مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای مار ۱

حمله مار تقریبا بزرگ

کیفیت: 441kHz, 320bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خزندگان
تعداد دانلود: 1 بار
برچسب ها حیوانات ترسناکصدایحیات وحشمارترسانندهPlastic Snakeجانورanimal soundsمارهاصداهای ترسناکخزنده
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.001,0.0004,-0.0008,0.0019,-0.0039,0.0005,-0.0126,0.0203,-0.0131,0.0104,-0.0185,0.0472,-0.0294,0.0614,-0.0596,0.0499,-0.0608,0.0744,-0.0544,0.083,-0.1697,0.0462,-0.1151,0.0819,-0.2056,0.0952,-0.1454,0.0769,-0.1562,0.2831,-0.1695,0.1708,-0.1233,0.2214,-0.0784,0.1254,-0.3283,0.3582,-0.2876,0.3102,-0.2209,0.2313,-0.1758,0.2868,-0.1974,0.4339,-0.3442,0.0621,-0.3245,0.165,-0.336,0.1806,-0.2508,0.1798,-0.2864,0.187,-0.2946,0.1984,-0.1887,0.3013,-0.1664,0.4069,-0.2404,0.251,-0.3882,0.3129,-0.2142,0.2505,-0.2257,0.1266,-0.2079,0.2899,-0.1699,0.1874,-0.1603,0.2493,-0.2248,0.3105,-0.2976,0.1836,-0.1143,0.3753,-0.3326,0.1067,-0.3009,0.2758,-0.1857,0.1671,-0.3569,0.203,-0.309,0.2518,-0.2141,0.1848,-0.1406,0.3477,-0.1818,0.16,-0.3122,0.2467,-0.0808,0.4272,-0.4005,0.1979,-0.1823,0.2228,-0.2159,0.2244,-0.2037,0.1704,-0.1689,0.3065,-0.2434,0.1222,-0.2283,0.0882,-0.196,0.2341,-0.3331,0.3076,-0.213,0.1777,-0.1885,0.1595,-0.2595,0.1298,-0.1435,0.3355,-0.1741,0.1983,-0.0986,0.36,-0.1921,0.3184,-0.1672,0.1255,-0.2365,0.3256,-0.1383,0.2181,-0.3038,0.1094,-0.1035,0.1642,-0.1803,0.2669,-0.2134,0.2915,-0.2234,0.2297,-0.0468,0.298,-0.0335,0.207,-0.126,0.1662,-0.3204,0.356,-0.1615,0.1952,-0.1722,0.1373,-0.1238,0.1704,-0.1175,0.1694,-0.091,0.15,-0.0845,0.1644,-0.1595,0.2555,-0.1221,0.0663,-0.154,0.0784,-0.1801,0.1039,-0.1977,0.1881,-0.2012,0.1109,-0.1444,0.0445,-0.03,0.1548,-0.1236,0.1261,-0.0889,0.1259,-0.1153,0.1946,-0.0711,0.0374,-0.1617,0.1779,-0.0909,0.0903,-0.2191,0.1344,-0.1458,0.0977,-0.1693,0.09,-0.103,0.0648,-0.0993,0.0798,-0.0793,0.1456,-0.175,0.0742,-0.0818,0.1908,-0.0878,0.0678,-0.1121,0.0906,-0.1402,0.1221,-0.0352,0.131,-0.0357,0.0889,-0.1624,0.1318,-0.0861,0.0618,-0.0875,0.1203,-0.123,0.1035,-0.1124,0.0938,-0.1131,0.2048,-0.0204,0.0691,-0.07,0.26,-0.1125,0.0945,-0.0983,0.0931,-0.2267,0.0521,-0.1838,0.0612,-0.1643,0.1313,-0.1257,0.0747,-0.0773,0.0593,-0.1239,0.0673,-0.1047,0.0652,-0.0992,0.1104,-0.0689,0.0684,-0.0503,0.0874,-0.0925,0.0758,-0.0409,0.1264,-0.1252,0.0468,-0.0966,0.103,-0.0782,0.0765,-0.089,0.0627,-0.0567,0.0885,-0.033,0.1235,-0.0926,0.0243,-0.0593,0.0793,-0.114,0.0596,-0.1256,0.0605,-0.0644,0.1284,-0.0213,0.0417,-0.0584,0.0438,-0.0632,0.0588,-0.1165,0.0859,-0.0778,0.0913,-0.1132,0.0902,-0.0575,0.0497,-0.06,0.0665,-0.0512,0.1152,-0.0933,0.0479,-0.0814,0.0583,-0.0887,0.1061,-0.0555,0.0662,-0.0845,0.1162,-0.0569,0.0653,-0.0823,0.0278,-0.0808,0.0845,-0.0755,0.1251,-0.0664,0.1133,-0.0948,0.13,-0.0915,0.1851,-0.0789,0.126,-0.0735,0.0376,-0.0788,0.0943,-0.0407,0.0845,-0.0416,0.1351,-0.0998,0.0699,-0.0301,0.0992,-0.0556,0.0746,-0.045,0.0983,-0.0311,0.0443,-0.0755,0.0294,-0.0807,0.063,-0.0708,0.0492,-0.0823,0.0581,-0.0867,0.0278,-0.0844,0.102,-0.0638,0.0611,-0.0929,0.1066,-0.0246,0.1255,-0.1301,0.1466,-0.1235,0.0947,-0.1303,0.0917,-0.0921,0.0929,-0.0588,0.0951,-0.0673,0.119,-0.0481,0.1216,-0.0829,0.0674,-0.1084,0.0917,-0.0434,0.1326,-0.1228,0.1033,-0.0932,0.0313,-0.1139,0.0389,-0.0984,0.0704,-0.0801,0.0818,-0.1537,0.0987,-0.0761,0.0386,-0.0926,0.0397,-0.0416,0.0653,-0.0458,0.1011,-0.1011,0.0651,-0.0486,0.0676,-0.037,0.0386,-0.0657,0.0632,-0.0168,0.0431,-0.0945,0.061,-0.047,0.084,-0.0893,0.0423,-0.0861,0.0844,-0.0457,0.0523,-0.0902,0.092,-0.0783,0.1891,-0.0985,0.0771,-0.0842,0.0639,-0.0595,0.1063,-0.1035,0.0781,-0.0811,0.0845,-0.0572,0.064,-0.0903,0.1104,-0.0757,0.1186,-0.0825,0.0692,-0.1009,0.0826,-0.1015,0.0304,-0.0755,0.0936,-0.0849,0.0725,-0.0725,0.1045,-0.0388,0.0938,-0.0448,0.1172,-0.0649,0.057,-0.1251,0.1179,-0.0776,0.0608,-0.0982,0.0698,-0.0214,0.0514,-0.0958,0.098,-0.117,0.0464,-0.072,0.1001,-0.0629,0.0785,-0.0711,0.0664,-0.063,0.199,-0.1852,0.0553,-0.1276,0.0809,-0.0833,0.1109,-0.1181,0.0384,-0.0427,0.0682,-0.0655,0.1029,-0.0517,0.0786,-0.0537,0.1152,-0.043,0.0352,-0.069,0.0705,-0.0616,0.0772,-0.0642,0.0965,-0.0411,0.0518,-0.035,0.068,-0.0808,0.0794,-0.0806,0.0351,-0.0813,0.0523,-0.1261,0.0963,-0.1211,0.0457,-0.1027,0.0772,-0.0805,0.0997,-0.0993,0.0984,-0.0524,0.0755,-0.1124,0.1215,-0.112,0.116,-0.067,0.0482,-0.0491,0.0539,-0.0762,0.1033,-0.0783,0.086,-0.1038,0.0974,-0.0898,0.1259,-0.0529,0.0903,-0.0817,0.1257,-0.0773,0.124,-0.0845,0.1306,-0.1207,0.0753,-0.0946,0.0632,-0.0725,0.1109,-0.1594,0.0694,-0.0755,0.1186,-0.2519,0.0824,-0.06,0.0397,-0.0775,0.072,-0.1041,0.1229,-0.0484,0.0832,-0.0596,0.0273,-0.1251,0.032,-0.0647,0.0486,-0.0667,0.0617,-0.144,0.0279,-0.0634,0.0578,-0.1118,0.0556,-0.0465,0.076,-0.039,0.0639,-0.0532,0.0812,-0.0955,0.139,-0.086,0.1253,-0.0625,0.0192,-0.0682,0.0813,-0.082,0.0714,-0.0524,0.0313,-0.0568,0.0346,-0.1109,0.0409,-0.0568,0.0811,-0.0792,0.0407,-0.0453,0.025,-0.0466,0.0181,-0.0811,0.0582,-0.0876,0.0114,-0.0497,0.0806,-0.0451,0.0792,-0.018,0.0276,-0.0696,0.0576,-0.0333,0.1116,-0.0618,0.067,-0.0654,0.0823,-0.0637,0.0798,-0.0293,0.0671,-0.0314,0.0866,-0.0273,0.0664,-0.057,0.024,-0.0378,0.044,-0.0626,0.0381,-0.0764,0.0783,-0.0554,0.0911,-0.033,0.0427,-0.0638,0.0453,-0.0937,0.0183,-0.0833,0.0891,-0.1209,0.0345,-0.0336,0.1265,-0.0854,0.0546,-0.0219,0.0445,-0.058,0.034,-0.061,0.0579,-0.0281,0.0667,-0.0448,0.0547,-0.0692,0.05,-0.0681,0.0648,-0.0331,0.0134,-0.0459,0.0654,-0.0728,0.0354,-0.0648,0.0665,-0.0457,0.0518,-0.0495,0.0477,-0.0886,0.0837,-0.0622,0.0438,-0.0547,0.0679,-0.0478,0.0561,-0.0925,0.0222,-0.0521,0.0743,-0.0224,0.0473,-0.0434,0.0311,-0.0414,0.0184,-0.0357,0.0317,-0.0517,0.0497,-0.046,0.0426,-0.0427,0.0301,-0.0206,0.0253,-0.0295,0.0251,-0.0403,0.0177,-0.0512,0.0335,-0.0532,0.0197,-0.0301,0.0237,-0.0362,0.0554,-0.0404,0.0427,-0.0344,0.0235,-0.0179,0.0224,-0.0388,0.0322,-0.0152,0.0208,-0.0139,0.0384,-0.0093,0.0299,-0.0303,0.053,-0.0165,0.0187,-0.0351,0.0331,-0.0165,0.0192,-0.0167,0.0362,-0.0196,0.0054,-0.0291,0.0295,-0.0121,0.023,-0.0284,0.025,-0.0251,0.0222,-0.0313,0.0232,-0.0103,0.0217,-0.0374,0.0326,-0.0579,0.0202,-0.0431,0.0213,-0.0243,0.0174,-0.0083,0.0223,-0.0149,0.0329,-0.0246,0.0237,-0.0268,0.025,-0.021,0.0502,-0.0213,0.0313,-0.0412,0.0155,-0.0211,0.0169,-0.0246,0.035,-0.0404,0.0307,-0.0235,0.0076,-0.0201,0.0058,-0.0291,0.0247,-0.0205,0.0205,-0.0201,0.0193,-0.0393,0.01,-0.0269,0.0046,-0.0211,0.0244,-0.0244,0.0338,-0.0139,0.0239,-0.0426,0.0168,-0.017,0.0161,-0.017,0.0167,-0.0161,0.0175,-0.0157,0.0216,-0.0056,0.0104,-0.0266,0.0198,-0.0167,0.0217,-0.0149,0.0177,-0.0133,0.015,-0.0324,0.0183,-0.0141,0.0165,-0.0228,0.017,-0.0176,0.0214,-0.0121,0.0229,-0.0215,0.0037,-0.0143,0.0113,-0.0128,0.0285,-0.0165,0.0177,-0.0335,0.0087,-0.0159,0.0203,-0.0277,0.0321,-0.0173,0.0173,-0.0308,0.0062,-0.0236,0.0223,-0.0088,0.0256,-0.0342,0.0158,-0.0171,0.0494,-0.0279,0.0174,-0.0186,0.0151,-0.0268,0.0981,-0.0262,0.0138,-0.0129,0.017,-0.0258,0.022,-0.018,0.022,-0.0228,0.0131,-0.0613,0.022,-0.045,0.0187,-0.0153,0.048,-0.0724,0.0235,-0.0579,0.0308,-0.0149,0.0157,-0.0064,0.0231,-0.0183,0.0122,-0.0119,0.0211,-0.0066,0.017,-0.0261,0.0231,-0.0176,0.0145,-0.0187,0.0056,-0.0083,0.0277,-0.0131,0.0088,-0.0115,0.025,-0.0101,0.0158,-0.0197,0.0116,-0.0209,0.0127,-0.012,0.0116,-0.015,0.0057,-0.0092,0.0217,-0.0079,0.0131,-0.0117,0.0145,-0.0126,0.0085,-0.0125,0.0124,-0.0077,0.0118,-0.0071,0.0169,-0.0177,0.0069,-0.0205,0.0114,-0.0072,0.0092,-0.0108,0.006,-0.0094,0.016,-0.0102,0.0062,-0.0064,0.0106,-0.0099,0.0118,-0.0095,0.0071,-0.0083,0.0082,-0.0093,0.0142,-0.0113,0.0086,-0.0091,0.0045,-0.0053,0.0067,-0.0068,0.0059,-0.0091,0.0061,-0.0074,0.0057,-0.0093,0.0068,-0.0072,0.0119,-0.0046,0.0073,-0.0089,0.0108,-0.008,0.0066,-0.0078,0.0041,-0.0106,0.0055,-0.0078,0.0061,-0.0046,0.0044,-0.0091,0.0041,-0.0024,0.0036,-0.0047,0.0063,-0.0026,0.0048,-0.0069,0.0097,-0.0054,0.0027,-0.0042,0.0048,-0.0092,0.0072,-0.0096,0.005,-0.0049,0.0046,-0.0053,0.0041,-0.0039,0.0057,-0.0053,0.0065,-0.0042,0.0025,-0.0045,0.0051,-0.0064,0.0045,-0.0028,0.0051,-0.0049,0.0023,-0.0057,0.0035,-0.0045,0.0054,-0.0038,0.002,-0.0032,0.0058,-0.0043,0.0043,-0.0033,0.0053,-0.0076,0.0049,-0.0032,0.0025,-0.0047,0.0035,-0.0045,0.0052,-0.0042,0.0055,-0.0041,0.004,-0.0054,0.0021,-0.0028,0.0036,-0.0039,0.0016,-0.0039,0.003,-0.0012,0.0046,-0.005,0.0038,-0.005,0.0013,-0.0037,0.0029,-0.004,0.0054,-0.0039,0.0024,-0.0016,0.0015,-0.0009,0.0015,-0.0008,0.0026,-0.0008,0.0018,-0.0028,0.0016,-0.0018,0.0014,-0.0018,0.0014,-0.0019,0.0006,-0.001,0.0015,-0.0006,0.0006,-0.001,0.0009,-0.0017,0.0008,-0.0018,0.001,-0.0015,0.0017,-0.001,0.0004,-0.0008,0.0013,-0.0019,0.0012,-0.0004,0.0008,-0.0015,0.0007,-0.0016,0.0009,-0.0028,0.0007,-0.0011,0.0004,-0.0008,0.0018,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0016,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0022,-0.0015,0.0028,-0.0012,0.0008,-0.0015,0.0012,-0.0004,0,-0.0014,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.001,-0.0002,0.0005,-0.001,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:04
حمله مار تقریبا بزرگ
نوع فایل
audio/mpeg
441kHz, 320bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۰۷ مهر ۹۹
اشتراک گذاری