مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای sculpture protrusion colinized st 133 24b wav

Metal sculpture protrusion - dragging metallic groan with overtones. (1)

کیفیت: 192kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: متال راک
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها فریادزمزمه نالهترسانندهگوشخراشفلزفلزیساییدنReverbپر انعکاسpiercingصدای گوش خراشزوزه کشیدنshriekناله و زاریshrillunsettlingرنده کردنمجسمه سازی
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,0,0.0005,0,0.0006,0.0001,0.0007,-0.0001,0.0008,-0.0002,0.0005,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0017,-0.0001,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0009,0.0005,-0.0023,-0.0001,-0.0013,0.0016,-0.0021,0.0009,-0.0014,0.0023,-0.0006,0.0027,-0.0011,0.0011,0.0007,0.0039,0.0007,0.0041,0,0.0036,-0.001,0.0049,-0.0011,0.0041,0.0008,0.0044,-0.002,0.0032,-0.0046,-0.0005,-0.0049,-0.002,-0.0059,-0.0029,-0.0064,0.0007,-0.0009,0.0024,-0.0012,0.0025,-0.0009,0.0031,0.0011,0.0041,0.002,0.007,0.0017,0.0067,-0.0039,0.0065,-0.0055,-0.0007,-0.0123,-0.0023,-0.0084,0.0032,-0.0052,0.0003,-0.0052,0.0024,-0.007,0.0045,-0.0081,0.0037,-0.0084,0.0038,-0.0084,0.0097,-0.0015,0.0115,0.0022,0.0107,0.0037,0.0132,0.0041,0.0162,0.0077,0.0147,-0.0027,0.017,-0.0056,0.0029,-0.0026,0.007,-0.0096,0.0023,-0.0118,0.007,-0.0103,0.0024,-0.0115,0.0021,-0.0122,-0.0005,-0.0122,-0.0014,-0.0103,0.0022,-0.0196,-0.0042,-0.0194,-0.002,-0.0101,0.0026,-0.0067,0.0056,-0.0049,0.0065,0.0027,0.0126,0.0041,0.0132,0.0006,0.0144,0,0.0153,-0.0075,0.0107,-0.0083,0.0086,-0.011,0.0095,-0.0031,0.0234,-0.0067,0.0208,-0.0125,0.0083,-0.0165,-0.0031,-0.0096,0.0131,-0.0087,0.0119,-0.0064,0.0092,-0.0119,0.0188,-0.0164,0.0206,-0.0116,0.0293,-0.0154,0.0326,-0.0217,0.0106,-0.021,0.0089,-0.0221,0.0078,-0.0118,0.0061,-0.0106,0.0123,-0.0085,0.0032,-0.0176,0.0023,-0.0063,0.0146,-0.005,0.0166,-0.0029,0.0156,0.0007,0.0169,-0.0114,0.016,-0.0046,0.0275,-0.0005,0.025,-0.0002,0.0195,0.0007,0.0211,-0.0132,0.0213,-0.0175,0.0091,-0.0266,0.0049,-0.0219,-0.0022,-0.0088,0.0047,-0.0108,0.0255,-0.021,0.004,-0.0003,0.0218,-0.0057,0.0233,-0.0112,0.0245,-0.0212,0,-0.0334,-0.0007,-0.0279,-0.0028,-0.0192,-0.0009,-0.0196,0.0086,-0.0071,0.0184,-0.0199,0.0043,-0.0062,0.0213,-0.0025,0.017,0.0012,0.0209,0.0004,0.0231,-0.007,0.017,-0.0118,0.0152,0.0005,0.0195,-0.0165,0.0095,-0.021,0.0034,-0.0212,-0.0018,-0.022,0.0075,-0.0252,-0.0065,-0.0177,0.0007,-0.019,0.0145,0.0068,0.022,-0.0108,0.0156,-0.0109,0.0177,0.0071,0.03,-0.0111,0.0154,-0.013,0.0206,-0.0242,0.0192,-0.0267,0.0127,-0.0112,0.0259,-0.0199,0.0157,-0.0062,0.0232,-0.0171,0.0191,-0.0295,0.0255,-0.0441,0.0034,-0.0287,0.0301,-0.0315,0.0116,-0.0099,0.0155,-0.0131,0.0198,-0.0119,0.0219,-0.012,0.0033,-0.003,0.0184,-0.017,0.0096,-0.0208,0.0169,-0.0036,0.0166,-0.0269,0.0079,-0.0186,0.0191,-0.0174,0.0149,-0.0171,0.0142,-0.0053,0.0295,-0.0396,0.0197,-0.0306,0.0355,-0.0392,0.0417,-0.047,0.0388,-0.0129,0.0413,-0.05,-0.0067,-0.0085,0.034,-0.0354,0.0103,-0.0354,0.0343,-0.0084,0.0375,-0.0531,0.0014,-0.0104,0.0365,-0.0554,0.0313,-0.0571,0.0267,-0.008,0.0276,-0.0446,-0.0027,-0.011,0.0254,-0.028,0.028,-0.0164,0.0248,0.0104,0.0332,-0.018,0.0158,-0.0014,0.0464,-0.0222,0.0301,-0.0102,0.0156,-0.0126,0.0321,-0.0177,0.0188,-0.0273,0.0004,-0.0208,0.023,-0.0323,0.0123,-0.0246,0.0075,-0.0406,0.0097,-0.0342,0.0182,-0.0234,0.015,-0.0296,0.0177,-0.0203,0.0307,-0.0324,0.0394,-0.0292,0.0126,-0.0288,0.0252,-0.0198,0.0432,-0.0377,0.0102,-0.0101,0.0295,-0.0163,0.0135,-0.0247,0.018,-0.0261,0.0327,-0.0315,0.0195,-0.0161,0.012,-0.0537,0.0156,-0.0361,0.0325,-0.0524,0.0051,-0.0206,0.0357,-0.0384,0.018,-0.0457,0.0476,-0.0144,0.0493,-0.0324,0.0259,-0.0274,0.0522,-0.0413,0.0223,-0.017,0.01,-0.0185,0.0421,-0.0369,0.0261,-0.0226,0.0298,-0.024,0.0296,-0.0242,0.0147,-0.0184,0.0131,-0.0189,0.0211,-0.0221,0.0343,-0.0176,0.0404,-0.0227,0.027,-0.0101,0.0476,-0.0402,0.0372,-0.0366,0.0356,-0.0095,0.0385,-0.0536,0.006,-0.0299,0.0292,-0.0436,0.0287,-0.0448,0.0161,-0.0044,0.0323,-0.0427,0.0235,-0.0328,0.0212,-0.0047,0.0322,-0.0471,0.012,0.0042,0.0487,-0.0393,0.0252,-0.035,0.0455,-0.0344,0.0297,-0.0239,0.0053,-0.0141,0.0447,-0.0553,0.0057,-0.0448,0.0579,-0.0357,0.0388,-0.0636,0.033,-0.0518,0.0647,-0.073,0.0286,-0.0542,0.0619,-0.0751,0.064,-0.056,0.0728,-0.0887,0.0641,-0.0901,0.0425,-0.0353,0.0569,-0.0856,0.0444,-0.0375,0.0619,-0.0782,0.0461,-0.0684,0.0489,-0.0855,0.0507,-0.0518,0.0468,-0.0527,0.0715,-0.0666,0.0601,-0.0464,0.0472,-0.0395,0.0338,-0.041,0.05,-0.0388,0.0685,-0.049,0.0605,-0.039,0.0577,-0.0435,0.0423,-0.0386,0.0515,-0.0311,0.0506,-0.0595,0.0352,-0.0469,0.0357,-0.0576,0.016,-0.0821,0.011,-0.0679,0.0567,-0.0668,0.0421,-0.0609,0.064,-0.0175,0.0867,-0.0749,0.0284,-0.0328,0.076,-0.0464,0.0446,-0.0559,0.043,-0.0256,0.0749,-0.0626,0.0438,-0.046,0.0736,-0.0639,0.0607,-0.0464,0.0415,-0.0365,0.0475,-0.0748,0.044,-0.0434,0.0698,-0.0887,0.0425,-0.0795,0.0302,-0.0399,0.0548,-0.0969,0.0513,-0.0332,0.0394,-0.089,0.0561,-0.091,0.0306,-0.0434,0.0685,-0.0755,0.0432,-0.0682,0.0751,-0.0221,0.0624,-0.0737,0.0279,-0.0733,0.0472,-0.0556,0.0462,-0.0741,0.0389,-0.0601,0.0438,-0.0604,0.0315,-0.0639,0.0331,-0.0573,0.0523,-0.0333,0.0451,-0.0563,0.0698,-0.0201,0.0506,-0.0679,0.02,-0.0235,0.076,-0.0535,0.0544,-0.0621,0.0704,-0.0273,0.0738,-0.0692,0.0045,-0.0351,0.0593,-0.0533,0.0397,-0.0548,0.0431,-0.0398,0.0451,-0.0579,0.0181,-0.0362,0.0447,-0.0278,0.0382,-0.0504,0.0258,-0.0357,0.047,-0.0347,0.0349,-0.0323,0.044,-0.037,0.0329,-0.0327,0.0445,-0.0125,0.0415,-0.0284,0.0406,-0.0372,0.0517,-0.0463,0.0261,-0.0329,0.064,-0.0339,0.045,-0.0667,0.0234,-0.0239,0.0327,-0.0444,0.0434,-0.0379,0.0305,-0.0401,0.0425,-0.0341,0.0327,-0.041,0.0363,-0.0407,0.0509,-0.0477,0.0478,-0.0293,0.0634,-0.0236,0.057,-0.05,0.0623,-0.0506,0.0517,-0.0156,0.078,-0.0428,0.0534,-0.0507,0.0591,-0.0406,0.0552,-0.0553,0.0231,-0.0437,0.0287,-0.0428,0.0581,-0.0396,0.0303,-0.0443,0.0616,-0.0648,0.0535,-0.0724,0.042,-0.0524,0.0752,-0.0592,0.0806,-0.0713,0.0912,-0.0828,0.0844,-0.0779,0.0795,-0.0808,0.0802,-0.1048,0.0822,-0.0999,0.0955,-0.103,0.1098,-0.1216,0.097,-0.0896,0.1082,-0.1078,0.091,-0.1317,0.1025,-0.1231,0.1088,-0.1201,0.1182,-0.1469,0.1323,-0.1489,0.1454,-0.1478,0.1647,-0.1536,0.1422,-0.1395,0.1698,-0.1772,0.1619,-0.1563,0.1609,-0.1445,0.1777,-0.1489,0.1349,-0.1275,0.1289,-0.0944,0.139,-0.1322,0.0908,-0.0864,0.1352,-0.101,0.1072,-0.1135,0.0922,-0.0905,0.1086,-0.1174,0.0754,-0.0975,0.1067,-0.1029,0.0987,-0.1087,0.1059,-0.1101,0.1196,-0.1391,0.1103,-0.1106,0.1216,-0.1314,0.0984,-0.1168,0.113,-0.1123,0.1199,-0.1165,0.129,-0.1125,0.1419,-0.1559,0.1001,-0.1346,0.1216,-0.1101,0.1374,-0.174,0.1135,-0.1123,0.1225,-0.1303,0.1122,-0.156,0.1193,-0.1266,0.1144,-0.1581,0.1129,-0.0999,0.131,-0.1238,0.0967,-0.1315,0.1041,-0.1113,0.1095,-0.1041,0.1451,-0.1174,0.1055,-0.1019,0.1368,-0.1002,0.1231,-0.1114,0.1099,-0.0966,0.1069,-0.1224,0.1284,-0.1395,0.1022,-0.1296,0.1298,-0.1395,0.1278,-0.1267,0.1338,-0.1576,0.1437,-0.1436,0.1253,-0.1416,0.1327,-0.1611,0.091,-0.1229,0.108,-0.1197,0.1088,-0.1487,0.11,-0.1299,0.1219,-0.1314,0.0796,-0.1289,0.122,-0.1521,0.115,-0.1505,0.105,-0.0898,0.132,-0.1295,0.1285,-0.1236,0.1279,-0.1429,0.1291,-0.1417,0.0928,-0.0879,0.156,-0.1554,0.1204,-0.1251,0.1503,-0.1372,0.1533,-0.1417,0.1069,-0.1306,0.1595,-0.1253,0.1479,-0.1578,0.1359,-0.1235,0.1601,-0.1455,0.1377,-0.1752,0.1011,-0.1704,0.1111,-0.1229,0.196,-0.1694,0.1404,-0.1719,0.1648,-0.1771,0.1671,-0.2146,0.1161,-0.1201,0.1819,-0.1614,0.1765,-0.1866,0.1688,-0.1227,0.1793,-0.1932,0.1286,-0.1377,0.174,-0.1642,0.1629,-0.1435,0.1331,-0.1226,0.174,-0.163,0.1216,-0.1593,0.1553,-0.1203,0.1286,-0.1464,0.0989,-0.0952,0.1268,-0.1335,0.1134,-0.1162,0.1059,-0.0973,0.1205,-0.1027,0.0953,-0.0902,0.1285,-0.0949,0.1239,-0.1125,0.1047,-0.1127,0.1134,-0.1242,0.1409,-0.132,0.1194,-0.1293,0.1367,-0.1342,0.1329,-0.1477,0.1133,-0.1348,0.1269,-0.1501,0.1293,-0.1318,0.1037,-0.118,0.1214,-0.1177,0.0852,-0.1006,0.1055,-0.1058,0.0995,-0.0991,0.0846,-0.1062,0.0863,-0.0894,0.0878,-0.0918,0.0823,-0.0716,0.0802,-0.0966,0.0723,-0.0685,0.0663,-0.0889,0.0473,-0.0966,0.0286,-0.0663,0.0768,-0.0836,0.0727,-0.082,0.0797,-0.0662,0.093,-0.1106,0.0692,-0.0853,0.0931,-0.121,0.0884,-0.1205,0.0898,-0.0894,0.0995,-0.1041,0.1066,-0.1132,0.1152,-0.0991,0.109,-0.12,0.0973,-0.1013,0.122,-0.1014,0.119,-0.0923,0.1142,-0.0999,0.0903,-0.0935,0.1065,-0.083,0.0903,-0.078,0.0899,-0.0731,0.0955,-0.0614,0.0927,-0.0719,0.0858,-0.0773,0.0848,-0.0718,0.0933,-0.0656,0.0764,-0.0689,0.0828,-0.0669,0.0801,-0.0748,0.0692,-0.0804,0.058,-0.0829,0.0507,-0.0724,0.078,-0.075,0.0475,-0.0479,0.0879,-0.0745,0.0804,-0.0528,0.0661,-0.065,0.0694,-0.0833,0.0475,-0.0462,0.0719,-0.0637,0.0516,-0.0505,0.0548,-0.0279,0.0737,-0.0378,0.0596,-0.037,0.0644,-0.0517,0.0598,-0.0414,0.0467,-0.0645,0.0228,-0.0642,0.0387,-0.041,0.0526,-0.0716,0.0201,-0.0364,0.0565,-0.0408,0.0477,-0.0495,0.0504,-0.0237,0.0559,-0.0452,0.028,-0.0385,0.0503,-0.0164,0.0534,-0.0441,0.0318,-0.0199,0.0635,-0.0452,0.0594,-0.0403,0.0264,-0.0313,0.0378,-0.0402,0.0307,-0.0353,0.023,-0.0279,0.0209,-0.0414,0.0174,-0.02,0.0271,-0.0299,0.0204,-0.0302,0.0229,-0.0234,0.03,-0.0382,0.0138,-0.026,0.022,-0.0237,0.0326,-0.0232,0.0359,-0.0063,0.0413,-0.0126,0.0345,-0.0138,0.0439,-0.0099,0.0332,-0.0271,0.0188,-0.0237,0.0234,-0.0471,0.0243,-0.0471,-0.0081,-0.0323,0.0214,-0.0403,0.0049,-0.0387,0.0067,-0.0298,0.01,-0.0347,0.001,-0.018,0.0177,-0.0262,0.0103,-0.027,0.0233,-0.0103,0.0392,-0.0133,0.0193,0.0091,0.0595,-0.028,0.0533,-0.0224,0.0207,-0.0014,0.0315,-0.0295,0.0127,-0.0289,0.0248,-0.027,0.0211,-0.0289,-0.0034,-0.0081,0.0183,-0.0284,0.0183,-0.0162,0.0199,-0.008,0.02,-0.0099,0.0202,-0.0105,0.0213,-0.0173,0.0078,-0.0186,0.0112,-0.0297,0.0036,-0.0229,0.0001,-0.0181,0.0052,-0.0217,-0.0013,-0.0136,0.0036,-0.0108,0.006,-0.01,0.0238,-0.0114,0.0296,-0.0091,0.0173,0.0089,0.0257,-0.0057,0.024,-0.0013,0.0157,0.005,0.0195,0.0006,0.0147,-0.0038,0.0151,-0.0064,0.0153,-0.0236,0.0025,-0.0199,0.0007,-0.0135,0.0007,-0.0214,-0.0035,-0.012,0.0126,-0.0083,0.0096,-0.0058,0.0066,-0.0017,0.0098,-0.0091,0.0063,0.0014,0.0102,-0.0128,0.0119,-0.0249,-0.0026,-0.0057,0.008,-0.0215,-0.0038,-0.0148,0.0126,-0.0137,0.0112,-0.0138,0.0119,0.0051,0.026,-0.0163,0.0084,-0.0049,0.0146,-0.0063,0.0128,-0.0104,0.008,0.0004,0.0095,-0.0025,0.0062,-0.0013,0.0184,0.0003,0.0195,0,0.0107,0.0029,0.0121,-0.0032,0.0096,-0.0077,0,-0.0105,-0.0015,-0.0124,-0.003,-0.0141,-0.0028,-0.0073,0.0016,-0.0078,-0.0015,-0.0055,0.0109,-0.0086,0.0095,-0.006,0.0029,-0.0072,0.0047,-0.0114,-0.0033,-0.0068,0.0058,-0.0108,0.0047,-0.0118,-0.0023,-0.0049,0.0001,-0.0064,-0.0035,-0.0063,0.0008,-0.0005,0.0033,-0.004,0.0048,-0.007,-0.0026,-0.0054,0.0017,-0.0122,-0.0034,-0.0089,-0.003,-0.0088,-0.0051,-0.0075,0.0037,-0.0071,0.0009,0.0008,0.0165,-0.0028,0.0194,-0.0027,0.0054,0.0047,0.011,-0.0054,0.0111,-0.0058,0.0045,0.0012,0.0079,-0.009,0.0017,-0.0071,0.0061,-0.0032,0.0101,-0.0076,-0.0025,-0.0053,0.0076,-0.0096,0.0051,-0.011,-0.0028,-0.0105,-0.001,-0.0161,-0.0105,-0.013,0.0043,-0.0078,0.0048,-0.0099,-0.0025,-0.0051,-0.0005,-0.0086,-0.0051,-0.0085,0.0036,-0.004,0.0038,-0.0072,-0.0034,-0.0035,0.0018,-0.0055,-0.002,-0.0057,0.0017,-0.0061,0.0022,-0.0064,-0.0018,-0.0026,0,-0.0075,-0.0022,-0.0068,-0.0023,-0.0087,-0.0051,-0.0071,-0.0043,-0.0078,-0.0045,-0.0077,-0.0054,-0.0054,-0.0014,-0.0034,-0.0008,-0.0012,0.0049,0.0048,0.0091,0.0043,0.0082,-0.0017,0.0057,0.0049,0.0077,0.0011,0.005,0,0.0028,0.0009,0.0045,-0.0013,0.001,0,0.0093,0.0023,0.0093,-0.0018,0.0023,0.002,0.0072,-0.0014,0.0056,-0.0016,0.0062,0.0014,0.0066,-0.0049,0.0015,-0.0041,-0.0004,-0.0084,-0.0027,-0.0086,-0.0008,-0.0008,0.0014,-0.0041,0.0003,-0.0024,0.0017,-0.0028,0.0018,-0.0041,-0.0002,-0.0002,0.0018,-0.0041,0.0005,-0.004,0.0009,-0.0029,0.0013,-0.0058,-0.0015,-0.0037,-0.0004,-0.0061,-0.0035,-0.0054,0.0012,0,0.0015,-0.0019,0.0006,0.0005,0.0065,0.0024,0.0063,0.0021,0.0042,0.0003,0.004,-0.002,0.0003,-0.0036,-0.0013,-0.0043,-0.0034,-0.0037,-0.0025,-0.0033,-0.0022,-0.0022,0.0007,-0.0024,0.0004,-0.0025,0.0008,0.0007,0.003,0.0019,0.0031,0.0019,0.0028,0.0016,0.0034,-0.003,0.0016,-0.0003,0.0021,-0.0011,0.0021,-0.0011,0.0018,-0.0005,0.0019,-0.0011,-0.0005,-0.0011,0.0014,0.0005,0.0022,-0.0005,0.0005,0.0004,0.0019,-0.0013,0.0018,-0.0012,0.0006,-0.0016,0.0005,-0.0023,-0.0009,-0.0009,-0.0003,-0.0006,-0.0001,-0.0003,0.0013,0.0004,0.0011,0.0007,0.0012,0.0005,0.0012,0.0009,0.0016,-0.0014,0.0014,-0.0019,0.0009,0.0009,0.0021,-0.002,0.0016,-0.002,0,0,0.0009,-0.0008,0.0002,-0.0002,0.0009,-0.0017,0.0009,-0.002,-0.0011,-0.0012,-0.0005,-0.0012,-0.0001,-0.0006,0.0002,-0.001,-0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0003,0,-0.0003,0.0007,0.0007,0.0011,-0.0004,0.0012,-0.0004,0.0008,0.0002,0.0008,0.0001,0.0002,0.0002,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0006,-0.0002,-0.0006,-0.0004,-0.0007,-0.0003,-0.0003,0.0007,0.0004,0.0008,0.0002,0.0004,0.0002,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0006,-0.0004,-0.0004,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0004,0.0002,0.0005,0.0001,0.0002,0.0002,0.0004,0.0001,0.0003,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:09
Metal sculpture protrusion - dragging metallic groan with overtones. (1)
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم