-0.0026,0.0035,-0.0042,0.0086,-0.0157,0.0086,-0.0271,-0.014,-0.0139,0.0099,0.0077,0.0117,0.0042,0.01,0.0025,0.0127,-0.0009,0.0031,-0.0115,-0.0003,-0.0096,0.009,0.0089,0.0159,-0.0195,0.0145,-0.0199,0.016,0.013,0.0229,-0.0308,0.013,-0.0377,-0.0137,-0.0137,0.0122,0.0005,0.0153,-0.0173,0.0005,-0.0114,0.0053,0.0053,0.0161,-0.0107,0.0118,-0.0158,-0.0076,-0.0158,0.0173,0.0094,0.0206,-0.002,0.0094,-0.0026,0.0183,0,0.0209,-0.0297,0,-0.0304,0.0011,0.0011,0.0189,-0.0086,0.0129,-0.0127,-0.004,-0.0042,0.0119,-0.0074,0.0084,-0.025,-0.0073,-0.0253,0.0051,0.0051,0.0217,-0.0045,0.0202,-0.007,0.0045,-0.0024,0.0078,-0.0094,-0.0023,-0.0115,-0.0045,-0.0045,0.0089,-0.0083,0.0081,-0.014,-0.0044,-0.0044,0.0104,-0.0043,0.009,-0.0151,-0.0043,-0.015,-0.0001,-0.0003,0.0128,-0.0013,0.0163,-0.0065,-0.0013,-0.0044,0.0006,-0.0037,0.0024,-0.0097,-0.0036,-0.0056,0.0074,0.0074,0.0133,-0.0048,0.0097,-0.0052,-0.0033,-0.0049,0.0045,-0.0001,0.0061,0.0004,0.0054,0.0034,0.0102,-0.0008,0.0104,-0.0008,0.011,0.0085,0.0123,-0.0082,0.012,-0.0101,-0.001,-0.0011,0.0045,-0.0016,0.0052,-0.0037,0.0026,-0.0004,0.0051,-0.017,-0.0004,-0.0215,-0.0101,-0.01,0.0131,0.0098,0.0128,-0.0074,0.0099,-0.0079,0.0047,0.0046,0.0072,-0.0091,0.0048,-0.0091,0.0144,0.0144,0.0201,0.0027,0.0193,-0.0017,0.0028,0.0016,0.0042,-0.0101,0.0017,-0.0116,-0.0045,-0.0045,0.0096,-0.0015,0.0097,-0.0143,-0.0015,-0.0114,0.0091,-0.0022,0.0079,-0.0069,-0.0021,-0.0059,0.0028,0.0021,0.0064,0.003,0.0072,0.0029,0.0082,0.003,0.0082,0.0028,0.0057,0.0034,0.0049,-0.0025,0.0042,-0.0031,0.0009,-0.0003,0.0022,-0.0044,0.0027,-0.0134,-0.0044,-0.013,0.0018,0.0018,0.0097,-0.0015,0.0059,-0.0033,-0.0011,-0.0015,0.0022,-0.0072,-0.0015,-0.0067,-0.0006,-0.0006,0.011,-0.002,0.0114,-0.0137,-0.002,-0.0137,0.0014,0.0014,0.0072,-0.0017,0.0043,-0.0002,0.008,0.0032,0.0081,0.0004,0.0033,0.0004,0.0122,0.0019,0.0123,-0.0054,0.0018,-0.005,0.0027,0.0027,0.0068,-0.0033,0.0053,-0.0033,0.0029,0.0027,0.0043,-0.0091,0.0027,-0.0101,-0.0047,-0.0047,0.0056,-0.0034,0.0061,-0.0093,-0.0034,-0.0116,-0.0083,-0.0083,-0.0023,-0.004,-0.0019,-0.0019,0.0005,0.0005,0.0063,0.0016,0.0062,-0.0016,0.0017,-0.0016,0.0049,0.0041,0.0053,0.0012,0.0042,0.0011,0.0067,0.0063,0.0086,-0.002,0.0064,-0.0057,-0.002,-0.0039,-0.0006,-0.0007,0.0014,-0.0093,0,-0.0091,-0.0007,-0.0008,0.0042,-0.0062,0.0042,-0.0085,-0.0062,-0.0066,0.0007,-0.0016,0.0012,-0.0028,-0.001,-0.0011,0.006,0.005,0.0075,-0.001,0.0051,-0.0042,-0.001,-0.0042,0.0026,-0.0006,0.0028,-0.0039,-0.0006,-0.0038,0.0019,-0.0004,0.0032,-0.0081,-0.0004,-0.0084,-0.0009,-0.0009,0.0025,0.0003,0.0017,-0.0007,0.0008,0.0008,0.0028,-0.0038,0.001,-0.0049,-0.0038,-0.0043,0.0031,0.0031,0.0048,-0.0026,0.0041,-0.0031,0,-0.0007,0.0007,-0.0052,-0.0007,-0.0061,-0.003,-0.003,0.0022,0.0005,0.0027,-0.0016,0.0005,-0.0002,0.004,0.003,0.0043,0,0.003,0.0005,0.0027,0.0004,0.002,0.0008,0.0028,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0032,0.0026,0.0045,-0.0029,0.0026,-0.0035,-0.0014,-0.0014,0.0037,0.0002,0.0037,-0.0028,0.0002,-0.0027,-0.0015,-0.0032,-0.0015,-0.0056,-0.0032,-0.0056,-0.0002,-0.0002,0.002,-0.0023,0.0008,-0.0031,-0.0021,-0.0021,0,-0.0003,0.0002,-0.0011,-0.0003,-0.0007,0.0013,0.0007,0.0014,-0.0018,0.0007,-0.0018,-0.0011,-0.0011,0.0001,0.0001,0.0009,0.0004,0.001,0.001,0.0015,0.0003,0.0017,-0.0011,0.0003,-0.0007,0.0013,0.0013,0.0023,-0.0009,0.0021,-0.001,-0.0003,-0.0003,0.0009,-0.0017,0.0006,-0.0017,-0.0004,-0.0004,0.0011,-0.0012,0.0011,-0.0018,-0.0012,-0.0018,0.0002,0.0002,0.001,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0006,0.0006,0.0018,-0.0001,0.0016,-0.0009,-0.0001,-0.0005,0.0011,0.0003,0.0011,-0.0008,0.0003,-0.0006,0.001,0.0005,0.0012,-0.0006,0.0005,-0.0006,-0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0014,-0.0003,-0.0015,-0.0005,-0.0005,0.0008,0.0003,0.0008,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0.0003,0.0003,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0007,-0.0004,-0.0005,-0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0005,0.0002,0.0006,-0.0006,0.0002,-0.0006,-0.0001,-0.0001,0.0006,0.0001,0.0007,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0.0002,0.0004,0,0.0003,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:05
Metal sculpture protrusion - metallic howl with overtones and a sonorous thud.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم