مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای sculpture protrusion colinized st 130 24b wav

Metal sculpture protrusion - dragging stepping metallic groan.

کیفیت: 192kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: متال راک
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها فریادزمزمه نالهترسانندهگوشخراشفلزفلزیساییدنReverbپر انعکاسpiercingصدای گوش خراشزوزه کشیدنshriekناله و زاریshrillunsettlingرنده کردنمجسمه سازی
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0003,0,0.0004,-0.0006,0.0001,-0.0009,-0.0005,-0.002,-0.0008,-0.002,-0.0006,-0.0013,-0.0005,-0.0025,-0.0012,-0.0023,0.0002,0.0001,0.004,0.003,0.0046,-0.001,0.0032,-0.0059,-0.0006,-0.0059,-0.0042,-0.0043,-0.003,-0.0054,-0.0029,-0.0053,0.0006,0.0004,0.0045,0.0043,0.0067,0.0064,0.008,0.0026,0.0067,-0.002,0.0027,-0.0016,0.0045,0.0007,0.0057,-0.0031,0.001,-0.0027,0.0044,-0.0039,0.0045,-0.0041,0.0038,-0.0056,0.0057,-0.0089,0.0009,-0.0121,0.002,-0.0049,0.0095,0.0003,0.0141,-0.0033,0.0096,-0.0069,0.0065,-0.0168,-0.001,-0.0228,-0.006,-0.0218,-0.0026,-0.0226,0.0005,-0.0207,-0.0003,-0.0152,0.0118,-0.0152,0.0127,-0.0168,0.011,-0.0132,0.0141,-0.0122,0.0155,-0.0074,0.0205,-0.0134,0.0145,-0.0067,0.025,-0.006,0.0254,-0.0082,0.0245,-0.0067,0.0233,-0.0107,0.0241,-0.018,0.0073,-0.0151,0.0132,-0.0075,0.0174,-0.0133,0.0225,0.0011,0.0293,-0.0051,0.0305,-0.0113,0.0188,-0.0185,0.0071,-0.0278,0.0048,-0.0231,0.0024,-0.0226,0.0138,-0.0089,0.0174,-0.0187,0.0177,-0.0196,0.0064,-0.0161,0.0184,-0.0133,0.0122,-0.0209,0.0138,-0.0088,0.0168,-0.0106,0.0111,-0.0118,0.0148,-0.0126,0.0135,-0.0193,0.01,-0.0224,0.0105,-0.0181,0.0149,-0.0271,0.0077,-0.0199,0.0104,-0.0253,0.0099,-0.0156,0.0157,-0.0052,0.0201,-0.0046,0.023,-0.0095,0.0266,-0.0152,0.0172,-0.0097,0.026,-0.0127,0.0146,-0.015,0.0134,-0.0175,0.0154,-0.0171,0.0117,-0.0187,0.0081,-0.0209,0.0069,-0.0236,-0.0008,-0.0253,0.0076,-0.0215,0.0114,-0.0242,0.0068,-0.0149,0.0223,-0.0225,0.0123,-0.0203,0.013,-0.0168,0.0206,-0.0121,0.0203,-0.0143,0.0105,-0.017,0.0211,-0.008,0.0199,-0.0163,0.0185,-0.0085,0.022,-0.0153,0.0181,-0.0266,0.0114,-0.033,0.0094,-0.0327,0.0059,-0.0253,0.0164,-0.0221,0.0172,-0.0257,0.0103,-0.0173,0.0225,-0.0199,0.0193,-0.0213,0.0133,-0.015,0.0301,-0.0154,0.0282,-0.0118,0.0248,-0.0065,0.0286,-0.0162,0.0266,-0.0164,0.0162,-0.0204,0.0166,-0.0266,0.0048,-0.0326,0.0062,-0.0244,0.0079,-0.0317,0.003,-0.0256,0.0075,-0.0203,0.0115,-0.0204,0.011,-0.0214,0.0204,-0.0132,0.0275,-0.0134,0.0279,-0.0043,0.0315,-0.0186,0.0275,-0.0246,0.0151,-0.0198,0.0159,-0.0339,0.0081,-0.0308,0.0082,-0.0244,0.0192,-0.0259,0.0153,-0.0308,0.014,-0.0295,0.0157,-0.0274,0.0302,-0.0227,0.0312,-0.0163,0.0405,-0.0095,0.0386,-0.0125,0.0296,-0.0215,0.0307,-0.0262,0.0256,-0.0335,0.0158,-0.0338,0.0137,-0.0259,0.0185,-0.0171,0.0248,-0.0053,0.0382,-0.0083,0.0399,-0.0183,0.0256,-0.0201,0.0292,-0.0227,0.026,-0.0383,0.0123,-0.043,-0.0009,-0.0367,0.0115,-0.0365,0.0152,-0.0319,0.0243,-0.0354,0.0227,-0.0242,0.0309,-0.0286,0.0289,-0.0341,0.0169,-0.0303,0.0192,-0.0223,0.0256,-0.0255,0.0253,-0.0162,0.0353,-0.0106,0.0388,-0.0141,0.0317,-0.0229,0.0273,-0.0313,0.0212,-0.0273,0.0227,-0.024,0.0238,-0.0418,0.0224,-0.0451,0.0046,-0.047,0.0111,-0.0414,0.0184,-0.033,0.0267,-0.0293,0.0324,-0.0168,0.0345,-0.0331,0.0204,-0.0226,0.0334,-0.0143,0.0307,-0.015,0.0272,-0.0237,0.034,-0.0202,0.0215,-0.0126,0.0314,-0.0237,0.0279,-0.0243,0.0286,-0.0295,0.0147,-0.0284,0.0169,-0.0227,0.0229,-0.027,0.0112,-0.0219,0.0134,-0.0199,0.0106,-0.0103,0.0244,-0.006,0.0248,-0.012,0.0188,-0.0137,0.018,-0.0156,0.0103,-0.0199,0.0079,-0.0111,0.0139,-0.0034,0.0299,0.0029,0.0299,-0.0063,0.0218,-0.0058,0.0288,-0.0074,0.0255,-0.0135,0.0194,-0.0226,0.011,-0.0237,0.0141,-0.0243,0.0153,-0.024,0.0205,-0.023,0.0262,-0.0266,0.0238,-0.023,0.0355,-0.0269,0.0332,-0.038,0.0299,-0.041,0.0259,-0.0402,0.0232,-0.0359,0.0263,-0.0361,0.0274,-0.0258,0.0318,-0.0215,0.0322,-0.0147,0.0389,-0.0163,0.0268,-0.0194,0.0246,-0.0364,0.0034,-0.0266,0.0038,-0.0206,0.0056,-0.019,0.0093,-0.0218,0.0063,-0.0169,0.0181,-0.0151,0.0168,-0.0123,0.029,-0.0221,0.0163,-0.0188,0.017,-0.031,0.0041,-0.0345,-0.0006,-0.0333,0.0032,-0.0261,0.0035,-0.0264,0.0086,-0.0156,0.0229,-0.0019,0.0305,-0.0138,0.0197,-0.0166,0.0117,-0.0207,0.0123,-0.0142,0.017,-0.0296,-0.0023,-0.0188,0.0147,-0.0127,0.0202,-0.0234,0.0126,-0.0051,0.0321,-0.0081,0.0404,-0.0167,0.0252,0.001,0.04,-0.0307,0.0355,-0.027,0.0173,-0.0268,0.0223,-0.0217,0.0236,-0.0329,0.0113,-0.0263,0.0243,-0.0311,0.0175,-0.0245,0.0314,-0.0252,0.0347,-0.0185,0.0473,-0.0381,0.0336,-0.0216,0.0453,-0.0317,0.0354,-0.0255,0.0324,-0.027,0.0451,-0.036,0.0316,-0.0459,0.0338,-0.0361,0.0318,-0.0454,0.0172,-0.0385,0.0293,-0.041,0.0316,-0.043,0.0322,-0.0197,0.0395,-0.0331,0.0358,-0.0435,0.0323,-0.0371,0.0396,-0.0293,0.0276,-0.0283,0.049,-0.0255,0.0435,-0.0192,0.0458,-0.0171,0.0392,-0.0172,0.0324,-0.0245,0.0269,-0.0375,0.0122,-0.0374,0.0116,-0.0246,0.0343,-0.0131,0.0371,-0.0343,0.0298,-0.0264,0.0341,-0.0298,0.0374,-0.0482,0.0213,-0.0488,0.0357,-0.027,0.0301,-0.0399,0.0199,-0.0313,0.0287,-0.0343,0.0155,-0.0252,0.0301,-0.0336,0.015,-0.032,0.0225,-0.0236,0.0203,-0.0186,0.0143,-0.0179,0.0275,-0.0152,0.0275,-0.017,0.0229,-0.0194,0.0262,-0.0155,0.0331,-0.0178,0.0359,-0.0283,0.0254,-0.0373,0.0254,-0.033,0.0289,-0.0324,0.0377,-0.0287,0.039,-0.0291,0.0418,-0.0156,0.0563,-0.0269,0.0415,-0.0377,0.0417,-0.041,0.0322,-0.0439,0.0302,-0.032,0.0386,-0.0276,0.0401,-0.0219,0.0436,-0.0226,0.0357,-0.0255,0.0406,-0.0348,0.0334,-0.0322,0.0491,-0.0186,0.0487,-0.0242,0.0444,-0.0262,0.038,-0.0252,0.0404,-0.0386,0.0368,-0.0432,0.025,-0.0347,0.029,-0.0362,0.0331,-0.0239,0.0327,-0.0256,0.0365,-0.0257,0.0338,-0.0297,0.0397,-0.0281,0.0414,-0.039,0.0358,-0.0234,0.0396,-0.0267,0.0367,-0.0259,0.0478,-0.0114,0.0504,-0.0249,0.0514,-0.0226,0.0357,-0.0227,0.0457,-0.0293,0.0265,-0.0238,0.0399,-0.0239,0.0443,-0.0319,0.0362,-0.0342,0.039,-0.0462,0.0288,-0.0405,0.0267,-0.0364,0.0356,-0.0367,0.0445,-0.0375,0.0485,-0.0291,0.0453,-0.0303,0.0443,-0.0362,0.0441,-0.0257,0.0476,-0.0078,0.0556,-0.0277,0.0472,-0.0233,0.0611,-0.0194,0.061,-0.0475,0.0473,-0.0386,0.0607,-0.0132,0.0549,-0.034,0.0434,-0.0393,0.0463,-0.0444,0.0373,-0.059,0.0234,-0.0624,0.0279,-0.0533,0.055,-0.048,0.034,-0.043,0.0511,-0.0413,0.0398,-0.0349,0.0389,-0.0307,0.0491,-0.0422,0.0304,-0.0317,0.0388,-0.0367,0.0406,-0.0496,0.0226,-0.0316,0.0436,-0.0454,0.0404,-0.0763,0.0164,-0.0549,0.0271,-0.0775,0.0202,-0.08,0.0114,-0.0713,0.0264,-0.0795,0.0315,-0.0667,0.0625,-0.0601,0.0576,-0.0607,0.061,-0.0495,0.0723,-0.0407,0.069,-0.0504,0.0548,-0.0522,0.0567,-0.0501,0.0418,-0.0425,0.0445,-0.0534,0.0334,-0.0546,0.0225,-0.0478,0.0264,-0.048,0.0298,-0.086,0.0345,-0.0722,0.0173,-0.0657,0.0227,-0.0612,0.0215,-0.0407,0.0544,-0.021,0.0727,-0.0148,0.0737,-0.0142,0.0675,-0.0038,0.0744,-0.0301,0.0614,-0.02,0.0651,-0.0396,0.0489,-0.0463,0.0371,-0.0591,0.0347,-0.0715,0.0074,-0.0701,0.0283,-0.0462,0.0526,-0.0513,0.0441,-0.0317,0.0628,-0.0296,0.0706,-0.0317,0.0444,-0.0216,0.0763,-0.0352,0.0663,-0.0446,0.0539,-0.0366,0.0443,-0.0391,0.0726,-0.0436,0.0525,-0.0561,0.0545,-0.0573,0.0654,-0.0715,0.0595,-0.0735,0.046,-0.0645,0.0623,-0.0638,0.0637,-0.0635,0.0624,-0.0614,0.0752,-0.0681,0.0721,-0.072,0.0653,-0.0661,0.0665,-0.0721,0.0828,-0.0578,0.0784,-0.0647,0.0549,-0.0654,0.0617,-0.0666,0.0638,-0.0496,0.0535,-0.0381,0.0759,-0.0329,0.062,-0.0417,0.0497,-0.0416,0.0582,-0.047,0.0548,-0.0519,0.044,-0.0182,0.0418,-0.0359,0.0307,-0.046,0.0239,-0.0465,0.0368,-0.0649,0.0218,-0.0521,0.0456,-0.0695,0.0362,-0.0631,0.0645,-0.0717,0.0477,-0.067,0.0527,-0.0652,0.048,-0.0561,0.0463,-0.0501,0.0382,-0.0482,0.0408,-0.0386,0.0535,-0.0431,0.0358,-0.0413,0.0193,-0.0397,0.0327,-0.0343,0.0229,-0.0473,0.0059,-0.0137,0.0356,-0.0177,0.0262,-0.0324,0.016,-0.0349,0.0215,-0.0133,0.0453,-0.0151,0.0406,-0.01,0.047,-0.0195,0.0429,-0.0177,0.0333,-0.0267,0.0324,-0.0387,0.0178,-0.0456,0.016,-0.0357,0.0161,-0.0432,0.0164,-0.0228,0.0292,-0.0479,0.0134,-0.0458,0.0252,-0.0349,0.0255,-0.0295,0.0305,-0.0351,0.0291,-0.0392,0.0234,-0.0182,0.0496,-0.0252,0.0343,-0.0243,0.0338,-0.016,0.0342,-0.0218,0.0256,-0.0194,0.0419,-0.0178,0.0344,-0.0348,0.0381,-0.0613,0.0209,-0.0636,0.0065,-0.0616,-0.0045,-0.0477,-0.005,-0.0419,0.0073,-0.0234,0.0132,-0.024,0.0389,-0.0169,0.0541,-0.0348,0.0546,-0.0544,0.0423,-0.0558,0.0377,-0.0587,0.0335,-0.0565,0.0437,-0.0613,0.0472,-0.0464,0.0596,-0.0766,0.0334,-0.0681,0.037,-0.0738,0.0329,-0.071,0.0576,-0.061,0.048,-0.0649,0.0415,-0.0505,0.0576,-0.0534,0.0523,-0.0353,0.0539,-0.0384,0.0393,-0.0418,0.045,-0.0333,0.0321,-0.0297,0.0413,-0.0393,0.0313,-0.037,0.0281,-0.0541,0.0344,-0.0634,0.03,-0.0715,0.0282,-0.0698,0.0199,-0.0542,0.0483,-0.0483,0.0614,-0.045,0.0587,-0.0481,0.0617,-0.0392,0.0486,-0.0483,0.053,-0.0378,0.0382,-0.0274,0.05,-0.0288,0.0288,-0.0379,0.0121,-0.0382,0.0002,-0.0339,-0.0039,-0.0325,0.0188,-0.016,0.0257,-0.0283,0.027,-0.0115,0.0389,-0.0081,0.0489,-0.0249,0.0409,-0.0303,0.0218,-0.0467,0.0163,-0.0499,0.0173,-0.043,0.0153,-0.0308,0.0116,-0.0316,0.0195,-0.0294,0.0204,-0.0145,0.0252,-0.0314,0.0189,-0.0209,0.0175,-0.0095,0.0205,-0.0024,0.0222,0.0006,0.0284,0.004,0.0222,-0.0071,0.0184,-0.0114,0.0098,-0.0236,0.0069,-0.0274,-0.003,-0.0246,0.0066,-0.0155,0.0105,-0.0098,0.0121,-0.0131,0.011,-0.0086,0.0117,-0.0275,0.0052,-0.0315,-0.0083,-0.0222,0.0046,-0.0181,0.0117,-0.0166,0.0298,-0.026,0.0126,-0.0072,0.0302,-0.02,0.0207,-0.008,0.0253,-0.02,0.0228,-0.0294,0.0135,-0.0308,0.0154,-0.0192,0.0104,-0.0326,0.0055,-0.0292,0.0072,-0.0202,0.0106,-0.0228,0.0072,-0.0236,0.0127,0.0017,0.0352,-0.0011,0.0275,-0.0002,0.0306,0.0018,0.0291,-0.0067,0.0182,-0.0091,0.0183,-0.0122,0.018,-0.0161,0.0156,-0.0124,0.0161,-0.009,0.0216,-0.0076,0.0145,-0.0071,0.0154,-0.0065,0.0126,-0.0144,0.0116,-0.0142,0.0026,-0.0158,0.0042,-0.0049,0.0096,-0.0097,0.0144,-0.0037,0.0165,-0.0013,0.0195,-0.0087,0.0111,-0.0062,0.0139,-0.0221,0.0129,-0.021,-0.0064,-0.0188,-0.0024,-0.012,0.0006,-0.0186,0.0031,-0.011,0.0031,-0.0125,0.0019,-0.0081,0.0074,-0.0009,0.0143,-0.0046,0.0093,-0.0028,0.0093,-0.0051,0.0135,-0.0051,0.0103,-0.012,0.0055,-0.0073,0.0094,-0.0052,0.0112,-0.0061,0.0102,-0.0194,0.003,-0.0147,0.0067,-0.0107,0.0073,-0.0085,0.0089,-0.0061,0.0072,-0.0046,0.0109,-0.0115,0.002,-0.0117,0.0024,-0.0062,0.0112,-0.0065,0.0062,-0.0064,0.008,-0.0064,0.0059,-0.0045,0.0112,-0.0006,0.0147,-0.0022,0.0141,-0.0114,0.0084,-0.0158,-0.0047,-0.0219,-0.0059,-0.0158,0.0012,-0.0094,0.0048,-0.0119,0.0021,-0.0043,0.0082,-0.0004,0.0087,-0.0101,0.0087,-0.0102,0.0082,-0.0043,0.007,-0.0036,0.0072,0.0006,0.0126,0.0042,0.0153,-0.0078,0.0085,-0.0055,0.0038,-0.0087,0.0022,-0.0088,0.0064,-0.0078,0.0068,-0.0069,0.0062,-0.0077,0.0016,-0.0058,0.0051,-0.0051,0.0034,-0.0034,0.0064,-0.0042,0.0045,-0.0064,0.0052,-0.0059,0.0057,-0.0105,0.0017,-0.0063,0.0029,-0.0003,0.0096,0.0003,0.0085,0.0006,0.0079,-0.0035,0.0063,-0.0045,0.0042,-0.0043,0.0057,-0.0058,0.0038,-0.004,0.0044,-0.0033,0.0042,-0.0021,0.0061,-0.0049,0.0035,-0.0002,0.0072,-0.0056,0.0075,-0.0034,0.0061,-0.0111,-0.0005,-0.0072,0.0006,-0.0109,0.0004,-0.0057,0.0018,-0.0062,0.004,-0.0028,0.0046,-0.0043,0.0024,-0.0059,0.0039,-0.0054,0.0052,-0.0049,0.006,-0.0096,0.0013,-0.006,0.0035,-0.0079,0.0051,0.0003,0.008,-0.0008,0.0132,-0.0024,0.0128,-0.0023,0.0054,-0.0021,0.0057,0.0006,0.0068,-0.0044,0.0049,-0.0072,0.0002,-0.0059,0.0004,-0.0078,-0.0021,-0.0067,0.0013,-0.004,0.0031,-0.0018,0.0043,-0.0038,0.0026,-0.0043,0.0025,-0.0057,0.0004,-0.006,-0.0002,-0.004,0.0059,-0.001,0.0052,-0.0017,0.0034,-0.0012,0.0034,-0.0015,0.0035,-0.004,0.0041,-0.0005,0.0046,-0.0015,0.0044,-0.0056,0.0011,-0.0047,-0.0006,-0.0083,-0.003,-0.0072,0.0009,-0.0036,0.0023,-0.0044,0.001,-0.0006,0.0032,-0.0008,0.0029,0.0003,0.0057,0.0033,0.0071,-0.0005,0.0046,-0.001,0.0027,0.0004,0.0056,-0.0014,0.0033,-0.0033,0.0032,-0.0031,0.0008,-0.0054,-0.0002,-0.0041,-0.0007,-0.004,0.0007,-0.0027,0.0004,-0.0029,0.0012,-0.0015,0.0018,-0.0018,0.0041,-0.0003,0.003,0.001,0.0043,-0.0012,0.004,-0.0043,-0.0006,-0.0037,0.0004,-0.0026,0.0006,-0.0019,0.0014,-0.0028,0.0008,0.0002,0.0034,-0.0006,0.002,-0.0016,0.0019,-0.0021,0.0018,0.0007,0.0047,-0.0016,0.0026,-0.002,0.0012,-0.0011,0.0012,-0.0003,0.0028,-0.0015,0.0029,-0.0021,0.0004,-0.0013,0.0008,-0.0026,-0.0002,-0.0027,0.0001,-0.0009,0.0023,0,0.0016,-0.0006,0.0014,0.0001,0.0019,-0.0016,0.0019,-0.0019,0.0002,-0.0016,0.0003,-0.0022,0.0008,-0.0021,0.0008,-0.0021,0.0003,-0.0018,0.0004,-0.0005,0.0012,-0.0015,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0014,0.0005,-0.0021,0.0003,-0.0025,-0.0004,-0.0008,0.0004,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0016,0.0005,0.0017,-0.0007,0.0019,-0.0008,0.0008,-0.001,0.001,-0.0016,0,-0.0002,0.0008,-0.0011,0.0005,-0.001,-0.0002,-0.001,-0.0001,-0.0008,0.0004,-0.0001,0.0007,0.0002,0.0008,0,0.0007,0.0002,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0007,-0.0001,-0.0007,-0.0002,-0.001,-0.0004,-0.0007,0.0003,-0.0004,0.0003,0,0.0006,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0005,0,-0.0001,0.0003,0,0.0005,-0.0001,0.0005,0,0.0006,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,0,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:10
Metal sculpture protrusion - dragging stepping metallic groan.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم