مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای servo coffee grinder rods

Servo motor element - coffee grinder run, rods.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: آشپزخانه
تعداد دانلود: 2 بار
برچسب ها آشپزخانهموتورقهوهلوازم خانهcofee grinder
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0015,0.0006,-0.0049,0.0089,-0.2242,0.1971,-0.3208,0.344,-0.1146,0.2371,-0.0775,0.1314,-0.0577,0.0548,-0.2965,0.2165,-0.2473,0.1633,-0.2276,0.2149,-0.3313,0.2608,-0.3684,0.4566,-0.3537,0.3714,-0.2339,0.2822,-0.2772,0.2729,-0.3618,0.3492,-0.3061,0.3116,-0.2113,0.2037,-0.2165,0.3214,-0.1827,0.2225,-0.2311,0.2797,-0.1847,0.1709,-0.1888,0.204,-0.1301,0.1512,-0.0733,0.05,-0.1531,0.0883,-0.1032,0.1097,-0.0954,0.1369,-0.0986,0.0888,-0.172,0.1353,-0.075,0.0751,-0.0943,0.0537,-0.0694,0.0445,-0.0628,0.0487,-0.0651,0.0464,-0.0376,0.0338,-0.0231,0.0293,-0.0422,0.0489,-0.0484,0.0643,-0.024,0.024,-0.0377,0.0286,-0.0267,0.0174,-0.0214,0.0156,-0.0175,0.0115,-0.0137,0.0116,-0.0119,0.0146,-0.0085,0.008,-0.0069,0.0128,-0.0058,0.0051,-0.0039,0.0034,-0.0074,0.0051,-0.0024,0.0035,-0.0015,0.0032,-0.003,0.0025,-0.0027,0.0021,-0.0018,0.0009,-0.0267,0.0144,-0.0021,0.0036,-0.0014,0.001,-0.0012,0.0023,-0.0006,0.0013,-0.001,0.0007,-0.0008,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0002,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0035,0.0035,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0009,0.0004,-0.0013,0,-0.0004,0.0009,0.0002,0.0013,-0.0829,0.074,-0.0669,0.0703,-0.0553,0.0322,-0.0502,0.0491,-0.1107,0.0895,-0.0857,0.0941,-0.1198,0.0839,-0.1012,0.095,-0.184,0.1959,-0.0654,0.0919,-0.1116,0.1314,-0.0903,0.1258,-0.0986,0.092,-0.1049,0.0763,-0.0934,0.0735,-0.1151,0.12,-0.1704,0.0946,-0.2728,0.1565,-0.1158,0.0759,-0.0435,0.0554,-0.0436,0.0692,-0.07,0.0435,-0.064,0.0383,-0.0381,0.0396,-0.0347,0.0284,-0.0507,0.0615,-0.0463,0.0589,-0.0355,0.0301,-0.0461,0.0497,-0.0413,0.0418,-0.0281,0.0254,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0029,0.0003,-0.0035,0.0013,-0.0296,0.0156,-0.0099,0.0081,-0.1379,0.1158,-0.0574,0.0374,-0.0758,0.0845,-0.065,0.0889,-0.1853,0.3151,-0.2287,0.3081,-0.1222,0.0741,-0.1547,0.113,-0.2345,0.3185,-0.1714,0.122,-0.1324,0.1269,-0.1746,0.1425,-0.1133,0.0935,-0.0895,0.0679,-0.0753,0.0981,-0.1236,0.1229,-0.1462,0.1265,-0.0482,0.0695,-0.0619,0.068,-0.1462,0.1917,-0.062,0.0493,-0.0282,0.029,-0.0444,0.0421,-0.0524,0.0624,-0.037,0.041,-0.0683,0.0748,-0.0563,0.0434,-0.075,0.0605,-0.131,0.1621,-0.103,0.1151,-0.1145,0.1092,-0.1082,0.104,-0.1291,0.0786,-0.0493,0.0414,-0.0446,0.0432,-0.2201,0.3189,-0.1134,0.1134,-0.2012,0.2522,-0.2517,0.3087,-0.0683,0.0992,-0.0462,0.0403,-0.0759,0.0776,-0.0886,0.0607,-0.1064,0.1558,-0.2301,0.3632,-0.2576,0.2334,-0.1378,0.1576,-0.0649,0.0348,-0.0455,0.0436,-0.0838,0.0825,-0.0529,0.0623,-0.0796,0.0854,-0.0342,0.0262,-0.0726,0.0568,-0.0795,0.0692,-0.0488,0.0393,-0.0146,0.0148,-0.0581,0.0632,-0.0957,0.1017,-0.0584,0.046,-0.1583,0.2123,-0.0298,0.0353,-0.0221,0.0217,-0.0256,0.025,-0.0296,0.027,-0.0256,0.023,-0.024,0.0248,-0.0248,0.0213,-0.028,0.0219,-0.0231,0.0179,-0.024,0.0203,-0.014,0.0188,-0.0184,0.014,-0.0179,0.0174,-0.0114,0.0118,-0.0159,0.0098,-0.0082,0.0089,-0.0088,0.0086,-0.008,0.0047,-0.0058,0.0038,-0.0048,0.005,-0.0047,0.0058,-0.0049,0.0034,-0.0263,0.019,-0.0049,0.0043,-0.009,0.0126,-0.0045,0.005,-0.0044,0.0028,-0.0064,0.006,-0.0074,0.0073,-0.0025,0.0016,-0.0033,0.0034,-0.0017,0.002,-0.0029,0.0022,-0.0017,0.0021,-0.0047,0.0039,-0.0146,0.0178,-0.1829,0.2409,-0.1279,0.1028,-0.0425,0.051,-0.1011,0.1373,-0.0372,0.0359,-0.026,0.031,-0.0261,0.0285,-0.0342,0.0345,-0.0207,0.0201,-0.1189,0.1351,-0.0534,0.059,-0.0812,0.0626,-0.1551,0.202,-0.0427,0.0312,-0.029,0.0249,-0.0216,0.0234,-0.0219,0.0245,-0.0246,0.0196,-0.0206,0.0249,-0.0188,0.0243,-0.2043,0.1474,-0.0981,0.1039,-0.0975,0.088,-0.0573,0.0794,-0.0415,0.0502,-0.0336,0.0411,-0.0285,0.0319,-0.0359,0.034,-0.0243,0.0281,-0.0288,0.0254,-0.026,0.0263,-0.0258,0.0219,-0.0239,0.024,-0.0195,0.0253,-0.0208,0.0229,-0.0205,0.019,-0.0239,0.0217,-0.0186,0.0162,-0.0145,0.0143,-0.0191,0.0171,-0.0198,0.0176,-0.02,0.0148,-0.0112,0.0137,-0.0155,0.0107,-0.0139,0.0142,-0.0429,0.0478,-0.0162,0.0167,-0.0061,0.0077,-0.0315,0.0308,-0.0089,0.0054,-0.0237,0.0178,-0.0069,0.0046,-0.0403,0.0318,-0.0042,0.0041,-0.0078,0.0062,-0.0052,0.0039,-0.0201,0.0188,-0.0044,0.0046,-0.0091,0.0055,-0.0054,0.0039,-0.0087,0.0055,-0.0056,0.0041,-0.0066,0.0035,-0.0018,0.0021,-0.0069,0.0049,-0.002,0.0027,-0.0045,0.0034,-0.0025,0.0023,-0.0013,0.0015,-0.0011,0.001,-0.0016,0.0022,-0.0011,0.0008,-0.001,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0016,0.0004,-0.0011,0.0009,0.0004,0.0014,-0.0004,0.0013,-0.0011,0.0002,-0.0007,0,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0001,-0.0002,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0008,-0.0009,0.0009,0,0.0008,0.0004,0.0014,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0001,-0.0008,0.0001,-0.0007,0.0003,-0.0009,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0069,0.0076,-0.0027,0.0036,-0.0011,0.0004,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0778,0.0986,-0.1597,0.1667,-0.0366,0.0482,-0.0569,0.0484,-0.0659,0.0683,-0.1176,0.1005,-0.0659,0.09,-0.0402,0.0369,-0.0266,0.0281,-0.0264,0.0323,-0.0221,0.0266,-0.0282,0.0286,-0.0219,0.0273,-0.0251,0.0226,-0.0333,0.0206,-0.0287,0.0193,-0.0225,0.0178,-0.0212,0.0202,-0.0175,0.0153,-0.0207,0.0225,-0.0269,0.0164,-0.0174,0.015,-0.0114,0.0108,-0.0086,0.0073,-0.029,0.0155,-0.057,0.0377,-0.1374,0.135,-0.1005,0.1278,-0.0914,0.1434,-0.0793,0.1104,-0.0406,0.0364,-0.0271,0.0314,-0.0328,0.0372,-0.0296,0.0308,-0.0227,0.0282,-0.026,0.0282,-0.0284,0.0267,-0.0269,0.022,-0.0204,0.0241,-0.0324,0.0215,-0.0335,0.022,-0.0304,0.0234,-0.0182,0.0191,-0.0175,0.0188,-0.0161,0.01,-0.0084,0.009,-0.0093,0.0088,-0.0237,0.0264,-0.0076,0.0074,-0.0072,0.0072,-0.0074,0.0098,-0.0058,0.0067,-0.0058,0.0067,-0.0061,0.0047,-0.0157,0.0098,-0.0037,0.0052,-0.0059,0.0058,-0.0147,0.0075,-0.0064,0.0039,-0.0138,0.009,-0.004,0.0042,-0.0195,0.0157,-0.0189,0.0154,-0.0124,0.0138,-0.0093,0.0068,-0.0053,0.0035,-0.0064,0.0046,-0.0023,0.003,-0.0045,0.0073,-0.0034,0.0024,-0.0013,0.0015,-0.0035,0.004,-0.0016,0.0013,-0.003,0.0014,-0.0016,0.0011,0,0.0017,-0.0004,0.0014,-0.0012,0.0003,-0.0009,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0011,-0.0008,0.0011,-0.001,0.0005,-0.0023,0.0017,-0.0012,0.0014,-0.0058,0.0067,-0.0036,0.0022,-0.2249,0.2268,-0.2319,0.2864,-0.1699,0.147,-0.271,0.2018,-0.1481,0.1128,-0.0391,0.041,-0.0327,0.0242,-0.0328,0.027,-0.0691,0.0621,-0.0192,0.0205,-0.0197,0.0193,-0.0234,0.0183,-0.0187,0.0163,-0.0221,0.0198,-0.0307,0.0261,-0.024,0.0157,-0.0219,0.0173,-0.1584,0.1945,-0.1252,0.144,-0.0723,0.0491,-0.1587,0.1502,-0.0332,0.0485,-0.0338,0.0306,-0.0433,0.0333,-0.1815,0.1428,-0.1176,0.0949,-0.1153,0.1185,-0.0339,0.0316,-0.0366,0.0252,-0.0274,0.0255,-0.0265,0.0294,-0.0255,0.0235,-0.0271,0.0268,-0.0241,0.0219,-0.0262,0.0249,-0.0291,0.0217,-0.0331,0.0275,-0.0222,0.0209,-0.0217,0.0173,-0.0613,0.0478,-0.3481,0.3245,-0.1418,0.1385,-0.0692,0.0559,-0.0825,0.1104,-0.0452,0.0409,-0.027,0.026,-0.0214,0.0285,-0.0335,0.0225,-0.0265,0.025,-0.0238,0.0283,-0.0243,0.0293,-0.0261,0.0268,-0.0303,0.0205,-0.022,0.0235,-0.0308,0.0244,-0.0289,0.0235,-0.0415,0.0259,-0.0131,0.0133,-0.0103,0.0122,-0.0102,0.0113,-0.015,0.0113,-0.015,0.0254,-0.0108,0.0086,-0.0215,0.0212,-0.012,0.0168,-0.006,0.0071,-0.0349,0.0318,-0.0063,0.0056,-0.0168,0.009,-0.0167,0.0145,-0.0119,0.0093,-0.0244,0.024,-0.0193,0.0117,-0.0051,0.0046,-0.0093,0.0044,-0.0105,0.0081,-0.0026,0.0031,-0.0067,0.0057,-0.0058,0.0042,-0.0034,0.0054,-0.0036,0.0039,-0.0013,0.0003,-0.0051,0.0034,-0.0014,0.0009,0.0002,0.0015,-0.0004,0.0008,-0.1619,0.1642,-0.0804,0.1109,-0.062,0.0814,-0.1518,0.1232,-0.0779,0.1052,-0.0977,0.1025,-0.0878,0.1166,-0.0715,0.056,-0.0666,0.055,-0.0398,0.0311,-0.0401,0.0535,-0.041,0.0454,-0.0438,0.0353,-0.0387,0.0411,-0.0506,0.0464,-0.0468,0.0453,-0.0397,0.045,-0.0516,0.0503,-0.057,0.0516,-0.0506,0.0437,-0.0568,0.0632,-0.0469,0.0458,-0.0614,0.0469,-0.0459,0.073,-0.0413,0.0578,-0.0507,0.0475,-0.0587,0.0494,-0.0513,0.0443,-0.0425,0.0534,-0.0524,0.046,-0.0531,0.0499,-0.0561,0.0566,-0.0539,0.0573,-0.056,0.0467,-0.049,0.0496,-0.0704,0.054,-0.0573,0.0621,-0.0425,0.0568,-0.0457,0.063,-0.0513,0.0507,-0.0587,0.0552,-0.0574,0.0728,-0.0486,0.0538,-0.0682,0.0559,-0.069,0.0428,-0.0503,0.0513,-0.0616,0.0519,-0.0602,0.0491,-0.0513,0.0906,-0.0529,0.0603,-0.0463,0.0743,-0.0522,0.0536,-0.0523,0.0589,-0.0605,0.059,-0.0593,0.0469,-0.0487,0.0458,-0.0836,0.067,-0.0599,0.06,-0.0577,0.0572,-0.0522,0.0647,-0.0537,0.0554,-0.0539,0.0584,-0.0497,0.0461,-0.0472,0.0476,-0.0548,0.0656,-0.0499,0.0506,-0.0493,0.0619,-0.0471,0.0527,-0.0517,0.0671,-0.0536,0.0623,-0.0511,0.0537,-0.0449,0.0473,-0.0585,0.0518,-0.0469,0.0519,-0.0565,0.0475,-0.0466,0.062,-0.0484,0.052,-0.0546,0.0451,-0.0482,0.0496,-0.052,0.0437,-0.0463,0.0519,-0.0563,0.0547,-0.0607,0.0589,-0.0479,0.054,-0.0463,0.0577,-0.0626,0.0564,-0.0583,0.0615,-0.0577,0.0543,-0.0477,0.0526,-0.084,0.0761,-0.0691,0.064,-0.0557,0.0615,-0.06,0.0518,-0.0625,0.0446,-0.058,0.0508,-0.0355,0.0406,-0.0345,0.0337,-0.0342,0.0327,-0.0339,0.0421,-0.039,0.0279,-0.0356,0.0405,-0.0293,0.0327,-0.0303,0.0288,-0.0303,0.0269,-0.0275,0.029,-0.0234,0.0283,-0.0205,0.0218,-0.0276,0.0284,-0.0239,0.0212,-0.0281,0.0244,-0.032,0.0206,-0.023,0.0182,-0.0228,0.0201,-0.0199,0.02,-0.027,0.0321,-0.0232,0.0168,-0.0171,0.0168,-0.0183,0.0212,-0.0167,0.0108,-0.0141,0.0106,-0.026,0.0213,-0.0128,0.0109,-0.0072,0.0086,-0.0083,0.0069,-0.0098,0.0056,-0.0462,0.0313,-0.006,0.0059,-0.0048,0.0049,-0.0052,0.0034,-0.036,0.0248,-0.0051,0.0041,-0.0134,0.0196,-0.0049,0.0024,-0.006,0.0042,-0.0027,0.0035,-0.0074,0.0073,-0.0033,0.0025,-0.0038,0.0029,-0.0019,0.0019,-0.005,0.004,-0.0024,0.0022,-0.0019,0.0025,-0.0048,0.0047,-0.0017,0.0024,-0.0022,0.0012,-0.0011,0.0008,-0.0021,0.0015,-0.0018,0.0008,-0.0012,0.0015,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0002,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0009,-0.0002,0.0005,-0.0007,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0009,0.0004,-0.0009,0.0002,-0.0003,0.0007,0.0005,0.0013,-0.0005,0.0008,-0.0007,0,-0.0009,0.0003,-0.0016,0.0013,-0.0012,0.0019,-0.0014,0.0019,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1173,0.1188,-0.0674,0.1072,-0.1374,0.0873,-0.1101,0.1226,-0.1052,0.0832,-0.0652,0.0951,-0.1077,0.11,-0.135,0.1071,-0.1395,0.1094,-0.0748,0.0728,-0.1024,0.0776,-0.1383,0.0824,-0.1067,0.082,-0.1048,0.133,-0.13,0.0857,-0.0936,0.0777,-0.1106,0.1084,-0.1282,0.1347,-0.1018,0.0933,-0.1079,0.0954,-0.0998,0.1046,-0.0971,0.0869,-0.08,0.0746,-0.1052,0.1034,-0.0646,0.0812,-0.1385,0.1215,-0.0882,0.0839,-0.0756,0.101,-0.0953,0.0923,-0.113,0.0831,-0.1094,0.1228,-0.0954,0.088,-0.0965,0.0842,-0.0967,0.0753,-0.0802,0.0692,-0.0741,0.0667,-0.0744,0.0893,-0.0778,0.0697,-0.117,0.1047,-0.0839,0.071,-0.077,0.0878,-0.0794,0.0713,-0.0833,0.07,-0.081,0.0685,-0.0861,0.1262,-0.0889,0.0925,-0.1391,0.077,-0.0701,0.0834,-0.0794,0.0904,-0.1301,0.0805,-0.1504,0.1236,-0.0816,0.0936,-0.0668,0.094,-0.0611,0.057,-0.1079,0.0892,-0.0764,0.0809,-0.149,0.1033,-0.1082,0.1121,-0.1605,0.1327,-0.1046,0.0959,-0.1443,0.1159,-0.1102,0.1074,-0.1176,0.1116,-0.1019,0.1264,-0.2126,0.1788,-0.1223,0.1454,-0.1103,0.094,-0.1879,0.1058,-0.1336,0.1141,-0.137,0.0997,-0.1047,0.082,-0.1762,0.1503,-0.1313,0.1254,-0.0985,0.1056,-0.081,0.0796,-0.1112,0.0907,-0.1405,0.151,-0.1161,0.1011,-0.1167,0.1066,-0.1193,0.1038,-0.1227,0.1237,-0.0961,0.1212,-0.1181,0.1033,-0.06,0.0698,-0.0536,0.0716,-0.039,0.0351,-0.0539,0.0519,-0.0426,0.0461,-0.046,0.0351,-0.0588,0.0636,-0.0395,0.0491,-0.0546,0.0665,-0.0428,0.0422,-0.0291,0.0293,-0.0319,0.028,-0.0682,0.0726,-0.0276,0.0249,-0.0292,0.0282,-0.0226,0.0259,-0.0259,0.0267,-0.0285,0.0243,-0.0261,0.026,-0.0247,0.0253,-0.0674,0.032,-0.0259,0.0205,-0.0535,0.0654,-0.0241,0.0251,-0.0321,0.0217,-0.0215,0.0212,-0.0353,0.0177,-0.0123,0.0152,-0.0393,0.0237,-0.0418,0.0271,-0.0126,0.0138,-0.0089,0.009,-0.019,0.019,-0.0075,0.008,-0.0089,0.0083,-0.0084,0.0063,-0.0089,0.0056,-0.005,0.0046,-0.0049,0.0051,-0.0032,0.0042,-0.0035,0.0032,-0.0032,0.0029,-0.0035,0.0031,-0.0032,0.0034,-0.0035,0.0034,-0.0033,0.0031,-0.0284,0.0324,-0.0024,0.0017,-0.002,0.0017,-0.0017,0.0022,-0.0057,0.0058,-0.0023,0.0018,-0.002,0.0015,-0.0023,0.0016,-0.0009,0.0013,-0.0021,0.0013,-0.003,0.0024,-0.0012,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.001,0.0007,-0.0005,0.001,-0.001,0.0014,-0.0009,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0006,-0.0002,-0.0004,0.0003,0.0001,0.0006,-0.0001,0.0007,-0.0003,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:28
Servo motor element - coffee grinder run, rods.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۲۴ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم