مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای sculpture protrusion colinized st 129 24b wav

Metal sculpture protrusion - dragging metallic grind with a swelling wailing end.

کیفیت: 192kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: متال راک
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها فریادزمزمه نالهترسانندهگوشخراشفلزفلزیساییدنReverbپر انعکاسpiercingصدای گوش خراشزوزه کشیدنshriekناله و زاریshrillunsettlingرنده کردنمجسمه سازی
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0007,-0.0005,0.0009,-0.0015,-0.0002,-0.0022,0.0018,-0.0054,-0.002,-0.0048,-0.0004,-0.0019,0.0105,0.0033,0.0125,0.0021,0.0143,-0.0018,0.0101,-0.0072,0.0047,-0.0111,0.001,-0.0141,-0.0028,-0.0223,-0.0067,-0.0158,0.0042,-0.0087,0.0154,-0.0085,0.0186,-0.0087,0.0078,-0.0187,0.0061,-0.0115,-0.0018,-0.0123,0.0096,-0.0004,0.0114,-0.0031,0.0084,-0.0112,0.0025,-0.0072,0.0041,-0.009,0.0053,-0.0161,0.0038,-0.0102,0.0079,-0.0107,0.0136,-0.0007,0.0147,0.0031,0.0178,-0.0135,0.0157,-0.0193,0.0013,-0.0175,-0.003,-0.0103,0.0043,-0.0083,0.0173,-0.0029,0.0181,-0.0021,0.0094,-0.0025,0.0185,-0.0054,0.0177,-0.0149,0.0094,-0.0146,0.0062,-0.0083,0.0178,-0.0049,0.0171,-0.0105,0.0158,-0.0186,0.0029,-0.0162,-0.0009,-0.0138,0.014,0.0014,0.019,-0.0059,0.0118,-0.0138,0.0044,-0.0101,0.0236,0.0043,0.0284,-0.0198,0.01,-0.0219,-0.0034,-0.0109,0.0199,0.0113,0.0401,-0.0274,0.036,-0.0348,-0.0032,-0.0151,0.0203,0.0099,0.0313,-0.0109,0.0342,-0.0363,0.0032,-0.0328,0.0132,-0.0073,0.026,-0.026,0.0221,-0.0313,-0.0064,-0.0337,0.0162,-0.0066,0.0159,-0.0201,0.0116,-0.0287,-0.0051,-0.0183,0.0033,-0.0015,0.0373,-0.0074,0.0312,-0.0281,0.0062,-0.0325,-0.0093,-0.0392,0.0009,-0.0139,0.0204,0.0086,0.0376,-0.0152,0.0228,-0.0155,0.0076,-0.0167,0.0253,0.013,0.0317,-0.0278,0.0229,-0.028,-0.0061,-0.0259,0.0343,0.0166,0.0427,-0.0229,0.0266,-0.0253,-0.0076,-0.0182,0.0238,0.0054,0.0316,-0.032,0.0089,-0.0256,0.0077,-0.015,0.0207,0.0031,0.0374,-0.0206,0.0121,-0.0325,-0.0004,-0.0127,0.0214,0.0107,0.033,-0.027,0.0264,-0.0222,0.0001,-0.0184,0.0165,0.0124,0.0553,-0.0146,0.0222,-0.0496,-0.0148,-0.0476,-0.0141,-0.0246,0.0481,-0.0011,0.0284,-0.0399,0.0114,-0.0364,0.0216,0.0131,0.0434,-0.0198,0.0402,-0.0361,-0.0033,-0.0308,0.0177,0.0097,0.0491,-0.0306,0.03,-0.0363,-0.0075,-0.033,0.0217,0.005,0.0419,-0.0259,0.0191,-0.0348,-0.0078,-0.019,0.0275,0.0191,0.0537,-0.0373,0.0367,-0.0463,-0.0021,-0.017,0.0335,0.0259,0.0622,-0.0505,0.0289,-0.0465,-0.0184,-0.043,0.0262,0.015,0.0676,-0.0432,0.0267,-0.0601,0.0035,-0.0141,0.0364,0.0151,0.0591,-0.0526,0.0259,-0.0577,0.0011,-0.017,0.0543,0.015,0.0658,-0.0477,0.0183,-0.043,0.0202,-0.019,0.0573,0.0048,0.0622,-0.0592,0.0299,-0.0591,-0.0128,-0.0247,0.0207,0.0098,0.0531,-0.0324,0.0277,-0.0313,0.0061,-0.0418,0.0215,0.0051,0.0455,-0.0305,0.0181,-0.0434,-0.0068,-0.0298,0.0156,0.0108,0.0572,-0.037,0.0276,-0.0457,-0.0195,-0.0383,0.0193,0.0004,0.042,-0.0225,0.0222,-0.0582,-0.006,-0.0506,0.0078,-0.007,0.0735,-0.0168,0.0529,-0.0524,0.0044,-0.0492,0.0004,-0.0196,0.079,-0.0105,0.0555,-0.0589,0.0069,-0.0591,0.0067,-0.0065,0.0663,-0.0038,0.0635,-0.0371,0.0093,-0.0362,0.0009,-0.02,0.0639,-0.0186,0.0523,-0.0554,-0.0058,-0.0427,-0.0107,-0.0325,0.057,-0.0113,0.0471,-0.041,0.0001,-0.0447,-0.0016,-0.0126,0.0568,-0.0126,0.0606,-0.0366,-0.001,-0.0368,0.0097,-0.0023,0.0407,-0.0218,0.0204,-0.0495,-0.0044,-0.0391,-0.0013,-0.0075,0.0498,-0.0067,0.0318,-0.0426,0.0063,-0.0461,-0.0114,-0.0194,0.0445,0.0149,0.0438,-0.0042,0.0241,-0.0488,0.0017,-0.0332,0.0403,0.0121,0.0347,-0.027,0.0309,-0.0493,-0.0122,-0.0224,0.0422,0.0001,0.0382,-0.0279,0.0154,-0.0526,-0.006,-0.0188,0.0428,0.0004,0.0424,-0.0408,0.0139,-0.0553,-0.0084,-0.0159,0.0523,-0.0115,0.0526,-0.0449,0.005,-0.0587,-0.0101,-0.0167,0.0596,-0.0013,0.0593,-0.0404,0.0119,-0.0632,-0.0249,-0.0305,0.0547,0.0171,0.0464,-0.0354,0.0256,-0.0559,-0.0119,-0.024,0.0541,0.0063,0.0424,-0.055,0.0158,-0.0556,0.0095,0.0037,0.0609,-0.0118,0.0406,-0.0518,0.0018,-0.049,-0.0083,-0.0208,0.043,0.0013,0.0428,-0.0519,0.0165,-0.0505,0.0142,0.0067,0.0406,-0.0062,0.0388,-0.0605,0.0049,-0.0666,0.0168,0.0099,0.0491,-0.0047,0.0472,-0.0469,0.0296,-0.0487,0.0115,0.002,0.0369,0.0032,0.0373,-0.0433,0.0209,-0.0461,0.014,0.0054,0.05,0.0012,0.0281,-0.0272,0.0119,-0.0304,0.0126,-0.0058,0.0367,-0.0102,0.018,-0.0229,0.0199,-0.0259,-0.0015,-0.014,0.0123,-0.0119,0.0169,-0.0153,0.0104,-0.0266,0.0147,-0.0157,0.016,-0.0196,0.021,-0.0185,0.0092,-0.0109,0.0171,-0.0122,0.0118,-0.0211,0.0082,-0.0172,0.0079,-0.0242,0.0123,-0.0099,0.0199,-0.0184,0.0199,-0.0212,0.0142,-0.0106,0.0259,0.0008,0.0262,-0.0014,0.0254,-0.0016,0.0248,-0.031,0.008,-0.0378,-0.0134,-0.0424,-0.0097,-0.0224,0.0086,-0.0073,0.0191,0.007,0.0328,0.0027,0.0363,-0.0054,0.0395,0.0036,0.0291,-0.0088,0.0267,-0.0177,0.0013,-0.0226,0.0075,-0.0156,0.008,-0.0206,0.0058,-0.0123,0.0163,0,0.0237,-0.018,0.0261,-0.0104,0.0178,-0.0108,0.0096,-0.0142,0.018,-0.0156,0.0161,-0.0074,0.0094,-0.0148,0.009,-0.0171,0.0075,-0.0117,0.0096,-0.0029,0.0198,-0.0239,0.0059,-0.0303,-0.008,-0.024,0.0055,-0.0081,0.0095,-0.0111,0.0112,-0.0053,0.0218,0.0059,0.0214,-0.0106,0.0135,-0.0082,0.0073,-0.0121,0.0009,-0.0101,0.0084,-0.0091,0.0031,-0.0163,0.0043,-0.0176,0.0078,-0.0143,0.0055,-0.0103,0.013,0.0037,0.0246,0.0083,0.0221,-0.0077,0.0167,-0.0197,0.0071,-0.021,-0.0022,-0.0251,-0.0029,-0.0226,-0.0021,-0.0202,0,-0.0206,0.0046,-0.0051,0.021,0.0064,0.0251,0.0001,0.023,-0.0042,0.0171,-0.013,0.0176,-0.0128,0.0098,-0.0142,0.0061,-0.0255,0.0005,-0.0151,0.0063,-0.0189,0.0084,-0.0147,0.0046,-0.0111,0.011,-0.0199,0.0114,-0.0228,0.0103,-0.0166,0.0102,-0.0081,0.0159,-0.0137,0.0107,-0.0129,0.0101,-0.0189,0.0002,-0.0175,0.0057,-0.008,0.021,-0.0074,0.0162,-0.0183,0.0085,-0.0138,0.0116,-0.0227,0.0098,-0.0137,0.0128,-0.0071,0.0138,0.0007,0.0197,-0.0136,0.0141,-0.0065,0.021,-0.0214,0.0133,-0.0211,0.012,-0.0125,0.0173,-0.0134,0.0223,-0.0071,0.0189,-0.012,0.0118,-0.017,0.0143,-0.0154,0.018,-0.0133,0.0244,-0.0206,0.0212,-0.0309,0.0044,-0.0125,0.019,-0.0172,0.0181,-0.0112,0.0183,-0.0179,0.0232,-0.0189,0.0168,-0.0197,0.0127,-0.0237,0.0166,-0.0163,0.0211,-0.0197,0.017,-0.0146,0.0259,-0.0236,0.0204,-0.0234,0.0167,-0.0099,0.0308,-0.0253,0.0147,-0.0363,0.0132,-0.0396,0.0264,-0.0304,0.0297,-0.0231,0.0327,-0.0242,0.0266,-0.0255,0.0328,-0.0313,0.0343,-0.0396,0.0355,-0.0444,0.0343,-0.0373,0.0513,-0.0324,0.0336,-0.0286,0.0543,-0.0437,0.0503,-0.0462,0.0565,-0.0666,0.0635,-0.0914,0.0579,-0.0825,0.0619,-0.0546,0.0845,-0.08,0.103,-0.0979,0.1059,-0.1081,0.0817,-0.091,0.08,-0.0644,0.0692,-0.0832,0.0743,-0.1047,0.0909,-0.0743,0.0814,-0.062,0.0764,-0.0811,0.084,-0.1059,0.0922,-0.1007,0.08,-0.061,0.0563,-0.0461,0.0522,-0.0562,0.0512,-0.085,0.0676,-0.0706,0.0718,-0.0576,0.0416,-0.0583,0.0625,-0.0538,0.0739,-0.0713,0.0771,-0.0609,0.0721,-0.0596,0.0447,-0.0271,0.058,-0.0359,0.0637,-0.0589,0.0766,-0.0462,0.0625,-0.0467,0.0418,-0.0395,0.0407,-0.0409,0.0509,-0.0347,0.0359,-0.0224,0.0315,-0.0217,0.044,-0.043,0.0209,-0.0421,0.0286,-0.0266,0.0233,-0.0162,0.0599,-0.0025,0.0435,-0.0317,0.0285,-0.0288,0.0275,0.0031,0.0433,-0.0286,0.0396,-0.0419,-0.0092,-0.0529,0.0013,-0.032,0.029,-0.0132,0.0354,-0.0316,0.0145,-0.0235,0.0367,-0.0287,0.0522,-0.0262,0.0399,-0.0304,0.0291,-0.0273,0.0307,-0.0353,0.0254,-0.0345,0.0205,-0.0176,0.0489,-0.0038,0.0564,-0.0223,0.061,-0.0255,0.0543,-0.0387,0.0091,-0.0584,0.0106,-0.0408,0.0524,-0.0089,0.0454,-0.0698,0.0042,-0.0663,0.0083,-0.0125,0.0364,-0.0414,0.0444,-0.0506,0.0185,-0.0435,0.0157,-0.0067,0.0589,-0.0121,0.0529,-0.0271,0.0166,-0.0382,0.0154,-0.0308,0.0411,0.0027,0.0631,-0.0424,0.0337,-0.044,0.0026,-0.0438,0.0412,0.0106,0.0604,-0.0196,0.0404,-0.0324,0.0384,-0.0327,0.0468,0.0122,0.0565,-0.0161,0.0306,-0.0389,0.0266,-0.0403,0.0009,-0.015,0.0453,-0.0258,0.0133,-0.0472,-0.0007,-0.0366,0.0384,-0.0151,0.0262,-0.0318,0.0131,-0.0638,0.0216,-0.0515,0.0235,0.0039,0.0392,-0.0229,0.021,-0.0305,0.0079,-0.0304,0.0442,0.0164,0.0586,-0.0228,0.0263,-0.0408,-0.0022,-0.0234,0.06,-0.0133,0.06,-0.0372,-0.0024,-0.0358,-0.0037,-0.0273,0.056,-0.0127,0.0718,-0.0238,0.0209,-0.037,-0.0026,-0.0282,0.0418,0.0218,0.0577,-0.0148,0.0367,-0.03,0.0267,-0.037,0.0424,0.0139,0.0468,-0.0286,0.0305,-0.0437,-0.0072,-0.0582,0.0081,-0.0322,0.0411,-0.0654,-0.0188,-0.0515,-0.0123,-0.0422,0.049,0.0269,0.0615,-0.005,0.0408,-0.0217,0.0046,-0.0281,0.0405,0.0185,0.0431,-0.009,0.0307,-0.0412,0.0213,-0.0358,0.0301,0.0136,0.0453,-0.012,0.018,-0.0584,-0.0071,-0.0583,0.0414,0.0197,0.0516,-0.0252,0.0228,-0.0412,-0.0152,-0.0184,0.0507,-0.0133,0.0504,-0.0358,0.0004,-0.0483,-0.0042,-0.0155,0.053,0.0066,0.0646,-0.0295,0.0097,-0.0201,0.0169,0.0089,0.0566,-0.0229,0.0419,-0.0368,-0.013,-0.029,0.0078,-0.0016,0.0342,-0.0175,0.0181,-0.0282,0.0054,-0.007,0.029,-0.0012,0.0359,-0.0401,0.0142,-0.0303,0.0106,-0.0044,0.0203,-0.0193,0.0147,-0.0242,-0.0044,-0.0124,0.011,-0.0139,0.0228,-0.0079,0.0177,-0.0151,0.0134,-0.0074,0.0252,-0.012,0.0189,0.0025,0.0319,-0.0166,0.0167,-0.0317,0.011,-0.0345,0.0076,-0.0275,0.0163,-0.013,0.0205,-0.0032,0.0309,-0.0013,0.0276,-0.0091,0.021,-0.0024,0.0231,-0.0056,0.0258,-0.0143,0.0147,-0.0135,0.0172,-0.0161,0.0206,-0.0287,0.026,-0.0242,0.0106,-0.0276,0.0063,-0.0284,0.0217,-0.0123,0.0345,-0.0111,0.0366,-0.0172,0.0283,-0.0203,0.0332,-0.0215,0.0328,-0.0212,0.034,-0.0041,0.0398,-0.0314,0.0293,-0.0467,0.0121,-0.029,0.0219,-0.0388,0.0355,-0.0442,0.0378,-0.0357,0.0354,-0.0369,0.031,-0.0505,0.0529,-0.0549,0.0596,-0.0423,0.0559,-0.0431,0.0417,-0.0469,0.0578,-0.0505,0.0554,-0.0484,0.0394,-0.0571,0.0503,-0.0925,0.0612,-0.0911,0.0489,-0.0844,0.0487,-0.071,0.0867,-0.0912,0.0956,-0.0941,0.1022,-0.0789,0.0701,-0.1005,0.1087,-0.1176,0.1046,-0.0897,0.0942,-0.1037,0.0936,-0.1338,0.0997,-0.1196,0.1009,-0.0901,0.0784,-0.1154,0.1246,-0.1198,0.1441,-0.068,0.1396,-0.0908,0.1165,-0.1124,0.1046,-0.1066,0.1043,-0.1074,0.0896,-0.1048,0.095,-0.095,0.0933,-0.0778,0.0754,-0.0585,0.0724,-0.094,0.102,-0.0933,0.1158,-0.0826,0.0721,-0.0725,0.0695,-0.0836,0.0829,-0.0831,0.1002,-0.0682,0.0674,-0.0628,0.0529,-0.0568,0.053,-0.052,0.0508,-0.0537,0.0413,-0.0741,0.0528,-0.0892,0.0797,-0.074,0.0758,-0.0574,0.0732,-0.0726,0.0682,-0.0788,0.0764,-0.0717,0.0664,-0.0549,0.0327,-0.0479,0.0398,-0.0446,0.0384,-0.0279,0.0201,-0.0361,0.0193,-0.0386,0.0326,-0.0338,0.0349,-0.0412,0.0504,-0.0464,0.0527,-0.0531,0.0448,-0.0493,0.0366,-0.0435,0.0374,-0.0505,0.0234,-0.0356,0.0018,-0.0416,0.0233,-0.0358,0.0175,-0.0112,0.0249,-0.0364,0.0336,-0.0421,0.036,-0.0384,0.0307,-0.0292,0.0307,-0.0146,0.0269,-0.0118,0.0155,-0.0114,0.0045,-0.0127,0.0161,-0.0087,0.0235,-0.0014,0.0244,-0.003,0.0132,-0.0148,0.0171,-0.0308,0.0079,-0.0313,0.0084,-0.0213,0.008,-0.0224,0.0202,-0.0222,0.0147,-0.0241,0.0114,-0.0127,0.0187,-0.0087,0.0176,-0.0151,0.0134,-0.0143,-0.0026,-0.0107,0.017,0.0076,0.0241,-0.0047,0.0202,-0.0075,0.0157,-0.0154,0.0033,-0.016,0.0041,-0.0163,0.0073,-0.0114,0.0077,-0.0115,-0.0025,-0.0103,0.0036,0.0002,0.013,0.0014,0.0189,0.0044,0.0132,-0.0056,0.0096,-0.0028,0.0091,-0.0004,0.0118,-0.0101,0.0055,-0.0162,-0.0094,-0.0169,0.0033,-0.0011,0.0073,-0.0018,0.0106,-0.002,0.0131,0.0063,0.0167,-0.0005,0.0122,-0.0078,0.0045,-0.0079,-0.0003,-0.0109,0.0038,-0.0079,0.0029,-0.0087,-0.0012,-0.0025,0.003,-0.002,0.0065,-0.0032,0.0006,-0.0078,-0.0003,-0.0079,0.0097,0.0063,0.0117,-0.0018,0.01,0.0002,0.0061,-0.0015,0.0067,0.0001,0.0074,-0.0049,0.0069,-0.0038,0.0061,-0.0085,-0.0026,-0.0093,-0.0054,-0.007,0.0013,-0.0016,0.005,0.0032,0.0056,0.0042,0.0078,-0.0033,0.0045,-0.0031,0.0012,-0.005,0.0025,-0.011,-0.0021,-0.0093,-0.0003,-0.0018,0.0063,-0.0015,0.0059,-0.0031,0.0009,-0.0026,0.0038,0.0016,0.0045,-0.0032,0.0036,-0.0022,0.0008,-0.006,-0.0011,-0.0059,-0.0019,-0.003,0.0018,-0.0005,0.0032,0.0005,0.0032,0.0006,0.0034,-0.0015,0.0032,0.0023,0.0046,0.0007,0.0043,-0.0009,0.0014,-0.0013,0.0012,0.0011,0.0048,0.0018,0.0054,0.0046,0.0068,0.0008,0.005,-0.0036,0.0014,-0.0046,-0.0009,-0.0044,0,-0.0047,0.0013,-0.0056,0.0014,-0.0055,0.0013,0.001,0.0044,-0.0001,0.0051,-0.0008,0.0012,-0.0065,0.0005,-0.0062,-0.0007,-0.0008,0.0031,0.0027,0.0042,-0.0005,0.0034,-0.0044,0.0015,-0.0057,-0.0017,-0.0034,-0.0018,-0.002,0.0008,0.0005,0.0038,-0.0002,0.0017,0.0009,0.0028,0.0003,0.002,-0.0005,0.0016,-0.0021,-0.0002,-0.0024,0.003,-0.001,0.0035,-0.0015,-0.0005,-0.0043,-0.0014,-0.0037,-0.0012,-0.0024,0.0022,0.0007,0.0037,0.0001,0.0017,0.0007,0.0031,0.0011,0.0025,-0.0018,0.0021,-0.003,-0.0017,-0.0027,0.002,-0.0006,0.0024,-0.0013,-0.0005,-0.0019,-0.0005,-0.0025,-0.0017,-0.002,0.001,0.001,0.0032,0.0002,0.0026,-0.0005,0.0004,-0.0016,-0.0005,-0.0019,-0.0002,-0.0021,0.0007,0.0007,0.0029,0.0004,0.0036,0.0004,0.0013,-0.001,0.0006,-0.0009,0.0008,0.0001,0.0009,-0.0016,0.0002,-0.0019,-0.0011,-0.0016,-0.0006,-0.0018,-0.0004,-0.0004,0.0006,0.0005,0.0013,0.0007,0.0013,0.0002,0.0015,-0.0003,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0006,-0.0001,-0.0003,0.0009,0.0007,0.0014,0.0012,0.0014,-0.0004,0.0013,-0.0016,-0.0004,-0.0012,-0.001,-0.0015,-0.0006,-0.0011,-0.0005,-0.0005,0.0003,0.0003,0.0013,0.0001,0.0011,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0005,0.0004,0.0007,0.0003,0.0009,0.0004,0.0009,0.0003,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0008,-0.0004,-0.0004,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:17
Metal sculpture protrusion - dragging metallic grind with a swelling wailing end.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم