مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای سوسیالیستی اعتراض با د ...

سوسیالیستی اعتراض مارس با ضربت زنی و مناجات روساریو آرژانتین.

کیفیت: 48kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: شهرک
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها روستا، شهرکdrummingشعار دادنArgentinaProtesRosarioSocialist
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0033,0.0039,-0.0056,0.0049,-0.0225,0.0187,-0.155,0.138,-0.0874,0.0848,-0.0391,0.0372,-0.016,0.018,-0.0124,0.0132,-0.1858,0.1523,-0.046,0.0538,-0.0244,0.0221,-0.0221,0.023,-0.1613,0.1572,-0.0631,0.0755,-0.0269,0.0354,-0.0233,0.0354,-0.0187,0.0201,-0.1563,0.1239,-0.0411,0.0386,-0.0202,0.0215,-0.0199,0.0168,-0.1728,0.1569,-0.1876,0.1142,-0.0268,0.0271,-0.0205,0.0202,-0.021,0.016,-0.2039,0.1495,-0.2011,0.1756,-0.13,0.1283,-0.141,0.0981,-0.2041,0.1375,-0.1172,0.092,-0.1095,0.0844,-0.2253,0.1588,-0.2669,0.2002,-0.0602,0.052,-0.0357,0.0368,-0.0267,0.0252,-0.0231,0.0219,-0.2425,0.2348,-0.0575,0.0535,-0.0298,0.0276,-0.028,0.0318,-0.2478,0.1909,-0.0692,0.0663,-0.026,0.0406,-0.0218,0.0226,-0.1305,0.1127,-0.2779,0.183,-0.0758,0.0864,-0.04,0.0341,-0.0239,0.0245,-0.2028,0.189,-0.1215,0.1041,-0.0355,0.0378,-0.0243,0.0242,-0.1377,0.0925,-0.2545,0.2551,-0.1425,0.08,-0.2082,0.2148,-0.0782,0.0878,-0.2792,0.1833,-0.1005,0.0913,-0.3015,0.1789,-0.0878,0.0692,-0.2031,0.1966,-0.0708,0.077,-0.1579,0.1636,-0.0885,0.0744,-0.1162,0.1398,-0.1153,0.1009,-0.0377,0.0468,-0.1752,0.1782,-0.061,0.0599,-0.1693,0.1522,-0.0756,0.0621,-0.2191,0.1895,-0.0891,0.0721,-0.1107,0.1136,-0.0495,0.0574,-0.2876,0.1353,-0.0546,0.0497,-0.1869,0.136,-0.133,0.1162,-0.042,0.0347,-0.1781,0.1638,-0.0748,0.0747,-0.1718,0.1394,-0.0644,0.0629,-0.1663,0.106,-0.0832,0.0627,-0.2364,0.2478,-0.1106,0.0862,-0.1275,0.0923,-0.0829,0.0637,-0.172,0.1345,-0.1798,0.1044,-0.0386,0.0367,-0.0329,0.0249,-0.0431,0.0455,-0.2602,0.1731,-0.0938,0.1014,-0.0423,0.0491,-0.0259,0.0202,-0.1335,0.1162,-0.107,0.1001,-0.1603,0.2054,-0.1427,0.1404,-0.1138,0.124,-0.2172,0.1242,-0.1564,0.1859,-0.0795,0.0818,-0.1972,0.2507,-0.1872,0.2203,-0.0717,0.055,-0.024,0.0209,-0.0349,0.0368,-0.1229,0.1739,-0.2162,0.142,-0.0427,0.0505,-0.0296,0.0365,-0.018,0.0195,-0.1945,0.2356,-0.0783,0.0538,-0.0326,0.0361,-0.0251,0.0266,-0.1435,0.1384,-0.1087,0.0713,-0.0383,0.0409,-0.0324,0.0246,-0.0192,0.0186,-0.1496,0.1225,-0.0546,0.0587,-0.0404,0.0289,-0.0188,0.0183,-0.2119,0.2316,-0.1145,0.0952,-0.0689,0.0603,-0.0395,0.0436,-0.0555,0.072,-0.1537,0.1662,-0.2252,0.2177,-0.1491,0.1199,-0.1655,0.1257,-0.1773,0.1333,-0.1832,0.1207,-0.1212,0.13,-0.17,0.1405,-0.2591,0.1515,-0.1201,0.1348,-0.0363,0.0345,-0.0468,0.0432,-0.0324,0.0292,-0.2656,0.2283,-0.0688,0.0622,-0.0358,0.0379,-0.0367,0.0427,-0.1759,0.1526,-0.1075,0.113,-0.0438,0.0415,-0.0329,0.0295,-0.0421,0.0448,-0.1879,0.1341,-0.0408,0.043,-0.0319,0.0257,-0.0243,0.023,-0.1368,0.1368,-0.0741,0.062,-0.038,0.0384,-0.0244,0.0253,-0.3353,0.1904,-0.2454,0.178,-0.0608,0.0536,-0.1133,0.0741,-0.087,0.0832,-0.2263,0.1988,-0.0845,0.0603,-0.2571,0.2388,-0.0633,0.0769,-0.3043,0.2286,-0.0529,0.0571,-0.146,0.1319,-0.1024,0.067,-0.1694,0.1496,-0.0986,0.0807,-0.1708,0.1348,-0.0958,0.0967,-0.1983,0.0947,-0.1717,0.1469,-0.0585,0.0628,-0.1515,0.1353,-0.0636,0.0734,-0.1283,0.1308,-0.0566,0.0557,-0.2328,0.1616,-0.0922,0.0634,-0.236,0.1997,-0.0978,0.0859,-0.192,0.1774,-0.1182,0.1083,-0.2417,0.1411,-0.1026,0.134,-0.0447,0.04,-0.1796,0.1523,-0.0675,0.0568,-0.2039,0.1812,-0.0943,0.0877,-0.151,0.1803,-0.0736,0.0861,-0.177,0.1482,-0.0648,0.058,-0.0634,0.063,-0.0537,0.0571,-0.2392,0.2111,-0.1789,0.1192,-0.0785,0.0772,-0.1038,0.0781,-0.0675,0.0845,-0.2282,0.1928,-0.1927,0.2424,-0.156,0.1039,-0.2819,0.204,-0.186,0.2587,-0.1331,0.1398,-0.1255,0.129,-0.1479,0.1451,-0.1819,0.1822,-0.0769,0.0801,-0.0261,0.0212,-0.0303,0.0273,-0.0333,0.0362,-0.1904,0.2502,-0.0527,0.048,-0.0282,0.0303,-0.024,0.0222,-0.1483,0.1162,-0.1183,0.1197,-0.0321,0.0409,-0.0823,0.0511,-0.0478,0.0507,-0.2378,0.2181,-0.0463,0.0578,-0.0421,0.0446,-0.0307,0.0292,-0.229,0.2429,-0.2091,0.1413,-0.0551,0.0574,-0.0283,0.0255,-0.0345,0.0484,-0.232,0.1756,-0.0459,0.0499,-0.0259,0.032,-0.03,0.038,-0.1612,0.1759,-0.0917,0.1079,-0.2788,0.2232,-0.2569,0.1758,-0.2018,0.1374,-0.168,0.1507,-0.1932,0.1747,-0.2252,0.1976,-0.1308,0.0996,-0.3726,0.2652,-0.0408,0.0642,-0.0481,0.0389,-0.0306,0.0395,-0.2695,0.1848,-0.093,0.0927,-0.0653,0.0497,-0.045,0.0394,-0.1841,0.1556,-0.1656,0.1308,-0.0537,0.0449,-0.0452,0.0401,-0.023,0.0243,-0.2531,0.1905,-0.0712,0.0719,-0.065,0.0656,-0.0416,0.0401,-0.1248,0.118,-0.2072,0.2101,-0.052,0.051,-0.0379,0.035,-0.0416,0.0435,-0.1574,0.2127,-0.077,0.0823,-0.1527,0.1297,-0.0646,0.0441,-0.3169,0.2268,-0.0951,0.0903,-0.138,0.1429,-0.1669,0.1405,-0.0593,0.0501,-0.2622,0.2858,-0.0555,0.0582,-0.1976,0.2268,-0.0676,0.051,-0.2565,0.2414,-0.0568,0.0699,-0.2557,0.2683,-0.0782,0.0801,-0.1793,0.2432,-0.1751,0.1731,-0.0531,0.0583,-0.1513,0.14,-0.0389,0.0428,-0.2268,0.1727,-0.0444,0.0457,-0.2779,0.1854,-0.0661,0.0586,-0.1924,0.2082,-0.1432,0.1727,-0.1667,0.1722,-0.0885,0.0967,-0.3138,0.2298,-0.2226,0.1719,-0.0436,0.0476,-0.1397,0.1326,-0.0579,0.0698,-0.1858,0.243,-0.0612,0.0641,-0.2619,0.2113,-0.0605,0.061,-0.3131,0.2648,-0.0977,0.0967,-0.0241,0.024,-0.0195,0.0246,-0.015,0.0152,-0.2035,0.2358,-0.0443,0.0479,-0.0219,0.0182,-0.0178,0.0165,-0.2219,0.1929,-0.4035,0.3108,-0.2279,0.2175,-0.1258,0.1096,-0.1978,0.192,-0.2063,0.2273,-0.2934,0.1782,-0.0963,0.1103,-0.3482,0.1905,-0.416,0.263,-0.0654,0.0768,-0.0611,0.0476,-0.0734,0.0519,-0.0248,0.0204,-0.2858,0.302,-0.0428,0.0359,-0.022,0.0271,-0.017,0.0173,-0.3129,0.3205,-0.0654,0.0637,-0.0279,0.0294,-0.0192,0.0168,-0.087,0.1234,-0.2068,0.232,-0.0333,0.0323,-0.0183,0.0177,-0.0217,0.0154,-0.2623,0.2817,-0.0528,0.0562,-0.0274,0.0327,-0.0237,0.0225,-0.024,0.0212,-0.2239,0.2341,-0.0673,0.0632,-0.0746,0.0618,-0.0534,0.0562,-0.3605,0.2642,-0.1173,0.1146,-0.2751,0.2085,-0.265,0.1811,-0.2546,0.2362,-0.2333,0.1585,-0.3499,0.2223,-0.4166,0.2501,-0.1605,0.152,-0.3909,0.2896,-0.0531,0.0614,-0.1134,0.112,-0.0778,0.0736,-0.4192,0.2998,-0.1262,0.1198,-0.0448,0.0361,-0.0574,0.0503,-0.1097,0.1418,-0.3027,0.3767,-0.0758,0.0814,-0.0577,0.0583,-0.0903,0.07,-0.4197,0.312,-0.0971,0.1,-0.0496,0.0595,-0.0415,0.038,-0.3504,0.2632,-0.1322,0.1184,-0.047,0.0533,-0.0502,0.048,-0.0591,0.0553,-0.3409,0.3651,-0.098,0.0992,-0.4234,0.4059,-0.0938,0.0898,-0.4212,0.3056,-0.099,0.0979,-0.4005,0.3011,-0.1245,0.1166,-0.4204,0.2183,-0.238,0.2431,-0.0618,0.0767,-0.3174,0.3755,-0.08,0.0782,-0.3419,0.2132,-0.0931,0.0829,-0.28,0.3955,-0.067,0.0738,-0.3366,0.2947,-0.0919,0.0846,-0.3324,0.2151,-0.108,0.1427,-0.2193,0.2173,-0.1429,0.1171,-0.0777,0.078,-0.4175,0.2525,-0.0687,0.0854,-0.2772,0.2187,-0.0614,0.0819,-0.2991,0.2015,-0.0755,0.0817,-0.1968,0.1943,-0.0773,0.0726,-0.3251,0.1895,-0.0835,0.0838,-0.3191,0.2202,-0.1787,0.1354,-0.0684,0.075,-0.3699,0.2333,-0.0943,0.0885,-0.354,0.2338,-0.0663,0.0852,-0.0829,0.0898,-0.0738,0.1004,-0.3439,0.3444,-0.2582,0.2964,-0.1138,0.1185,-0.0978,0.0923,-0.0862,0.0737,-0.3412,0.3519,-0.2408,0.0907,-0.2302,0.2632,-0.2197,0.2157,-0.3012,0.241,-0.2008,0.2386,-0.4179,0.3876,-0.1304,0.1291,-0.2359,0.1831,-0.4161,0.2786,-0.1115,0.1076,-0.033,0.0349,-0.059,0.0585,-0.0829,0.0801,-0.4059,0.2734,-0.06,0.0548,-0.0313,0.0342,-0.0208,0.0221,-0.1929,0.1902,-0.1534,0.1253,-0.0508,0.0511,-0.0621,0.0605,-0.033,0.0331,-0.3028,0.2579,-0.0739,0.0655,-0.0455,0.0505,-0.0424,0.0342,-0.4189,0.3872,-0.3294,0.2701,-0.0541,0.0559,-0.0312,0.0309,-0.0313,0.0294,-0.4171,0.2709,-0.1105,0.089,-0.057,0.0539,-0.0564,0.0423,-0.2548,0.2005,-0.2693,0.2428,-0.3952,0.2977,-0.3573,0.1383,-0.2247,0.2007,-0.4073,0.2711,-0.3864,0.223,-0.1205,0.1115,-0.4208,0.2867,-0.233,0.1874,-0.0723,0.0622,-0.0386,0.052,-0.0446,0.048,-0.2587,0.1844,-0.2278,0.2661,-0.0594,0.0506,-0.0467,0.0471,-0.0575,0.0536,-0.4192,0.3176,-0.0871,0.1098,-0.0799,0.0619,-0.0272,0.0214,-0.016,0.0213,-0.3112,0.297,-0.0941,0.1107,-0.0587,0.0636,-0.0423,0.0408,-0.2434,0.2841,-0.0936,0.0925,-0.0534,0.0557,-0.0406,0.0368,-0.4204,0.1695,-0.3559,0.4044,-0.0604,0.0607,-0.378,0.2886,-0.0794,0.0578,-0.4204,0.2804,-0.103,0.0942,-0.3308,0.3217,-0.1303,0.1299,-0.3584,0.3853,-0.1777,0.2428,-0.1018,0.0797,-0.2435,0.203,-0.1034,0.0838,-0.2171,0.15,-0.0715,0.0714,-0.2599,0.1953,-0.0959,0.1209,-0.4104,0.2392,-0.2064,0.1376,-0.4214,0.2616,-0.1433,0.1302,-0.2253,0.1008,-0.2028,0.2515,-0.0616,0.0845,-0.2575,0.2723,-0.0781,0.1096,-0.4168,0.2929,-0.1013,0.1048,-0.2972,0.2855,-0.1276,0.1277,-0.2956,0.2569,-0.1712,0.1677,-0.0726,0.0616,-0.3103,0.2783,-0.1274,0.0802,-0.1584,0.1251,-0.0769,0.0678,-0.2689,0.2259,-0.0592,0.0627,-0.2319,0.2182,-0.1069,0.1121,-0.2107,0.2098,-0.0908,0.0906,-0.2679,0.2459,-0.4181,0.2921,-0.099,0.1016,-0.053,0.0589,-0.0645,0.0559,-0.3386,0.3445,-0.1707,0.1721,-0.4137,0.2885,-0.4119,0.2713,-0.1314,0.1342,-0.422,0.2654,-0.2292,0.1653,-0.1884,0.2168,-0.359,0.2126,-0.3045,0.2579,-0.1022,0.0935,-0.0307,0.0305,-0.072,0.0668,-0.053,0.0456,-0.351,0.2877,-0.0829,0.1096,-0.0285,0.0312,-0.0227,0.0313,-0.3552,0.3044,-0.1953,0.1741,-0.0545,0.0519,-0.0463,0.0479,-0.0394,0.0422,-0.3375,0.3406,-0.1229,0.0934,-0.0676,0.0512,-0.0497,0.0473,-0.2795,0.2817,-0.1056,0.108,-0.066,0.0763,-0.0256,0.0293,-0.1166,0.0776,-0.2605,0.215,-0.0864,0.0919,-0.0415,0.0346,-0.0402,0.0443,-0.2018,0.2427,-0.1532,0.1387,-0.3435,0.2737,-0.235,0.2022,-0.2001,0.1716,-0.2264,0.2364,-0.3344,0.2402,-0.1849,0.1827,-0.1334,0.1058,-0.3019,0.2746,-0.1041,0.0927,-0.0421,0.0406,-0.0462,0.0398,-0.0691,0.0541,-0.2766,0.2558,-0.1368,0.1146,-0.0793,0.0788,-0.0449,0.0459,-0.0797,0.0787,-0.3884,0.3105,-0.0683,0.0863,-0.0386,0.0423,-0.024,0.026,-0.2657,0.2181,-0.1123,0.1098,-0.0697,0.0623,-0.0553,0.0484,-0.2195,0.1811,-0.3218,0.209,-0.102,0.0952,-0.0662,0.0528,-0.0344,0.0283,-0.2504,0.2196,-0.1268,0.1254,-0.125,0.1062,-0.1067,0.0841,-0.3174,0.1879,-0.1393,0.1211,-0.0729,0.1086,-0.1949,0.1704,-0.0795,0.1179,-0.1649,0.197,-0.079,0.0698,-0.266,0.2452,-0.0911,0.094,-0.3269,0.2465,-0.1114,0.103,-0.2252,0.1917,-0.1141,0.0888,-0.1718,0.1543,-0.1001,0.0961,-0.0871,0.1002,-0.3147,0.2298,-0.0811,0.0867,-0.2612,0.234,-0.0666,0.0703,-0.3071,0.1896,-0.0972,0.1129,-0.1888,0.1701,-0.1016,0.0938,-0.1359,0.1384,-0.166,0.1403,-0.0784,0.0815,-0.1982,0.1514,-0.0623,0.0579,-0.1938,0.1866,-0.0869,0.0738,-0.3047,0.3251,-0.0753,0.0927,-0.2679,0.2128,-0.1303,0.0938,-0.3516,0.2559,-0.156,0.145,-0.0679,0.054,-0.0448,0.0478,-0.0523,0.0513,-0.3388,0.3463,-0.0521,0.0546,-0.0698,0.0648,-0.064,0.0836,-0.2857,0.2605,-0.1095,0.0942,-0.1797,0.1779,-0.141,0.1339,-0.1289,0.1705,-0.0813,0.0879,-0.1275,0.1423,-0.0642,0.0506,-0.0538,0.0524,-0.0332,0.0321,-0.0188,0.0175,-0.2341,0.1762,-0.0862,0.0718,-0.1714,0.1422,-0.0544,0.0623,-0.161,0.0978,-0.2225,0.172,-0.2216,0.1961,-0.1055,0.1181,-0.1683,0.1635,-0.1364,0.1729,-0.1757,0.1537,-0.2508,0.2229,-0.2406,0.2482,-0.121,0.0898,-0.0879,0.0747,-0.1709,0.176,-0.0616,0.0553,-0.2068,0.2043,-0.1955,0.2097,-0.224,0.2674,-0.124,0.1073,-0.207,0.2335,-0.1865,0.1951,-0.1729,0.2083,-0.1259,0.1254,-0.1178,0.191,-0.3005,0.2724,-0.1356,0.1396,-0.2915,0.1994,-0.1717,0.1652,-0.3787,0.215,-0.1129,0.0999,-0.1774,0.1714,-0.0818,0.0755,-0.0677,0.0708,-0.0927,0.0777,-0.0857,0.0678,-0.0327,0.0559,-0.1053,0.0646,-0.057,0.0611,-0.0761,0.0616,-0.0841,0.0987,-0.081,0.0754,-0.0913,0.0806,-0.0819,0.0893,-0.0869,0.0667,-0.0657,0.0709,-0.0444,0.0498,-0.0614,0.0443,-0.0268,0.0213,-0.0587,0.0672,-0.0126,0.0105]
در حال بارگذاری
2:28
سوسیالیستی اعتراض مارس با ضربت زنی و مناجات روساریو آرژانتین.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۰۳ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم
parspn